Latest Comments
Friday, 27 September 2013

Immortality (Bấttử) #1

Bấttử Một


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Thanhniên Kimosa Mi Cong, trong một cốgắng côngphu ngậm mút dươngvật của chính mình sau tiệc rượu cuối-tuần, đã khiến nó gãy-gập (*1).

Sunday, 1 September 2013

Judgment eve (Đêm phánxét)

Đêm phánxét


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đạitá Thaticosa Tai Vuông, người sau đây Trung Tướng sẽ kêu bằng Đạitá, hoặc Tai Vuông, là bôlão Trung Tướng (*1).