Latest Comments
Wednesday, 1 August 2012


Chinese mandarin pinyin (Phổthông hánngữ bínhâm phươngán)

Phổthông hánngữ bínhâm phươngán


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1) Là gì?

Bínhâm là cách dùng chữ-cái Latin phiênâm tiếng Tầu Phổthông aka Chinese Mandarin.

Chảdụ: "你好" phiênâm thành [nǐ-hǎo], đọc giống như {ní-hảo}.

(2) Để làm gì?

Nếu các cô đang làm-việc cùng thằng Gúc, thì Bínhâm chả để làm đéo gì. Các cô chỉ việc cốpbết chữ "你好" cho thằng Gúc đọc hộ, nó cũng đọc hehe {ní-hảo}.

Nhưng nếu các cô đang trên đường hànhhương, và cầm trên tay cuốn Hộithoại Hánngữ chữ ngoằnngoèo, và muốn nói điều gì-đấy với em phò mới quen bằng một câu móc từ cuốn cuổn, thì lấy đéo đâu ra thằng Gúc?

Lúc ý, Bínhâm thựcsự vôgiá.

(3) Như thế nào?

Bínhâm rất giảndị. Các cô sẽ học thông trong một ngày.

(3.1) Nguyênâm

Bínhâm có 6 nguyênâm là: ā, ō, ē, ī, ū, ǖ.

[ā] phátâm giống {a} tiếng Lừa.

[ō] phátâm giống {ô} tiếng Lừa.

[ē] phátâm giống {ưa} tiếng Lừa.

[ī] phátâm giống {i} tiếng Lừa.

[ū] phátâm giống {u} tiếng Lừa.

[ǖ] phátâm giống {uy} tiếng Lừa hoặc {u} tiếng Pháp.

Như vậy, nhẽ chỉ [ē] và [ǖ] là hơi xalạ.

Tổhợp các nguyênâm này phátâm giống tiếng Lừa cũng, gồm: [āo], [āi], [uā], [iā], [ēi], [iē], [üē], [ōu], [iū], [ūi].

Note:

Nếu một từ bắt-đầu bằng [i] hoặc [ü] thì Bínhâm thay [i]/[ü] đó thành [y], nhưng đọc không đổi, chảdụ [ie] biên thành [ye], [iu] biên thành [you], [üe] biên thành [yue].

Nếu một từ bắt-đầu bằng [u] thì Bínhâm thay [u] đó thành [w], nhưng đọc không đổi, chảdụ [ua] biên thành [wa], [ui] biên thành [wei].

Các âm [ü], [üe], [üan], [ün] khi (viết) ghép cùng các phụâm [j], [q], [x] phải bỏ dấu hai-chấm trên [ü]. Chảdụ: [ju], [quan], [xue].

Các âm [uei], [uen] khi (viết) ghép cùng phụâm phải bỏ [e]. Chảdụ: [ruì], [lún], [dùn].

(3.2) Phụâm

Bínhâm có 21 phụâm là: [b], [p], [m], [f], [d], [t], [n], [l], [g], [k], [h], [j], [q], [x], [z], [c], [s], [r], [zh], [ch], [sh], trong đó 11 thằng [p], [f], [t], [k], [h], [q], [x], [c], [s], [ch], [sh] là phụâm nuốt.

Hầu-hết các phụâm này phátâm khá giống tiếng Lừa, trừ:

[b] phátâm giống {p} tiếng Lừa, thế mới tài. Chảdụ "北京" phiênâm thành [běijīng], mời các cô nhờ thằng Gúc đọc hộ.

[p] phátâm giống {bp} tiếng Lừa, khó phết. Chảdụ "碰撞" phiênâm thành [pèngzhuàng], mời các cô nhờ thằng Gúc đọc hộ.

[d] phátâm giống {t} tiếng Lừa.

Còn [t] lại phátâm giống {th} tiếng Lừa.

[g] phátâm giống {k} tiếng Lừa.

Còn [k] lại phátâm giống {k'kh} tiếng Lừa (nặng hơn [h] below).

[h] phátâm giống {kh} tiếng Lừa (nhẹ hơn [k] above).

[j] phátâm giống {tgi} tiếng Lừa hoặc {tj} tiếng Mẽo.

[q] (không kèm [u]) phátâm giống {tch} tiếng Lừa. Chảdụ "七星" phiênâm thành [qīxīng], mời các cô nhờ thằng Gúc đọc hộ.

[x] phátâm giống {x} tiếng Lừa hoặc {s} tiếng Mẽo.

[z] phátâm giống {tz} tiếng Mẽo.

[c] phátâm giống {tx} tiếng Lừa hoặc {ts} tiếng Mẽo.

[s] phátâm giống {tzx} tiếng Lừa hoặc {tzs} tiếng Mẽo, khó vãi bựa.

[r] phátâm giống {r} tiếng Lừa, nhưng uốn lưỡi.

[zh] phátâm giống {dj} tiếng Mẽo (uốn lưỡi).

[ch] phátâm giống {tch} tiếng Mẽo (uốn lưỡi mạnh).

[sh] phátâm giống {sh} tiếng Mẽo (uốn lưỡi).

(3.3) Biệtâm

Bínhâm có 1 biệtâm là [er]. Âm này Tây đọc lòi mẹ rom. Mời gúc.

(3.4) Thanh

Bínhâm có 4 dấu-thanh cho nguyênâm là: [ā], [á], [ă], [à].

[a] (không dấu-thanh) phátâm cụt-lủn, và giống-hệt {a} tiếng Lừa không dấu.

Còn [ā] thì phátâm giống [a] nói trên, nhưng kéo-dài.

[á] phátâm giống {á} tiếng Lừa (dấu Sắc).

[ă] phátâm giống {ả} tiếng Lừa (dấu Hỏi).

[à] phátâm giống {ạ} tiếng Lừa (dấu Nặng).

(3.5) Hợpâm

Bínhâm có 5 hợpâm (mũi) với đuôi [ng] (giống {ng} tiếng Lừa) và 5 hợpâm (mũi) với đuôi [n] (giống {n} tiếng Lừa).

Các hợpâm này phátâm cơbản giống tiếng Lừa, nhưng có giọng mũi kiểu tiếng Pháp, trừ:

[ōng] phátâm như {ôông} tiếng Lừa.

[ēng] phátâm như {ơng} tiếng Lừa.

[ēn] phátâm như {ơn} tiếng Lừa.

[ūn] hoặc [uēn] phátâm như {uôn} tiếng Lừa.

[ǖn] phátâm như {uyn} tiếng Lừa.

(3.6) Biếnthanh

Cái này nhẽ không phải quytắc Bínhâm, mà quytắc chung của Hánngữ. Theo đó:

Khi đọc 2 âm cùng thanh Hỏi liền nhau, thì âm thứ nhất biến thành thanh Sắc. Chảdụ [nĭ-hăo] thành mẹ [ní-hăo].

Khi gặp âm với thanh Hỏi trước các âm với thanh khác, thì thanh Hỏi này đọc chìm hẳn xuống, gần như thanh Nặng hoặc Sắc. Chảdụ [jĭn-zhāng]. Mời gúc.

(4) Thựchành

Các cô học Bínhâm qua các đoạn hộithoại Hánngữ chuẩn Trung Tướng sưutập. Cốpbết từng dòng tiếng Tầu quẳng thằng Gúc đọc, trong khi mắt nhìn kỹ dòng Bínhâm tươngứng để lĩnhhội âmsắc và ghi-nhớ nộidung.

Dầndần sẽ nhuyễn, bọn văncông thối tai.

Note:

Câu trong ngoặc-kép "..." là chữ Tầu giảnthể.

Câu trong ngoặc-vuông [...] là Tầu Bínhâm.

Câu trong ngoặc-nhọn {...} là nghĩa tiếng Lừa.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lesson 1: Taking a taxi conversation

"出租车": [chūzū-chē]
{Taxi}

"是的先生": [shì-de-xiānshēng]
{Tôi đây tiênsinh}

"我要去蓝宝石大酒店。我可以把行李放在车后厢吗": [wǒ-yào-qù-lánbǎoshí-dàjiǔdiàn-wǒ-kěyǐ-bǎ-xínglǐ-fàng-zài-chēhòuxiāng-ma]
{Anh muốn đến Sapphire Hotel. Anh có-thể bỏ hànhlý vào chỗ cốp-xe không}

"当然可以。我来帮您吧": [dāngrán-kěyǐ-wǒ-lái-bāng-nín-ba]
{Đươngnhiên có-thể. Tôi tới giúp anh đây}

"谢谢。我们去": [xièxiè-wǒmen-qù]
{Thanks. Ta đi nào}

"对不起。你的酒店在哪里": [duìbùqǐ-nǐ-de-jiǔdiàn-zài-nǎlǐ]
{Xin-lỗi. Kháchsạn của anh ở đâu nhở}

"我认为它是在中山中路": [wǒ-rènwéi-tā-shì-zài-zhōngshānzhōng-lù]
{Anh nghĩ nó ở phố Trung Sơn Trung}

"恐怕我们堵车了": [kǒngpà-wǒmen-dǔchē-le]
{Khùng quá chúng-ta tắc-đường rồi}

"那大概要堵多长时间": [nà-dàgài-yào-dǔ-duō-cháng-shíjiān]
{Thế đạikhái mất bao-nhiêu thờigian}

"不清楚。要不我们换一条路走吧。这样大概二十分钟就能到了": [bù-qīngchu-yào-bù-wǒmen-huàn-yītiáo-lù-zǒu-ba-zhèyàng-dàgài-èrshí-fēnzhōng-jiù-néng-dào-le]
{Chịu. Hay-là chúng-ta vòng đường khác nhở. Nhẽ đạikhái 20 phút khảnăng tới}

"太好了": [tài-hǎo-le]
{Quá tốt rồi}

"好了。我们到了。这是您的小票。五十块": [hǎo-le-wǒmen-dào-le-zhè-shì-nín-de-xiǎopiào-wǔshí-kuài]
{Tốt rồi. Chúng-ta tới rồi. Đây là hóađơn của anh. Năm-mươi đồng}

"给您钱。再见": [gěi-nín-qián-zàijiàn]
{Này tiền của mày. Tạmbiệt}

"您走好。再见": [nín-zǒu-hǎo-zàijiàn]
{Anh đi vui nhé. Tạmbiệt}

Note:

Tùy trườnghợp cụthể các cô thay những chữ mầu đỏ trong đoạn hộithoại bằng địađiểm của mình.

Vocabulary: Giảithích từvựng

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2012)

Tags: hán-ngữ bính-âm phát-âm, nguyên-âm phụ-âm hợp-âm dấu-thanh biến-thanh.

Page:


379 comments:1 – 200 of 379   Newer›   Newest»
Italiano said...

Ờ con Zì bốt bài tiếng nước Mẹ tốt đới!

Đcm, vụ Bính âm này đọc méo cả mồm chứ chả đùa!

Dương Thường Trực said...

hehe, địt con mẹ đéo ai cồng...! khà khà, nhẽ bài này đéo ra cái buồi gì..! khà khà, con Zì hôm nầu dại tiếng Pháp nhé, địt mẹ...anh rất thích tiếng Pháp, tiếng Tào cũng..! Nhưng tối mẹ rồi, đọc toét cả mắt...! khà khà, để mai rồi xem...hehe

Unknown said...

Ui. Địt mẹ con Zì mà phiên âm kiểu nài thì có căng củ cọt bọn lừa đéo bất hủ của Zì nói được đới !

Unknown said...

Địt mẹ con Gộc kia. Zì đã bẩu là fải cốpbết chữ Tào vầu thằng Gúc nhờ nó đọc hộ, gòi nhiền mãi cho quen bínhâm mà.

Dương Thường Trực said...

Địt mẹ nói đến Phòng Gộc nhớ con Lài quá...! Hehe, cô Lài hết dỗi chưa hiện hồn về đơi xem nầu? hiahia..!

Unknown said...

"谢谢。我们去": [xièxiè-wǒmen-qù] {Thanks. Đi nào mày}
Viết mẹ nó thành : Xia Xỉa, ủa mân truy cho nó nhanh dễ đọc, dễ học với lũ ngẫn Lừa đéo bất hủ của Zì. hehe.
Mà con Zì chưa dạy cách đọc số cho lũ ngẫn Lừa kìa.

Dương Thường Trực said...

Thể theo yêu cầu của con Zì, hehe...anh xin chia sẻ tý hiểu biết về Miến Điện, 1 đất nước anh khá quan tâm, gần đây..! Vì anh hầu như rất yêu và bái phụ người đàn bà thép: Suu Kyi. Các cô hẳn biết Suu Kyi là ai ròi chứ hả..!?

Nói đến Miến Điện là nói đến Phật giáo và văn hóa Bamar. Trong đó phần đa theo phật giáo tiểu thừa (là gì, mời gúc).

Đèo mẹ, các cô cứ kêu la Việt lắm lễ hội, so vs Miến Điện đã là cái buồi gì, văn hóa bỏn thể hiện rõ rệt nhất tại những ngôi làng nơi các lễ hội địa phương được tổ chức trong suốt năm, lễ hội quan trọng nhất là lễ chùa, hehe, of course.

Vì bỏn từng là thuộc địa của Anh, nên kiến trúc và giáo dục của bỏn cũng phần nầu theo khuân mẫu Anh Quốc, hehe, nhất là giáo dục.! Kiến trúc thì mời các cô về Yango, hoặc coi ảnh:

Trung tâm thương mại:
[im]http://www.dulichaz.com/images/plg_imagesized/1945-m055.jpg[/im]
Bưu Điện:
[im]http://www.dulichaz.com/images/plg_imagesized/1945-m056.jpg[/im]

Đa phần dân Miến theo đạo Phật, tuy nhiên cũng có phần ít (người Karen ở phía đông nam và người Kachin, người Chin sống ở phía bắc và tây bắc) dân số..hehe, theo thiên chúa giáo của con Zì....!

Dương Thường Trực said...

Về ẩm thực miến, thì đèo mẹ, anh đéo bâu giờ ăn quen, thế mới tài.!

Bỏn thường mần các món cari, gia vị bỏn hay cho vầu các món ăn của bỏn là masala và ớt khô. Có điều đặc biệt, bỏn đéo bâu giờ ăn thịt bò, hoặc rất ít ăn hehe...cấm kị thế nầu anh cũng đéo biết, thế mới tài.!

Dương Thường Trực said...

Anh đã đến Miến và đặt chân tại Yangon, địt mẹ, cơ sở hạ tầng của bỏn rất cũ kỹ, phố cổ Hà Nội đã là chó gì mà hehe, oai dắm..!

[im]http://du-lich.chudu24.com/f/d/090922/da-sac-yangon.jpg?w=400&c=1&d=296[/im]

Điều nữa, Yango cấm xe máy, địt mẹ...trên đường chỉ lèo tèo vài chiếc xe đạp còn tuyền là dân đi bộ, đi xe công cộng và ô tô. Hehe, 1 thành phố khá đông đúc chật chội và nhiều ô tô như thế mà anh chưa thái cảnh kẹt xe như ở Việt bâu giờ. Địt con mẹ bọn Việt mở fa ra chưa? Các cô yêu xe máy cho lắm vầu, lũ chó má ngu dốt..!

Sinh hoạt tại Miến mỗi ngày chỉ được cung cấp điện 8 tiếng thôi nha các cô. Thế mà bỏn cũng đéo kêu la ầm ầm như các cô, mặc dù...hehe, bỏn xứng đáng sướng hơn gấp nghìn lẫn lũ Việt giòi bọ.

Anh đéo biết bâu giờ Miến thế nầu, hồi anh đi, địt con mẹ, thẻ Visa hay Master Card đều là vật xa lạ, có mang đi cũng không thể sử dụng, mọi chi tiêu ở đất nước này đều dùng tiền mặt, hehe, choa nó tiện...! Yêu thế hông biết.! địt con mẹ..!

Cô nầu nghe anh giới thiệu, thích sang Miến, hehe thì cần biết những qui định tối thiểu về hải quan khi nhập cảnh vào Miến: chỉ được phép mang 200 điếu thuốc lá, một chai rượu và một lọ nước hoa, nếu có ngoại tệ mang theo phải khai báo vào đơn. Địt con mẹ, thêm nữa, mang Tơn vầu mà nhàu nát như cục cứt thì hehe, bỏn cũng đéo đổi cho đâu địt con mẹ, tiền phải cạo râu được...hehe..! Đại loại thế
Khi xuất cảnh, bọn hải quan Miến kiểm tra rất kỹ các hành lý mang theo, nếu mang theo ngoại tệ thì lượng ngoại tệ này không được vượt quá lượng ngoại tệ đã mang vào khi nhập cảnh. Nếu mang hành lý vượt khỏi qui định hải quan Miến thì các cô sẽ bị tịch thu và phạt tiền.

hehe, nên sang Miến, địt con mẹ, để ghét nước Việt hơn...hehe

Dương Thường Trực said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Unknown said...

[si="5"][co="red"]Tôi đang giả nhời em VS nào bên kia hỏi về đi coi show ở Thái mà không biết bà Zì bốt bài mới , xin phép xoá bên kia để bốt bênnài nhá
_ Em vàng son nào hỏi muốn đi coi show đới?.Đi coi show thì các thể loại dư là Soi Cowboy,deja vu...ở Pat Pong không nên vào,show ở đây rất amatoer phí tiền rất.Ở dững chỗ nài gái trẻ đẹp dưng chủ yếu đi khách thoai em ợ,chỉ phù hợp với bựa nào muốn kiếm các em giải toả
_Vào đây chỉ cần gọi 1 két singha, ui đệch mẹ là các em chiều như ông hoàng luôn,giá rẻ hơn đi uống bia ôm ở Nụi ,Gồng.Muốn dẫn mấy em đi qua đêm cũng được ,chỉ cần đưa má mì 500 bạt/em là đưa mấy em đi vô tư nha các cô.
_Còn em Vàng Son nào muốn đi coi show mang tính nghệ thuật cao tôi khuyên đi pattaya, Không cần ai chỉ ,goắc đại 1 anh xe ôm,đéo cần biết tiếng Anh , chỉ cần nói sex show là đủ hiểu.Tới Bạt Tai A cũng không nên đi coi trong nội thành ,chán rất mà nên ra ngoài. Khu sex show nằm cách Bạt Tai A quãng 6,7km aka từ Q1 trong gồng lên Bình thạnh((hoàn kiếm--cầu giấy,Nụi)).Chúc các VS có 1 đêm coi show sướng mát,sướng chiêm.[/co][/si]

Anonymous said...

Ameba, cảm ơn clip nhé! Nhẹ nhàng chất nghệ. Nếu bạn là họa sĩ thì thật thú vị đấy! Chúc một tuần mới rực rỡ như hoa mặt trời

[im]http://www.vangoghgallery.com/painting/images/thumbnail/girlwithsunflowers.jpg[/im]

Anonymous said...

Glory King said... (1245)

Hi em Cam, bên em giờ giấc có thuận tiện không ta. Nói chiện tâm linh với anh hehe tý.
============

Hà, King đã bắt đầu khôn nhớn rùi đới. Chiện gì, nói nghe coi, đừng ngại! Ê, TT xê ra nhá, chi bựa cũng giải tán hết cả lũ đi. Cái thói Lừa cứ thấy ở đâu có tông xe, đụng xe là xúm xít vào chỉ trỏ, xúi bên nguyên, giục bên bị, thật đáng ghét! Cút hết cả cho Cam rộng chỗ mới King.

Anonymous said...

TT ơi hihi bài nài thiết thực dất. Cam đương tính đong một thèng Tung Của để sớm giở thành công dân cường quốc.

Gau said...

Anh cũng muốn nghe cô King nói chuyện tâm linh object disappeared của cổ. Nổ đi em Cam cho anh hóng với.

Anonymous said...

Zì dại bài nài dài dưng không Bựa lắm nên tôi đ khen. Mặt khác, tôi nghĩ Mụ giảng trong bai bốc để dụ văn công ròi nên cũng đ chửi.

Anonymous said...

Giờ học Tàu được 1 thời gian rồi dưng tôi vẫn chưa rõ 2 âm c và s khác nhao như nào hehe. Nhưng đó là chiện vặt. Nhưng nhìn rắc rối vậy thôi chứ dễ ẹc. Có thể sủa tiếng Tào mà không cần biết bỏn được viết ra sao hehe.
CACC văn công cố lên. Đây là điều khả- dĩ(可以).

Anonymous said...

Bữa, lão nào than vãn bất công Cam-dân, Cam uýnh chết dân lãnh nhõn 4 niên tù còn dân tát Cam xơi nguyên 6 tháng giam? Đem cái đào hói ra nghe Cam giảng Luật nè.

Chiện thằng kủ can tội vô ý binh bụp chết tốt người, còn chiện con bé là chống người thi hành công vụ. 2 đứa khác nhau nhá.

Lấy Mẽo ra zí zụ cho các kụ zui lòng. Chỉ riêng việc lão Tùng quay lại chửi bới lăng mạ Cam là đủ no đòn dồi. Police Mẽo uýnh người bị thưa kiện tội tấn công tiểu hình (misdemeanor)thui. Còn người uýnh cớm Mẽo cấp độ đại hình nhá (felony battery)

Anonymous said...

Quẳng cho chi bựa nghía xem cớm Mẽo xử lý con bé 15 tuổi dám chống người thi hành công vụ nài. Wow, kungfu panda nẫu thâm hậu zô cùn.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=10VKwULQbb8&feature=player_embedded]

BTW, các vụ án cớm Mẽo bắn chết dân gốc Lừa chẳng tên nào bị tù cả. Tiền bồi thường cũng trích quốc khố, không phải tiền túi như Ninh công an đâu. Gúc tạm Daniel Nguyễn đi để biết thêm chi tiết. Và Santa Clara County Superior Court xử kín nhá, hổng được công khai dư Tòa nhơn dơn Nụi đáng kính của chúng ta.

Unknown said...

SinTrào các Vàng Son trong quán nhé. Hehe.
Đầu tiên muốn học tiếng nước mẹ, hãi lắng nghe bài hát nài.

[youtube=http://youtu.be/hvPQJqC40GE]

King Filter said...

Em Cam,

Có lão Đông A đang than vãn vấn đề Cam-dân đó, em qua giảng cho lão sợ đi em.

Con bé 15 tuổi trong clip đó có bị bắt giam 6 tháng như bé gì tát CSGT không?

Qua gúc thử Daniel Nguyễn coi cả chục trang toàn là phây búc gì không hà. Em giảng luôn đi.

Unknown said...

Bài hát của con Gộc được đấy Zì khen. Bài bải gất sến zưng nhời lại cực jảnzị, các cô có-thể tự tra Gúc gòi hiểu ổng tốt.

Mỗi tội chữ fiênâm lại chơi kiểu Mẽo chứ không fải bínhâm, nên trông chả đạomạo chút nầu.

Các cô gúc Chinese Songs Karaoke with Pinyin coi.

Anonymous said...

Con Cam ngẫn vãi. Thỉnh thoảng bọn Lừa ở Mẽo củng làm tiền Cam tây đấy con đần. Chả dụ thằng ku kia là gangster bị Cớm Mẽo vào nhà bóp dái chết. Thì cả nhà ấy sẽ đồng thanh lu loa khóc huhu lên là ối giời ơi làng nước ơi Cam bắn chết con tôi đền đền đền đền.
Hay con Daniel ấy có bị tâm thần tấn công Công An đi nữa thì cũng rứa thôi.

Kiểu gì cũng đã chết rồi, kiếm được tí nào hay tí đấy chứ. Còn con cỏn có tấn công Cam không thì Toà biết hehe. Biết nhưng vẫn đền. Con Cam ngẫn cứ ngỡ bỏn đền là bọn chịu bỏn sai ch

Nguyên tắc của mấy thằng Mỹ bựa là bọn nó biết tỏng có người sẽ lạm dụng lỗ hổng luật pháp làm tiền kiểu trên, nhưng anh có điều kiện anh đền chết cụ mài luôn.

Unknown said...

Mời nghe vài bài tiếng Tào đơnjản có bínhâm:

(1)

[youtube=s00Q79fj2vM]

Anonymous said...

"chịu bỏn sai chắc" nhe lũ Bựa. thiếu ắc.

Theo phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Hạt Sacramento, trong khi cãi nhau với mẹ, Trương Văn Giật đã gọi điện nhờ cảnh sát giúp đỡ. Song không hiểu vì lý do gì, cảnh sát viên và người gọi điện thoại cầu cứu lại lớn tiếng với nhau. Sau đó, Trương giật rùi cui của viên cảnh sát và đánh lên đầu người này. Viên cảnh sát lập tức rút súng ngắn, bắn 5 phát khiến Trương tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, những người chứng kiến lại cho rằng, giới chức cảnh sát đã nói không đúng sự thật vì anh Trương không hề tấn công viên cảnh sát. Một hàng xóm của Trương, tên Melissa, kể với đài truyền hình địa phương: “Trương không hề giật dùi cui, chỉ giơ cao cái khăn bông lên để đuổi cảnh sát ra khỏi nhà, nhưng người cảnh sát này tưởng anh ta muốn tấn công, đã lùi lại và rút súng bắn”.

Lời khai không mất xèng mua. Lựa lời mà khai để ăn tiền toà hehe.

Anonymous said...

Bác King. nói chiện nhà ta đi, ngó sang Donga làm giề. Lời than vãn Cam-dân có trong entry trước, hình như do lão Chandoi phát ngôn thì phẩy. Nghe lão u ám quá Cam bèn động lòng an ủi.

Bé Tí Đen bị 6 tháng giam or not chả thấy báo chí đưa tin típ. Dưng Ku Ó Đen thì có đới. Hắn lãnh 6 tháng giam n 3 năm quản chế, trong ấy có phần cho tội danh chống lệnh bắt giữ. Ó Đen hầu tòa mới bông băng thuốc đỏ trên đầu nhá. Y chỉ cự nự, tui chống cộng sao bắt tui, ấy thế mà cũng thành án đới.

[im]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqshkMM_ED5RlgFPXdCtwJ-nbW9z03Sxgpr0yuYwlG_5NI8dSAQQ[/im]

Anonymous said...

@ Thương Binh: Nếu làm tiền cop Mẽo dễ thế thì cả Cali đã không phải đi làm nail và cộng đồng Lừa chẳng đến nỗi nghèo bậc nhất và bám welfare nhiều nhất xứ Mẽo.

Lý Toét said...

Anonymous said...

À con Cam hằn học bỏ mẹ hehe vì tưởng tôi đang ở Mẽo. Tôi thì Lừa tuyền tòng tài hóng hớt bà con thôi chứ Mẽo mẹ gì.
Tôi kể chuyện cho nghe nài:

1 bà Lừa lái ôtô lỡ đâm mông xe 1 con Mẽo Đen. Cỏn ra ngó nghiêng chỗ sơn bị xước rồi lăn đùng ra đường xỉu. Thế là xe cấp kíu đến.
Con Đen đi viện giám định y khoa chụp hình xết quang các kiểu. Song lôi nhao ra Toà. Toà xửa Mẽo Lừa bồi thường Mẽo Đen mấy chục nghìn đô gồm phí thiệt hai sức khoẻ tinh thần cho con Đen, phí giám định y khoa, giám định xe v.v....
Tiền nài do bảo hiểm của bà Lừa bao, hay trả 85% tôi đéo nhớ.
Thằng Luật sư của Ku Đen vặt ngay 1 nửa. Nhưng Kon Đen vẫn lời.

Làm tiền không dễ với Mẽo đâu cô. Nhưng chuyện liên quan sức khoẻ tính mạng thì bỏn chi mạnh hơn tôi nghĩ thế. Mà bọn Lừa cô biết đái, rất sợ chết khà khà.

Tôi mới cô cùng bọn hóng hớt như nhao thui, sao cô sure cô hóng tài hơn tôi?

Mẹ 72 tuổi nài chạy quá tốc độ mà không chịu xuống xe nên bị dí súng điện. Bả đòi 60 ngàn Mẽo, mà Toà chỉ chi 40 ngàn thui nài:
[youtube=7qVxokR69ao]

King Filter said...

Qua đặt đề tài để các cô nổ nè:

Qua biết bà Tạ Phong Tần, người mà nghe nói đang bị bắt giữ và tuyệt thực có quê ở Bạc Liêu và từng mần CS gì đó ở Bạc Liêu.

Mẹ của cô Tần vừa tự thiêu, hehe, cũng tin lề trái, được một hai ngày thì xảy ra cơn lốc lạ làm chết người, sập nhà ở vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, có trùng hợp không?

Các cô có tin có mối liên quan về những sự kiện, điềm báo gì không? Qua thì cảm thấy có chút gì đó liên kết, không tin cũng không được.

Hehe, vừa chính trị, vừa tâm linh, có ai quan tâm không ta?

Khoai said...

[si="6"]Đùmá cô Tơ nói típ đi coi sao.[/si]

Anonymous said...

Có Cam quan tâm đơi bác King ợ. Mỹ đương bị hạn hán lạ lan rộng khắp 26 tiểu bang. Nhẽ do hắn giết Bin Laden hố hố.

Raul said...

Đội ơn trung tướng đã post bài này. Tối về tôi sẽ đọc kỹ.
Mong Người (chữ mượn con Lói) tăng cường độ những bài thể loại này.

King Filter said...

Em Cam,

Bin Laden bị giết lâu rồi, em tìm ví dụ gì cho nó sát sườn hơn tí.

Hạn hán gì đó ở Mỹ có gây hậu quả nghiêm trọng gì đến dân Mỹ chưa em.

Hehe, các cô đọc truyện Tào, bỏn thường bắt đầu bằng các điềm báo để lí giải sự suy vong sắp tới của các quốc gia. Việc hạn hán thường được kể kéo dài 3 năm chẳng hạn.

Mời đọc lại đoạn đầu của Phong Thần, Tam Quốc, Đông Châu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng...

Anonymous said...

Zí zụ sát sườn hơn nè: Ulugbek Kodirov, công dân Uzbekistan, âm miu sát hại Obama năm ngoái, vửa bị Mẽo kết án 15 niên 8 tháng giam hôm 13/7/2012, haha

King Filter said...

Điềm báo cũng xảy ra khi có chuyện oan ức.

Cô Tần trước khi dấn sâu vào lãnh vực chính trị chống đối chính quyền nghe nói cũng có chuyện oan ức gì đó mà không được giải quyết nên cổ tức bỏ ngành công an, chuyển sang viết lốc.

Lúc trước Qua có hóng hớt ở lốc cô cổ, hình như nhà văn Văn Công Hùng hay ai đó có đề cập.

Sau này thấy cô cổ hơi cực đoan nên Qua không theo dõi nữa.

Mời các cô đọc hoặc xem phim Bao Công để biết các điềm báo khi có oan ức.

King Filter said...

Thôi các cô nổ thêm đi, Qua lại bị cao huyết áp nhức đầu chóng mặt quá, nghỉ mệt chút.

6 son said...

Điềm báo quan trọng cực kỳ! Tỷ dụ zư: Đang đi Way nhanh như thế mà vưỡn bị Chim ỉa trúng đầu lâu.
Máy mắt ăn xôi, Máy môi ăn thịt!!!
Hum qua bụng nóng như lửa đốt, nằm mãi k ngủ được, hết vật bên lọ lại vật bên chai. đít cứ zật zật!!! không bít điềm báo gì đơi. lo quá.

Cathnga said...

Zì bốt video hai đó, em nghĩ nên chiển qua cách nài đi. Đọc bài của Zì dức hết cả đào lao.

@các cô: mọi chiện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên đao. Tuy nhiên, người trần mắt thịt hông dễ gì mà nắm bắt được. Dễ thế thì ai cũng he he, tu gòi.

Nga phục em Cam thật đấy. Hum nào ộp đi, chị Nga tò mò quá đi mất!!!

Khoai said...

[si="6"]Ờ đùmá cô Tơ ga cái ghế bố fía sao quán nghỉngơi chút đi cho đỡ mệt.

Nhớ nằm ngửa nghe, đùmá cô.[/si]

[img=https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQSJDeuq4SyowOvQusp4YF8hbzKjiR4Qa4sGJ6OdGnohFNUaz7rjQ]

Anonymous said...

Cô Nga, Cam chân mạng thiên tử, rồng chỉ thấy ló đuôi thui, muốn ngắm đầu phải thiên cơ cơ cơ. Mà thiên cơ hihi bất khả tiết lộ.

Unknown said...

Thế đúng mẹ gòi, thỉnh thoảng cháo cũng có cảm giác lóng lòng dư vại các ông bà ợ. Đâu xa, hôm qua nằm mỗi mình xem fin tự nhiên lòng bất an, lóng dư lửa đốt.

Kiểm tra có cắn gì bú gì khác lạ tối nai. Đéo có.

Lăn tăn chiện zéo zì nhờ? bébi ngái khòkhò bên cạnh, vện đi thăm thân mới em gái.

Bốc mái gọi cho vện hềlố em yêu đang đao gòi. Vện bẩu đang nhà thân, lát về gọi gọi cái loz (Mả bố cuôn mắm tôm hehe).

Vươn thái lóng dư lửa đốt, địtmẹ sốt guột bốc mái gọi pama. Mài gọi chúng tao làm zéo zì giờ lài hở thằng thần quynh, phải phịa ga lý do vớ va vớ vẩn gòi cúp mái.

Vện về, cháo chui phòng bên xem fin đến tận 12h, mệt quá thiuthiu thiuthiu thì nghe gọi giật, điện thoại anh kêu. Địt mẹ.

Mở máy, 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi nhỡ "Anh cuồn thức hông sao hông thái rep tn, em đang chán quá". Bỏ mẹ, cuôn vện cũ chắc lại cãi nhao mới chó. Tai xóa tin, miệng lẩm bẩm bọn thần quynh, giờ nài còn gủ đi nhạo. Vện chả lói lăng zéo zì, quai đít ga ngoài ôm bébi ngủ biềng thường.

Lúc ái tự nhiên cái bất an kia biến đao mẹ, nhẽ linh tính về tai nạn nài?

Sáng đi làm, vện chả lói lăng zéo zì, chửi bébi dư hát hai, zéo thèm nhiền mặt chồng lửa liếc. Chắc tối nai cãi nhao to.

Thế vươn còn là mai chán hehe.

Anonymous said...

À, có nẫu nào nổ BBQ Thích Quảng Đức hở? Lại Pín Ăng Lê hở? Đức BBQ bị chuốc thuốc mê, bị đồng nghiệp nướng giòn hở? Ra đây Pínhowrra đây cho Cam vặn ngược đầu ra sao, đương ngứa ngái tai chơn nè.

Đây làng nướng Sè Gòng 1963, ảnh by Malcolm Browne

[im]http://24.media.tumblr.com/tumblr_kwmgpfzIwp1qz8wroo1_500.jpg

[/im]

chandoi said...

Lồng chí nào thích ăn hải sản ngay bây giờ mua về trử còn kịp đó nghe.

Anonymous said...

- Thuốc mê hiện đại nhất và phổ biến nhất thập niên 60 là ketamine, độc dược bảng A. Thuốc gây ra ảo giác mạnh, làm tăng huyết áp cùng với rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, không nhận biết mình là ai.

- Cần một liều rất mạnh để BBQ Đức hoàn toàn mất cảm giác đau đớn trong ngọn lửa bùng cháy và không có những phản xạ bị thiêu bình thường như giãy đạp, la hét, lăn lộn. tìm cách chạy trốn ...

- Bị tê cực mạnh, người ngưởi phải được đặt trong tình trạng chăm sóc y tế đặc biệt, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm để trợ thở, ngăn chặn phản ứng sốc thuốc, co giật, trụy tim, trụy hô hấp và đột tử.

Anonymous said...

Ui, BBQ Đức bị tiêm mê mà vưỡn tọa thiền điềm tĩnh dư thế thì thề, Cam sẽ chỉ đạo tiêm mê tuốt luột cho 90 trẹo Lừa để xây xong XHCN trước, hẳn hồi sức cấp cứu bọn bỏn sau.

[im]http://24.media.tumblr.com/tumblr_kwmgpfzIwp1qz8wroo1_500.jpg[/im]

Già Không Đều said...

Hé nô hé lô!

Anh trồi lên gùi đơi!

Miu đi Pattaya ah? Chúc mừng nhế, đời sống bao lâu mà hửng hờ phải hông?

Sư bố mấy con ăn chơi nhà quê ở cái quán này như con Chán đời, con Gét Tin, ..bày đặt tư vấn em Miu đi xem show pede, với sex show Pat bông. Có thấy thường quá hông? he he

Miu có phải là mấy Cô kg mà đi xem mấy cái bánh bèo í? he he dù là bánh bèo đẹp. Tư vấn em Hấp mấy chỗ này thì được khà khà.

Miu ah, ăn chơi phải đúng điệu, ở Lừa thì cứ dâu hiền vợ thảo he he gì cũng được, chứ qua xứ tự do rùi cứ mạnh dạn cởi trói cho mình thử xem.

Show này mới thực sự dành cho Cưng này :

[im]http://3.bp.blogspot.com/_5V9SBmz4wLY/S1qTVeQVgWI/AAAAAAAAEps/7dKx562z7mI/s640/DSC_5990.JPG[/im]

[im]http://2.bp.blogspot.com/_5V9SBmz4wLY/S1qTWY8w3MI/AAAAAAAAEp8/4zmAd16oZAA/s640/DSC_5992.JPG[/im]

[im]http://4.bp.blogspot.com/_5V9SBmz4wLY/S1qTWp8RItI/AAAAAAAAEqE/tpUPQbCCNRc/s640/DSC_5993.JPG[/im]

[im]http://1.bp.blogspot.com/_5V9SBmz4wLY/S1qTV9RRVNI/AAAAAAAAEp0/DHvsWwPJn0g/s640/DSC_5991.JPG[/im]

Miu thích hàng cơ bắp, manly và khâu bò thì mời mời, nháy mắt chọn thôi. Cắp nách một hoặc hai chàng "gà trống vàng" cho nó bình đẳng mới tụi Gét tin tin chọn số massage.

[im]http://www.jinkscorp.com/hols/thai/boxer/valentines07/crystal/IMG_9592_small.jpg[/im]

[im]http://www.jinkscorp.com/hols/thai/boxer/valentines07/crystal/IMG_9566_small.jpg[/im]


Have fun in Pattaya!

Già Không Đều said...

Con Chán đời hay con Bựa nàolui tới Pattaya có chơi ở Rama Kien lần nào chưa?

Có cặt í mà biết gì ở trỏng? he he

Già Không Đều said...

Ơ hơ, cái bài mới của Dì Bất Hủ, Anh đố con nào bảo học xong 1 ngày đó, dĩ nhiên trừ Bất Hủ, maybe not he he.

Bài của Dì bài bản, về Bính Âm cho người mới bắt đầu, nhưng để phục vụ du lịch ngay cho tụi đi Guilin sắp tới thì yêu cầu bỏn phải tự học thêm rất nhiều nếu muốn tự tin giao tiếp được. Mà phải luyện nói, luyện nghe nhiều nữa, chứ nhìn bài giảng này thì con nào học xong 1 ngày rùi nổ được tiếng Tàu, Anh tình nguyện dẫn đi Đông Quảng uống trà he he.

Hôm trước có con nào ( Hoàng Hưng hả?) bẩu mấy Cô đem theo Kim Từ Điển, nhỡ cần gì thì xài, địt mẹ đúng là lý thuyết xuông.

Nếu con nào đã tương đối thành thạo Pín Âm và có năng khiếu ngoại ngữ đôi chút thì nếu thiếu từ mới, có thể xài Kim Từ Điển mục "Hoa Việt - Việt Hoa" hỗ trợ. Nhưng cũng phải sành điệu chút, đéo mẹ, đợi cô tra cho ra được 1 từ cần dùng thì thằng Tàu nó chạy đâu mất dép gùi he he. Cái này phải biết control cuộc nói chuyện.

Già Không Đều said...

Lần đầu Anh qua Guangzhou, tối buồn buồn đi bộ ngắm sông Châu Giang, thấy V Club sáng đèn bên trong có vẻ bí ẩn hấp dẫn, Anh mò vào. Cũng như bar Lừa mình thôi, bia, rượu, hoa quả, múa cột, nhạc dance, vài ca sĩ hát live...

Thấy Anh một mình ngô ngố, em Manager đến bắt chiện, Anh xổ tiếng Anh, ẻm cũng hiểu chút chút vì ẻm có học, nhưng ẻm sổ tiếng Tầu thì Anh chịu he he( lúc đó Anh chưa biết gì tiếng Tầu). Mà cả hai đang khoái nói chuyện với nhau, mà lại ồn nữa, toàn xát tai nhau mà gào đit mẹ chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ đéo có chứ tiếng Hoa lận lưng.

Nhưng thật may, ẻm thông minh. Ẻm bẩu chờ em một chút. Em đi lấy túi xách của em và đem ra cái "từ điển điện tử", ha hà đúng là lợi lại.

Tụi Anh giao tiếp nhau qua "đồng chí từ điển này" gần như 95% hiểu hết vấn đề.

Ẻm gõ một câu tiếng Hoa muốn nói với Anh, ẻm bấm một phát nó ra câu tiếng Anh cho Anh đọc hiểu.

Xong Ẻm chỉ Anh bấm câu tiếng Anh gùi bấm nút phát ra câu tiếng Hoa cho em í hiểu.

Địt mẹ, say sưa cả mấy tiếng đồng hố luôn, đéo chút khoản cách ngôn ngữ nào nữa thế mới vui.

Sau này, Anh ra tiệm sách bên bển, thấy nó bán loại từ điển này đầy, giá khá rẻ tùy loại.

Mấy Cô có thể mua lận lựng khi đi du lịch, highly recommended!

Miumiu said...

Ùi ùi GKĐ iu mần em ngượng quá đê
Dững vụ nhại cảm thế nầy lần sao ông anh nhớ bỏ nhỏ em thôi nhế hihihi

Unknown said...

Anh King Filter. Tôi bàn thêm tí về vụ bà Liêng.

Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của cô Tần (Tạ Phong Tần), dù gì đi nữa thì cũng đã mất rồi, và đó, là một điểu đáng buồn, đáng tiếc.

Nguyên nhân về cái chết, thì anh cứ bình tĩnh, đừng vội tin vào mấy ông nhà văn nhà thơ tập tành blog điều tra như thật, tôi nghĩ thế.

Nhưng có điều này, tôi muốn hỏi các anh chị.

Nếu các anh chị là người trong cuộc, ví dụ thế, các anh chị có chấp nhận cho bất cứ ai, với bất cứ động cơ nào, đưa ảnh người thân của mình lên mạng, như thế này không?

Tôi không post ảnh, như là một sự tôn trọng đối với người đã khuất, tôi dẫn đường link để các anh chị xem, tôi khuyến cáo trước đây là một hình ảnh nhạy cảm, nên cân nhắc kỹ khi vào.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=290486914392285&set=a.115656231875355.20962.100002929354220&type=1&theater.

Unknown said...

Mất mẹ, luôn luôn là điều đau đớn, kinh khủng trên đời.

Mẹ già ho đêm vắng
Làm ngực trẻ con đau
Tức ngực, thành tức thở
Buồn, kéo về trắng phau...

Unknown said...

Tôi sẽ trở lại với chủ đề về cô Tạ Phong Tần, lúc phù hợp.

Unknown said...

Zì Trung Tướng cho hỏi, cái này có đúng không : rằng dân Lừa gồm gốc Lạc Việt - Choang ở đồng bằng Bắc Bộ, dân lai Bồn Man ở khu Nghệ, Quảng Bình , dân pha máu Chàm ở xứ Quảng-Nẽng, và dân Lạc Việt cộng với máu Khme, máu người Hoa di cư ở phía Nam Phần Việt Nam ?
Theo qui luật tâmlý,nhóm dân nào càng không thuần chũng người bản địa thì lại càng có tinh thần húng chó ái quốc, tự hào tông dật càng cao, để bù lại mặc cảm nghi ngờ là không phải dân bản địa. Ví dụ, bọn lai Pháp tại thuộc địa thì có kiểu cách Pháp hơn cả Pháp tại bản địa. Bọn xứ Quãng anh hùng chống Mỹ xâm lược có tình yêu đến Hùng Vương còn hơn cả dân quan họ Bắc Ninh là dân LẠC VIỆT chính gốc. Ví dụ điển hình như Cô Cam hay dân vùng Điện Bàn, xứ Quãng, cứ đau đáu tinh thần dân tộc Lạc Việt còn hơn dân Lạc VIỆT ở Bằc Bộ hay Sài Gòn. Ngày xưa, ông THIỆU rút quân khỏi miền Trung, định tử thủ tại miền Nam , vì cái bọn húng lai Chàm tại miền Trung này đang hăng máu cũng có cái lý của ổng.

Già Không Đều said...

Lâu gùi mới nghe lại bài của con Phồng Gộc, bài nài bên bển cách đây vài năm hot phếch, đi đâu cũng nghe.

Anh thích giai điệu nhẹ nhàng của bài này.

Luyện Bính Âm cho nó nhanh, địt mẹ học bài bản viết chữ Tầu như thời Dì dạy Tam Tự Kinh thì địt mẹ cá nhân Anh nhét đéo vô he he.

Luyện Bín Âm cho chuẩn, gồi mỗi ngày cố học thuộc lòng, phát âm cho đúng, gom gom lại được một đống từ, mẫu câu, thế là xào qua xào lại lắp ghép với nhau rùi nổ choang choác ngán đéo thằng Tầu nào he he.

Miumiu said...

Ừa đúng gùi, bữa nào đi oánh hàng Quảng Châu nhẽ em cũng lận lưng quả "từ điển điện tử" cho mấy em tai hehe xợ.

Bỏn bày cho em mỗi câu: Wo mí lù le hehe mà học mãi mới nhớ

Đọc còm này thế nào Zì cũng lầm bầm chửi rủa trong bụng.
Hì, Zì chớ có mắng em mà tội ngiệp, cứ từ khoai sẽ nhừ thôi

Dương Thường Trực said...

Địt con mẹ, phản động mà ko đủ thông minh để phản động, phải chết là điều tất yếu dưới nền độc lập tự do mang tên máu và nước mắt này, kêu la cái khí lồn jì, điềm báo đơn jản là hehe, 1 nhời cảnh tỉnh cho những đầu đất nhưng lại nghĩ mình có thể làm điều fi thường. Các cô đừng có mà bố láo vs Đảng, trên trang mạng ảo này hehe, đéo có cách mạng cái khí lồn đc jì đâu. Khà khà.

địtmẹ said...

Các anh có biết tại sao Dì vại đĩ của các anh ignore em Cam không vậy ?! địt mẹ !

Khoai said...

[si="6"]Đùmá cô Mẹ, cô nói mẹ ga luôn đi chớ ai biết, cô biết vại cô thành bấthủ mẹ.[/si]

Zật said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Zật said...

Khà khà, Bín nghé về lúc nào mà không off Đồ Sơn này [im]http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/427088_406833832706035_686972477_n.jpg[/im]

Đéo Bựa said...

[si="5"][co="#003300"]He he sắp tới anh cũng làm chuyến đi Thái dư em Miu cho nó mở mang củ sọ, định hỏi chi bựa chỗ ăn chơi xem thế nào.

Lộ trình của anh sẽ là: Khon Kaen, Bangkok, Pattya, Mukdahan. Anh muốn chi bựa hướng dẫn cặn kẽ cho anh chỗ, cách chơi ban đêm, chứ ban ngài thì đi theo chương chềnh tua mẹ gòi.

Ngoài ga, nhờ chi bựa cho anh vài kinh nguyệt du lịch ở Thái tỉ dư đi đứng, bú, đớp, bo.... Anh có quả thẻ Debit của bọn ACB, nạp tiền cụ cầm thẻ sang đó rút tiền Thái được ko? Bên đó thanh toán bằng thẻ dư lào...[/co][/si]

Mualaux said...

Tôi kính đề nghị các anh các chị tìm hiểu thông tin du lịch thông thường thì nên vào các trang chiên môn như phuot.com hay google.com trên ấy có hết các anh các chị ạ.

Nhược bằng các anh các chị muốn du lịch mà có tí VănXã hay KinhTài theo định hướng Bựa thì hãy vào đây, kẻo mất thời gian của chị bộ các anh các chị ạ.

Cảm ơn các anh các chị.

Tung Tung said...

Nếu các anh chị là người trong cuộc, ví dụ thế, các anh chị có chấp nhận cho bất cứ ai, với bất cứ động cơ nào, đưa ảnh người thân của mình lên mạng, như thế này không? @ Vinh đầu đất

Câu trả lời của anh là không TRỪ KHI ý nguyện của người đã ngỏm là muốn được đưa lên mạng cho nhiều người biết.

Địt mẹ thôi cái trò nghĩ dùm thiên hạ đi, chấp nhận hay kg cái cứt á.

Giả sử như người thân của cu tự BBQ, với mong muốn gửi 1 thông điệp gì đấy, thì cô cấm đăng các hình ảnh ấy nhân danh tình cảm với người đã khuất à.

Dịt mẹ đồ hãm lìn, việc làm củ cô duy nhất là làm theo di chúc của họ.

Unknown said...

[si="6"]Địt cụ con Quang Vinh nói chuyện như củ lồn làm anh ngứa cái dái,hôm nọ con này đã nổ chuyện xã hội lừa có quá nhiều hiếp dâm,cướp của, nguyên nhân do bọn con gái ăn mặc hở hang,địt cả mả tổ cỏn thế các em gái 2 tuổi bị hiếp giết do ăn mặc hở hang hả,sao mầy ngu quá ,ngu hết cả phần ông giun ông dế.
Bây giờ con Vinh này lại nổ chuyện cô Tần giống như lũ giòi bọ phóng tinh viên báo đảng,con này cút mịa mầy sang báo đảng mà nổ,địt cả nhà con Vinh cho nó thơm loa phát nữa nào!! [/si]

chandoi said...

Nguyên nhân về cái chết, thì anh cứ bình tĩnh, đừng vội tin vào mấy ông nhà văn nhà thơ tập tành blog điều tra như thật, tôi nghĩ thế.@

Tôi thì nghĩ vài ngày nữa đời tư của cô Tần nào là mất dạy với mẹ, đập mồ cha, quýnh lôn với cậu mợ như tiền lệ đưa lên báo đảng chứ cũng chẳng có gì khác.

Tốt nhất ai nghĩ gì thì tôn trọng cách của họ. Đừng trách ông đớp chả khi bà là con phạch no mani.

Choco Rain said...

@em Miu,

Du-lịch Thai ăn-chơi nhảy-múa thế nầu các bựa khác nói nhìu gòy. Anh chỉ liu-ý em 1 điều về việc sử-dụng thẻ tín-dụng.

2 lần anh đi Thai dùng Master Card của Vietcombank thì khi dzìa VN lập-tức Vietcombank nó yêu-cầu anh đổi thẻ khác vì lý-do an-toàn, trong khi cũng thẻ í xài ở bên Sing thì no vấn-đề. Vietcombank giải-thích gằng sử-dụng thẻ bên Thai hổng an-toàn, bị copy info lại bla bla anh cũng chả hiểu mẹ.

Em liu ý. Gút-lắc.

Unknown said...

Nếu các anh chị là người trong cuộc, ví dụ thế, các anh chị có chấp nhận cho bất cứ ai, với bất cứ động cơ nào, đưa ảnh người thân của mình lên mạng, như thế này không? @ Vinh đầu đất

Câu trả lời của anh là không TRỪ KHI ý nguyện của người đã ngỏm là muốn được đưa lên mạng cho nhiều người biết.

Địt mẹ thôi cái trò nghĩ dùm thiên hạ đi, chấp nhận hay kg cái cứt á. @ Anh Tung Tung.

…………………………………

Ok, thưa anh, vậy theo tôi hiểu, anh cho rằng ở đây việc đưa hình đó lên mạng là “ý nguyện của người đã ngỏm”?

Với câu nói này của anh, tôi băn khoăn không biết có nên nghĩ, là anh đang “nghĩ dùm cho thiên hạ” hay không? Căn cứ đâu mà anh cho rằng, “người đã ngỏm” muốn được đưa hình lên mạng?

Unknown said...

Giả sử như người thân của cu tự BBQ, với mong muốn gửi 1 thông điệp gì đấy, thì cô cấm đăng các hình ảnh ấy nhân danh tình cảm với người đã khuất à. @ Anh Tung Tung.

…………………………………

Anh nói câu này đúng, và vì thế, tôi mới đưa chủ đề này ra. Nếu như người post bức hình kia, là con, hoặc là chồng, hoặc là người thân thích ruột thịt nào đó, thì hoàn toàn dễ hiểu và chấp nhận được.

Còn trong trường hợp này là sao?

Unknown said...

Dịt mẹ đồ hãm lìn, việc làm củ cô duy nhất là làm theo di chúc của họ. @ Anh Tung Tung.

………………………………………

Di chúc của họ? Anh làm ơn cho tôi biết cụ thể hơn được không? Không đánh võ đoán võ mồm võ a dua nhé.

Unknown said...

Anh Toet Ti:

Vụ đó, anh Chan Doi đã đưa tin, anh Quan Tum có tham gia với mức độ mở rộng hơn về tệ nạn hiếp dâm, tôi công nhận rằng một trong những nguyên nhân gia tăng tệ nạn này là từ chính nạn nhân, tức đàn bà con gái, khi cố tình ăn mặc hở hang.

Anh đánh đồng sang việc cháu bé vài tuổi là sao?

Anh cần đọc các cmts với một thứ tinh anh hơn, chính xác hơn, và có tầm hơn, anh ạ.

6 son said...

Nom APIN thiền ở chỗ cái đầu Rùa vui thật.

chandoi said...

Đủ móa con Già đểu sao hổng đưa địa chỉ mấy thèn trên hình cho em Miu tới matxa. Hay là nó chỉ có biểu diển vậy thôi. Cô Già coi rồi à, Bắt quả tang cô Già đểu thiến thích nhìn chim. hehe
Còn cái khách sạn củ lồn đó ở làm gì. Anh đã nói anh ngồi ỉa trên tolet bằng vàng rồi còn chưa kể.

chandoi said...

Cô Vinh tôi nghĩ khi người ta tự thiêu trước cộng đồng thì người ta đã muốn gì , muốn quảng bá càng rộng lớn như thế nào thí ai cũng hiểu.

Chỉ trừ trường hợp những hình ảnh chết bình thường. Còn viêc tung lên mạng những hình chết cháy đó càng nhiều càng tốt cũng chính là đáp ứng nguyện vọng của người tự thiêu.

Unknown said...

Tôi thì nghĩ vài ngày nữa đời tư của cô Tần nào là mất dạy với mẹ, đập mồ cha, quýnh lôn với cậu mợ như tiền lệ đưa lên báo đảng chứ cũng chẳng có gì khác.

Tốt nhất ai nghĩ gì thì tôn trọng cách của họ. Đừng trách ông đớp chả khi bà là con phạch no mani.

Anh Chan Doi ạ, tôi quan niệm, khi tôi yêu được mẹ tôi, yêu được cha tôi, yêu được cậu mợ tôi, thì may ra sau đó tôi mới tính toán đến những điều cao xa hơn, ví dụ như yêu đất nước chẳng hạn, yêu dân tộc chẳng hạn, hay yêu Hoàng Sa hay Trường Sa chẳng hạn.

Tôi nghĩ, xã hội họ tôi tôn trọng cách nghĩ của cô Tần thôi, cũng như của anh Chan Doi, thậm chí có thể cố gắng bóp miệng nhịn cười để tôn trọng luôn cách nghĩ của các anh Tung Tung, Ti Toe…, nhưng điều đó đâu có nghĩa là phải tôn trọng những việc làm, hành động ngoài đời, cụ thể, giữa cộng đồng, xuất phát từ “cách nghĩ” đó, phải không anh?

6 son said...

Năm nẳm đi ra chỗ mấy con Rùa nhởi cho mát mẻ, nhè đúng lúc bon tintin đi thi ĐH. Bỏn thi nhau xoa đầu Rùa. Tui xui 1 ẻm nhảy lên mà cưỡi thi mới chắc đậu.
Ẻm bẩu : E sợ phạt.
Tui bẩu : Đéo sợ đâu.
A mần quản lý ở đây.
Ẻm nhảy lên cưỡi thật!
Tui bẩu: phi đi em. Ẻm phi lun.
Nom mà Thi cứng hết cả người lại.

Unknown said...

Cô Vinh tôi nghĩ khi người ta tự thiêu trước cộng đồng thì người ta đã muốn gì , muốn quảng bá càng rộng lớn như thế nào thí ai cũng hiểu.

@ Thưa anh Chan Doi.

Nếu bà Liêng thực sự có ý “tự thiêu trước cộng đồng”, thì đã hẳn có chương trình truyền hình trực tiếp rầm rộ rồi cơ anh ạ, đâu có phải như bây giờ chỉ lèo tèo đôi ba cái ảnh hậu sự.

Đến như cô gì gì Hằng, mới chỉ chớm nụ tuyên bố tự thiêu thôi, mà đã rùm beng từ trong ra ngoài rồi anh, thơ phú tôn vinh dào dạt rồi anh, xăng tăng giá rồi anh.

Anh đánh giá thấp khả năng PR của các dân chủ gia nhà ta quá đấy.

chandoi said...

Chiện hiếp dâm là mang tích cuồng dục. Nhưng mụ Zì đưa lên mạng là giết hiếp.

Cho nên hở hang hông thể là nguyên do.
Trừ đạo hồi còn lại trên quả đất này ai ăn mặt kín hơn VN. Hơn nữa chưa có vụ án nào chứng minh bị hiếp do ăn mặt hở hang. Thói đổ lỗi là một đặt trưng rất Lừa mà con Tủm mắt phải.

Unknown said...

Các anh cứ tiếp tục, tôi phải tạm dừng chút, nhớ tiếp tục cho khéo và cho cẩn thận, cảnh giác, không là tôi dẫn các anh đi đâu không biết đấy.

Choco Rain said...

@cô Vinh mặt \./,

Ý cô gằng em VS Tân ẻm còn hổng iu mẹ ẻm, thì nói iu tổ-cuốc làm đéo, có fỏng?

Con Chân Zồi cồng ở trên huyền-tuyền chính-xác. Tự-thiêu để fản-đối cái máo-lồn gì đó thì phải quảng-bá ga, chớ có phải tự-sát vì thua độ đá-banh đâu cô. Cô lấy lý-do gì để bẩu em Tần ẻm hổng iu mẹ?

Và, anh phải chưởi địt mẹ cô lần nữa. Cô mần-ơn biên gọn-gàng, đừng dài lêthê lêthê nữa được hông cô?

pín said...

Tôi trồi lên dũnghùng đơi, em Cam yêu ọ ẹ gì anh đới dcm, vụ bbq họ Thíc bàn 2 năm trước rồi, đéo bàn lại nữa dcm , nhưng em Cam yêu mặt lồn trâu nhìn cái ảnh nài dcm em :

[im]http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/03/1188.jpg[/im]

Nếu họ Thíc đủ tỉnh táo và muốn tự thiêu, thì ông sẽ tự múc xăng đổ lên người, cần đéo con trọc kia tưới, kể cả múc vài gáo ví dụ !!!
Địt mẹ người yêu tôi ngu hơn cả súc sinh các anh chị ơi!!!

Nguyen Sang said...

Dạo này online suốt mà không biết có người tự thiêu. Báo đảng không đăng tin. Thậm chí Tần là con nào mình chẳng biết. Thế mới tài. Vừa hỏi thằng Gúc mới rõ.
Đề tài tự thiêu ngay trước bàn mãi. Trung Tướng nói không sai. Chính quyền rất ghét bọn tự thiêu. Việc này gây tiếng vang và có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Anh Vinh cứ tham luận gì đi. Vào Bựa Quán lừng danh, ăn chưởi mới vui chứ.

chandoi said...

Anh ngu dốt chỉ nghĩ ra đường tự thiêu là có dụng í. Không vì lý do tự thiêu ở nhà vì sợ cháy nhà.
Anh nghĩ mẹ cô Tần là người còn tình cảm với gia đình và ngược lại. Cho nên việc tự thiêu mà quay được phim thì cô chỉ cho anh cái cách nếu anh muốn tự thiêu mà không bị ngăn chặn.

Choco Rain said...

Nếu họ Thíc đủ tỉnh táo và muốn tự thiêu, thì ông sẽ tự múc xăng đổ lên người, cần đéo con trọc kia tưới, kể cả múc vài gáo ví dụ !!! @Pín,

Chào anh Pín mặt lồn trao, anh khỏe không dzậy?

Tôi đéo biết 2 niên trước đít-cớts vụ bbq thế nầu. Nhưng lý-luận ở trên của anh như buồi, tôi thật.

Giả-sử vụ nài là 1 âm-miu kế-hoạch hoàn-chỉnh, thì việc fân-công người tử-vì-đạo & người fụ-tá (aka tưới xăng châm lửa) có đéo gì lạ đâu anh?

Mr. Tran said...

Giờ nhiều vụ hãm híp lạm dụng các cái mà nạn nhân là các bé bi bị khui ra nhể. Ngày càng nhiều.

Nhẽ nên sớm hợp pháp hóa phò. Các công nhân tình dục này được quản lý, khám chữa bệnh, bảo vệ, hàng năm Bộ TC đưa ra đơn giá, có 1 ngày truyền thống trong năm vân vân.
May ra các vụ làm liều do bí tỉn làm liều giảm chút nào chăng?


Khi bấy các anh mồ côi \./ có thể đi tỉn giá rẻ và không sợ bị quả tó, bị đánh giá đạo đức lọ chai nọ kia. Đặc biệt là đảng viên. Nhể.

Trường hợp biến thái thì không tính.

pín said...

Anh chandoi65 thần địt bạn tôi, anh mà tự thiêu thì cái mỡ bụng của anh cháy 1 tuần đéo hết, tôi can anh địt mẹ .

chandoi said...

Cô Cham nói đúng. Nếu có quán phò công khai trên đường thì con súc sinh kia đâu có làm chiện động trời vừa rồi.
Đó cũng là góc nhìn khác.

chandoi said...

Khà khà . Đù móa cái bụng nó lại tỷ lệ thuận với cục nợ kia mới tài. khàkha

pín said...

Anh Rain ngu cũng đẳng cấp với Cam người yêu tôi :

Nếu anh thực sự muốn tự thiêu gây thanh-thế, anh phải tự đổ xăng lên người, tất cả các vụ tự thiêu đều thế, riêng vụ Quảng đức thì không. con trọc khác tưới.
Là anh có ý tự thiêu giống anh chandoi65 bụng mỡ, anh có cho thằng khác trút xăng hộ anh không ?

Unknown said...

Địt cả mả tổ nhà con Vinh,con này ăn nói rườm rà ý tưởng cách suy nghĩ như củ lồn,tối như âm hộ đêm 30 ,địt tổ con chứ,Nếu có một ông đực người bình thường sống trong môi trường bình thường nhìn ông người cái ăn mặc khoe vú khoe mông buồi ông đực cũng chỉ cửng lên,quá lắm tối về thủ dâm như con Lói là cùng!!
Chứ sống ở môi trường đầy cứt như lừa thì lâu dần thằng bình thường biến thành thằng biến thái,đó mới là nguyên nhân Xã hộ lừa mắc chứng cướp giết hiếp với tỷ lệ ngày càng cao.Con Vinh này cần phải về học lại môn thống kê và môn tâm lý củ lồn gì đó.Chứ khai sáng cho cái củ sọ đầy phân của con Vinh quá tốn thời gian cho bất cứ ai!!lù móa!!

@Con Pín
Vụ con sư giao hợp thời cô tự thiêu nếu là một ông người chịu sức nóng như vầy theo bản năng,phải giẫy đành đạch chớ ngồi im như tượng được cái buồi ấy,đằng này con sư ngồi im cho đến khi bị cháy thành than

6 son said...

Địt mẹ- Xoa tý Hoạt Lạc Cao vào chỗ bầm rùi không để ý thò tay móc Bướm đã thấy nóng dãy đành đạch, nhảy câng cẫng rùi nữa là tự thiêu.

pín said...

Vụ này anh thầy Lang đã cho tên 1 loại thuốc đéo gì gây tê khiến nạn nhân không chạy, nhưng về cơ bản thì quá dã man.
Dân thì ngu như chó lợn, nó thui người trước mũi mà cứ lạy như bổ củi, thì Núc cái xứ nài là chuân cmnr anh Lói ơi !!!

Choco Rain said...

Nếu anh thực sự muốn tự thiêu gây thanh-thế, anh phải tự đổ xăng lên người, tất cả các vụ tự thiêu đều thế, @anh Pín,

Anh lấy đâu ga cái nguyên-tắc củ lồn này thế hở anh Pín mặt \./? Anh có giáo-trình dại cách tự-thiêu sao cho công-chính không anh?

Nếu (giả thiết thôi nhá) vụ nài được chuẩn-bị kỹ-lưỡng (mà tôi cho là thế), thì anh thấy đó: nhìu người tham-ja xem, quì-lạy tứ-tung, có tổ-chức xếp-đặt trước cho qui-củ... Đó hông phải 1 CÁ-NHƠN bức-xúc làm liều (such as Chân Zòi) mà là cả 1 TỔ-CHỨC. Vại thì có người tưới xăng là hợp-lý mẹ. Anh suy-luận như buồi, nhẽ anh cần thêm i-ốt.

Mr. Tran said...

[youtube=http://youtu.be/tVS4iZXkkaU]

Xem líp thấy anh Đức có vẻ không còn cảm giác, nhận thức gì mới xung quanh nữa nhể.
Không biết do Thiền hay do gì? Thuốc tê chả hạn, thí dụ thế. Tự hay bị tiêm / uống thì chưa biết.


Trước, khi bàn về vụ nài, anh Lả thổ tồn có nói rằng nếu tỉnh táo, bình thường, người ta sẽ phải gào thét khi bị bỏng, bị đốt, do phản xạ tự nhiên. Xem líp thì thấy anh Đức quả vững như bàn thạch.
Các anh Y-Dược bàn thêm được không?


Anh Doi Khovilon sau khi tự thiêu sẽ dư nài:

[im]http://khoisudoanhnghiep.vn/public/userfiles/images/heo-quay.jpg[/im]

Nguyen Sang said...

Anh Pín, TQĐ thuộc 1 tập đoàn tôn giáo hùng mạnh. Việc biểu dương gây thanh thế này là cho tập thể nên để người khác tưới xăng lên cũng thường thôi mà?

Unknown said...

[im]http://3.bp.blogspot.com/-P-6RzJVFD2Q/UBdlXPWfZgI/AAAAAAAAAD0/tK55ksieKyE/s640/Bui+hang.jpg
[/im]

Tôi post hình từ nhà cậu Phọt Phẹt, một blogger khá hài hước và tỉnh đòn, như Trung Tướng.

Choco Rain said...

Vụ này anh thầy Lang đã cho tên 1 loại thuốc đéo gì gây tê khiến nạn nhân không chạy, nhưng về cơ bản thì quá dã man. @anh Pín,

Điều nài anh nói là 1 giả-thiết, cũng có thể đúng, nhưng tôi chưa kết-luận được.

Tuy-nhiên, mấy con mặt lồn trên kia nằng-nặc bẩu gằng thiêu thì phải nóng phải nhảy tưng-tưng ... bla bla, thì địt mẹ anh phải nhét cứt đầy họng các cô mới được hai sao. Các cô chỉ suy bụng ta ga bụng người là giỏi địt con mẹ.

pín said...

So con Phẹt với Trung tướng bất hủ thì khác đéo gìchửi TT , con Vinh ăn khí lồn rồi, xóa ngay câu đó đi cô Vinh khà khà .
Đittj mẹ đó là câu chửi đau nhất năm dành cho con Dì đo !!!

Nguyen Sang said...

Để chứng tỏ sự thiên tài tu luyện, TQĐ tất nhiên phải được dùng thuốc để không tỏ ra đau đớn hoảng loạn dẫy dụa.
Nhưng anh Pín ạ, biết đâu việc dùng thuốc ấy TQĐ biết, tức ông ấy tự nguyên thiêu, tự nguyện tiêm thuốc? Tức không phải ông ấy "bị đốt"?

pín said...

Cô Rain :
Càng đông người thì càng phải gây thanh thế, nếu cô Đức tự cần vài chai xăng nhỏ tưới lên thì mới hoàn hảo !!!
Bọn chúngvẫn khoe là cô Đức tự lái xe đến đó đc, không lẽ cầm chai xăng tự tưới lên lại khó đến thế ?
Anh suy nghĩ tý đi anh Rain, hay địt mẹ chúng nó nghĩ hộ anh rồi ?

Tung Tung said...

@ Con Vinh
Có vấn đề đọc hiểu à?
xem lại nhé:

Câu trả lời của anh là không TRỪ KHI ý nguyện của người đã ngỏm là muốn được đưa lên mạng cho nhiều người biết.

Biết thế nào con đầu đất này cũng thắc mắc, nhét chữ vào mồm anh. Anh đã viết hoa từ TRỪ KHI to tổ chảng mà đui hay sao con ngẩn kia?


cho rằng ở đây việc đưa hình đó lên mạng là “ý nguyện của người đã ngỏm”?

Địt mẹ xem lại đi anh có nói ở đây hay cái gì là trường hợp củ cô Tần không hả?

Anh chỉ muốn nói, không phải là người trong cuộc thì bớt loa lại dùm.
Dịt mẹ vớ vẩn. Sao cô biết đó người đã chết kg có dặn dòi trăn trồi gì cho con cháu?

Đù má con này hâm nặng

Nguyen Sang said...

"thiêu thì phải nóng phải nhảy tưng-tưng " là đúng rồi. Nó thuộc về phản xạ sinh học thôi, có chứng minh rồi.
Cá biệt: tê liệt thần kinh, liệt tứ chi cột sống, đã chết trước khi đốt sẽ không có hiện tượng trên.

pín said...

Anh Trạm khắm, tôi tin cái clip đó là dàn dựng lại, chỉ có mấy cái ảnh đc giải đéo gì của con Tây đéo gì em Cam đưa lên là xịn thôi !!!

Choco Rain said...

Địt mẹ anh Pín mặt lồn nài dai nhở. Anh nói rất đúng, gây thanh-thế hai cái lồn gì cũng đúng. Nhưng đéo có sự liên-hệ nào đến việc PHẢI TỰ TƯỚI XĂNG. Tôi đéo thấy việc tự tưới xăng thì nó hoành hơn là để thằng khác tưới dùm. Thậm chí có thằng phục-vụ lại oách hơn, giống như thằng bồi rót ziệu mình uống hehe thế mới tài.

Anh phải học lại logic học đại-cương đi, tôi thật

Tung Tung said...

Dịt mẹ đồ hãm lìn, việc làm củ cô duy nhất là làm theo di chúc của họ. @ Anh Tung Tung.
………………………………………
Di chúc của họ? Anh làm ơn cho tôi biết cụ thể hơn được không? Không đánh võ đoán võ mồm võ a dua nhé.
@ Con Vinh đầu đất


Cồng củ anh đây nhé
"Giả sử như người thân của cu tự BBQ, với mong muốn gửi 1 thông điệp gì đấy, thì cô cấm đăng các hình ảnh ấy nhân danh tình cảm với người đã khuất à.

Dịt mẹ đồ hãm lìn, việc làm củ cô duy nhất là làm theo di chúc của họ."

Thấy chưa, anh đã giả sử mà cô cố tình không chịu hỉu lại cho anh võ đoán là sao? Nếu cô kg cố ý thì vui lòng sờ cái trên cổ cô là cái gì vậy? GỌi bằng cái đầu có oan cho nó kg?

Giả sử khác với võ đoán nhe con ngẩn. hehehe.

conlele said...

[si="5"][co="red"]Trích "... Hiện nay, 3 triệu Việt Kiều tại Mỹ tạo ra một GDP ngang hàng với 90 triệu dân Việt Nam trong nước, dù họ không có dầu khí, khoáng sản hay đất đai để bán.

Một triệu Việt Kiều khác ở Âu Châu, Úc và toàn thế giới củng đã có những thành công tương tự..." hết trích.

Trích từ link sau: http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/hy-chng-cht.html


Anh/chị nào rành về kinh-tài hay có nguồn nào xácnhận được thôngtin bên trên không nhỉ. Một phép sosánh quá là đỉnh!

Thành thành các anh/chị trước.[/co][/si]

pín said...

Anh Rain :

Thằng trọc đó tưới cho cô Đức chỉ vì cô Đức đéo thể tự tưới, chứ vẫn khỏe mạnh xinh tươi thì cô Đức sẽ tự tưới .
Tại sao lại đéo tự tưới đc , hỏi, ấy đã là giả nhời!!!
Tôi cũng đéo tin cô Đức tự bật đc lửa, thế thì rõ ràng chúng thui cô chứ tự thiêu đéo đâu ?

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Ông Tây cướp máy ảnh lãnh án tù
TTO - Ngày 30-7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Olivier Le Roux (27 tuổi, quốc tịch Pháp) mức án 5 tháng 24 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) về tội cướp giật tài sản, tuyên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

[youtube=http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=580057]

Bị cáo Olivier Le Roux nghe tuyên án - Ảnh: C.Mai

Tại tòa, Olivier Le Roux khai tháng 1-2012 bị cáo nhập cảnh vào Việt Nam để đi du dịch. Ngày 5-2-2012, Olivier Le Roux đến TP.HCM, thuê phòng tại khách sạn trên đường Đề Thám, quận 1 để ở. Do bị mất máy chụp ảnh nên Olivier Le Roux nảy sinh ý định cướp giật máy chụp ảnh để sử dụng.

Ngày 6-2-2012, Olivier Le Roux đến cửa hàng bán máy ảnh số 2 Trần Hưng Đạo do anh Phạm Đức Nguyên làm chủ hỏi mua máy ảnh. Anh Nguyên lấy cho Olivier Le Roux xem một máy ảnh, báo giá 150 USD. Olivier Le Roux đề nghị anh Nguyên tính ra tiền đồng Việt Nam.

Trong lúc anh Nguyên bấm máy tính để tính tiền thì Olivier Le Roux bất ngờ giật máy ảnh bỏ chạy nhưng đã bị những người xung quanh đuổi theo bắt được. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 6-2-2012 đến nay.

Mr. Tran said...

Đây cũng là BBQ, nhưng trong 1 bối cảnh khác.

[youtube=http://youtu.be/le8PZQo-QnI]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Hehe, tôi là Lãnh Tụ, thì con Tai Da Trắng Ăn Cắp Máy Ảnh trên kia sẽ bị chặt đầu, moi nội tạng bán lấy ngoại tệ địt con mẹ.

Ông Lừa ăn cắp ăn quịt đéo sao, vì đó là bản chất chúng, còn địt mẹ bọn Thượng Đẳng chúng mài cũng bài đặt đú thì đéo thể chấp nhận được.

Unknown said...

[si="5"][co="660000"]

Đệt mẹ, vụ BBQ nài hai ho đới!

Các anh các chị giáo dục cho tôi hiểu thêm với. Trên kia anh nầu bẩu họ Thik bị nhồi thuốc mê vào mồm, cũng là 1 giả thiết. Dưng bẩu hễ bị đốt thì nhẩy lên đành đạch tôi cũng đéo tin lắm.

Chả dụ như có người có thể đặt mẹ bàn chông lên ngực rồi cho ông Búa Tạ ra nện vài nện.

Hoặc có ông thì treo mẹ bao xi măng vào dái mà đéo cần nhẩy.

Tôi cho là khi cô nào đó luyện tập hoặc tu luyện đến ngưỡng nầu đó có thể làm được những việc mà người thường đéo làm được.

Không loại trừ lúc BBQ, cô Thik đang nhập tâm luyện môn khủ khặc nào đó, để ngắt mẹ hết dây thần kinh ra khỏi sọ, thì đương nhiên cô cổ không tự tắm xăng or bật quẹt được.

Đéo biết phải vại không?
[/si][/co]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chân dung con Tai Olivier Le Roux hehe:

[im]http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=580057[/im]

Choco Rain said...

@cô Lừa Cháu,

Chính thế cô ợ. Ở đơi có 2 giả-thiết: i)cô Đức bị đồng-bọn thiêu; ii)cô Đức tự-thiêu và cô í là bậc cao-nhơn. Trong trường-hợp ii) thì đừng có lấy "người bình-thường" ga để khẳng-định gằng cô cổ nhứt-thiết phải nhải choi-choi lên mới được địt con mẹ.

Choco Rain said...

@anh Pín mặt lồn trao,

Túm váy lại anh bẩu cô Đức bị đồng-bọn thiêu là do anh căn-cứ vào việc cô cổ:

1. Đéo tự tưới xăng cũng như đéo tự bật lửa.
2. Cô cổ ngồi vững-vàng cho đến khi tèo, không có biểu hiện đao-đớn, không nhảy tưng-tưng
3. other fucking evidences?

Anh khai-sáng cho tôi vụ nài, không tôi đổ cứt vào loa anh ngai và luôn địt con mẹ.

pín said...

Tôi nghi con Tai thượng đảng kia nhầm tý thôi, nó nghĩ nó cướp lại mái-ảnh của chính nó do bọn ăn cắp bán ra, tôi đoán hai máy ảnh giống hệt nhao !!!

chandoi said...

Cô Le le theo anh nghĩ
GDP việt nam năm 2010 103,574 triệu USĐ
Thu nhập bình quân đầu người Việt ở Mỹ: 40.000 USD /năm x 3 triệu người = 120.000 triệu.

Hehe coi như bằng nhau.

chandoi said...

Con Lói tây cũng nhiều loại quốc tịch nhập cư. Như zụ cô Sành mất ô tô bên Đức vậy thôi. Mà hehe mà toàn tụi tàn dư XHCN sụp đổ nhập cư , thế mới tài.

pín said...

Tôi chỉ nói không tự tưới xăng thôi, còn vụ bật lửa thì tôi nghi ngờ cô Đức đéo thể tự bật.
Vụ cơ bắp không hề có phản xạ cũng là cái tôi nghi, chí ít thì cơ bắp cũng phải co giật, nhưng con phóng viên Tai kể lại, cơ bắp ông ổng đéo đụng đậy : " As he burned he never moved a muscle, never uttered a sound..."

Unknown said...

Con Rên ngu như ông lợn ý thì cãi ít thôi địt con mẹ con đầu bò.

Cái cô đầu trọc (Zì không chắc cô cổ là Sư) tưới xăng gòi châm lửa cho sư Đức chái đùngđùng ý chínhxác là một tên jiết người, fải được đưa ga Tòa và xử như một sátthủ.

Còn đồngđảng sư Đức tổchức vụ nài cũng là một bọn sátnhân. Cũng hệt như Bin Lađen tổchức lao tào-bai vầu tòa-nhà WTC 2001 thôi.

Vôhìnhtrung sư Đức mần vụ nài mà hỏng hết cả tâmnguyện ban đầu. Quá sơhở.

Con đầu lợn Rên mở quán cũ mà coi lại.

Unknown said...

Bài cũ đó cũng hình-như đã nhắc đến chiện nhẽ sư Đức là Cam của Ông Cụ.

Unknown said...

Con Vinh zám so con Fẹt, một con bầnnông nhà-quê ăn-cắp-vặt bị cấm cửa tuyệtđối ở Quán Bựa mới Zì hả? Jam mẹ một tuần.

Buataem said...

Anh Rên nghĩ cô Đức tọa thiền - chái - trái tim bất tử à? Ngu nhờ.
Anh nên xem cách tọa thiền - đi chết - ướp xác tự ở một số chùa Việt Nam. Hoặc nhẽ Tây Tạng. Sư sử cần thì gian vài ngày đến cả năm.
Thầy Đức đẳng cấp nào mà tọa chết ngay ha hả?

Dương Thường Trực said...

Anh phục ông Cụ, hehe, vãi mẹ dắm non.! Đó là sự thật, nhẽ anh nên treo ảnh thần tượng cổ như 1 hehe, "thánh nhân". Đéo hiểu cổ mần kiểu đéo nầu mà có nhiều con cứ lao đầu vầu cái chết ầm ầm...hehe, vì cổ, chứ vì dân tộc nài cái khí lồn, địt con mẹ..!

Phang_Phập said...

[si="6"]Bác sỹ hiếp dâm[/si]

Choco Rain said...

Thầy Đức đẳng cấp nào mà tọa chết ngay ha hả? @cô Làng Nghề,

Thế địt mẹ theo cô thì cô Đức ở đẳng-cấp nào? Cô có cái lồn gì chứng-minh đẳng-cấp của cô Đức không? Hay cô cũng địt mẹ chỉ biết nói-leo, nhai-lại như ông-bò?

Unknown said...

Địt mẹ bọn chókìu mặt lợn.

Vụ sư Đức bàn đến gần 1,000 cồng ở Quán Bựa cũ mà địt mẹ đéo con nầu thèm gúc đọc lại hả?

Phang_Phập said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Phang_Phập said...

[si="6"]Địt mẽ phải trông nguôn như lày thì mới hiếp được chứ hả con nào ở trên nói hiếp dâm là do hở hang, địt mẹ dững thằng mắc bệnh hiếp dâm thường là bị bệnh thích hiếp dâm hoặc thích cái đéo j tương tự, anh chịu, khóa anh có 1 thằng học giỏi, con nhà cán bộ có cỡ, địt mẽ đẹp trai nhiều tiền, tự nhiên vào ngày đẹp trời tầm chục niên trước khi thằng này đang học năm 3 đại học tự nhiên bé con cháu gái mới có được mấy thằng tuổi định hiếp dâm, địt con mẹ bệnh hoạn kinh, may con mẹ vào kịp, nó mới chỉ kịp cởi Bỉm con bé kia và kéo quần nó ra rồi, nghĩ lại anh vẫn tởn, sau vụ đó nó đéo bị đi tù nhưng mất mấy trăm trẹo để nhà kia im mồm, nhà chị của bạn nó đấy, địt mẹ, anh sợ nhất loại nầy, cho nên lời khuyên của anh là cẩn thận không thừa,có thằng mắc bệnh thích khoe hàng, chứ đéo cần do hở như con nào nói đúng anh khen[/si]

Unknown said...

Zì khâu mẹ mõm con Rên một ngài vì tội ngu. Con nài ngu nhiều lần gòi zưng lại gất bẩuthủ, cãi như fá mả.

conlele said...

[si="5"][co="brown"]Cảmơn anh Sáu-Nhăm, có thế mà conlele không nghĩ ra. Cái đầu tối u-u làlà..

À, nhântiện bàZì set cho tui cỡchữ (size) = 5, màuchữ = darkbrown. Cũng như vứt cáitem tintin đi dùm. Gắn cái gì vào cũng được. [/co][/si]

Phang_Phập said...

Chào con Hoàng Bom cái cho vui nầu, địt mẽ anh đéo thích thịt nướng, thích thịt luộc thôi, vụ nầy bàn nhiều từ trước rồi, giống 8 Lê Văn chứ khác đéo gì, một bên là trên sách vở thơ văn, 1 bên là chiển thể thành triền hình, địt mẽ.

Choco Rain said...

Con Rên ngu như ông lợn ý thì cãi ít thôi địt con mẹ con đầu bò. @Zì mọi,

Anh cãi cái đéo gì đao hả Zì mọi? Chỉ vì con Pín nói đéo thuyết-fục tí nầu.

Anyway anh sẽ tiềm lại xem quán cũ nói cái lồn gì. Nếu hổng thuyết-fục được anh thì anh cũng lại chưởi toáng lên cho mờ nghe.

pín said...

Địt mẹ con Vinh ngu lâu dốt bền anh bảo xóa cồng đi đéo xóa khà khà , vì nó đéo biết, Dì xử nó 1 tuần hơi nặng đô khà khà .

Unknown said...

Vụ con Tai cướp mái-ảnh có-thể là zo cỏn ức quá mà làm liều.

Zì nghĩ con cỏn bị một con Lừa cướp mái-ảnh trước đó, mà bị theo một cách thôlỗ chắngchợn, chảzụ con Lừa mượn gòi hehe đéo trả.

Vụ như nài nhiều gòi. Chỉ có điều con Fáp Lợn kia tức quá mà làm căngthẳng thôi. Ở jữa Bờ Hồ mà còn xải thườngxuyên luôn.

Cũng có-thể con Fáp ý tuyêntruyền zânchủ gòi bị Cam hehe khép-tội hìnhsự. Ở Lừa chiện nài cũng là quá thường.

Trong bài Thằng Mẽo Zì cũng đã kể chuyện một con tiếnsĩ jáoviên tìnhnguyện Mẽo ở Fồng bị án tù 4 năm thời 199x vì tội hehe "tàngtrữ võkhí quânzụng". Thực ga hehe con nài cũng tuyêntruyền zânchủ.

Con Lói bỏ cái thói hónghớt Lá Cải gòi bứcxúc ngớngẩn đi nha. Tinhhoa cái buồi jì mà thế?

pín said...

Địt mẹ lá cải Lừa, tờ thì nói con Tây cướp máiảnh là thạc sĩ nghành du lịch, tờ thì nói thất nghiệp .

Tôi gần chắc cái máy ảnh bị giật 90% giống cái mái nó bị cướp, hẳn nó nghi của hàng con Lừa bán đồ của chính nó bị giật, thế là nó giật lại .
Hóa ra đéo phải mái-ảnh của nó, thế là thành cướp .
Đéo ai thạc sĩ du lich lại cướp ngu thế !!!

Phang_Phập said...

[si="5"][co="red"]Địt mẹ thằng nầy ó thiếu gái đéo đâu, nó cũng dư anh nó có người yêu và gần dư sống chúng với nhau nhưng hai nhà khác nhâu, để thỉnh thoảng người thân của ai ra thì còn về nhà mình,tỉn nhâu như bổ củi, lại nữa đứa nầu trong nầy trọ học gần đó, học khóa 95-96 đến 2000 thì lạ đéo gì khu ngõ Cột cờ nữa, anh vẫn hay sang nhà bạn anh, nó ở trọ 1 dãy với mấy con Ca-ve già, nó đéo dấu diếm nghề nó làm, nhưng nó ko làm nữa, chỉ tổ chức sới xóc đĩa, đánh 3 cây và tá lả thôi, bọn anh nghỉ hè lang thang đó suốt, địt mẹ đen quá, xong lôi mẹ 1 con ra nhà tắm tỉn là thường, riêng anh đéo phải lôi mà là bị hiếp, chưa kể như hồi hổi bọn anh vưỡn thường PHang lô đề bóng đá, hoặc tổ chức lừa tiền mấy đứa Lạng Sơn, Từ Sơn vì giàu và thích phang bài bạc, xin lỗi nhé cứ hôm nào thắng lớn phát là đi bộ lên Karaoke Thái Trinh đầu Vọng vào hát xong lợn cắp nách đi mần tầm 5,6 phát rồi ngủ mai đi về. Rồi quán Bi-a 11b Vọng mở suốt đêm, dẻo mỏ là lại tán được 1 ẻm xếp bi ở đó hết giờ đi đú Bar, chưa kể gái trên Bar, thế đéo nầu mà nó vẫn dính tội Hiếp dâm, anh kể ra để chứng minh là về tình dục nó có thiếu đéo đâu phòng, địt mẹ vụ nầy cả khóa đứa đéo nào cũng kinh, đéo dàm chơi với thằng nầy,[/co][/si]

Unknown said...

Con Vinh sẽ thụ-án từ ngài mai 3/8/2012 tới hết ngài 9/8. Hôm nai cỏn vưỡn còn có quyền vầu chưởi nhao.

Unknown said...

Con Lé đã có thẻ đầulâu tức là cồng có format gòi còn xin xin cái buồi jì nữa?

Mr. Tran said...

Sao anh Phập mò lâm tặc uống bia Lào hút thuốc phiện nhà mình chưa có tem lịu đạn or even Nuke nhể?


Kính đề nghị anh MTMT xem xét.


Chân chọng.

Anonymous said...

Trước kia tui cũng nghĩ có thể thây Thích Quảng Đức có pháp lực thật nên không sợ lóng.
Sau nài tui biết là có khoảng chục vụ như vại, vụ nào cũng ngồi im im. Nên tui thắc mắc đao ra lắm cao tăng đắc đạo thía không bít.
Cho nên dùng thuốc(doping) chắc là có, còn tỉ lệ bao nhiêu vụ có thuốc thì không bít.

Unknown said...

Trò tăngsĩ Fật Jáo hoặc Ấn Jáo tựthiêu có từ cả ngàn năm nai gòi, và gất thịnhhành ở Ấnđộ cho đến tận bi-jờ. Năm nầu bên Ấn cũng có vài chục vụ BBQ như sư Đức ở jữa chỗ đông người xem thoảimái. Có lúc Cam kịp đến zẹp, zưng nhiều lúc thì không.

Bỏn tựthiêu có khi chả fải để chốngđối jì cả, mà hehe như một cách tutập, jống quả 1 Bộ 1 Bái của sư jì đó thôi.

Unknown said...

Tets fats

Dungid said...

Hehe, vui vãi đái với trò giam giữ của Tướng Bựa.
Từ ngày sang Blogspot thấy hợp kinh, nhẽ bọn Google nên tặng cỏn quả huân chương hehe.

Địa Tặc Tinh said...

Anh nào cứ dứt khoát sư Đức nhất định phải nhăn nhó khi bị đốt có bao giờ tự hỏi tại Giê su cũng tỉnh bơ khi bị xiên trên thập ác hông?

Địt mẹ, tôi thất vọng với anh Pín vụ nài quá.

pín said...

Con địt tắc tinh tiềm lại bài cũ mà đọc đcm rồi vào lại đây, lười thì cắn lồn dcm .

Địa Tặc Tinh said...

Tất nhiên là tôi đã theo dõi kỹ vụ nài hồi còn ở quán cũ, nhưng sau rất nhiều tranh luận của các anh tôi cũng béo thấy có gì sáng sủa hơn, địt mẹ các anh toàn suy bụng ta ra bụng người, i hệt như mấy con mẹ bên bép trẻ ranh.

Dungid said...

Bỏn tựthiêu có khi chả fải để chốngđối jì cả, mà hehe như một cách tutập, jống quả 1 Bộ 1 Bái của sư jì đó thôi.@Tướng Bựa

Ý này ko đúng.
Người tu hành biết rõ là ko được phép tự hủy hoại bản thân (theo kinh Phật) và khi đã bước chân vào cõi tu là phải xa rời tham sân si.
Hành động tự thiêu là vì một mục đính khác ngoài tu tập.

Unknown said...

Bọn văncông có-thể tự gúc tiềm về ngón tự-thiêu của tănglữ Ấnđộ. Trước khi thiêu, họ fải nhai một thứ thảozược (kiểu như coca hoặc tàimà jì ý) khiến đầulâu mụmị không còn cảmjác đaođớn jì nữa. Đấy là thời xưa. Bi-jờ nhẽ chỉ cần tiêm mốcfin hoặc thuốc-tê là đủ hehe.

Cảmjác đaođớn khi các cô bị đốt kéo-zài không lâu, chỉ chừng zưới 1 fút. Sau đó nếu các cô không tèo thì có cảmjác gứcgối zo thầnkinh bị tácđộng lâu và trựctiếp. Nếu tèo thì hehe đươngnhiên không có cảmjác nài.

Để một vụ BBQing aka tựthiêu hiệuquả đẹp-mắt, thì tấtnhiên zững BBQers fải có cách để cơthể không fảnứng (ngoài mongmuốn) khiến chúng chủng trông sấusí trong mắt người quansát. Và quantrọng hơn, là cần fải sure gằng sau khi BBQed, người BBQer fải tèo luôn và ngai. Việc nài có 2 lýzo. 1 là để cơthể không có cảmjác gứcgối (thường kéo-zài liêntục nhiều ngài đến khi vết đốt lành), và 2 là để BBQing đíchthị là BBQing chứ không fải hehe làm-hàng zỏm.

Unknown said...

@con Lịt mặt buồi đừng có cãi Zì. Địt con mẹ Zì đã bẩu các cô là fải gúc trước khi sủa ở đây cơ mà? Đã gúc chưa? Nhớ là Ấn Jáo mới thiêu nhiều nha, chứ Fật Jáo thì ít hơn, và tùy mônfái nữa.

Nguyễn Tinh Tế said...

Tôi về nhưng mệt quá. Hum nay cắn hai công 40 feet đổ cả mồ hôi bẹn đcm.

Làm bài nhạc Khựa cho nó tông xuyệt tông nầu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UiDRq4y10a0]

chandoi said...

Hehe Con Phập viết đéo gì dài thoàng loàn mà hông xuống dòng đọc lòi mắt.

Em Moan chủi tiếp mụ gì đi em,chửi chừng nào mụ khóa thì đách chơi nữa
. Mụ mủ thỉnh thoảng cũng ngu bỏ mẹ.

Unknown said...

Zì gất ghét zững con văncông nầu bật Zì như một thói-quen đồitrụy, mà trước đó đéo chiệu tiềmhiểu đúng-sai. Địt mẹ các cô thừa thờijan à? Hai bị ngứa-nghề? Thời-buổi vănhóa Gúc nài, các cô có fải đéo có điềukiện để học đéo đâu, mà suốt ngài cứ thấy chiện jì đéo vừa tai là cắm đầu vầu cãi như ông chó?

Để cãi Zì về vụ tựthiêu ở Ấn như một lối tutập, thì địt mẹ ít nhất các cô fải gúc cụm từ "hinduism self-immolation" hoặc "buddhism self-immolation" chứ? Con Lịt gúc chưa mà đã mở cái mồm chó ga cãi?

Anonymous said...

Đoàng đoàng, wanted - dead or alive - Vòong Ngầu Pín - 1Cụ reward.

Malcolm Browne biên: "Standing 'bout 20 ft away I clearly saw him [Quang Duc] [si="6"][co="#00FF00"]strike a match [/co][/si]in his lap and with a slight movement, touch his robes" Nghĩa : "Đứng cách 20 bộ (= 6m), tôi thấy rõ ông ta bật diêm trong lòng và sờ nhẹ vào y áo"

Một tên bị uýnh thuốc mê đậm mà vẫn còn khả năng bật diêm, sửa soạn lại y áo trước khi nổi lửa? Malcolm Browne nguyên là một nhà hóa học nhá, đứng cách chỉ 6m mà không nhận ra dấu hiệu thuốc mê nhẽ đem hắn đi treo cổ thay vì phát giải Pulitzer

Unknown said...

Bọn Tai Mẽo có hẳn một thuậtngữ để chỉ các sưsãi mần BBQers ever, đó là "bonze". Bỏn cũng nói, chủyếu các Bonzes là sư vùng Đông Á và Đôngzương (French Indochina) thế mới tài.

Điều điểu chứngtỏ BBQing trong jới sưsãi Á Châu, và đặcbiệt Lừa, là khá fổbiến.

Zật said...

Con Zì trước khi về zời nhẽ cũng nên làm quả BBQ cho lũ bựa đi cướp xá lị, khà khà.

Lúc đấy kiểu ji lá cải cũng có bài "Pín nghé đánh thuốc mê để BBQ Zì kèn teo" khà khà

Unknown said...

Mônfái Fật Jáo thích BBQing nhất là Mahayana bên Ấn Độ (logo biểutượng là cái Bánh Xe Bò). Các cô có-thể tự gúc.

Các sư Lừa thì ít theo trựctiếp mônfái nài, zưng hehe vưỡn họctập nhiều thứ của họ, đặcbiệt trong ngón tựthiêu.

testing said...

[co="black"][si="6"]
Con Moonlit.

Anh không biết nhiều về đạo Phật, nhưng theo anh biết đạo Phật có gốc gác từ Kỳ Na Giáo (Jainism).

Kỳ Na Giáo là tông giáo đồng thuận chết sớm bằng cách nhịn ăn cho đến chết. Nhưng họ không cho rằng đó là tự sát nha. Cô có thể tự Gúc.

Anh nghĩ con Zì bựa điếu nổ.

Đẻ anh Gúc thêm.[/si][/co]

Anonymous said...

Qua hình ảnh n lời kể by Malcolm Browne, ta thấy Đức Thích Nướng hoàn toàn ở trạng thái tự chủ, thanh thản, tập trung định tâm trong tư thế thiền định. Việc Thích Đồng Tu từ phía sau đổ xăng chỉ là hành động trợ giúp Thịt Nướng khi bắt đầu vào lò, xí lộn vào thiền.

Đoàng đoàng, wanted - dead or alive - Vòong Ngầu Pín - 1Cụ reward.

Unknown said...

Vụ sư Đức tự mần BBQing để fảnđối cô Ziệm nhẽ đúng gòi, zưng nộivụ còn nhiều uẩnkhúc mà Zì đã bàn nhiều hồi ở Quán cũ. Chảzụ sư Đức có là Cam or Bộđội? Sư Đức thuộc biênchế đội biệtđộng nầu, zo ai quảnlý?

Thật khó mà biết được, bởi chính cô anhhùng biệtđộng Trời Nguyễn Văn (mà sử Lừa biên nhầm mẹ thành Trôi Nguyễn Văn gòi sửa lại thành Trỗi Nguyễn Văn ) mà hehe còn đéo ai biết zo ai quảnlý, quêquán bốmẹ đâu, jacảnh thế nầu.

Zật said...

Trong danh sách các con mần chính trị mà tự thiêu thì đúng như con Zì nói, toàn Indian.

Tự thiêu tại Lừa cũng có 3 suất trong này, tự hào rất

[imhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_self-immolations[/im]

Zật said...

Zật said...

Trong các con mần BBQ, ngoài thày Đức còn có con Jan Palach cũng thuộc tầm bất hủ. Nhẽ con này thì con Zì cũng biết.

Zưng con này mần chính trị là phụ mà chán trường là chính, thế mới tài khà khà

Anonymous said...

BBQ Đức là Cam or Bộ Đội, biên chế hay hợp đồng thì chi bựa tùy nghi chụp nón cối như từng, như đang, như đã, như sẽ đậm đà bản sắc bựa nhá, Cam hổng quan tâm. Dưng nẫu nào dám bố láo, Đức bị thiêu chã tự thiêu, thì Cam quyết bẻ răng. Đừng chết vì thiếu hiểu bít như ku Pín hà hà.

Unknown said...

Tại Ấn Độ, mới cách nai vài chục niên, thì zững cánhân ở các đẳngcấp caocao hay có trò khi tèo thì bắt các vện tựthiêu tèo theo.

Zững vàngson tựthiêu theo chồng nài thường được quầnchúng gất nểvì, và kêu bằng một cái tên gất là haiho (kiểu Nữ Thần jì đó) zưng Zì quên mẹ hehe thế mới tài.

Ngai cả em côngchúa Hân Lê Ngọc, vợ cô Thơm Hồ khét-tiếng, cũng được con ziêng của chồng là Toản Quang hehe độngviên BBQ sau khi Thơm tèo.

Trước đó, em côngchúa Trân Trần Huyền, vợ cô Mân Chế nước Chiêm Thành, cũng suýt được hehe BBQ khi cô Mân tèo (theo đúng tụclệ Chiêm, gọi là Tuẫntáng), zưng sau được Chung Trần Khắc jảikíu và mần vện con nài.

Unknown said...

Sư Đức bị đồngtu thui chết là chuẩn gòi, zưng nhẽ sư sử cũng muốn như vậy, nên gọi là tựthiêu cũng đúng. Vụ đệ sư sử tưới xăng cho sư sử là bằngchứng không thể bắtbẻ.

À lúc sư Đức xuống xe có 2 đệ xốc nách nha các cô. Và một trong hai đã tưới xăng júp sư sử. Thế nên Zì mới nghi 2 đệ để là sếp Cam của sư sử.

Unknown said...

Nếu 2 đệ júp sư Đức tựthiêu không fải Cam or Bộđội, thì tại-sao sau nài không một ai biết đó là 2 người nầu? Hai người ngưởi sau tuhành thế nầu? Đạt đến nấc jì trong jáohội? Và tại-sao 2 người ngưởi chẳng bâu-jờ xuấthiện trước côngchúng, cũng không lần nầu kể cụtỷ chiện sư-thầy của mình cho Lá Cải?

pín said...

Em Cam tình yêu của tôi đây rồi các anh chị ơi !!!
Cam giải thích cho anh sao sư Đức lại không tự đổ xăng, dù chỉ 1 chai cho nó có độ tượng trưng ?

chandoi said...

Địt mẹ nói chung cũng đoán non đoán già thôi. Mỗi cái chiện sao không nhảy theo phản xạ tự nhiên như người bình thường thôi mà cũng đưa vào kết luận A,B.

Mấy ông sư chuyên tập luyện tính chiu đựng cao, Mỗi cái buồi còn kéo nỗi ông xe tải, chiện cắn răng chịu đựng 1,2 phút thì là gì mà không có thể.

Toàn so sánh vu vơ.

Unknown said...

Địt con mẹ con Zật chứ. Chiện con Jan Palach có kèm cả ảnh minhhọa thì chính Zì đã kể cho các cô nghe trong đận chưởi nhao về Sư Đức gòi còn jì. Địt mẹ con văncông trínhớ ngắn tủn.

pín said...

Trước đó, em côngchúa Trân Trần Huyền, vợ cô Mân Chế nước Chiêm Thành, cũng suýt được hehe BBQ khi cô Mân tèo (theo đúng tụclệ Chiêm, gọi là Tuẫntáng), zưng sau được Chung Trần Khắc jảikíu và mần vện con nài.


Sau vụ nài bọn Chăm mới đòi lại 2 ô châu rí đéo gì rồi mới xayra binh đao đso phải không Dì vĩ đại, địt mẹ liền bà tuyền là ngòi nổ thế mới tài !!!

pín said...

Anh chân dòi 65 thần địt nói rất đéo đúng, địt mẹ anh đang ngồi bia màcó thàng chọt cái kim vào bụng mỡ của anh, thì anh phải nhảy xếch mẹ lên, đó là phản xạ có điều kiện.
Đàng nài đốt chái đùng đùng , thì tiên nhân thằng nào nóng chả chạy nhồng mẹ lên:

pín said...

tôi định đưa ảnh nhưng gí ông buồi vào, kinh bỏ kẹ !!!
thế mới nhân-văn địt mẹ

Unknown said...

@con Bín

Đúng gòi, vì hehe vua Trần Lừa cho bộđội đi cướp em Huyền Trân nên bọn Chiêm tố Lừa bộiước và đòi lại các món hàng cầuhôn là 2 châu Ô Rí. Bỏn đánh cho Lừa tơibời tơibời nhất là thời Nga Chế Bồng (chiếm Nụi 4 lần, vua Lừa fải chại mẹ lên gừnggú trốn biệt) hehe mời gúc.

Anonymous said...

CACC nào reg nick được vozforums thì chỉ tôi với đặc biệt anh Lói chuyên vào chỗ chổ. Tôi có việc tí. Đệt mệ diễn đàn củ lồn reg ních khó khó là.

6 son said...

APIN- Cô Công Chúa bị tay Zà hói địt nên có câu: Tiếc cho hạt gạo trắng ngần - đã vo nước đục lại vần lửa rơm.

Unknown said...

Từ nai đến ngài hànhhương, Zì sẽ bốt liêntục các bài zại tiếng Tào fổthông cho các cô học chủyếu nghe và nói. Lếu con nầu chămchỉ, thì chừng đó đủ để sang Tào không bị đói.

Zì đã quyếtđịnh không bốt fiênâm tiếng Lừa cạnh các câu tiếng Tào, vì điều đó sẽ mần các cô lườibiếng thêm zù các cô đã tuyệtđối lườibiếng mẹ. Các cô buộc fải nghe và đọc bằng Bínhâm địt con mẹ.

Các mẩu hộithoại đều được chuẩnbị gất kỹ đủ cho các cô zùng. Chảhạn trong bài nài, tuy câu chiện của con khách mới thằng taxi ngắn như thế, mà có tới 50 thànhngữ & cấutrúc tiếng Tào quantrọng thường gặp.

Con nầu lười đéo chiệu đọc bài Zì thì tốt nhất cút về nhà mới mẹ.

Unknown said...

Thôi Zì đi khách fát đã

6 son said...

Cách nay vài niên Tui có đọc cái Tay tưới xăng lên Sư Đức vẫn sống ở Mẽo. Tu Chùa lồn j ở cali. tên Tường hay củ lồn j đó.

Anonymous said...

Há há, nhìn quả thống kê 3 trẹo Lừa kiều làm ra GDP hơn 90 trẹo Lừa nội mà Cam cười rớt chuột. 3 trẹo ấy chỉ 1,6 ở Mẽo nhá. Thui tính hẳn 3 trẹo Mẽo đi cho vui lòng các đồng chí phản động. Bọn bỏn làm việc ở Mẽo đóng thuế Mẽo tất diên hưởng tài nguyên Mẽo, và hơn thế nữa, thụ hưởng trí tuệ Mẽo, trong trỏng bao gồm tuyền những thứ vĩ đại như Internet, công nghệ laze, năng lượng nguyên tử, máy bay, thám hiểm mặt trăng v...v. Welfare ở đâu ra nếu không bán những tài nguyên ấy?

Và đã là công dưn Mỹ thì 40k Tơn phải đem so mới 49k-53k Tơn GDP đầu Mẽo, so chi đầu Lừa?

Cộng đồng Philipinnes ở Mẽo những 4 trẹo, thu nhập 65k, tổng khoảng 260 tỉ/năm hố hố hơn đứt 230 tỉ GDP toàn 95 trẹo Phi gộc.

Anonymous said...

Pín thân yêu, việc một nhà sư từ phía sau đổ xăng chỉ là hành động trợ giúp HT TQĐ khi bắt đầu vào thiền. Hơn thế nữa, trợ giúp thể hiện sự đồng thuận của một tập thể chư tăng trước quyết định xả thân vì Phật pháp.

Ngu thì iêm.

Anonymous said...

Bam cú nữa rùi đi dancesport. Nhân cách Tạ Phong Tần chẳng đến lượt Đảng ta được thò mõm bêu diếu. Tần thị đã tự sâu hàng từ khi leo mạng chửi nhau oanh liệt mới sếp của mình là lật sư Lê Trần Luật và oánh nhau hùng dũng với bạn của mình là Hồ Lan Hương. Đọc thấy toàn dân chửi, chã dân chủ tẹo nào hehe.

Anonymous said...

Con Pín và các con kia, biết đéo gì về các pháp môn tu của Phật giáo mà to mồm?

Nói cho anh Pín biết, nếu anh đéo có đức tin về tôn giáo anh câm mồm.

Anh đồng ý với em Cam về cơ bản, nếu đéo có dẫn chứng rõ, thì iêm mồm.

Con Zì, đù má, tù lúc cô bên x-Cafe dù trước cô nói nhiều chuyện anh không màng, nhưng với người mà miệng nói là không nên phỉ báng tôn giáo người khác, rồi cô chê người khác vô thần. cô cũng chê người khác ngoại đạo. Cô biết cặt gì về các pháp môn tu của Phật giáo- nói anh nghe khi cô đưa dữ kiện suy luận của bần nông toàn tòng áp vào các môn tu của nhà Phật?

chandoi said...

Đù móa thì anh đã nói tập luyện và có chuẩn bị tinh thần nó khác, với lại nó cháy bùng lên như vậy lại đở hơn là sợ tốn tiền mua dầu. Tập luyện đến thần thông quảng đại. Khà khà.

Anonymous said...

Con Dơ-ì, nghiêm túc đi.

Anonymous said...

Đã tập luyện và chuẩn bị tinh thần thì cấm có chuyện bị oánh thuốc mê để làm con rối nhá. À, cũng cấm có chuyện tập luyện tự thiêu lun. Tự thiêu thực tập một lần đã thăng thiên Phật Tổ lấy đâu ra lần 2?

Túm lại, tự thiêu không phải phương pháp tu tập. Đó chỉ là một trong số biện pháp thể hiện xả thân vị pháp aka tử vì đạo.

Anonymous said...

Cô Cam,

Cô phản biện hay đấy. Cô hiểu thế nào về tu và luyện, và tu luyện?

King Filter said...

Mấy lần Qua định vào quán mà đều bị Google cảnh báo có malware, bà Zì hay Búa Tạ kiểm tra lại nhé

Anonymous said...

Nếu diễn giải nôm na, Cam sẽ ví tu luyện như là ... đi tìm "mặt trời chân lý chiếu qua chiêm" hihi. Và BBQ Đức đã thật sự "bừng nắng hạ" khi tiềm thấy ông mặt giời đã, hehe.

Dương Thường Trực said...

Anh thấy con Zì nói về vụ tự thiêu là đúng ròi. Nó cũng có khác đéo nầu bọn đạo Hồi ôm bom tự sát? Cô phanteo ko vừa ý jì mời cô biên tham luận, bởi các cụ có câu "chó chỉ sủa là chó ko biết cắn"

King Filter said...

Cô Vinh lại sắp bị khâu mõm nữa rồi à? Cô còn hóng quán giờ này không cứ tranh thủ tham luận đi.

Quả thật cô nhẽ là dân An Ninh hay cô quen suy luận như Cam nên nhìn đâu cũng muốn tìm hiểu động cơ, Qua thật, chẳng hay chút nào.

Chỉ có tấm ảnh người mới chết được đưa lên mạng mà cô cho là động cơ (chính trị, chống phá...) này nọ, còn gì hơn nữa hông cô?

Các cô An Ninh hay Cam Lừa quen tìm động cơ chính trị của dân mà đéo chịu nghĩ đến nỗi oan ức người dân chịu, ít nhất người đó cảm thấy như vậy.

Còn động cơ nào lớn hơn hành động tự thiêu vì quá sức chịu đựng?

pín said...

Địt con đĩ mẹ con Phan ten :
bố mài đéo động đến tông giáo nhà mài nhá nhá, bố chỉ bảo người tự thiêu chân chính thì lên tự đổ xăng lên người nhá nhá.
Địt mẹ để con trọc đầu buồi đổ lên cả sọ suýt nữa thì sặc-chết-tốt.


Còn cái địt lồn con đĩ mẹ con vợ Cam mái thơm lừng , em nói trợ trợ cái lồn gì , để cô Đức khoan thai giội 1 gáo thì đến giờ đéo có miệng lưỡi sì-sào , phải không .
Em chỉ giỏi lấm-liếm , nhưng có lấp đc cái lồn đơi nài !!!

pín said...

Địt mẹ con Phan ten vào đây bố dại cho 1 bài về họ Thích cái địt lồn bà mài !!!

King Filter said...

Hình ảnh cô đưa ra là một phong tục thường có của người Hoa (người Việt?), từng người thân trong gia đình (thường là con cái) mớm cơm cho người chết lần cuối trước khi rắc son đỏ, phủ vải lên mặt và tiến hành khâm liệm, giây phút đó thường được bọn chụp hình ghi lại.

Cô nghĩ chỉ mới có mấy ngày, lúc tang gia bối rối mà có người trong nhà rãnh quá đem bốt lên mạng vì động cơ chính trị à?

Mà nếu có người khác xin được bốt lên hay lén xin bọn chụp hình lấy bốt lên, thì cái đó là lỗi gia đình cô Tần à?

Cô muốn lái mọi người hiểu ngay cả cái chết tự thiêu của mẹ cô Tần cũng là mục đích chính trị?

Bó tay với cô luôn rồi.

Anonymous said...

Pín dấu yêu, tự đổ xăng hay nhờ đổ xăng chẳng dính dáng gì sất đến tự thiêu chân chính - chân giả. Kết quả vưỡn Thich Tự Nướng lăn đùng chết tốt, chã Thích Xem Nướng nào chết thay. Miệng lưỡi sì-sào chỉ có ở những đứa ngu mà đòi nguy hiểm. Nhẽ Pín thuộc nhóm nài?

pín said...

Em Cam mặt da trâu bồ anh :

Con đéo nào tự thiêu cũng tự đổ xăng hết , anh đố em tìm đc trên thế giới nài con nào tự thiêu mà nhờ người đổ đó dcm cáu rồi !!!

pín said...

Địt con mẹ nó các anh chị ơi, tôi trót nhận con Cam làm vợ thiềng thử tôi đéo chưởi nó đc, thật cáu quá đi .
Cô Đức, nếu khoan thai đổ vài chai unleaded lên người, khoan thay tuyên Phật hiệu, rồi mới xòe diêm, oai hùng biết bao, mọi người nhìn thấy thảy đều ngưỡng mộ .
Địt mẹ con trọc nóng tính sợ hỏng việc nhớn, bê cả can 20l giội lên đầu cô Đức, địt mẹ đến con chó cũng nhìn ra là giết người .
Địt mẹ tôi đéo chưởi đc con bồ Cam ngu lâu dốt bền tôi cáu quá các anh chị ơi .

Anonymous said...

Thì đã sao, cuối cùng đứa nào chết? BBQ Đức tự tay bật diêm nhá. Đó là minh chứng rõ nhất Thích Cụ chủ động lên thiên đàng.

Anonymous said...

Thích Nướng có nam mô trước khi vào cõi niết bàn nhá Pín. Giống anh Trỗi phút giây thiêng gọi Bác 3 lần hố hố.

pín said...

Sao địt mẹ con bồ mặt sống trâu đéo tìm đc con nào tự thiêu mà nhờ người đổ xăng hả ?
Làm thế khác đéo cưới vợ nhờ bạn địt , phải không em ?
Có gọi đc cái đầu buồi ý mà gọi, cả cô Trời lẫn cô Đức, địt mẹ tuyền phịa cả !!!Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 379   Newer› Newest»

Post a Comment