Latest Comments




Wednesday, 23 January 2013


Financial liquidity, solvency, and leverage (Thanhkhoản, khảnăng thanhtoán, và đòn-bẩy tàichính)

Thanhkhoản, khảnăng thanhtoán, và đòn-bẩy tàichính


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Note: Sốliệu dùng trong bài-biên lấy từ báocáo tàichính (BCTC) của vài côngty tiếngtăm Lừa đã côngkhai trên Gúc.

(1) Thanhkhoản

Thanhkhoản (Liquidity) là phẩmchất của một tàisản, thểhiện khảnăng giữ-giá của nó khi đem bán.

Theo địnhnghĩa ý, tiền Ông Cụ có thanhkhoản tốt nhất. Sure, Ông Cụ đang là phươngtiện thanhtoán cănbản của các cô.

Tiền Ông Tơn mất-giá khoảng 2K Cụ cho một Vé (2.1 triệu Cụ) khi mua rồi bán, có thanhkhoản cũng ngon.

Vàng SJC mất-giá khoảng 800K Cụ cho một Lạng (46 triệu Cụ), thanhkhoản không tệ.

Cổphiếu STB mất-giá khoảng 2K Cụ cho một Chấng (20 ngàn Cụ), thanhkhoản như dái.

(2) Tàisản ngắn-hạn & dài-hạn

Trong ngạch tàichính, tàisản ngắn-hạn aka tàisản lưuđộng (Current Assets) được hiểu là các tàisản có thanhkhoản tốt của doanhnghiệp.

Tàisản dài-hạn aka tàisản cốđịnh (Fixed Assets, or Long-term Assets) như nhàcửa, đấtcát, xepháo, đươngnhiên thanhkhoản dái.

Chứngkhoán (aka Chấng) thanhkhoản dái cũng.

Tàisản ngắn-hạn của doanhnghiệp luôn được xếp-nhóm theo thanhkhoản giảm-dần, gồm: Tiền-mặt, Đầutư Ngắn-hạn, Phải-thu, Ứng-trước, và Hàng-tồn-kho.

Doanhnghiệp quá dồidào tàisản thanhkhoản ngon, như tiền-mặt, tráiphiếu, tiền phải-thu của kháchhàng, etc, cũng không hayhớm gì. Điều ý chứngtỏ các cô dùng tiền không mấy hiệuquả, quay-vòng chậm, hoặc cho kháchhàng nợ quáđáng.

Nhưng nếu eohẹp thanhkhoản, các cô sẽ khốnđốn vì nợnần, lúc nào cũng méo mồm lo tiền-tiền-tiền đcm.

(3) Nợ ngắn-hạn

Nợ ngắn-hạn (Current Liabilities) là số tiền phải-trả trong một chukỳ tàichính (vídụ 1 năm) của doanhnghiệp.

Note: Các khoản nợ dài-hạn đến-hạn trả (vídụ vay ngânhàng đáohạn) cũng là nợ ngắn-hạn.

Bản BCTC 2012 của côngty QC Jalai chép như sau:

- Vay ngắn-hạn: 109 tỷ Cụ.
- Phải-trả người-bán: 183 tỷ.
- Người-mua trả trước: 261 tỷ.
- Phải-trả thuế: 62 tỷ.
- Phải-trả nhâncông: 1.7 tỷ.
- Làm từthiện: (2.4) tỷ.
- Các khoản phải-trả ngắn-hạn khác: 1,222.2 tỷ.

Note: Khoản 2.4 tỷ trong dấu ngoặc-đơn (...) nhằm thểhiện một giátrị Âm. Aka tiền đó đã chitiêu mẹ rồi.

Tấtcả các khoảnmục trên đều là nợ ngắn-hạn của QC Jalai. Tổngcộng 1,836.5 tỷ Cụ (số Âm thì bị trừ, đươngnhiên).

Món nợ nóng 1,836.5 tỷ ý sẽ đốt đít các cô mỗi ngày, nếu các cô là sếp, cổđông, hoặc chủ-nợ của QC Jalai. Bởi nó ngắn-hạn, đcm thế mới hiểm.

Để nợ bớt thôithúc, QC Jalai cần bảođảm sẵnsàng một lượng tàisản thanhkhoản tốt.

Vậy khốngchế lượng tàisản ý bằng baonhiêu là vừa?

(4) Nợ dài-hạn

Nợ dài-hạn (Long-term Liabilities) cũng là Nợ, nhưng ít nóng hơn nợ ngắn-hạn.

Đây thường là các khoản vay dài-hạn từ ngânhàng và đốitác, hoặc nhận tiền-cọc, hoặc nhận vốn-góp liêndoanh etc.

(5) Vốnliếng

Vốnliếng (Owners Equity), Lừa hay kêu bằng Vốn Chủ Sởhữu, đươngnhiên là vốn tự-có của doanhnghiệp.

Note: Lừa các cô thường nhầm Vốnliếng (Equity) với Vốn Hoạtđộng (Capital). Đcm thế mới đầnđộn.

Vốnliếng của một doanhnghiệp gồm: Vốn Cổphần, Thặngdư Vốn, Quỹ, Lãi Chưa-chia, và các món tươngtự.

Vốn cổphần là tiền các cô góp thànhlập doanhnghiệp.

Thặngdư vốn là tiền các cô bán cổphiếu cao hơn mệnhgiá khi pháthành ra côngchúng.

Quỹ là tiền trích lãi hàng-năm nhằm các mụcđích như phúclợi, khenthưởng, dựphòng, R&D, etc.

Lãi chưa-chia là tiền lãi rốtcuộc của doanhnghiệp, nhưng chưa chiabôi phânbổ.

Tóm-lại, vốnliếng (equity, not capital) là tiền của chính các cô, gồm đầutư banđầu, và lờilãi kiếm được.

(6) Cânđối tàisản

Cânđối tàisản aka cânđối kếtoán (Balance Sheet) là báocáo về tàisản, nợnần, và vốnliếng của doanhnghiệp.

Một bảng cânđối tàisản luôn chứa 3 mục: tàisản, nợnần, và vốnliếng.

Trong đó, tàisản (ngắn-hạn & dài-hạn) luôn bằng tổng nợnần (ngắn-hạn & dài-hạn, too) và vốnliếng.

Đây, cânđối tàisản của QC Jalai 2012. Đơnvị báocáo: Tỷ Cụ.

(*1) Tàisản ngắn-hạn: 3,237.9
(*1.1) Tiền: 8.6
(*1.2) Phải-thu: 543.8
(*1.3) Hàng-tồn-kho: 2,685.5
(*3) Tàisản dài-hạn: 1,821.6
(*3.1) Tàisản cốđịnh: 423.2
(*3.2) Đầutư dài-hạn: 1,398.4
Tổng Tàisản: 5,059.5

(*2) Nợnần: 2,839.0
(*2.1) Nợ ngắn-hạn: 1,836.5
(*2.2) Nợ dài-hạn: 1,002.5
(*4) Vốnliếng: 2,220.5
Tổng Nợnần & Vốnliếng: 5,059.5

Nguồn: Somewhere in Net.

(7) Khảnăng thanhtoán

Khảnăng thanhtoán (Solvency) của một doanhnghiệp là khảnăng trả các khoản nợ ngắn-hạn bằng các tàisản ngắn-hạn của nó.

Hiếm con điên nào dùng nhà-xưởng (tàisản dài-hạn) để gán nợ mua xăng (nợ ngắn-hạn), nên nhândân kinhtài chỉ xét khảnăng thanhtoán của một doanhnghiệp trên quymô tàisản ngắn-hạn của nó.

Khảnăng thanhtoán phổthông của doanhnghiệp được phântích qua các chỉsố tàichính below. Sốmá minhhọa lấy từ bảng cânđối tàisản của QC Jalai, mục (6) above.

(7.1) CR: Current Ratio, aka Chỉsố Thanhtoán Ngắn-hạn, or Chỉsố Thanhtoán Hiệnhành

CR tính bằng tỷsố tàisản ngắn-hạn (*1) và nợ ngắn-hạn (*2.1) trong bảng cânđối-tàisản:

CR = 3,237.9/1,836.5 = 1.76

CR nằm khoảng 1.5-3.0 thì tìnhtrạng tàichính cơbản OK.

CR<1 thì doanhnghiệp gặp khókhăn về thanhtoán.

Nếu CR quá cao, doanhnghiệp có-thể đã không tậndụng hiệuquả tàisản lưuđộng của mình, hoặc quảnlý vốn chưa chuẩn.

Nhiều côngty Lừa chuyên cốgắng nuôi CR<1. Lýdo: mời học Fast-MBA.

CR thằng Gúc quãng 3.8-4.0.

(7.2) QR: Quick Ratio, or Acid Test Ratio, aka Chỉsố Thanhtoán Nhanh

QR tính bằng tỷsố tàisản thanhkhoản ngon và nợ ngắn-hạn (*2.1).

Tàisản thanhkhoản "ngon" là các tàisản ngắn-hạn (*1) không-kể hàng-tồn-kho (*1.3), aka tổng các khoản tiền & tươngđương, đầutư nhanh (marketable securities, chấng khảmại), và tiền phải-thu.

QR = (3,237.9-2,685.5)/1,836.5 = 0.30

QR>1: Khảnăng thanhtoán nuộtnà.

QR<1: Khảnăng thanhtoán lìutìu.

QR thằng Gúc quãng 3.5-3.7.

(7.3) CSR: Cash Ratio, aka Chỉsố Thanhtoán Tiền-mặt

CSR tính bằng tỷsố tàisản tươngđương tiền (*1.1) và nợ ngắn-hạn (*2.1).

Tàisản tươngđương tiền gồm tiền-mặt, tiền bank, và các thểloại Marketable Securities Chấng Khảmại.

CSR = 8.6/1,836.5 = 0.0047

CSR Lừa thường cực thấp, dưới 0.1, bằng 1/10 Tây Lông. Lýdo: Lừa đéo thích dựphòng chấng khảmại.

CSR thằng Gúc quãng 2.8-3.0.

(7.4) NWCA: Net Working Capital to Total Assets Ratio, aka Chỉsố Vốn Hoạtđộng Ròng

NWCA tính bằng tỷsố vốn hoạtđộng ròng (NWC) và tổng-tàisản.

Vốn hoạtđộng ròng (NWC) thì bằng hiệusố tàisản ngắn-hạn (*1) và nợ ngắn-hạn (*2.1).

NWC = 3,237.9-1,836.5

NWCA = (3,237.9-1,836.5)/5,059.5 = 0.28

NWC>0 thì doanhnghiệp hoạtđộng trơntru, dòng-tiền êmái.

NWC<0 thì doanhnghiệp luôn loayhoay trả nợ.

Lúc này tiền vay (hoặc chiếmdụng) ngắn-hạn không đổ hoàntoàn vào tàisản ngắn-hạn để sảnxuất kinhdoanh, mà tống mẹ sang chỗ khác, dài-hạn, vídụ đầutư bấtđộngsản.

Tại Mẽo, NWCA bìnhquân quãng 0.25 (aka 25%), và giảm mạnhmẽ từ mức 0.40 sau WW2.

(8) Đòn-bẩy tàichính

Mời học Fast-MBA đcm văncông gẳm thối-tai.

(@2012)

Tags: thanh-khoản, khả-năng thanh-toán, đòn-bẩy tài-chính, tài-sản doanh-nghiệp.

Page:


1,207 comments:



1 – 200 of 1207   Newer›   Newest»




Unknown said...

Tem, khà khà thế mới tintin

Unknown said...

Món đòn bẩy tài chính đơn giản nhất mà Cô nào cũng biết là món "bầu cua cá cọp".

Khi cô không dùng tiền của mình để đặt cược mà dùng tiền của người khác để đánh. Bọn nhà cái rất ghét trò này

Unknown said...

Bài nài đọc i-dư bài của lỗ-đít, đéo có tí bựa nầu. Dưng dùng để cao khách cũng được, khà khà

Cọp Già Gác Kiếm said...

Đù má..., vụ nài hay hay là, khi ngâm kíu về lĩnh vực Tài Chính thì chiện THANH KHOẢN là thứ Cọp thái hai ho và khoái nhứt!

Để đọc từ từ ròi nổ , thành Mụ Zì về đề tài nài...! Địt mẹ..!

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="6"][co="#FF6600"]Tôi học tài chính căn bản cỡi ngựa xem hoa rồi. Mấy kiến thức TT nói tôi hiểu. Chỉ tiếc là tôi ko học sâu không phân tích được tài chính doanh nghiệp.

Tôi học hết cả KT vĩ mô, vi mô, toán kinh tế, xác suất, thống kê, kinh tế lượng, marketing... gòi mà chả nhớ mấy. Mà cũng đéo biết cách ứng dụng mấy. Tôi nên học Thống kê làm căn bản phỏng Trung Tướng? Khóa Fast MBA tôi cũng muốn tham gia nhưng tôi mua từng phần thôi đéo đủ tiền quất cả cụm đâu.[/co][/si]

King Filter said...

Bam tạm cái này chút:

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/106310/mat-hon-2500-ty-cuong-do-la-chi-con-4-ty-dong.html

Cọp Già Gác Kiếm said...

Địt mẹ, Mụ Zì biên Thanh Khoản ứng dụng vô quản trị doanh nghịp à, vại đéo khoái lắm..., Cọp tưởng về Quản trị tài chính ngân hàng mới hấp dẫn hơn...!

Nói về Quản Trị Doanh nghiệp ở Lừa thì mảng Quản Trị Tài Chính đen thui lui như lồn bà già...!

Đa phần Giám Đốc doanh nghịp đều:

(1) Đéo biết giá vốn hàng bán của mình chính xác là bao nhiêu

(2) Đéo biết điểm hòa vốn mình là chỗ nào

(3) Đéo biết dòng tiền ( bao gồm tài sản hàng hòa) mình chại thế nầu, đang ứ đọng ở đâu hoặc sẽ thiếu chỗ nầu. (tiền như máo, đéo biết máo chải ra sao thì aka chết mẹ luôn)

(4) Chỉ quan tâm đến số tiền lời mà đéo quan tâm đến Lời/vốn đầu tư hay khác đi là hiệu suất cao nhất của đồng tiền bỏ ra.

Nhớ ngài xưa cách hơn 10 năm trước, Cọp có xúi một em Vàng Son lúc ái đang là kế toán bàn hàng lìu tìu lương 2 trẹo cụ, đi học lớp Giám Đốc Tài Chính. Em ẻm nghe lời Cọp trong sự nhìn của mọi người xung quanh là em ẻm bị điên.

Cách đai mái hôm, em ẻm đã chính thức nhận chức Giám Đốc Tài chính của công ty ẻm, 1 công ty Dược Phẩm doanh thu 100 tỉ/năm. Em ẻm đương nhiên trổ thành 1 trong tứ trụ của cty ấy.

Địt mẹ, là bởi vì Tài Chánh là ĐIỂM MÙ của Doanh nghiệp Lừa...!

Đã bam xong!

Unknown said...

Đcm anh hóng thoai. Bọn mặt lìn lo mà bam nhìu vầu.

Unknown said...

À đcm cái khoản Người-mua trả trước: 261 tỷ của Cường JL nài cũng là nợ ngắn hạn à?
Nhẽ người mua đai là công ty Cường JL?

Dòng Nước said...
This comment has been removed by the author.
DragonFly said...

Con Lói giỏi tiếng Anh thì đọ với con cháu anh đây nài?
Nếu tán được nó thì càng tốt, sinh năm 1991 trong tay có vẻn vẹn nhõn 2 Mil Tơn thôi. Hệ Hệ
Chinh phục Vàng Son để thể hiện đẳng cấp là đây chứ đâu? Chiến đi Lói, Lói mà thành công thì ngay cả Zì Mọi cũng quì mọp dưới tài năng của Lói chứ chả chơi. Hệ Hệ
Look! Những thằng chinh phục Vàng Son giỏi thì làm cái đéo gì cũng ngon hết, cứ nhìn Nã-Phá-Luân bạn anh thì biết, Zì Mọi cũng là 1 điển hình tuy tuyền hàng lởm. Hệ Hệ
[im] http://res.vn/uploads/News/pic/1357543524.nv.jpg[/im]


yamato said...

Địt con cụ đề tài chán chán là,biết cho cố như bọn Tai lông cũng chít mất xác ở thị trường Lừa.
Lịch sữ, địt bọp, vàng son các cái mới phê chứ!
Chờ bọn gẳm còm lạc đề vào ngóng thôi.
Tiện đây anh địt cụ con Ốc thối phát, anh cover lại mịa nó chỗ trứng bán tuần trước, tuyền 10-12%, zun zun quá đe!
Tiếc tiếc cái con cụ,ở Lừa éo có quy luật éo có dự đoán nào tương đối đúng hết, có ăn là cứ phang(nót phập) thoi.

Unknown said...

Dcm con Tồ đề tài như nài mà chán thì cút mẹ đi. Bầnnông nhàquê suốt ngài nhậu với địt. Sống trên đời nài làm lồn gì.
Lừa là lũ cặc dốt nát thiêntài, tầmnhìn bằng cục cứt.

Unknown said...

Chết cười. Anh đéo hỉu con Tồ chán đềtài nài mà suốt ngài khoe thắng chứng là thế đéo nào? Nhẽ bằng niềmtin.

Unknown said...

Zì thử một cái hơi hànlâm một chút coi các cô có nuốt được không để còn điềuchỉnh jáotrình.

Bài nài đáng cắt thành khoảng 3 bài thì sẽ nạp Bựa được, zưng cứ thử fát ít Bựa coi sao.

Unknown said...

Anh thái cũng nuốt tốt đái Zì.

King Filter said...

Cô Tồ mua chứng dạng blue chip thì có tính thanh khoản cao, còn mua mấy bọn lèo tèo thì chết chắc.

Còn cái nào là blue chip thì Qua biết đéo đâu. Đừng nghe lời xúi dại của bọn cò mà nhào vô lúc này coi chừng đấy.

Áp dụng bài học này ở đấy.

DragonFly said...

Trình Ăng-Lê của Lói chắc đéo hiếp được cháu anh đâu nhể? Hệ Hệ
Kết quả cháu nó học hành đây nài

Bá Lý said...

Trung Tướng cứ cắt nhỏ mẹ ga, vửa dễ học, vửa dễ bán.
F-MBA tôi nhẽ chỉ đăng ký học phần nài.

Hôm nầu khải giảng vại Trung Tướng?

Unknown said...

Bài nài hầunhư là trithức tối-cơbản cho các đốitượng như con nầu mới mần sếp, hoặc sắp thành sếp, và zững con có ýđịnh đầutư vầu zoanhnghiệp nầu đó.

Lếu các cô không nắm được các luậnđiểm và kháiniệm trong bài, thì các cô chỉ jống con Cu To thôi. Thích thì mua, hứng thì bán, và khi bị lỗ cũng như lãi đéo biết tại-sao như vậy.

Trong thờibuổi mầncắn khókhăn nài, thì bài càng quantrọng. Tấtnhiên lếu các cô camfận culy thì thôi, vướnđề đéo zành cho các cô.

DragonFly said...

Con Lài Mồm Bẹn là con thầnquynh thối tai.

Một tinhhoa thì đéo bâujờ lại đi đong một gái jầu hơn mình quá nhiều. Thậmchí jầu hơn 1 boong cũng đéo được.

Sự tựti, mặccảm, sẽ jiết chết mọi thứ các cô có. Từ tàinăng, đến ýchí, tinhthần. Các cô sẽ đéo còn jì cả khi đứng cùng một gái jầu hơn. Sống mới gái jầu thì thà chết mẹ đi cho xong. Tìnhyêu chả có ýnghĩa jì ở đây.

Tốt nhất hãy đong một gái yêu mình, lếu không đủ canđảm mần việc đó, thì hãy đong một gái hấpzẫn.@ Zì Mọi
----------
Địtmẹ đồ dối lòng, đéo công chính. Làm phò mã có gì là xấu?
Phải tầm ngon lành cành đào như nầu mới được bước vào hoàng tộc chứ? Đúng là đồ ngu như vích. Hệ Hệ

master said...

DCM mấy giờ rồi còn trứng với chiệc rồi khoe lời 10 với12%. Bố tổ mấy con dở người. Giống kiểu thằng đánh đề, dcm trúng phát cả phố biết hố hố. Trong khi cả năm thua lùi lũi vác xèng đi nộp mồm câm như chó. Nói mình thua quá bằng khai mình ngu hehe.

Unknown said...

Em vàngson Nhất Hạnh của con Lài quýtộc quá nhỉ? Anh cũng cốgắng sau nài con cái anh cũng được như vại.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Zì thử một cái hơi hànlâm một chút coi các cô có nuốt được không để còn điềuchỉnh jáotrình@ Zì Mọi
----

Địt mẹ, hơi đắng đấy Zì ợ...! pha loang loãng, từ từ 1 chút dễ thẩm hơn, cái món Tài chính cứt chó nài...!

yamato said...

Thắng thắng cái buồi anh nài Chủn, chơi trứng Lừa càng giỏi càng chết thảm.
Anh cứ canh thằng nào bạn anh mua mã nào rồi lỗ quá là anh nhải vào mua sao khi nó đã chiệu lỗ dùm anh, rồi nó lên tí lại bán ngai, xuống lại cover.
Cần đéo gì biết nhiều, xứ lừa nài thợ sơn y tá mới nên chiện bít chưa?
Xưa anh còn lên sàn,thái địt cụ con nào càng nổ nhiều, càng lý thuyết, càng sớm bán nhà bín cụ nó mất, cứ zình zình ăn mảnh lại êm tiền nhạo.

Unknown said...

Ngàixưa anh cũng có mốitình mới vàngson quýtộc Gồng, jađình cũng thuộc jạng tinhhoa Lừa. Ngài đó cảmjác của anh gất buồn cho thânfận mình. Anh luôn nhủ cốgắng hết mình, luôn đặt mụctiêu thật cao để xứngđáng mới em ấy.
Tiếc gằng ẻm chỉ xem anh như là anh trai. Dcm.
Chăng đó là kỷniệm taonhã.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Con nào mần kinh Zoanh mà đéo biết tài chính thì như Địt mà đéo biết lỗ lồn ở đâu!

Mụ Zì phải tính xèng khóa Tài chính nài mắc gấp 10 lần, con nào ngu đéo theo thì cắn cứt 10 lần...! Địt mẹ...!

Unknown said...

@con Lý Lươn

Một bài của Fast MBA zài khoảng 3-4 chương. Các cô nên nhớ toànbộ jáotrình Kinhtếhọc Ứngzụng hoặc Marketing cũng chỉ có 5 bài thôi.

Nếu chỉ liệtkê đầu-mục không thôi 1 bài cũng zài gấp đôi bài nài gòi.

Đcm Zì định 1 bài như thế zại trong 3 ngài. Thì còn cắt nhỏ đi đéo đâu được nữa.

Mà hehe Fast MBA của Zì học càng về sau càng hay gõ chưa. Zì đéo đần đến nỗi zại hết zững thứ hayho trước hehe.

Bàinài thuộc về module tàichính zoanhnghiệp. Sau đó mới đến Zựán, Chiếnlược, Hànhvi..

Trong fần Zựán thì có Đàmfán, Thuyếttrình.. Fần Chiếnlược có Quảntrị Gủigo, Kinhzoanh Quốctế, Thanhtoán Quốctế, Vậntải Quốctế, Hậucần Quốctế.. Fần Hànhvi có Triếtlý Lãnhđạo, Tâmlý, Tâmlinh..

yamato said...

Con Master đúng đái, niếu cắt ngang như cỉu ACB, nhẽ anh cũng mất cỡ 40%.
Hàng sẵn có rồi, ai bắt cô buông xuôi, zảnh zỗi canh sóng nhỏ mà rỉa lại chút kím xèng nhậu chớ.
Anh tự an ủi vài, cơ số trứng y nguyên, có khi nhìu hơn, mà xèng mặt khôi khi lòi za ít ít, là vuôi vẻ nhạo thoi.
Cúp đuôi chại làm giè?

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]Haylua tui mùa-này sang mùa-khác chỉ có ghi mua thuốc gì, phân gì, thuê nhơncông bao nhiêu xèng aka ghi chi, rồi cuối mùa bán thóc, gạo aka ghi thu. Nhẽ cái này giống như Balance Sheet của mụ Zì?

Tui thấy dạo-nì bán chim SJC khó chết mẹ aka thanhkhoản kém?

Trình haylua tui chỉ cóthể hiểu mấy cái-nì, mấy kháiniệm khác lùngbùng lổtai quá xá. Nhưng tui sẽ cốgắng hóng để thấm thấm từ từ.[/co][/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Anh cứ canh thằng nào bạn anh mua mã nào rồi lỗ quá là anh nhải vào mua sao khi nó đã chiệu lỗ dùm anh, rồi nó lên tí lại bán ngai, xuống lại cover@ Ku Teo
------------

Tại sao Cô nghĩ nó đã chịu lỗ dùm cô mà đéo phải là Nó + Cô sẽ chịu lỗ dùm thằng sau đó...???

Địt mẹ, nguyên lý đầu tư của con Ku Teo này hay phết...! Cô cứ tiếp tục chơi, chơi lớn vào..., chúc mầng cô!

Địt mẹ, xưa giờ, Cọp chưa từng động vào 1 tờ cổ phiếu nào, thế mới tài...! khà khà...

Cọp Già Gác Kiếm said...

Ngài đó cảmjác của anh gất buồn cho thânfận mình. Anh luôn nhủ cốgắng hết mình, luôn đặt mụctiêu thật cao để xứngđáng mới em ấy.
Tiếc gằng ẻm chỉ xem anh như là anh trai. @ CHủin
----

Địt mẹ, em ẻm còn xem cô là Trai là ngon rồi, chỉ sợ em ẻm xem Cô như ĐỨA BẠN GÁI THÂN thì mới đáng buồn...! khà khà...

pepsti said...

[si="6"][co="#00FF00"]Lâu ngày quá TT, mỗ có câu hỏi thế này ko cần TT trả lời. Không biết mấy vụ MBA, paidbox gì đó, TT đã tính chuyện bị soi về Tax chưa?. Nhiều khi bị túm vì lí do rất ất ơ kiểu đéo đóng thuế như điếu cày hay Lê Quốc Quân. Đề phòng củi lửa nhá[/co][/si]

yamato said...

Anh chơi hơi muộn, từ 2008 cô Cọp ợ, ôi dạo đới chơi phê vãi, chốt phát lãi 100% là thường.
Zưng dĩ nhin là có vai có trả.
Được cái anh chơi be bé, có mất cụ hết cũng đíu seo.
Cũng zư bao nhà đào tư chân chính khác, giờ anh cũng kẹt hàng cụ nó.
Anh xem zư mềnh đầu tư cơ sở vật chất cho một tịm tạm hóa( mái cái đó cũng thu hồi được đéo đao) giờ cứ lai zai zỉa zỉa, chứ mơ một khối to zư xưa nhẽ đến "tháng mười".
Đa dạng và mọi thứ nhẹ nhàng, là nhẽ sống anh.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Tax cái Lồn! Có đăng ký kinh doanh lừa đéo đâu mà Tax...! Giao dịch trên mạng, thanh toán trên mạng thì biết đéo của nước nầu, biết đâu Mụ Zì đang ngồi ở Lào thì đóng thuế cho Vua Lào à...?

Unknown said...

@Cô Cọp
Đứa em trai anh mới chuyểnsang côngty tưvấn của Sin. Chuyên tưvấn cho bọn Forbes 500 của Tai Lông vầu Lừa. Cô có chút thờijan khi nầu gặp 2 anhem nhà anh cho mái lời khuyên nghềnghiệp nhe.
Mà đcm anh thái bọn consulting như cô Cọp lương cao vãi đái. Nó thua anh 2 niên mà lương cao gần gấp 3 lần anh.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Cô Ku To chơi vui như đánh bài vại thì cũng tốt, nếu vại, cô chỉ nhớ kiên quyết chốt lỗ chốt lời đúng điểm là được, đừng tham, đừng tiếc ...bảo đảm cô hòa vốn trở lên...!

Con muốn ngon, cô đăng ký học lớp Xác suất của Mụ Zì sau đó làm ngược mẹ lại, cô sẽ thắng...thế mới tài! khà khà...

Unknown said...

Trong thờibuổi khókhăn nài, khi lãisuất vay nóng ngânhàng quá cao, thì việc tiênquyết là các cô fải điềuchỉnh được khảnăng thanhtoán của mình.

Khi bị đốitác đòi xèng, mà cô đéo thanhtoán được bằng tàisản ngắn-hạn, thì buộc fải đi vay bank. Mỗi lần zăm tỷ, vay trong 1-2 tuần thì trả, mà mỗi tháng cô cũng mất tầm tròmtrèm trăm trẹo xèng lãi. Một năm mất mẹ tỷ Cụ.

Nhiều con chủ zoanhnghiệp lỗ mà đéo biết zo đâu. Hợpđồng đéo nầu cũng lãi, mà sao lại lỗ? Hóa ga xèng nạp mẹ cho bank gòi.

Làm-sao để khắcfục?

Hãy nhiền vầu bài, có một chỉsố gất quantrọng, đó là CR aka Chỉsố Thanhtoán Ngắn-hạn.

Từ trước đến nai most zoanhnghiệp Lừa đều cốgắng chỉsố nài càng nhỏ càng tốt, mà thường jữ nó nhỏ hơn 1, nghĩa là Tàisản (ngắn-hạn) luôn nhỏ hơn Nợ (ngắn-hạn). Trong khi chuẩn kinhđiển fải 1.5 trở lên. Thằng Gúc như các cô biết, có CR bằng 4.

Mấy năm trước thì cũng đéo sao, zưng jờ đó chính là chỗ các cô jẫy chết.

Vậy là nhiệmvụ các cô fải kích chỉsố nài tăng lên. Kích ngai thì đéo được đâu nha. Các cô fải có kếhoạch kíchzần, mỗi tháng cố tăng lên tầm 0.05-0.1.

Liêntục cả năm như thế, thì cô sẽ trụ được. Tấtnhiên đừng để ảnhhưởng đến zoanhsố và lãi hehe. Thấy lãilờ jảm thì lại điềuchỉnh ngược lại chút xíu.

Đó là hiệuquả của tàichính đó bọn đầu bò ạ.

Cọp Già Gác Kiếm said...

@ Cô CHủin: Cô nhắn cô Zòi đi, phải cho Cọp tí bia mềnh màng thì nói chiện mới trơn tru!

Địt mẹ, Tư Zấn là nói láo ăn tiền mà lươn đéo cao sao được! Địt mẹ, thế giới nài sung sướng nằm ở thằng NÓI HAY chớ đéo phải nằm ở thằng LÀM HAY...thế mới tài! khà khà...

UNAUNIN said...

Anh Kuto oánh chứng ở lừa kiểu đấy là đúng òi, a dua oánh theo bọn máu lồn phân tích phân tiếc, biểu đồ, đồ thị.. thì anh bán mẹ nhà lâu òi nhể

Đcm, hổi 200x(x<7) thấy chứng nóng sốt tôi nhảy vầu học mấy cái chứng chỉ ck, hồi hổi học được mấy cái chứng chỉ ấy là hót lắm, học xong đem chứng chỉ ra cho bọn cty chứng thuê cũng được dăm bảy trẹo cụ/tháng

Giảng viên tuyền thuê bọn xịn cỡ trưởng phó khoa các trường đại học nhớn, con nầu cũng nổ choách choách choách choách

Học viên rất nhiều con trọc phú, nghe con thợ giảng huyên thuyên trên bục mồm cứ há hốc dớt dãi nhỏ mẹ cả vầu sách vở,

Một số con bàn nhao, đcm, thài jỏi dư lài thì anh em góp mẹ tiền vầu nuôi thài tư vấn oánh chứng thì kiểu lồn gì chả thắng, học thì đéo biết đến bao giờ mới có kiến thức được dư thài

Òi mời thài đi nhậu, òi đặt vứn đề, thài nghe xong cười khà khà bẩu, đcm chúng mài, thề đéo ói phét tao oánh chứng toàn thua, giờ chỉ đi dạy được chúng mài thôi

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Một tinhhoa thì đéo bâujờ lại đi đong một gái jầu hơn mình quá nhiều. Thậmchí jầu hơn 1 boong cũng đéo được.

Sự tựti, mặccảm, sẽ jiết chết mọi thứ các cô có. Từ tàinăng, đến ýchí, tinhthần. Các cô sẽ đéo còn jì cả khi đứng cùng một gái jầu hơn. Sống mới gái jầu thì thà chết mẹ đi cho xong. Tìnhyêu chả có ýnghĩa jì ở đây.

Tốt nhất hãy đong một gái yêu mình, lếu không đủ canđảm mần việc đó, thì hãy đong một gái hấpzẫn.(@Trung Tướng)

Phải rồi, Trung Tướng.

Chị biết điều này lâu rồi. Cám ơn Trung Tướng.

Một gia đình mà trong đó con vợ/con mẹ giàu hơn thằng chồng/thằng bố là một gia đình hehe bất hạnh, chứ hay hơm đéo gì.

Còn tại sao bất hạnh thì các cô tự mà động não đi chứ, lũ bần nông dốt tiếng Mẽo bú cặc chó.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Mà đéo cần đến lời dạy của Trung Tướng, các cô cũng phải hiểu câu Lồi Lào Vung Lấy của bọn Lừa là đéo bao giờ sai.

Nó còn là sự Công Chính (Fairness), các cô hiểu không? Cứ nhiền thằng chồng em Hà Tăng thì biết thế nào là một couple Công Chính:

[img=http://media.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201204/oanhntk20124219248987_17.jpg]

Gương mặt em Vàng Son 9x trên kia cho thấy ẻm đủ thông minh để chọn một thằng xứng đôi vừa lứa với ẻm.

Gái Ngon yêu Giai Ngon Hơn Tợn, thế mới Công Chính chứ.

Miumiu said...

@ Chị Miên


Đừng thấy hoành mà ham nha chị gái.

Em cho điểm rứa là hạn chế dủi do đới, không tin hỏi Zì í he he

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Duy Lý đến cực đoan thì đời bế tắc, song Duy Lý cách hợp lý, như chị, lại là Tinh Hoa và Công Chính và là giải pháp giúp các cô sống sót qua các giai đoạn hiểm nghèo.

Làm thằng liền ông không Duy Lý (cách hợp lý) thì cắn cứt ngai & luôn.

Địt mẹ mọi thằng liền ông không Duy Lý thường 90% losers và 8% còn lại kết thúc trong trại tâm thần và 2% cuối cùng hehe đã bú thuốc chuột chết tốt từ thưở nào.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

À mà các cô đừng có chụp mũ chị là Tinh Hoa nữa nha.

Chị đéo nhận mình là Tinh Hoa thì thôi, các cô cứ gán ghép chị cái danh lồn đó làm đéo gì?

Nghe chân lý của chị Lói Hoành đây:

"Khi sự Tinh Hoa không/chưa giúp các cô giàu (aka có nhiều xèng), thì đó đéo/chưa phải Tinh Hoa, và các cô chỉ là losers".

Chân lý đấy. Con nào đéo tin thì đợi Trung Tướng confirm.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Các cô tự nhận mình giàu kiến thức (suông)? Các cô chém gió giỏi? Các cô chơi ô chữ tuyền thắng?

Có nghĩa lý đéo gì, nếu các cô chỉ dừng lại ở đó, và trong túi các cô xèng ít đến nỗi các cô đéo đủ tự tin bước ra khỏi nhà?

Khi Kiến Thức các cô sở hĩu đéo giúp các cô kiếm ra xèng, thì chúng vô dụng cách tuyệt đối, không hơn không kém.

Địt mẹ chém gió giỏi thì gửi hồ sơ lên gameshow Ai Là Triệu Phú mà kiếm cơ hội cầm ít xèng về. Đó mới là cách thiết thực để khiến Kiến Thức trong đầu lâu các cô có giá trị.

Tiền là thước đo đánh giá chính xác nhất giá trị của mọi thứ, thế mới tài.

Anonymous said...

[si="5"]Con Dì bốt bài này hay đấy. Anh có nhời khen chân thành.

Nhìn vầu BCTC của QCGL thì chỉ số hàng tồn kho là mấu chốt nhẩy.

BCT đang giục dịch cứu một số con tay to rồi.[/si]

yamato said...

Anh đang mềnh màng giữa 2 ca, cũng phải khen mấy cồng trong bài nài của con Lói.
THời sáng sớm mở mắt thành trọc phú hết cụ nó rồi, nổ lắm mà cuộc sống zư cụ, thì có biết nhìu cũng là cục phân(@Mao, đệ anh).
Riêng về Vàng Son, anh biết anh dại, zưng anh vẫn muốn làm theo ý mình đến cùng, ngu, bảo thủ, địt cụ chiệu tất, đời sống nhõn một lần, đéo sống giả được!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Phim nài chị khuyên xem, "Emperor" (Hoàng đế):

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fUTQrOGYhGI]

Nói về những gì xảy ra tại Nhật Bản ngay sau khi WW2 kếtthúc.

Miumiu said...

Tiền là thước đo đánh giá chính xác nhất giá trị của mọi thứ, thế mới tài.


Ưng!

Chị Lói nói như người lớn, thế mới tài!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chị muốn chưởi em Miu Yêu quá, dưng sợ bị gắn tem Bần Nông nên đành nén giận vậy đcm.

Anonymous said...

[si="6"]Con Dì chửi cô Giá mà cuto thế anh thấy đéo ưng. Chợ chứng Lừa nằm trong tay các đội lái.

Anh có thằng đệ làm Trưởng phòng Phân tích Kỹ thuật của một Công ty Môi giới. Thời điểm hoàng kim, khoảng 2006 - 2008, tển là 1 celebs trên các phương tiện truyền thông. Cũng phân tích kỹ thuật này nọ, các chỉ số ra sao etc... Cỏn nói đéo gì cũng đúng. Nhưng khi đó, anh Ba Dũng vừa lên, ảnh bơm tiền vô tội vạ, đánh mã nào đều có tiền ngay và luôn.

Giờ mà con Dì bỏ chút thời gian vàng ngọc ra phân tích kỹ thuật 1 vài mã thử coi? Dcmnc, chắc lại giống Hùng hói, VNIndex đang 560 bụp phát về gần 300.[/si]

Rô xinh said...

Disme chị mà có con gái, thề là chị sẽ cưỡng bức con Lói làm ghể chị, thía mới tài. Lói ơi cứ tà tà chờ con gái lai thượng đẳng của u nhế, Lói nhế!
Các cô cứ nhớ lấy, phàm là giai lừa mà chưa được rửa đầu lâu qua lớp bựa thì rặt là cái giống đéo đáng vứt cho chó gặm, hãy nhớ lái lời chị!

Miumiu said...

Miu vừa gúc: marketable securities

Thấy Quán Bựa hiển thị vị trí số 2 trang 1, thế mới tài!

Hẳn Zì có bí quyết Zì đó. Bật mí đi Zì



@ Chị Lói: mềm mại, tự nhiên đi chị.

Miu ko ngại nghe đâu, đkm, pơ lì chị he he

yamato said...

Anh đã bẩu các cô là Salong nan cụ nó hết mà.
Lý thuyết là lý thuyết, thực tế địt cụ nó đéo đong được.
Anh đã vội vàng như cả triệu tên khác, bán ngai 1 lot giá 1007 khi vàng lần thứ 2(trong lịch sử) vượt 1000.
Cái ngài hum ấy, mái chục triệu con tiêm thổn thức, thế zới zúng động khi em nó trườn qua 1 cách zất khó khăn mốc 1000.
Lý thuyết hai đồ thị lồn nào bẩu em nó sẽ lên 1900?
Khi đó, nghe 1100, đã là nỗi kinh hoàng của thế giới.
Ầy vại mà mọi chiện, vãn xải ra, và các chiên gia, vẫn ra rả nổ, đến tận hum nai!

Cọp Già Gác Kiếm said...

Cô Lói bình tễnh, bìh tễnh!

Tiền là một thước đo chánh xác cho mọi Giá Trị, nhưng ngược lại thì chưa chắc 100%.

Có 1 con Tinh Hoa phát minh ra 1 cái Lồn gì đó đáng giá vài tỉ ton, nhưng đen thai là đéo con nào nhìn thấy, sau đó cỏn tèo tốt và ôm vài tỉ ton trên giấy ấy xuống mồ luôn!

Có 1 con Tinh Hoa khác, vẽ những bức tranh giá cũng trẹo Ton, nhưng ở đời đởi con ấy đang sống, đéo thằng nào nhận ga, nên con cỏn tèo tốt trong ngèo đói, và sau đó bức tranh cỏn vẽ mới được đánh giá, dit mẹ, có nghĩa là giá trị cỏn làm ga một thời gian sau mới được đo bằng tiền.

Địt mẹ, nên Giá Trị và đo bằng tiền cũng có nhiều lúc hên xui cô ợ...!

Cọp Già Gác Kiếm said...

Còn ai muốn làm Fò Mã, thì nguyên lý là đai:

(1) Phải mượn quân Nhạc Phụ để chiếm đất Xưng Vương, đéo làm được thì chết mẹ sa trường cho gòi.

(2) Lật đổ mẹ Nhạc Phụ chiếm ngôi, làm đéo được thì làm option (3) dưới đai

(3) Chó chui gầm chạn...!

Hết cồng!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chị biết ngay sẽ có bọn mồm khắm như con Cọp lôi ví dụ của bọn thợ vẽ kiểu Picasso ra để phản bác chị.

Và chị rất bực mình.

Con Picasso có được dây máu ăn phần dững khoản tiền khổng lồ mà tranh cỏn bán được gất nhiều năm sau khi cỏn tèo không? Không.

Thế thì nghĩa lý đéo gì hả cô?

Chị đang nói ở thì Hiện Tại, các cô hiểu không? Là khi các cô, chủ nhân Tinh Hoa Tự Xưng, vẫn đang sống, và đang đói khát xèng để nuôi sống bản thân và lo cho người thân.

Còn chết rồi thì nói đéo gì nữa.

Địt mẹ cái kính Ray Ban chị đang đeo 10k niên nữa cũng thành cổ vật, bán giá 2 trẹo Tơn vậy.

Địt mẹ toàn lý thuyết suông là giỏi.

Bọn Bắc Kỳ Chó trùm lý thuyết suông đã đành, đến bọn Nam Kỳ Chó như con Cọp cũng đéo khá khẩm hơn là sao là sao?

Unknown said...

[si=5]Ô cái địt con mẹ, trước giờ anh cứ bình dân học vụ rầng "Thanh khoản" là dễ mua dễ bán chứ.

Tai hại quá đi, hoá ra một thứ hàng hoá đéo cần giao dịch, cứ giữ giá thì vẫn là có thanh khoản. Địt mẹ đời thế mới đểu.
[/si]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Khà khà, Cọp đồng ý với cô 99.9% về việc đong xèng, và Cọp vẫn đang như vậy.

Chỉ muốn nói với Cô 0.01% hên xui còn lại mà thôi.

100% sẽ là cực đoan! Địt mẹ...!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Hên xui cái địt lồn bà con Cọp địt mẹ.

Lúc đang sống thì đói nhe răng ra, đến cái lông lồn chấm mắm tôm (@Bín) cũng đéo có mà liếm. Đến lúc chết thì đéo có nổi cắc bạc mua quan tài, bị tống mẹ vào nghĩa trang tập thể như con chó ghẻ.

Tinh Hoa để làm cái con củ cặc gì, nếu phải sống & chết không hơn ông lợn mán như thế???

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Tinh Hoa là như bọn Mark Zuckerberg, Bill Gates, Justin Bieber và con Bín Nghé.

Được Hưởng Thụ (satisfied) ngay khi còn sống, đó mới là Tinh Hoa.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Còn địt mẹ loại Tinh Hoa nghèo đói chốc mép là loại Tinh Hoa Suông, Tinh Hoa Củ Lồn, Tinh Hoa Tiêm La... chứ đéo phải Tinh Hoa Công Chính.

yamato said...

Quán đang vắng anh ngoài lề tí, anh đéo tin con Cọp Nam kỳ lợn rặt giống, tự thú đi cô!

Unknown said...

Con Cọp là tinhhoa Nam Kỳ Chó đó con Tồ.

Unknown said...

@con Vân mồm buồi

Cô làm sao biết hàng của cô vưỡn jữ já khi cô không bán nó?

Zốt mà thích titoe, đó là Bầnnông vậy

Cọp Già Gác Kiếm said...

Tất nhiên đó là điều Cô Lói chọn, nhưng xét về Giá Trị, thì các con chết đói đấy vẫn đã đóng góp cho Xã hội những giá trị lớn, cỏn vẫn là Tinh Hoa nhưng đéo mai mắn mà thôi!

Địt mẹ, còn có những con Tinh Hoa như Dương Bích Liên họa sĩ Lừa, thì thật sụ cỏn xem tiền đéo bằng giấy rách thật, cỏn chết đói trong một căn phố nhỏ. Địt mẹ, bọn cỏn cũng là một dạng Tinh Hoa, tất nhiên Cọp đéo khoái mần giống cỏn!

Cô Lói cứ bềnh tễnh...!

yamato said...

Thật sự anh thẩm thì con nài(cọp) miệng lưỡi và wan điểm chính trị rất giống nam kỳ f2 aka bắc kỳ chó bải lam, bọn nài nhìu cỏn nói tiếng nam cũng đéo thua zì dân miền Tai!
Cỏn có thể sinh ga ở Gồng, zưng éo phải Nam kỳ chó gặt!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Con Cọp không được cãi chị.

Chị công nhận con Picasso hiện tại là Tinh Hoa (a dua thôi, chị ghét tranh cỏn), dưng sinh thời thì cỏn nhất định đéo phải Tinh Hoa, tại sao chị nói rồi.

Tinh Hoa mang ý nghĩa tương đối, cô hiểu không?

Không được cãi chị.

Unknown said...

Zễ mua zễ bán mà là thanhkhoản tốt, thì cứt cũng có tínhchất đó. Nhớ chưa văncông. Já mà hạ, thì kiểu đéo jì chả có người mua. Một m2 nhà fố Cổ Nụi gao-bán 10 trẹo Cụ, thì trong 1 jây là bán xong.

Vướnđề là mua xong gòi bán ngay, mà lỗ càng ít, thì hàng đó có thanhkhoản càng cao.

Hiểu chưa bọn con lợn.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

cỏn vẫn là Tinh Hoa nhưng đéo mai mắn mà thôi!(@Cọp mồm khắm)

6 tỷ con trên trái đất nài, con đéo nào cũng là "Tinh Hoa thiếu mai mắn" hết.

Địt mẹ cô im mồm đi. Lý thuyết suông là tác phong của bọn bần nông Óc Quất.

Cọp Già Gác Kiếm said...

@Cô Ku Teo: Cọp sinh ga tại Đà Lạt, papa gốc Trà Vinh toàn Miên chết đói. Mama gốc Bình Định di dân vào Đà Lạt...! Địt mẹ, Vại Cọp được xếp vào cái gì, Lừa Chó hả...! khà khà...

Zật said...

Chết cười mấy con tinhhoa-luận như thàybói xem voi. Riêng con Lói chắc đang sờ \./ voi và luận khà khà

Unknown said...

[si=5]Vướnđề là mua xong gòi bán ngay, mà lỗ càng ít, thì hàng đó có thanhkhoản càng cao.

Hiểu rồi, địt con mẹ!
[/si]

Unknown said...

Anh lại trồi lên chửi bọn Bắc Kỳ Chó nhát nữa cho mát bẹn. Đụ mẹ chúng mài, bọn mặt lồn chuyên dở thói bầy đàn, cho cậy gần nhà, lên đây thì nín như nín địt.

Hôm hổm anh vào Bôn Tốc, địt con mẹ có con Bắc Kỳ Chó ních nêm Nà Dẹo 2006 mang @ vầu khiêu khích chửi đổng đặng anh chửi lại thì bỏn kick-out. Đụ mẹ bọn Bắc Kỳ Chó hèn hạ bẩn tưởi, lươn lẹo, xảo trá, độc ác,..

Hôm sau anh lại vào; lần này gặp con Lài mồm bẹn chó chui gầm chạn (@Cọp), đụ mẹ con này còng với con HVB chiến sĩ máu lồn gì giải phóng lên sủa ong ỏng nầu là con Chủn, anh, con Lói nhỏ tuổi nhà hỗn, rồi thì bựa gộc bựa mới. Hỗn hỗn, gộc gộc cái lồn mẹ chúng mài, thêm con tần nịnh Quấn Rẻ nữa, chúng mài vầu đây anh cân tất, đừng giở thói chó cậy gần nhà anh khinh.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Nói thế đéo nào cho Con Lói cực đoan nài hỉu..!

Địt mẹ, Cọp từng đã gặp một con Tai Lông tre trẻ tầm 30t tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Anh Quốc xuất sắc. Cỏn xuất thân gia đình quý tộc tài phiệt.

Cỏn nói chuyện đong xèng đối với cỏn dễ như chùi đít. Cỏn đã từng biểu diễn (tất nhiên Cọp chỉ nghe kể lại), đánh vài cú M&A kiếm gần triệu ton trong 3 tháng.

Địt mẹ, nhưng con nài chỉ khoái đi ăn chơi, ngắm cảnh, gái gú, địt bọp, CỎN CHỈ MẦN ĐỦ TIỀN ĐỂ CON CHƠI MÀ THÔI.

Và con nài luôn chửi những con như Bill Gate là NGU hoặc bị TRỜI ĐÀY.

Địt mẹ, biên đã hết ý, Con Lói đéo hỉu ý Cọp thì đi kiếm lồn mà bú đi! ...khà khà...!

Unknown said...

Con Lói bớt mồm thôi.

Sinhthời Picasso bạn Zì không zững không nghèo, mà còn jầu.

Unknown said...

Chết cười, bọn BKC ném đá sau lưng thì đéo ai bằng. Anh đéo mất thờijan và trítuệ của anh cho bỏn nữa. Đéo đáng chút nầu.
Con Bắc Kỳ not chó cứ típ tục đi.

Unknown said...

[si="6"][co="blue"]@Zì
Việc mua-bán chim SJC cảnước có khoảng mấy-chục-ngàn tiệm trướcđây. Dưng giờ vài-ngàn còn lại, đặc biệt miền miệt thứ của tui thì càng khókhăn dất. Tui liền phán ngai và luôn thanhkhoản kém. Nhẽ tui đã sai khi dùng kháiniệm này trong trườnghợp nì?[/co][/si]

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chết mẹ cười con Cọp bị một thằng Tai Long ba-lô chăn bữa nhậu mà đéo biết, lại còn tin lời cỏn là "con nhà quý tộc tài phiệt" hố hố hố

Chết mẹ cười với con Cọp.

Đây, con Tai của con Cọp:

[img=http://giadinh.vcmedia.vn/H0exRWTsxHOJZssVRkmgyGjNP48b0K/Image/2012/06/taybalojpg4_ff565.jpg]

Unknown said...

Con Lói nhẽd nhầm con Sô với con Lê Văn Gốc bạn anh tự xẻo tai, giới họa sĩ nhẽ chỉ có con Sô bán được tranh với giá khủng khi còn sống.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Khà khà, Con Lói đã hiểu!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Trung Tướng đã ngoi lên gòi. Chị xin lỗi đã hồ đồ khi nói về Picasso.

Song giữ nguyên mọi quan điểm còn lại.

yamato said...

Con Cọp dạo nài nhơn văn gứm, khác hẳn hum nọ cái giè cũng đòi điu điu cái mả cụ!
ZỐt cuộc các cô có xèng nhìu làm đíu giè?
Như Zì mồm lồn, đi oánh gôn hả, hé hé, nói cho Gato, anh đã từng, zờ vứt cụ bộ Gôn vào kho vì đéo có khiếu.
Hai là nhà Ciputra?(anh đá con Hoa tí) hai là du lịch bẩu tàng Lu vơ rơ?
Với các cô, ái là nhất, mà anh hỏi thật, các cô có thật sự cảm nhận thế không?hai là..trưởng giả học làm sang?
Địt cụ, niềm vuôi,có thể gần gũi và zân zã hơn nhìu! phải không em?

Cọp Già Gác Kiếm said...

Con Tai Lông đó là có thật 100%, Cỏn déo bâu giờ nói về cỏn, và cỏn cũng đéo chơi với Cọp vì thái Cọp còn Ngu kém con Bill 10 lần.

Cọp biết cỏn là vì một Ngân Hàng Úc Lợn mà đứa bạn thân Cọp mần, mời con cỏn về mần giám đốc đầu tư với mức lương chót vót, mà cỏn đéo nhận..lag thang Nha Trang và Sapa địt gái thôi..., thế có là Tinh Hoa ko Con Lói chuột chù...!

Unknown said...

Anh đéo biết tính nài của anh là tốt hai sấu. Anh có chửi nhau hai xích mích mới ai đó cả trong đai lẫn ngoài đời thì anh quên gất nhanh, anh chưa jận ai quá 2 ngài. Anh thừa thờijan đéo đao mà jận như vại.
Có lẽ như vại mà anh bị người khác lợizụng mình nhìu. Nhưng việc đéo sống trên đời cần có một tấmlòng.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

...vì thái Cọp còn Ngu kém con Bill 10 lần.(@Cọp Mõm Khắm)

[img=http://i.minus.com/iMbTrk0EVIGKz.gif]

yamato said...

Trường hợp cực đoan zư con Lói, nhẽ ứng với câu trong Dị trùng:
" Tông zật tôi còn zã man-cắn bú tối quan trọng"
"Tông zật các ông, thoát zã man- cắn bú vẫn quan trọng"!

Cọp Già Gác Kiếm said...

Địt mẹ, nếu đã trở thành Vô Đối như con kiếm hiệp Độc Cô Cửu Kiếm thì chỉ lang thang giang hồ vui thú, thì đáng kính trọng vô cùng.

Nhưng nếu là những con bất tài vô dụng đéo làm nên trò trống gì cho đời mà khoác áo bất cần, phiêu du, ăn bám địt mẹ thì mặt như buồi, bú buồi cho còn đéo xứng! Mua thuốc chuột con Lói vừa uống vừa chích chết sớm rộng đất đai...! Địt mẹ...!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Con Cọp đúng là Nam Kỳ Chó điển hình.

Cỏn luôn lạc quan, ngây thơ, vô tư, hiền lành, đần độn và chậm chạp.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Con Ku To vẫn cay cú chị vụ tràng kỷ gỗ và phơi cá khô chấn song cửa sổ hả?

Cọp Già Gác Kiếm said...

Cỏn luôn lạc quan, ngây thơ, vô tư, hiền lành, đần độn và chậm chạp @Con Lói chuột chù.
----------

Cô nhận xét quả thật chánh xác, Cọp ưng...!

khà khà...!

Địt mẹ, hôm nai làm cặc gì mà bức xúc vại Cô...???

Unknown said...

À sẵn đây anh nhắc con Cọp mới con Chân Zòi ngây thơ, lếu có đi offline mới con Lài mồm bẹn chó chui gầm chạn thì nhớ giữ mồm giữ miệng, đụ mẹ nhậu đã tốn xèng còn bị nó lên Bôn Tốc kể oang oang chê ỏng, chê eo. Đụ mẹ bọn Bắc Kỳ Chó mất dạy.

yamato said...

Địt cụ!@Lói
Đời anh mà cay zững chiện zư cô nói thì anh chít cụ lâu gòi.
Càng cai cú, càng húng chó, cáng háo tháng, thì càng thất bại thảm hại, zư cái tông zật đáng thương đang ngài ngài tru lên"chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng.".đái!

Unknown said...

Lúc đó bọn BKC trong Room có hùa chửi theo không con Bắc Kỳ?

Cọp Già Gác Kiếm said...

@ Lói Con: vì thái Cọp còn Ngu kém con Bill 10 lần...
----

NGu ở đai ý nói về sự say mê với những đỉnh cao, vối những con số không...! Chớ đéo phải nói đến sự giào có.

Cách đây gần 10 năm, khi gặp thằng Tai Lông ấy, Cọp hừng hực lửa làm giào hơn Con Lói hiện nai gấp bội phần. Địt mẹ, lúc ấy, Cọp nói Con Tai Lông nài bị điên mẹ gòi, nói con cỏn ích kỷ chỉ biết lo bản thân, đéo biết để lại tiếng thơm cho đời.

Địt mẹ, cho đến bây giờ, Cọp mới thấy Con Tai Lông đó mới là tinh hoa Con Lói ợ...!

Unknown said...

Bảng cân đối tài sản: Các cô luôn phải nghi ngờ bảng này. Bên "Nợ" và bên "Có" bằng nhau chưa chắc đã đúng và đủ.

Bọn Trọc phú cố tình (hoặc vô ý) đưa thiếu hoặc dư vài "nghiệp vụ kinh tế phát sinh" vào BCĐ thì 2 bên vẫn bằng nhau nhưng bản chất thì khác nhau xa lắm lắm

Cọp Già Gác Kiếm said...

À sẵn đây anh nhắc con Cọp mới con Chân Zòi ngây thơ, lếu có đi offline mới con Lài mồm bẹn chó chui gầm chạn thì nhớ giữ mồm giữ miệng, đụ mẹ nhậu đã tốn xèng còn bị nó lên Bôn Tốc kể oang oang chê ỏng, chê eo. Đụ mẹ bọn Bắc Kỳ Chó mất dạy@Bac Ky
-----------

Con Cỏn chê tại chỗ luôn chớ đâu chờ lên bôn tốc, thế mới tài! Nhưng Cô Zòi iu mẹ con cỏn gòi, phải kêu ra để chửi , Cọp biết đéo đâu...! khà khà...

Unknown said...

Con Chủn lạ gì bọn Bắc Kỳ Chó đàn, thần nịnh, phản trắc. Cho nó ăn trước mặt dưng quay ra thì trổ cặt. Cô hỏi ngu bỏ mẹ hehe.

Mít said...

Hôm sau anh lại vào; lần này gặp con Lài mồm bẹn chó chui gầm chạn (@Cọp), đụ mẹ con này còng với con HVB chiến sĩ máu lồn gì giải phóng lên sủa ong ỏng nầu là con Chủn, anh, con Lói nhỏ tuổi nhà hỗn, rồi thì bựa gộc bựa mới.@ mụ Bắc Kỳ


Đang buồn ngủ rũ ra mà nom mấy giòng này thật chết mẹ nó cười hố hố

Mụ Bắc Kỳ chưởi nhau với bỏn chiện gì thế?


Unknown said...

@ Cọp: cái chính là dững thông tin về đời tư, tướng mạo,.. của cô cũng bị nó sủa ông ổng trên PT nên anh vô tình cũng biết luôn.

@ Mít: thì cũng chuyện vào đây phải biết kẻ trên người dưới, tôn ti trật tự củ lồn gì đấy, anh thoạt nghe đã nủi điển hehe.

Unknown said...

Cô hỏi ngu bỏ mẹ hehe. @Bắc Kỳ
Tutừ á mà cô. Go ahead.

Mr. Tran said...

Các anh chơi PT tôi thấy thi thoảng lại có vụ chưởi nhau nhỉ. Diệu vào nhời ra, hay gì thế?

Tôi phải nửa năm nay không vào PT roài. Chơi quán thôi, nhẽ đủ.

Cọp Già Gác Kiếm said...

cái chính là dững thông tin về đời tư, tướng mạo,.. của cô cũng bị nó sủa ông ổng trên PT nên anh vô tình cũng biết luôn@ BacKy
---------

Địt mẹ, hôm hổm nhờ thằng lính lìu tìu đi ộp chớ có phải Cọp đéo đâu.

Lần sao, chắc nhờ Đàm Vĩnh Hưng đi ộp dùm cho vui! Khà khà...

DG said...

Con Già Lổn đâu gòi vầu đơi đọc trường ca về con Bá mặt bướm nhế hehe.

http://dg0000.blogspot.com/2013/01/cu-ba-iii.html

Cậu đéo đưa chiện chiển ra đai kẻo bọn văn công sa lông ló úp bướm vầu mặt thì mễt lẵm mễt lẵm!

yamato said...

Đời tư, trừ phi chính cỏn muốn công khai, và công khai tới đâu, là do cỏn.
Ở môi trường nài, đéo nên vi phạm cái Private đó.
Đó là cái sỹ của người, của mình vại!
Zư tiền bối idol 65 của anh, đéo gặp zưng anh gúc bít mịa hết VS, mini, uẩn khúc za sao, đíu 1 lần khoe khoang chiện nài.
Ai có tai, hãi nghe(@God)

chandoi said...

Hé hé. Chết cười với cô Bắc kỳ.

Ở đời chỉ sợ những ai cứ nhìn mình cười mà đéo nói ra cái gì. Chứ thành phần lồn để ngoài quần, bô bô giống anh, là loại hở sườn. Khi tiếp xử chẳng cần lo nghĩ gì.

Con Lài "mồm bẹn" thì đã có chánh danh như vậy rồi, có gì mà ngạc nhiên.

Giờ tìm đâu ra từ hay hơn từ "mồm bẹn" để thay, cô bắc kỳ giới thiệu lên đây coi.

Hơn nữa đã là bạn thì có buồi gì mà thể hiện. Cho nên tính cô Lài cũng đã là nhiểm tính nam kỳ chó rồi đó.

chandoi said...

Địt mẹ, hôm hổm nhờ thằng lính lìu tìu đi ộp chớ có phải Cọp đéo đâu. @ Cọp zặt.
...

Dử à nghe. Lìu tìu mà cở đó, Châu nhuận Phát còn phải nhìn, thì Cọp thật hổng biết cở nào. Hẻ hẻ.

Unknown said...

@ cô Chân Zòi,

Tùy cô thôi, anh chỉ nhắc vại hehe, dưng nghe cách bỏn dìm cô để hùa với con Quẩn Rẻ nịnh con Chiến Sĩ giải con mẹ gì phóng aka Sành(?) tởm đéo chịu được. Đm bọn BKC thần nịnh.

Mr. Tran said...

Tôi cũng dân Bắc Kỳ. Tôi xin lỗi anh Bạc Ký nha.


Anh bớt lóng, đừng giận đồng hương tôi nữa. Cả giận mất khôn, anh ạ.

chandoi said...

Thank cô Backy . Anh bây giờ thì ngược lại , đang học tính BKC . Hẻ hẻ.

DG said...

Lếu đã xác định là bựa ọp mới nhao mà đéo vượt qua được chiện tuổi tác, địa vị xã hội, com lê cà vạt quần đùi hoa, thì ọp làm cặc gì cho mệt hử văn công?

Còn muốn đạo mạo tư cách có trên có dưới có trước có sau, có già có trẻ có này có nọ thì địt con mẹ đời thường nhẽ đéo có bạn à mà phải chui vầu ảo để kiếm?

Cọp Già Gác Kiếm said...

Cọp thật sự hả, Chân dung Cọp tự họa đây mái cô chiêm ngưỡng!

[im]http://cf.sketchfu.com/i/19644.png[/im]

DG said...

Dưng con Băc Ky thì cậu cũng công nhận là dư lòn hehe. Hình dư con nài cà khịa cậu một lần dưng cậu lớ lờ lơ đi có phỏng?

yamato said...

Địt cụ con cọp lông râu nhìu có chi mà xoắn.
Anh phải cạo cắt liên tục cho nó trẻ ra để tình tang đơi, địt cụ, cạo râu anh bằng hớt tóc con cụ nó!

Mr. Tran said...

Tôi dốt kinh tài, bài nài chỉ hóng. Đương sẵn vụ T@m Quốc chưa nguội, bam phát thơ máy, nha.

T@m @nh chiến Lã Bố.

[img]http://3.bp.blogspot.com/-ojotax4eNOk/UPmzon1bMbI/AAAAAAAAAQM/RT-6wqIes6E/s1600/Lubu+3.jpg [/img]

Sau khi dẹp được Khăn Vàng
Vua tôi nhà Hán xếp hàng về kinh
Đổng Trác mới đám quân binh
Ốp theo hộ giá, quả tình cao tay.

Về kinh, được làm Kốp ngay
Làm quan to vật, cả ngày chửi vua
Trác đéo suy tính được-thua
Tự nhiên nổi hứng, phế vua tức thì.

[img]http://i801.photobucket.com/albums/yy297/vuhatue1/TQC/Dong_Zhuo.jpg[/img]

Anh hùng ở cả 3 kỳ (hehe)
Tức nổ con mắt, quyết di thằng này
Anh Tào Mạnh Đức rất hay
Bán nhà chiêu lính, chơi ngay, ngán giề.

[img]http://madvd.net/uploads/news/2012_10/taothao2.jpg[/img]

Bị uýnh Khăn Vàng trở về
Thất nghiệp, nên phải bảo kê nhà hàng
Thấy anh Tháo nổ ùng oàng
Nên cũng kéo lính mà sang dây phần.

[img]http://images.wikia.com/dynastywarriors/images/c/c1/Liu_Bei_Art.jpg[/img]

Chư hầu nói chung khá đần
Được mười tám lộ, muôn phần lôm côm
Viên Thiệu vốn giỏi Hán – Nôm
Được bầu Minh chủ, sướng chồm cả lên.

[img]http://i801.photobucket.com/albums/yy297/vuhatue1/TQC/Yuan_Shao.jpg[/img]


Dừng câu viu.

Unknown said...

@con Lúa

Zì đang kiệntoàn về cách viết zính (2-3 âmtiết zính vào nhao) và viết ghép (2-3 âmtiết nối nhao bằng zấu gạch-ngang), mongmuốn nó thành một tiêuchuẩn.

Zưng tịutrung lại thì như nài.

1- Từ nầu mà 2 âmtiết đéo-thể tách-gời thì biên zính. Vízụ: [fo: color="#FF6666"]Lỏnglẻo, Trắngtrẻo, Longlanh[/fo]. Zững âmtiết nài mà tách nhao thì cả 2 (hoặc 1 trong 2) chả có nghĩa đéo jì cả.

2- Từ gốc Hán cũng biên zính, vì mỗi âmtiết của từ cũng đéo có nghĩa chuẩn tiếng Lừa. Vízụ: [fo: color="#FF6666"]Hoànthành, Quychuẩn, Vĩđại, Bấthủ, Hoànhtráng, Mẫumực[/fo].

3- Từ nầu mà 2 âmtiết có một Hán một Lừa thì cũng như trên. Vízụ: [fo: color="#FF6666"]Lớptrưởng, Độifó, Tầuhỏa[/fo]. Tuynhiên zững từ như nài Zì thấy ghép thế không ổn lắm. Có đôilúc Zì tách mẹ chúng ga thành từ-ghép: [fo: color="#FF6666"]Lớp-trưởng, Đội-fó, Tầu-hỏa[/fo]. Case nài cần nghiênkíu thêm.

4- Từ 2 âmtiết thuần-Lừa, mà 2 âmtiết đó đều có nghĩa, và chúng ghép nhao như một thànhngữ, thì biên ghép chứ không biên zính. Vízụ: [fo: color="#FF6666"]Cuộc-đời, Quả-đất, Nhà-thờ, Bánh-mì, Khoai-lang, Ngoặc-đơn, Ngoặc-kép[/fo].

Zưng chỗ nài cũng có vướnđề. Bánh-mì, Khoai-lang, Ngoặc-đơn, Ngoặc-kép thì biên thế được gòi, cũng tươngtự Bánh-zán, Bánh-chưng, Khoai-tây, Khoai-sọ, Ngoặc-vuông, Ngoặc-nhọn.

Zưng Cuộc-đời, Quả-đất, Nhà-thờ mà biên ghép nhẽ hơi khiêncưỡng, không ổn bằng biên zính kiểu Cuộcđời, Quảđất, Nhàthờ. Bởi ở zững từ nài thì 2 âmtiết có quanhệ quá mậtthiết, không nên tách nhao.

5- Zững từ nhẽ fải biên zính zưng zễ gây nhầmlẫn hoặc khó đọc thì Zì cũng biên ghép bằng zấu gạch-ngang. Vízụ: [fo: color="#FF6666"]Lưu-ý, Chú-ý, Ê-a, Ất-ơ[/fo]. Zững chữ nài đáng ga fải biên zính thành [fo: color="#FF6666"]Lưuý, Chúý, Êa, Ấtơ[/fo] theo đúng nguyêntắc trên, zưng trông đéo đẹp, và khó nhiền.

Nói-chung là còn vấtvả nhiều để tạo được một [fo: color="#336666"]Chuẩnmực Địt-con-mẹ.[/fo]

Vietnam yeu dau said...

"Lúc này tiền vay (hoặc chiếmdụng) ngắn-hạn không đổ hoàntoàn vào tàisản ngắn-hạn để sảnxuất kinhdoanh, mà tống mẹ sang chỗ khác, dài-hạn, vídụ đầutư bấtđộngsản".
Lúc này là lúc nào đấy Zì? NWC>0 or <0.
Cái NWCA kia thì nhiêu là tốt Zì ui?

Unknown said...

Bài này của Mụ Dzì cũng hay ho đấy, Tôi cũng đang đau đàu lau về mái cái này. Tôi sẽ theo khóa F-MB của mụ mủ.


Cơ mà theo tôi, nên khai giảng sau tết âm lịch cho lũ Bựa tiêu hết thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ đã.


Bài trước thấy con Cọp choang choáng về đầu tư bệnh viện, anh khen.


Cơ mà muốn xây dựng BV, nên học thằng bạn anh, Hiền Giấy nha con Cọp. Nhõn 21 Mil tơn/ 12.000 m 2 / 206 giường. với sự hợp tác của Eucalia - Capital Medica nha con CỌP khú !

Unknown said...

Đơi, thùy linh đơi :
http://www.anhp.com.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ThoiSu/2013/1/22/24419/

Ui. ĐCM con Chạn khắm post mấy cái hình to như mả con Cụ, anh chê!

Mr. Tran said...

Tôi sin sâu sắc rút kinh nguyệt nhời chê của anh Gộc.
Thôi tôi chim cút đây. Dừng bam để trả lại yên bình cho Quán Bựa.

[im]http://s.myniceprofile.com/myspacepic/535/53527.gif[/im]

Unknown said...

Hehe, trướcjờ anh đéo biết chổ nầu viết zính chổ nầu viết ghép nên cứ fan zính hết mẹ. Anh tuyền type bằng fone nên việc viết zính nhanh hơn viết ghép một bước. Hehe nên lúc nầu lười thì viết ghép.
Nhưng nhẽ fải học thêm khóa tiếng Tàu nữa mới zùng được trơntru. Nhìu lúc anh đéo biết chữ đó là chữ Hán hai chữ Lừa. Dcm.

Unknown said...

Dcm lúc nầu không lười anh mới viết ghép mới đúng.

Hoa vang said...

Dì ơi,bọn Nhựt nó chơi trò cố tình gây lạm phát thế này,em có chút tiền còm có nên rút ra mua vàng phòng thân không?Đàng nào để ngân hàng cũng chả có lãi.
Từ hồi tới giờ nhìn vàng thấy dửng dưng,mấy bữa nay lại thấy nó lấp lánh mới chết.

yamato said...

Iem Hoa Vàng: Nhựt bổn thượng đẳng của iem, với tinh thần Samurai cao thượng nhất, khi thế giới khủng hoảng, họ đã tự nâng giá cặp u/j từ 105-115, có khi lên đến 74, hy sinh đến 40% tài sản mình có, Giống như Mẽo tinh hoa, họ đã lên giá đồng $ để gánh sức nặng giảm phát cho thế giới( đụ má đéo như cái bọn mồm nổ oang oác), bai giờ, hãi cho họ chút thảnh thơi.
Giá cả sinh hoạt nội địa iem vưỡn ổn chứ, chục trứng gà nhựt chả cao hơn chục trứng lừa mái,6 cái đùi gà nguyên giò kommeri vưỡn 380 chứ?, lít xăng vòng vòng 130 y, 10 nam trước vãn vậy.
Iem không phởi lo cho cuộc sống mình, khi ở trong một nước giãi chít như Nhựt bỏn!

DragonFly said...

Anh vừa đi khách về, đọc thấy con Bắc Kỳ lên khóc lóc tội nghiệp cười suýt té nghế. Hệ Hệ

Địtmẹ con dở người mới vào Bôn-Tốc được nghe bọn Bựa chửi chào mâm mà đã đéo chịu được nhiệt, rồi lên đây tụt quần báo phường thấy tội nghiệp kinh.

Địtmẹ đồ thất bại, anh thương hại cô. Hệ Hệ

Goldmonkey said...

Với việc chơi chứng, các chỉ số Zì nêu không có thì thiếu, có cũng chẳng để làm gì. Công nợ còn bơm vá nói gì đến SXKD dở dang, BCTC là quả bong bóng. Còn phân tích kỹ thuật thì đúng là càng ko dùng được. Chơi chứng khoán ở Lừa cái quan trọng nhất, quyết định nhất là THÔNG TIN.

Unknown said...

Vietnam yeu dau said... [fo: color="#FF9966"](118)[/fo]

"Lúc này" nghĩa là lúc NWC (Net Working Capital, Vốn Hoạtđộng Ròng) nhỏ hơn Zero em à.

Khi đó játrị Tàisản Ngắn-hạn nhỏ hơn Nợ Ngắn-hạn. Nghĩa là các khoản Nợ đã không được mang hết vầu sảnxuất, mà vứt đâuđó sang fần Zài-hạn. Lừa thì chủyếu mang mua đấtcát thôi.

Về nguyêntắc, Nợ Zài-hạn thì có-thể được zùng vầu Ngắn-hạn. Chảzụ xèng nhận góp-vốn liênzoanh của Tai thì mang về mua hànghóa và kinhzoanh. Đây chính là một kiểu Đòn-bẩy Tàichính.

Zưng xèng Nợ Ngắn-hạn thì không được đem vầu đầutư Zài-hạn. Bởi như thế là fífạm và sẽ gặp nhiều gủigo. Nợ Ngắn-hạn fải mang trựctiếp vầu sảnxuất kinhzoanh hiệntại thì mới hiệuquả. Chảzụ khoản vay-nóng ngânhàng với lãisuất cao, mà đem mua vănfòng, thì chết sặc-máo chứ còn jì nữa.

Bọn Lừa biết thế, zưng chúng vưỡn đâm-đầu làm, vì chúng kỳvọng bấtđộngsản chúng mua không fải là tàisản Zài-hạn, mà sau vài tháng đã có-thể bán lấy lãi ngai, aka Ngắn-hạn, với Thanhkhoản cao.

Bởi vậy nên các ngânhàng Lừa mới thòi-ga hàng-đống Nợ Xấu, khi thịtrường bấtđộngsản đóng-băng, đấtcát trở-thành một món hàng Zài-hạn như thựcchất của nó.

Các cô lạ jì zững con Lừa cắm mẹ hết nhàcửa vầu Bank, gòi vay xèng với lãisuất 20%, gòi lại mua tiếp nhàcửa. Đó chính là zùng Nợ Ngắn-hạn để đầutư Zài-hạn, và kếtquả như các cô thấy. Không chỉ bọn đầucơ đó chết, mà Bank cũng chết.

chandoi said...

Chứng Lừa chả theo cái quy chuẩn đéo gì. Ai đủ trình đồn thổi mà chúng sanh nghe thì chứng lên ầm ầm, bầy đàn dốc hầu bao đổ ra mua bán ì xèo, cho dù công ty đó lỗ chỗng đít, thâm chí công ty ma chúng sanh cũng đéo cần biết.

Bá Lý said...

À, giờ mới thái vụ Bôn-tốc, hehe chết con mẹ nó cười với con Bac Ky chó.

Bọn mạt lồn trao trên Bôn-tốc đương uống diệu, hủ hóa, đong gái, con thì hát, con thì chưởi on-Mic, on-CAM. Cái địt con mẹ con nài vầu hóng, ngồi iêm như ông lợn, chả cút con mẹ mài ga chứ ngồi đái làm lồn gì?

Hóng câu được câu mất, vầu đai gạch mặt ăn vạ, thật tội nghiệp quá đi.

Unknown said...

Zì jảng bài nài để các cô quảnlý zoanhnghiệp của mình là chính. Chứ các cô định zùng để chơi Chấng thì cút mẹ đi.

Chợ Chấng Lừa cũng chả cần thôngtin đéo jì cả. Bởi chợ chở được các Tai To bao trọn-gói gòi. Các cô muốn thắng thì theo Tai To. Đơnjản vậy thôi. Thôngtin cái lồn bò.

Con Mâng Kỳ nhớ chưa.

Khoai said...

[si="6"]Đùmá cô Ky nói tới chiện on-ốp nài mần anh nhớ em Ky quán-cũ quá.[/si]

[img=https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoK3AiPxo7Zr6Ssd3gdIKv78p3sJfNxLasQ_wv5zqU1tN2sJO1xQ]

UNAUNIN said...

Con Bắc Kỳ đem chuyện pt lên đây kể lể làm gì, vầu đó mà chưởi nhao tai bo cho công chính, cô rêu rao lên đây kiểu bửn tính nài đéo ai dám vầu chơi nữa, địt con mẹ con Bắc Kỳ buồi cụt mặc si líp mào cháo lòng phát

Mr. Tran said...

Nhắc chiện nợ ngắn hạn, dài hạn, đổ xèng vào đất cát, tôi mới nhớ. Hôm hổm đi taxi, thấy bọn bỏn nói, bọn tài của Mai Linh, khi nghỉ việc, chiển sang bên công ty bỏn, có kể là bọn chúng trước khi nghỉ, đã cho mẹ 1 vốc muối vào bình chứa dầu nhớt.

Không biết đúng không, dưng nếu đúng, quả là lũ thất đức, phản chủ.

Tôi nêu lên đây, anh chị nào quen bên Mai Linh thì nhắc họ kiểm tra nhát. Hoặc cho đám xe xẻ đi sục rửa, thay dầu cho nó chắc.


[im]http://www.mailinh.vn/Modules/CMS/Upload/16/2009_4_29/Taxi.jpg[/im]

Unknown said...

Trên thựctế, các bấtđộngsản mà bọn Lừa vay xèng để mua gòi kỳvọng có lãi đéo fải là tàisản cốđịnh cách chínhthống.

Tàisản Cốđịnh Chínhthống fải là thứ có-thể đóng-góp vầu hoạtđộng của Zoanhnghiệp để mang lại lợinhuận.

Vízụ cô mần vậntải, thì Xe, Bãi, Bến, là tàisản cốđịnh.

Zưng các cô có nhiều xèng chiếmzụng được của đốitác, thì vác đi mua mẹ vài hécta đất.

Đất nài các cô ghi vầu sổ là Tàisản Cốđịnh, zưng thựcchất, nó chỉ là hànghóa, là một khoản đầutư ngắn-hạn.

Lếu đất đẩn tăng já vònvọt như mấy năm trước thì không sao. Jờ thì tăng cái cặc nữa. Nó đéo còn là hànghóa nữa, vì thanhkhoản kém, cũng đéo fải là tàisản cốđịnh vì đéo đem lại lợinhuận.

Vậy nó là jì? Nó là cái hố chôn xèng của các cô.

Jờ Bê Xê Tê nhiền thấy điều đó gòi, thì cố đổ xèng vầu kíu bấtđộngsản. Zưng đây lại là một cốgắng đầnđộn và sẽ gây nên zững hệlụy khủngkhiếp đéo lường được.

Bởi hànghóa thì fải tuân theo quyluật cung-cầu. Có nhiều cách để kích-cầu, zưng tuyệtđối đéo fải là đổ xèng (bằng iuđãi tínzụng) mong quầnchúng háohức mua đất về cắn.

Với 100,000 tỷ Cụ đổ vầu một thịtrường 3,000,000 tỷ Cụ, thì có-thể đảmbẩu já nhà/đất jảm 3%, chứ đéo-có-cách-nầu đảmbẩu lượng tiêuthụ nhà/đất tăng 20% như lãnhtụ mongmuốn.

Unknown said...

Với 100,000 tỷ Cụ đổ vầu một thịtrường 3,000,000 tỷ Cụ, thì có- thể đảmbẩu já nhà/đất jảm 3% @Zì
Nguyênnhân là nếu nớilỏng tínzụng lần nữa thì bọn tai to sẽ đồngloạt xảhàng chớ đéo zám đẩy já lên một lần nữa fẩy không Zì?

Goldmonkey said...

Thưa Zì theo Tay to chính là Thông Tin chính thống. Mần doanh nghiệp thì cần quan hệ, ko có quan hệ chỉ có gạt đóm ăn tàn. Mấy cái chỉ số đó chỉ dùng cho vào hồ sơ năng lực còn lại chẳng để mần chi cả. Theo em vầy, mong Zì khai sáng. Thanks!

Unknown said...

Con Mâng Kỳ lảinhải đéo jì mà Zì đéo hiểu?

Unknown said...

Jờ Bê Xê Tê nhiền thấy điều đó gòi, thì cố đổ xèng vầu kíu bấtđộngsản. Zưng đây lại là một cốgắng đầnđộn và sẽ gây nên zững hệlụy khủngkhiếp đéo lường được. @Zì
Nếu Bê cố đổ tiền vầu BĐS (bỏ 100,000 tỷ cụ vầu 3,000,000 tỷ Cụ) thì đó là độngtác cứu bọn Tay To xảhàng. Tay to cũng là Bê và đồngbọn thôi. Nhưvậy đây là fươngán cứu cá nhân Bê. Khi Bê thoát thì fần hậuquả sẽ quăng cho bọn vay tínzụng mua BDS đó. Hệlụy là Lừa gánh thêm một đợt lạmfát và đóngbăng lần nữa?

Anh hỏi ngu thì Zì cứ chửi nhé.

Unknown said...

Các hãng nhớn Tai Lông có khảnăng thanhtoán nợnần gất cao mà vưỡn tậnzụng tốt các nguồnlực ngắn-hạn. Điều nài khác hẳn bọn zoanhnghiệp Lừa.

Khảnăng thanhtoán cao đó (với CR bằng 3-4) khiến cổfiếu của chúng gất được-lòng các nhà đầutư chínchắn. Với CR cao như thế, các nhà đầutư hoàntoàn yêmtâm khi định bỏ xèng zài-hạn (vài chục năm, như một kiểu lương-hiu).

Chảzụ, bọn Bẩuhiểm Nhânthọ (như AIA, Prudential, etc) tuyền đầutư cách nài với các khoản xèng bán bẩuhiểm cho nhânzân cầnlao.

Điểm cănbản của chúng là mua Chấng mần Tàisản Thanhkhoản Cao, các cô ạ. Chấng tấtnhiên đéo fải của chúng, mà của các hãng khác, kểcả của đốithủ.

MS của Biu Gates bạn Zì có chừng vài % Chấng của thằng Gúc, vài % của thằng FaceBook, cũng chừng đó của Apple, etc. Và ngược-lại, bọn kia cũng tậu vài % Chấng của MS.

Chấng đó con Biu mua đéo fải để cắn-xổi-ở-thì lướt-sóng mong mỗi ngài vài % lãi như con Cu To, mà là đầutư zài-hạn. Và quantrọng hơn, Chấng đó chính là Chấng Khảmãi, aka Marketable Securities, có játrị thanhkhoản gần bằng xèng-mặt. Tổng játrị của chấng chẩng sẽ được cộng vầu lượng xèng-mặt để tínhtoán Khảnăng Thanhtoán CR.

Lúc thiếu xèng-mặt để mần zựán nầu đó, bỏn lại bán bớt một mớ đi. Gòi để khi có lãi, lại chại ga Chợ Chấng mua một mớ về.

Các cô nhiền bấucấu của QC Jalai, có-thể đọc thấy nó tuyệtđối đéo có một cái Chấng nầu.

Unknown said...

@con Chủn Mồm Buồi

Lạmfát thì không. Bởi lếu Bê Xê Tê bơm xèng đểu cho bấtđộngsản, thì tươngđương chả bơm jì. Lạmfát lếu có, thì zo xèng khác, chứ đéo fải zo xèng kíu bấtđộngsản.

Bê Xê Tê chỉ bơm xèng đểu vầu chỗ nầu có quầnchúng thôi cô ạ. Bơm xèng để tấtcả mọi thứ đều tăng já ý.

Còn bơm xèng ziêng vầu bấtđộngsản kiểu nài là bỏn chỉ muốn bấtđộngsản tăng já, hoặc không tăng thì cũng zễ bán, vậy thôi.

Zưng 100,000 tỷ bơm đó như muối bỏ bể, vì thịtrường BĐS là một cái chợ khổnglồ. Vậy thì bỏn fải tiềm cách thu thuế, hoặc bán tàinguyên, để có thêm xèng nữa.

Tàinguyên thì hết mẹ gòi. Các cô sẽ chiệu-khó nạp nhiều thuế vậy.

Choi Choi said...

Chấng lừa như cục cứt. Nên thằng nào định mua để làm THANH KHOẢN MÀ VẪN CÓ LỜI như Tai lông thì có mà vỡ mõm.

Thằng REE là ví dụ điển hình, cũng đào tư vào bờ-lu-chiếp mà chết tốt như thường, nay phải thoái hết.

Unknown said...

Đcm năm nai là một năm taihọa. Xèng kiếm được bâunhiêu thì nuôi thuế mới bank hết. Các cô trụ được không lên nóc tủ thì cũng sứngđáng để nghe chúcmừng gòi.

Đcm jờ thằng nầu mặt cũng zài như sông Hồng.

Goldmonkey said...

Lý thuyết thì biết tính toán và sd các chỉ số TC không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích TC, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ…Các chỉ số TC cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các BCTC trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành để xem xét khả năng chi trả cổ tức cũng như khả năng chi trả nợ vay…Nhưng đó chỉ là trong thị trường hoàn hảo.
Thực tế quản lý doanh nghiệp hay làm doanh nghiệp ở Lừa cần có quan hệ, không có quan hệ thì lợi nhuận chẳng được là bao - “gạt đóm ăn tàn”. Zì vẫn biết là, sổ sách kết toán chỉ là các con số do bọn kế toán “bốc thuốc” nhằm mục đích cho đẹp các hồ sơ năng lực của DN để đi đấu thầu, vay mượn và hù doạ chủ nợ và các nhà đầu tư….theo em vầy.
Mong Zì khai thông cho em rằng các chỉ số TC đó dùng để làm gì trong môi trường kinh doanh ở Lừa?. Thanks!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Đcm jờ thằng nầu mặt cũng zài như sông Hồng.(@Trung Tướng)

How about you, Trung Tướng???

Danko said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

@con Hoa ngu nhở

Ai cấm các cô mua Chấng của Tai Lông hả? Cô qua Sing, Hươngcỏng, mua tốt. Cả tỷ Tơn thì Zì đéo gõ, chứ vài chục trẹo Tơn thì đéo có vướnđề jì về thủtục.

Zưng đcm các cô thấy mua đấtcát lãi hơn nhiều, nên đéo mua Chấng, thế thôi.

Unknown said...

đcm con Tè Hoa đầnđộn

Blue Chiếp kiểu Lừa của cô thì cũng đéo bằng cục cứt Zì đây nài.

Unknown said...

Con lợn mồm buồi Mâng Kỳ đéo đọc cồng Zì nãi-jờ à? Đcm hỏi thêm một câu ngớngẩn khâu mẹ mõm 1 ngài.

Goldmonkey said...

Soạn xong Cồng Zì đã nổ 1 tràng. Zì thật là chính tắc, tổng quát và vĩ đại! thẩm cồng các bựa chắc cũng mệt!

Choi Choi said...

Zì Mồm Bườm

Thử chứng minh thằng nào có thể đầu tư chấng ra nước ngoài xem, anh theo học ngai và lun.

Unknown said...

Cá-nhưn Lừa mua chấng Tai được hông lão BOM?

Unknown said...

Nhiền BCTC của QC Jalai, điều mần ngườita buồn-cười nhất chính là quỹ xèng-mặt (aka cả xèng-mặt lẫn xèng bank) nhỏ đến khó-tin của côngty nài. Vỏnvẹn 8.6 tỷ Cụ.

Bọn Tai Lông sẽ không-thể-nầu hiểu nủi, tại-sao một côngty BĐS hàng-đầu của một thịtrường 90 trẹo zân lại chỉ có 400,000 Tơn trong tàikhoản?

Với lượng xèng-mặt nhỏ đến như thế, thì QC Jalai hoạtđộng ga sao?

Bấtcứ một zựán nầu bỏn cũng fải đi vay. Tấtnhiên. Lếu không thì fải chơi kiểu bán-khống gòi nhận xèng trả-trước của người-mua.

Ngài trước, khi kinhzoanh chungcư nhanh tới-độ mới chỉ có tờ zựán 1:500 (thậmchí 1:2000) mà các cănhộ đã được bán xongxuôi, thì việc có ít xèng-mặt của QC Jalai còn có-thể chấpnhận được.

Đến jờ, khi mọi thứ chui vầu ngõ-cụt, mà bỏn vưỡn bìnhthản mới 400K Tơn trong tàikhoản. Quả là chỉ Lừa mới hìnhzung đcm.

Số xèng nài đéo đủ mua một xe-ủi xịn, chứ đừng nói là xây zững caoốc vài chục tầng.

Unknown said...

@con Tè Hoa, Fa Âmhộ

Mua Chấng Tai Lông với tưcách cánhân vài chục ngàn tới vài trăm ngàn Tơn chắc Zì đéo cần zại đĩ vén vái, có fỏng?

Còn mua hàng trăm trẹo Tơn thì nhiền con Đức HAGL.

Unknown said...

@ BOM

Tôi đéo bít, hỏi thật

Nàng said...

TT yêu ơi , TT nói làm em hoang mang quá . Nhẽ nào BĐS sẽ lụi bại mãi mãi hả TT ?.

Em ân hận quá ,đầu năm được giá rồi thì em không bán .Giờ bán cũng chẳng có ma nào mua .Trả giá rẻ bằng 1 nửa .Năm nay 2013 thì Bê có cứu em thấy cũng chẳng có hy vọng gì .Hy vọng đến vài 3 năm nữa BĐS trở về giá cả như hồi đầu năm mọi người trả . Như vậy là đã quá lỗ rồi .May mà em không phải vay mượn gì để mua ,chứ không lại lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân !!!

Theo thống kê thì năm nay là năm các đại gia vào bệnh tâm thần đông nhất !!

master said...

Tổng quỹ xèng bâu gồm 8,6 tỷ/ nợ 1836 tỷ ngắn hạn hehe. DCM nhất còn đéo.

Hàng tồn kho 2685 tỷ mà tồn kho bằng BĐS tầm này là bỏ mẹ òi. Tuy nằm trong tài sản ngắn hạn nhưng nếu muốn bán hehe giảm mẹ 50% giá may ra. Như vậy, khoản 2685 kia nhìn thấy còn có hơn 1k tỷ. Mất nhiều phết nhẻ.

Một Công ty có vốn chủ hơn 2k tỷ mà doanh thu cả năm có hơn 700k là thấy đuối mẹ òi. Đặc biệt hehe, hơn 600k tỷ được ghi nhận doanh thu vào quý 4. Để mần gì hehe? Để cố ép ra cái lợi nhuận năm 13 tỷ (trên giấy) cho nó đẹp báo cáo. Đặng mong sang năm có nhiều con như Cuto đổ xèng vào chứ cư dư này thẳng tưng ra thì Cường ĐL dễ đi bán nước mía lắm hehe.

Mà quỹ tiền của nó đến 31/12 là 47,3 tỷ con Zì ợ. Cùng kỳ năm ngoái là 14,8 tỷ. Cũng đéo làm gì cho đời. Đéo đủ trả cho 1 nhà thầu XD chứ đừng nói trả nợ NH

Sành said...

Địt mẹ, tôi cười phọt đái với anh Bắc-Kỳ.
Ở bên quán bựa này chưởi nhau bằng chữ (text) lên PT thì phải chưởi nhau bằng lời (voice) mới vui, về bản chất chả khác nhau mấy. Cả 2 nơi đều là thánh địa của TT, vậy mà anh dám bảo "nói xấu sau lưng", hờ hờ, địt mẹ anh.
Nếu anh thích tôi sẽ bốt lên tất cả những đoạn bọn bựa chưởi nhau bên bển cho anh nghe xem đấy có phải là nói xấu sau lưng không.
Thật ra anh Lài hay dùng chiêu khích tướng với bất cứ ai, chẳng qua anh Bắc-Kỳ đéo chịu on mic nói chuyện mà chỉ textchat chưởi đổng nên bị cả room chưởi hội đồng là đúng mẹ rồi.

6 son said...

@ Cô Bắc Cọp:
Chút nữa Tui và Cô tung hấng chuyên đề: Địt ngắn hạn, Địt dài hạn và Đòn bẩy Địt theo cái Plan của Cô hum nọ nhẩy.

Unknown said...

Đcm con Bắc Kỳ có fải là con hôm nọ zám chưởi vàngson yêu Za Nâu của Zì fỏng?

Con nài các cô chưởi cho cắm mặt vầu đống cứt là đúng gòi. Đáng-đời con gẳm bựa.

Đấy nhế, làm cái jì mới người khác thì hãi nghĩ đến việc mình cũng có-thể bị như vậy.

Unknown said...

Sao đcm cứ động đến kinhtài là bọn gẳm câm như chó cả lũ à? Nhẽ đéo có con nầu biết jì về kinhtài à? Con Kiếm hôm nọ sủa hăng lắm cơ mà? Gòi con Bụng Cóc nữa đcmnc.

Unknown said...

Anh biết ngay bọn Bắc Kỳ Chó chúng mài sẽ chó đàn hùa vầu mà hố hố. Như đã hứa, anh sẽ tọng cứt vào mõm từng đứa một, đừng tranh nhao nha:

"Con Bắc Kỳ đem chuyện pt lên đây kể lể làm gì, vầu đó mà chưởi nhao tai bo cho công chính, cô rêu rao lên đây kiểu bửn tính nài đéo ai dám vầu chơi nữa" (@UNAUNIN #133)

Đù mẹ vầu đó thì sợ cái con cặt gì, cùng lắm bị bọn chó cậy gần nhà mang @ vầu kick-out. That's it!

Vấn đề anh nêu là bọn đéo chơi PT như con Cọp đi ộp ngoài đời với con Mồm bẹn bị con Bắc Kỳ Chó này lên PT kể cho bọn khác nghe về gia thế, nghề nghiệp, tính cách, hình dáng,...

Vì vậy, theo anh cái đáng sợ là ọp-lai với 1 đứa BKC xảo trá, ti tiện chứ đéo phải chuyện vào chơi PT. Hiểu chưa con BKC tin tin miệng còn hôi sữa, bao Q đầu chưa lột?

Unknown said...

@em Nàng

Sao bđs lại lụnbại mãi được? Nó fải đợi chukỳ của nó chứ.

Zân Lừa mỗi năm tăngtrưởng được chừng 10%, lếu tấtcả đổ vầu đấtcát thì fải 8 năm đất mới tăng được gấp đôi.

Lếu em kỳvọng já đấtcát gấp đôi já hiệntại, thì em fải chờ 8 năm là cùng. Lếu nhỡ có độtbiến jì đó (ODA, FDI), thì có-thể sớm hơn.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Chút nữa Tui và Cô tung hấng chuyên đề: Địt ngắn hạn, Địt dài hạn và Đòn bẩy Địt theo cái Plan của Cô hum nọ nhẩy.@Cô Són
-------------

Khà khà, Cô Són khoái cáo Plan của Cọp rồi phỏng? Địt mẹ, thấy khoái là mần thôi cô!

Riêng ngành Y, Cọp nhẩm mỗi năm bọn Dược và Trang Thiết bị cho khoảng 5000 Bác sĩ đi dự hội nghị ở nước ngoài, nhưng thực chất chỉ khoái đi chơi đú đởn thôi.

Còn các bác Quan Chức thì ôi thôi, hàng hà sa số...!

Mỗi năm làm ăn phát đạt kiêm hơn triệu ton cô Són nhẩy. Mà địt mẹ, trước khi bỏn cỏn chết, đôi khi còn lắp bắp nhắc lại cái tua du lịch thiên đàng ấy, như thế có là để lại tiếng thơm cho đời hai không...!

Khà khà...!

Unknown said...

Con Fa Mồm Đỏ câm mồm đi

Suốt ngài khoe đi Tai đi Mẽo, mà còn đéo biết mua Chấng ở đâu à.

Chấng Biu Gates bạn Zì đang bắt-đái (zưới 30 Tơn), mua đi là được.

Chấng Thằng Gúc thì zững 700 Tơn, mà lại đang lên, mua 1 tờ mần kỷniệm thôi hehe. Zì thích thằng nài.

Chấng thằng Facebook thì đừng zại mà mua nhế. Zì đéo tintưởng thằng nài. Já đang lủnglẳng tầm 30. Mua 1 tờ kỷniệm cũng được hehe.

Thằng Yahoo thì tránh cho thật xa.

Unknown said...

CR nằm khoảng 1.5-3.0 thì tìnhtrạng tàichính cơbản OK. @ Chủ vựa

Sao đcm cứ động đến kinhtài là bọn gẳm câm như chó cả lũ à? @Chủ vựa

Ở Lừa, khi CR to quá sẽ bị chê là không biết chiếm dụng vốn AKA không biết kinh doanh. Các cô thấy có xứ nào nợ dây dưa, dai dẳng và dằng dặc như Lừa không?

Thấy chủ vựa la, hoảng hồn chỉ phọt được từng ấy.

Unknown said...

Sao đcm cứ động đến kinhtài là bọn gẳm câm như chó cả lũ à? @Zì
Dcm anh thề anh mà học xong FastMBA là anh cho con Zì đi bằng bùi.

Unknown said...

"Thật ra anh Lài hay dùng chiêu khích tướng với bất cứ ai, chẳng qua anh Bắc-Kỳ đéo chịu on mic nói chuyện mà chỉ textchat chưởi đổng nên bị cả room chưởi hội đồng là đúng mẹ rồi."(@ Con Sành aka Chiến sĩ giái con mẹ phóng)

Đụ mẹ, bọn Bắc Kỳ Chó chúng mày hay nhét chữ vào mồm cho đứa khác. Mày dùng "cả room" là thế đéo? Hay chỉ có mài với con mồm bẹn vuốt cặt nhau lâu lâu có thêm con Quấn Rẻ thò tai (hand) vuốt thêm nhát hả con Bắc Kỳ Chó mặt lồn? Đụ con mẹ mày chỉ lươn lẹo là tài.

Mày bảo con mồm bẹn khích tướng hả? Khích tướng bằng cách kể về đời tư con Cọp mới con Chân Zòi hả? Anh cũng chiệu mới bọn BKC chúng mài!

Mài mà bốt đoạn con mồm bẹn nâng bi, vuốt chiêm mài và đè con Chân Zòi thì anh hoan nghênh lắm. Há há

yamato said...

Đéo care chiện đúng sai, zưng chưởi Bắc kỳ chó là anh ưng, vote con Bac ky phát nầu, cố lên!
Đề nghị mụ Zì éo được khâu mõm con nài, đang chửi rất ngon, đúng tinh thần bựa há há!

chandoi said...

He he anh vẫn ở trên quán coi zì múa gậy vườn hoang. Muốn bình iên hổng muốn hay sao mà muốn bị thọt lét hử bà bạn già.

Unknown said...

Con Bắc Kỳ cứ chửi bọn mặt lồn bú buồi BKC đó là tôi ưng. Ở trên quán anh đéo đơnđộc như trên PT đao.
Địt mẹ BKC.

Sành said...

Địt mẹ anh Bắc Kỳ, anh càng nói thấy anh càng trẻ con bỏ mẹ.
Hôm trên PT tôi chứng kiến có mấy bựa chưởi đùa anh, rằng anh chưởi em Meo thô lỗ quá làm em ý đéo quay lại quán. Riêng tôi hỏi han trò chuyện thân mật với anh mà đéo chưởi anh câu nào nhá, hờ hờ.
Địt mẹ anh, anh đừng đốt đèn cầy soi lông nách đeo kính lão tỉa lông lồn nữa!
"Thôi tôi xin, nhịn đi, nhịn đi!" hờ hờ.

Unknown said...

con Chân Zòi câm mồm đi.

@em Hóa Vàng yêu của Zì

Zân Nhật chưa có tiềnlệ đổ xô đi mua vàng như Tào mới Ấn, có fỏng? Chínhfủ chúng đủ tỉnhtáo & mamãnh để biết fải làm jì tốt.

Em là người Nhật gòi, học bọn Lừa làm jì chứ? Sao em không mua ít Chấng của mấy hãng Côngnghệ Nhật? Chúng tiềmnăng fết đấy em.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Em đây, em xin giơ tai phát biểu về BĐS Lừa như sao ạ! Mụ Zì nghe xem có đúng không ...!??

Unknown said...

@ con Mr. Lee #130

Đụ mẹ mài a dua đéo phải lối.
Hôm hổm, anh Giavuive đang hát rất vui, tự dưng con Bắc Kỳ Chó ních nêm Nạ Zẹo 2006 vầu chửi um lên, vì tội anh chửi Băc Kỳ Chó trên quán, cỏn mang @ khích bác anh, bẩu chỉ cần anh chửi lại là kick-out ngai. Đụ mẹ con Bắc Kỳ này không hiểu thì câm mõm chó đi.

Bĩnh bầu said...

Nhân bàn về làm kinh tài của vua quan ngày xưa cũng như bây giờ. Rồi nhân thấy nhiều cô lại thấp thỏm Lừa đã đễn ngày mạt vận chưa. Ngang mấy tên choai choai, mang tiếng có bằng ĐH nọ kia, giờ culy cút lít cũng chẳng có việc để làm, hôm nọ hỏi Bĩnh tôi bao giờ thì Tàu nó thôn tính ta nhỉ (sắc mắc nỏ vì sợ mà vì mong, nhẽ bỏn nghĩ lúc đó bỏn sẽ đổi đời).

Đúng lúc này Bĩnh tôi đọc tới những trang cuối của Thanh cung 13 triều, bộ dã sử viết về 13 triều Nhà Thanh, dạng như Hoàng Lê nhất thống chí nhà mình. Những trang này nằm trong chương 172 có tiêu đề CM DÂN CHỦ TRUNG HOA, đại ý nói đến thời điểm Triều đình Nhà Thanh mục ruỗng lắm rồi, dân chúng lầm than ko chịu nổi nay nơi này bạo động, mai nơi kia khởi nghĩa.

Khởi điểm của chương này là vào sau khi Liên quân 8 nước đánh Bắc Kinh năm 1901, đến khi kết thúc nhà Thanh năm 1912, đấy là nhờ có Từ Hy Thái hậu & Quang Tự mất vào năm 1908, Nhà Thanh lập Phổ Nghi mới 2 tuổi chưa biết hỷ mũi lên làm Vua, nhưng ko có tên nào đủ mưu đủ mẹo như Từ Hy nhiếp chính, chứ giá có thì chắc Nhà Thanh chưa chết đâu.

Đọc thấy có nhiều điểm giống Lừa thế, nhưng so với sự giãy chết của Thanh thì ta chưa đến mức ấy đâu, cứ theo quy luật của sự ..., nhẽ ta phảy còn cỡ gấp đôi gấp 3 time nữa.

Đây này/truyendai/article-17645/hoi-171.html?page=10

Unknown said...

Giờ đến phiên con Mồm bẹn chó chui gầm chạn.

Anh chỉ có nhõn chửi dành cho mài: Đụ con mẹ mài, đồ lươn lẹo xảo trá, nịnh bợ, luồn cúi, thượng đội hạ đạp, đồ Bắc Kỳ Chó lưu manh bẩn tưởi!

Unknown said...

Đút buồi vầu nói chiện kinhtài mới bọn gẳm nữa.

Jờ quai lại chiện trong Mậtthất.

(37) Sau một trườngđoạn kể về chiện hậucung 18xx, Zị-trùng zẫn các cô lạc mẹ vầu một gừng gậm Trường Sơn 196x, trong cuộc-chiến xâmlăng Nam Kỳ Chó của Bắc Kỳ Chó.

Hehe cứ như fin thầnthoại, có fỏng?

Trong gừng gửng có một đội nữ thanhniên xungfông.

chandoi said...

con Chân Zòi câm mồm đi.Zì.

Sao mới bẩu hông nói, giờ lại bảo câm mồm. Kỳ zậy. Hehe.
Cứ nói thoải mái để anh điều nghiên đoạn nào sơ hở anh mới bung lò xo. Hệ hệ.

Cọp Già Gác Kiếm said...

BĐS là một kênh đầu tư là chính chớ để ở đéo bao nhiêu. Điều nài ai cũng biết.

Bên cạnh còn các kênh đầu tư khác như Vàng, Ngoại Tệ, Chấng, Gửi ngân hàng...

Thị trường BĐS đang tèo bởi vì nhà đầu tư đéo thấy, đéo biết khi nào sẽ tăng giá, sẽ lời...! Chấng còn có cổ tức còn BĐS họa hoằn lắm mới cho thuê được.

Vì thế, nhân dân bèn ôm Vàng, Đô chờ thời.

B dùng mọi cách để ép 2 kênh Vàng và Ngoại tệ lòi cứt, hạ thanh khoản, tăng rủi ro tối đa để nhân dân dẹp bỏ 2 kênh này, nhằm cố gắng đẩy tiền vào BDS và Chấng. Nhưng thấy cũng đéo ăn thua gì.

Vậy có cách nào để kích thích lại BĐS, bơm tiền thật hoặc đểu vầu như Mụ Zì nói thì quả thật như muối bỏ bể. Vại phải làm sao???

(Cắt cồng)

Unknown said...

Hay lắm anh Bắc Kỳ.
Hãy camđảm vữngtin mà ôm Nuke vào Hà Nội. Cả miền Nam thânthương đang ủnghộ anh đây.

Bĩnh bầu said...

Cái link Bĩnh tôi đưa lên sao nháy vào nó lại ko đến đ/c cụ thể nhỉ, các Bựa tự dán vậy. Nó đây:
http://www.wapviet.vn/truyendai/article-17645/hoi-171.html?page=10

Sành said...

À tôi vừa bốt cồng xong thì đọc thấy anh Bắc Kỳ chưởi tôi. Hờ hờ
Anh nghĩ rằng anh Chăn Dòi với anh Cọp nghe lời trẻ con của anh chắc?
Anh đọc lại cồng của Cọp đi xem anh ý có vì chuyện anh Lài nói xấu mà nổi điên không?
Anh nên nhớ bọn tôi ở đây chơi với nhau vài năm rồi, hiểu nhau hết rồi, mấy cái trò của anh như dắm thoảng thôi.
Anh hãy nhớ, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..."
Nếu tôi với anh có duyên thế đéo nào chả được uống diệu với anh thêm một lần nữa trên PT, nhưng tôi nghĩ chắc anh khinh tôi thế thì chả bao giờ anh quay lại PT nữa.
Đường đời của anh chắc còn dài hơn tôi nhiều lắm, chúc anh chân cứng đá mềm, địt mẹ anh hờ hờ.

chandoi said...

Vì thế, nhân dân bèn ôm Vàng, Đô chờ thời. @ Cọp
........
Ăn theo nói leo, có mấy con dân có vàng đủ để mua nhà mà ôm.
Bọn cò con trước giờ toàn tiền vay ngân hàng mua đất bán nóng,chớp thời cơ sang tay kiếm lãi. Đùng một phát đứng cứng ngắt, chết cả đám.

Unknown said...

Hôm trên PT tôi chứng kiến có mấy bựa chưởi đùa anh, rằng anh chưởi em Meo thô lỗ quá làm em ý đéo quay lại quán. Riêng tôi hỏi han trò chuyện thân mật với anh mà đéo chưởi anh câu nào nhá, hờ hờ.(con Sành)

Anh xác nhận lần trước mài đúng là như vại, dưng lần sau có con mồm bẹn nghe nó nâng bi thì mài cũng chó đàn hùa vầu chửi anh và con Chủn. Mài bảo có ghi âm lại, post lên ngay đi thằng Bắc Kỳ Chó lươn lẹo.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Về cơ bản có 2 cách chính:

(1) Làm sao cho thấy một tương lai nhu cầu BĐS sẽ tăng cao, khi đó giá sẽ tăng, nhà đầu tư sẽ lời.

(2) Hoặc lừa mẹ Nhân Dân để Nhân Dân bầy đàn kéo nhao đầu tư kỳ vọng hão huyền.

Nói cách (2) trước, là lại thổi bong bóng mẹ nó lại còn gì, mà thổi bong bóng thì đã thấy thãm cảnh trên thế giới rồi chứ chẳng riêng gì Lừa. Bơm tí tiền như B sắp làm là muốn thổi lại Bong Bóng nài chớ gì.

(cắt còng)

Cọp Già Gác Kiếm said...

Ăn theo nói leo, có mấy con dân có vàng đủ để mua nhà mà ôm.
Bọn cò con trước giờ toàn tiền vay ngân hàng mua đất bán nóng,chớp thời cơ sang tay kiếm lãi.@ Cô Zòi
-------

Bọn bỏn là nằm trong mắt xích cùng chu mõm thổi cái bong bóng đấy cô. Lãi đó thực chất làm gì có, mà nó chồng vào giá địa ốc tăng cao chót vót. Địt mẹ, khi nó xì thì thằng nao đang cầm cục than thì phỏng thôi...!

Unknown said...

(38) Bọn Tai Lông gọi thanhniên xungfông (TNXP) Bắc Kỳ Chó là [fo: color="#336666"]VC Youth Volunteer Corps[/fo]. Đéo hiểu sao chúng gọi như vậy. Còn Bắc Kỳ Chó xịn thì gọi là Đội TNXP, sau đủi thành Tổngđội TNXP.

TNXP Bắc Kỳ 196x mặc quânfục chung mới bộđội Ông Cụ, có súng & đạn, có cả nón-cối zép-gâu, zưng lại đéo có quânhàm quânhiệu.

TNXP được tuyển cùng đợt tuyển bộđội. Cánbộ quânsự Huyện về làng trao thôngbáo cho Chiđoàn Thanhniên, gòi tấtcả thanhniên trong làng, từ 17 đến 27 tuổi đều fải ga Ủyban trìnhziện cánbộ.

Cánbộ sẽ chọn zững nam-thanhniên trông khỏekhoắn nhất vầu bộđội, và zững nam-thanhniên còn-lại, thêm các em nữ cho đủ số, sẽ được vầu TNXP.

Thời 196x jai làng Bắc Kỳ thiếu tới nỗi mỗi đợt tuyểnquân thì mỗi làng chỉ túm được zăm bộđội thôi. Có đợt cả làng Zì chỉ có đúng 1 anh đủ tiêuchuẩn. Đcm thế mới biết Ông Cụ nướng Lừa tài như nào.

Bởi vậy, TNXP hầuhết là gái. Jai TNXP gất hiếm, và thường là khi vầu Trường Sơn thì jai jải bị túm luôn sang bộđội để bổsung thiếuhụt nhânsự bển, zo sốt-gét, gắn-cắn, chết, đàongũ, kỷluật, etc.

Bộđội Bắc Kỳ thời thởi hầunhư không được tậptành thaotrường nha các cô. Chỉ lính jà zậy lính trẻ, thế là thành chiếnbinh.

Unknown said...

Anh nghĩ rằng anh Chăn Dòi với anh Cọp nghe lời trẻ con của anh chắc?
(@Sành aka Chiến Sĩ Giải con mẹ Phóng)

Thế mài nghĩ cô Chân Zòi mới cô Cọp nghĩ gì biên ra đây chắc? Đúng là BKC ngu hết chỗ nói.

Cái quan trọng hơn, đó là anh cảnh tỉnh những cô có ý định ộp-lai mới bọn BKC chúng mài thì nhớ giữ mồm giữ miệng. Hiểu chửi thằng BKC mặt bòi.

Rô xinh said...

Disme mái con hiềm khích cá nhơn bôn tốc câm mẹ hoặc biến mẹ qua bam bốc mà bam, có mái cái chiện chẻ con mà cứ lằng nhằng như nhồn chẳng với bẹn nửa trang rồi chưa dứt, ngứa cả bẹn.

chandoi said...

Đó là cái chết của nền kinh tế lừa. Ngoại tệ tuồng ra ngoài bằng nhiều cửa không chính thống một con sô khổng lồ. Thống kê chính phủ chỉ tính xuất xiêu với kiều hối chắc gì bằng ngõ ra kia.

Cứ ở trạm cửa khẩu cam thì biết. Nườm nượp người qua lại. Nên nhớ rỉ rã , đều như vắt chanh ngoại tệ tuồn ra ngoài mới sợ. Mà đèo mẹ Cam lại xài tiền đô là tiền chính thống mới nói.

Cho nên GDP 10% cũng xạo nốt, đừng lí luận 8 năm sau. đừng mong chờ đất ấm. Chỉ trông cậy vào nhu cầu người sử dụng thật và họ đang có tiền, Chứ chưa có thì mỗi chờ trúng số trong nền kinh tế quái thai khó khăn này.

Còn không nữa mần quả như Miến điện, hoặc cho thuê Cam ranh cho mẽo, chẳng hạn.

Đời không như là mơ đâu mà ôm đất nữa.

Unknown said...

À mà địt mẹ trên quán nhiều con ghét anh nhỉ? Anh đéo biết ảoảo như trên đây mà bọn mày mất thờijan và nănglượng tiêuhao vào việc ghét và đi kể xấu nhau. Anh gato mới thờijan rảnhrỗi của chúng mày.
Con Bắc Kỳ cũng đừng nên zùng quá nhiều tâmsức vầu việcviển. Không đáng đâu cô.
Dcm anh trích lại lời Steve Jobs my idol:
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.

Sành said...

Hôm trước đọc mật thất thấy cồng của anh Lài trong đó chất quá, định bê ra ngoài này nhưng thấy TT chưa giảng đến phần đó nên tôi vẫn chờ.
Tôi muốn TT và các bựa có chuyên môn y khoa giảng thêm về mấy vấn đề sau:
-Dục vọng bản năng của gái
-Những bệnh lý phát sinh khi gái không thỏa mãn dục vọng.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Theo cách (1) thì mới là cơ bản. Để tăng nhu cầu sử dụng của BĐS thì phải chờ nhân dân giàu lên, thì như Mụ Zì nói , chờ hơi lâu lâu, theo tăng trưởng GDP.

Theo Cọp thì ngòi nổ nằm ở Đầu Tư nước ngoài, FDI và FII mới là thuốc chữa.

Bọn Tai quăng tiền vầu sẽ tăng hoạt động kinh tế, trước mắt sẽ tăng nhu cầu sử dụng đất, tăng như cầu văn phòng, tăng việc làm, tăng nhu cầu nhà ở....

Sau đó gián tiếp thúc đầy GDP, sẽ gián tiếp đẩy nhanh Chu kỳ của Mụ Zì nói.

Vậy làm sao để tăng FDI và FII???

Cắt cồng

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Sao em không mua ít Chấng của mấy hãng Côngnghệ Nhật? Chúng tiềmnăng fết đấy em.(@Trung Tướng)

Trung Tướng phải nói cụ tỉ là công nghệ mảng nào chứ?

Vì hiện tại mảng điện tử tiêu dùng (consuming electronics) của Nhật đang bốc cứt cắn vã, mảng bán dẫn (semiconductor) của Nhật cũng, họa may còn mảng năng lượng xanh (green/clean energy) của Nhật là còn trụ vững.

Unknown said...

em Gô nói đúng gòi đó.

Con Bắc Kỳ cút sang Bam Bốc mà chưởi nhao. Con nầu thích chưởi cũng cút qua bển. Đcm tốn mẹ cả tàinguyên Quán.

Sành said...

Tôi bận đi công việc chút, TT đừng lướt cồng #193 của tôi.
Tôi đã chờ mấy ngày rồi đó.

Cọp Già Gác Kiếm said...

(típ theo)
Đầu tư nước ngoài thì Cọp chia làm 2 đám, đám Dài Hạn và Đám ăn xổi ở thì.

Như đợt vừa rồi, chủ yếu là đám ăn xổi ở thì khi bọn cỏn xếp VN làm thị trường mới nổi, hấp dẫn nhưng đéo ổn định. Bọn cỏn vào hớt váng, kiếm chác, thấy động tĩnh thì rút ngai.

Bọn Dài Hạn mới là thật sự ngon, muốn rủ bọn nài thì Môi trường kinh doanh phải ổn định, trong đó quan trọng là Chánh Trị và Pháp Lý.

Địt mẹ, tui tủi nói tao đéo hấp dẫn bởi lợi nhuận cao vài trăm phần trăm, mà quan trọng tao có lấy ra khỏi nước mày được không???

Vì thế, tập trung tất cả các nguồn lực bao gồm xèng, để tăng cường sự ổn định của Môi Trường Đầu Tư Cọp cho là việc quan trọng nhất B cần làm.

Phe phái phải nhanh chóng giải quyết ăn thua.

Giải quyết Tham Nhũng

Tăng uy tín cảu B trong các chính sách kinh tài.

Tăng cường tối đa phát triển các hạ tầng kinh tế.

...

Hết cồng, em đã phát biểu xong...!

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Địt mẹ thằng mặt lồn chó Sony mà đéo có sách lược quốc tế nào ngon nghẻ thì sẽ có kết cục y hệt thằng Phillips của Hà Lan ngài xưa: biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường toàn cầu, chỉ còn bán được cho dân trong nước.

Đị cụ thằng Nhật bảo thủ chúng mày lắm nữa, bây giờ chúng mày chính thức bị bọn Hàn Xẻng, tông dật bị chúng mày khinh bỉ là Dân loại 2 ỉa lên đầu lâu.

Cọp Già Gác Kiếm said...

Zì kèn trùn, nghe đồn mái em TNXP, Văn Công gì gì đó là phục vụ Bộ Đội vụ địt luôn phải ko?

Chiến tranh khốc liệt nay sống mai chết như vại thì nhu cầu địt để truyền nòi giống sẽ trở nên cấp thiết lắm phải ko? Vai phản mần sao hả Zì?







Share this post please batoong



«Oldest ‹Older   1 – 200 of 1207   Newer› Newest»

Post a Comment