Latest Comments
Thursday, 28 November 2013

Applied marketing (Marketing ứngdụng) #2

Thôngbáo triểnkhai họcphần FMBA Kếtoán Quảntrị


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lớp Fast-MBA Khóa Một đã hoàntất họcphần No2 Marketing Ứngdụng, và chuẩnbị triểnkhai họcphần No3 Kếtoán Quảntrị (Managerial Accounting), trong tuần tới.

Văncông nào đã thanhtoán họcphí cho họcphần Accounting vuilòng thuxếp thờigian để họctrình diễnbiến xuônxẻ. Thư mời Invitation Letter sẽ được gửi đến các cô soon sau vài ngày nữa.

Trung Tướng trích đây một đoạn từ bài #2 của họcphần Marketing Ứngdụng. Mời văncông thamkhảo.

Marketing Ứngdụng

Dr. Hoàng An, a.k.a An Hói

Sunday, 17 November 2013

Money of future (Tiền của maisau)

Tiền của maisau


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


WHAT IS MONEY: TIỀN LÀ GÌ?

Thưa văncông xuchiêng. Dear soutien-amateur fellows.

Trung Tướng nhắc một phần của bài học về tiền trong sách Fast-MBA:

Tiền là gì mời văncông xuchiêng địnhnghĩa.

Tiền có các chứcnăng chính: