Latest Comments
Thursday, 4 July 2013


Applied economics (Kinhtếhọc ứngdụng) #6

Thôngbáo triểnkhai họcphần FMBA Marketing Ứngdụng


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lớp Fast-MBA Khóa Một đã hoàntất họcphần No1 Kinhtếhọc Ứngdụng, và chuẩnbị triểnkhai họcphần No2 Marketing Ứngdụng, trong tuần tới.

Văncông nào đã thanhtoán họcphí cho họcphần Marketing vuilòng thuxếp thờigian để họctrình diễnbiến xuônxẻ. Thưmời Invitation sẽ được gửi đến các cô soon sau vài ngày nữa.

Trung Tướng trích đây một đoạn từ bài #6 của họcphần Kinhtếhọc Ứngdụng. Mời văncông thamkhảo.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Kinhtếhọc ứngdụng

(1.6.2) Chínhsách tiềntệ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


[3] Tiềntệ có các hìnhthái chính:
(i) hóatệ (commodity money),
(ii) tíntệ (token money),
(iii) búttệ (bank money),
(iv) điệntệ (electronic money).

Hóatệ là tiền bằng hànghóa, như trống đồng, vỏ hến, thóc tươi, aka bảnthân chúng có giátrị tiêudùng thựcthụ.

Hóatệ chia hai nhóm:
(i) kimloại (metallic commodity money), aka kimtệ,
(ii) không-kimloại (non-metallic commodity money), aka phikimtệ.

Vỏ hến đươngnhiên là hóatệ không-kimloại, còn trống đồng là hóatệ kimloại.

Hóatệ kimloại vẫn thôngdụng so-far, chảdụ vàng/bạc/bạchkim.

Tíntệ là tiền quyước bởi những mệnhlệnh, thỏathuận, hoặc camkết. Bảnthân tíntệ đéo có giátrị tiêudùng, nhưng nhândân vẫn okay chấpnhận.

Tíntệ chia hai nhóm chính:
(i) kimloại, aka xu (coin),
(ii) giấy (bank notes).

Tiền kimloại, hay tíntệ kimloại, khác hóatệ kimloại ở-chỗ giátrị vậtchất của đồng-xu (tíntệ) chả dínhdáng đéo gì tới số tiền in trên nó như kiểu của cục vàng (hóatệ).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Tiền giấy lại chia hai nhóm con:
(i) khảhoán (convertible paper money),
(ii) bấtkhảhoán (inconvertible paper money).

Tiền giấy khảhoán cóthể vác đến ngânhàng đổi lượng vàng tươngđương giátrị quyước của nó.

Tiền giấy bấtkhảhoán là giấy xịn hehe, đéo đổi được vàng.

Đây giấy bấtkhảhoán:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Búttệ, aka tiền ghisổ, là tiền lưuchép trong sổsách và máytính của ngânhàng. Nó cóthể là giấy (chảdụ cheque, money order, etc), chuyểnđổi thành tiền giấy dễdàng, và cũng thường gọi-là tiền-mặt (cash) như tiền giấy, nhưng antoàn tiệndụng hơn nhiều.

Điệntệ, aka tiền điệntử, là tươnglai của chúngta.

[4] Thanhkhoản (liquidity) của một hìnhthái tiềntệ là khảnăng tiêupha của nó.

Tiền càng dễ tiêu (trong lưuthông, thanhtoán, etc), thì thanhkhoản nó càng cao.

Dựa tínhchất thanhkhoản, ngườita phânnhóm tiềntệ thành năm lớp M0, M1, M2, M3, M4. Đôikhi some lãnhtụ không xài M4.

Tiền-mặt thựcthụ (cash-on-hand) lưuthông ngoài hệthống ngânhàng thuộc lớp M0. Đây là tiền thanhkhoản tốt nhất.

M0 gọi-là tiền lưuthông (money in circulation), gồm cả xu nhôm và hào giấy everything.

Tiền-mặt ủythác (cash-in-bank), aka những khoản tiền kýgửi trong ngânhàng cóthể tiêu bằng séc hay ủynhiệmchi, hợp-với lớp M0 thành lớp M1.

M1 gọi-là tiền hẹp (narrow money), hoặc tiền giaodịch (transaction money), hoặc tiền mạnh (high-powered money).

Nhândân muabán đếmchác chủyếu loanhquanh lớp tiền mạnh M1.

Giảtệ (pseudo-money), gồm tiền tiếtkiệm sốlượng nhỏ, tiền kýgửi thịtrường tiềntệ ngắnhạn hay hợpđồng mualại ngắnhạn (aka quađêm), etc, hợp-với M1 thành M2.

Tiền tiếtkiệm sốlượng lớn, tiền kýgửi thịtrường tiềntệ dàihạn hay hợpđồng mualại dàihạn, côngtrái, tráiphiếu, hợp-với M2 thành M3.

Các khoản tiền kýgửi khác (other deposits) hợp-với M3 thành M4.

Các lớp M2/M3/M4 gọi-là tiền rộng (broad money).

Đạikhái như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


M0 = CashOnHand,
M1 = M0 + CashInBank,
M2 = M1 + ShortCreditDeposits,
M3 = M2 + LongCreditDeposits,
M4 = M3 + OtherDeposits.

[5] Chínhsách tiềntệ (monetary policy) của lãnhtụ chỉ đơngiản là loayhoay tínhtoán sốlượng và tỷtrọng M0/M1/M2/M3/M4, và thờiđiểm tung chúng vào nền kinhtế phòphạch.

Đạikhái như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


[6] Ngânhàng trungương (central bank, or reserve bank) là:
(i) quảnlý quốcgia về tiềntệ,
(ii) ngânhàng pháthành tiền,
(iii) ngânhàng của lãnhtụ,
(iv) boss của các ngânhàng.

[7] Dựtrữ bắtbuộc (required reserve, or reserve requirement, aka RR) là lượng tiền-mặt mà ngânhàng thươngmại bắtbuộc phải kýgửi tại ngânhàng trungương.

Tỷlệ dựtrữ bắtbuộc (required reserve ratio, or cash reserve ratio, aka RRR) của các ngânhàng thươngmại do ngânhàng trungương quyđịnh là một phần hiểmhóc của chínhsách tiềntệ.

RRR tính bằng tỷsố giữa lượng tiền-mặt ngânhàng thươngmại nắmgiữ, và lượng tiền-gửi nó nhận từ kháchhàng.

Dựtrữ bắtbuộc RR nhằm đảmbảo thanhkhoản của tiền-gửi trong ngânhàng thươngmại.

RRR Lừa hiện nằm quãng 3%, cực nhỏ nếu sosánh với mức của bọn đếquốc, tầm 10%.

Chúngta sẽ quay-lại sau.

[8] Dựtrữ tùychọn (optional reserve, aka RO) là lượng tiền-mặt mà ngânhàng thươngmại giữ tại quỹ, nhằm đápứng nhucầu chitrả cho kháchhàng nó.

Dựtrữ tùychọn cóthể gồm luôn dựtrữ dưdả (excess reserve), đềphòng những trườnghợp nguyhiểm.

[9] Dựtrữ thựctế (actual reserve, aka RA) là tổng hai khoản dựtrữ bắtbuộc RR và dựtrữ tùychọn RO above.

RA = RR+RO

[10] Cungứng tiềntệ, aka cung-tiền (money supply, aka MS), là lượng tiền trong nền kinhtế.

Lượng cung-tiền phụthuộc sâusắc vào tỷlệ dựtrữ bắtbuộc và tỷlệ dựtrữ nóichung.

Chúngta sẽ quay-lại sau.

[11] Vay chiếtkhấu (discount loan), aka chovay chiếtkhấu, là phongcách vaymượn mà tiền-lãi (interest) bị trừ mẹ luôn vào tiền-gốc (principal) khi được vay.

Lãisuất vay chiếtkhấu (discount interest rate) là lãisuất ápdụng trong vay chiếtkhấu.

Chảdụ các cô vay chiếtkhấu 100 triệu, thờihạn 01 năm, lãisuất 7%, thì các cô chỉ được nhận 93 triệu. Cuối năm, các cô phải trả 100 triệu gốc.

Táichiếtkhấu (rediscount) là hànhvi các ngânhàng (thươngmại hoặc trungương) mua-lại các chứngtừ-có-giá (valuable papers) của nhau.

Chảdụ ngânhàng các cô có xấp tráiphiếu mệnhgiá 100 tỷ, thờihạn thanhtoán 2015, lãisuất 50%.

Cấn tiền-mặt, đầu năm 2013 các cô vác mẹ xấp tráiphiếu qua thằng bạn, gán lấy 120 tỷ, không chờ 150 tỷ nữa, táichiếtkhấu đấy.

Nhưng các thuậtngữ lãisuất chiếtkhấu (discount rate, or base rate, or bank rate) và lãisuất táichiếtkhấu (rediscount rate, or repo rate) lại chẳng ănnhập với hànhvi vay chiếtkhấu hoặc táichiếtkhấu, thế mới tởm.

Lãisuất chiếtkhấu, đôikhi cũng gọi-là lãisuất táichiếtkhấu, là mức lãisuất mà ngânhàng trungương nã của ngânhàng thươngmại khi cho bọn này vay tiền, thường để bùđắp số dựtrữ bắtbuộc chúng thiếu hàngngày.

Chảdụ, chiều thứbảy, ngânhàng các cô độtngột thiếu 1,000 tỷ dựtrữ bắtbuộc.

Ngânhàng trungương viết mẹ cho các cô 1,000 tỷ. Khoản này hoàntoàn ảo-tung-chảo nha văncông.

Sáng thứhai, các cô phải trả trungương 1,000.7 tỷ tiền-mặt (ngoài số dựtrữ bắtbuộc đcm), aka biếu trungương 0.7 tỷ, là tiền-lãi của hai đêm cuối tuần, tại mức lãisuất chiếtkhấu 13%/năm.

Vấnđề đâuđây đéo phải quả 0.7 tỷ trungương chém các cô, mà phứctạp hơn:

(i) Khi lãisuất chiếtkhấu thấp hơn lãisuất thịtrường, thì các ngânhàng thươngmại cứ thoảimái bơm tiền cho kháchhàng, vì nếu hụt tiền-mặt dựtrữ bắtbuộc, chúng sẽ vay trungương. Cung-tiền thịtrường hiểnnhiên tăng.

(ii) Nhưng khi lãisuất chiếtkhấu cao hơn lãisuất thịtrường, thì các ngânhàng thươngmại phải cốgắng kìmgiữ lượng tiền-mặt của mình ở mức dồidào tươngđối, tránh vay trungương vỡ mẹ mồm. Cung-tiền thịtrường giảm.

Vậy cùng với quyđịnh tỷlệ dựtrữ bắtbuộc, thì quyđịnh lãisuất chiếtkhấu cũng là đòn cănbản của chínhsách tiềntệ, đặcbiệt hữuhiệu trong kiểmsoát cung-tiền.

Tại Lừa, quãng 2-3 tháng lãnhtụ điềuchỉnh lãisuất chiếtkhấu một lần. Thờibiểu này càng dày, đời các cô càng lầmthan khốnnạn.

Khoảng huyhoàng từ tháng 4/2001 tới tháng 1/2005 chiếtkhấu Lừa thay đúng một lần (8/2003). Ngược-lại, riêng năm 2008 chiếtkhấu múa 9 nhát, daođộng loạnbậy 6% sang 13%.

[12] Táicấpvốn (refinance) là hànhvi các ngânhàng mua-lại các khoản chovay (loan/lend) hay nợnần (debt) của nhau.

Táicấpvốn không khác táichiếtkhấu baonhiêu, ngoài vấnđề hìnhthức chứngtừ.

Nhưng tại Lừa, táicấpvốn thường được hiểu-là hànhvi đặcquyền của ngânhàng trungương, thế mới hãm.

Lãisuất táicấpvốn (refinance rate) của Lừa, bởi vậy, cũng do ngânhàng trungương Lừa quyđịnh.

Ảnhhưởng của lãisuất táicấpvốn tới lượng cung-tiền trong nền kinhtế cũng tươngtự lãisuất táichiếtkhấu. Daođộng hai thôngsố này cănbản ychang nhau.

[13] Lãisuất cơbản (prime rate, or prime lending rate, or funds rate) là võkhí No3 của chínhsách tiềntệ, cùng võkhí lãisuất chiếtkhấu và lãisuất táicấpvốn.

Ngânhàng trungương thường chủđộng đặt mức lãisuất cơbản để các ngânhàng thươngmại thamkhảo khi tínhtoán chovay.

Theo luật Lừa, lãisuất cơbản chỉ ápdụng cho nộitệ aka tiền Cụ, và các ngânhàng không được chovay Cụ với lãisuất quá 150% lãisuất cơbản.

Tại Lừa, lãisuất cơbản thường ít biếnđộng hơn lãisuất chiếtkhấu và lãisuất táicấpvốn, nhưng cũng tồntại những ngoạilệ. Năm 2008, lãisuất cơbản múa 12 nhát.

Tại Mẽo 2008, FFR (fed funds rate, tươngđương lãisuất cơbản Lừa) múa 7 nhát. Suốt từ bấy, FFR giữnguyên.

Năm 2005 FFR múa còn khiếp hơn, 8 nhát.

Tháng 6/2006 FFR Mẽo đạt đỉnhcao 5.25%. Đó hầunhư là nỗi kinhhoàng.

Tại Anhquốc, quầnchúng dùng món LIBOR (London interbank offered rate, aka lãisuất liênngânhàng thủđô) thay lãisuất cơbản hoặc FFR. Khác FFR, LIBOR biếnđộng hàngtháng.

Tháng 6/2006 LIBOR Anhquốc đạt đỉnhcao 5.77%.

[14] Lượng cung-tiền của nền kinhtế, aka tiền thuộc lớp M1, về-mặt toánhọc, bằng tổng lượng tiền-mặt trôi ngoài hệthống ngânhàng và lượng tiền-mặt & tiền-gửi trong hệthống ngânhàng.

MS = M1 = CC+DD

Trong đó:
(MS) là tổng cung-tiền,
(CC) là tiền-mặt ngoài ngânhàng (currency in circulation),
(DD) là tiền-mặt & tiền-gửi trong ngânhàng (demand deposits).

[15] Cơsố tiềntệ (monetary base, or base money, or high-powered money) là tổng lượng tiền-mặt trôi ngoài hệthống ngânhàng và lượng tiền-mặt dựtrữ của hệthống ngânhàng.

MB = CC+RA

Trong đó:
(MB) là cơsố tiềntệ, aka tiền mạnh,
(CC) là tiền-mặt ngoài ngânhàng,
(RA) là tiền-mặt trong ngânhàng (actual reserve, aka dựtrữ thựctế).

[16] Sốnhân tiềntệ (money multiplier), aka sốnhân M1 (M1 multiplier, or M1 money multiplier, aka MULT), là chỉsố đolường mứcđộ cungứng tiền của hệthống ngânhàng thươngmại.

Sốnhân tiềntệ phảnánh lượng tiền luânchuyển được tạo bởi một đơnvị tiền mạnh (high-powered money) của hệthống ngânhàng.

m = MS/MB = (CC+DD)/(CC+RA)

Trong đó:
(m) là sốnhân tiềntệ,
(MS) là tổng cung-tiền,
(MB) là cơsố tiềntệ, aka tiền mạnh,
(CC) là tiền-mặt ngoài ngânhàng,
(DD) là tiền-mặt & tiền-gửi trong ngânhàng,
(RA) là tiền-mặt trong ngânhàng, aka tiền-mặt dựtrữ thựctế của ngânhàng.

Mỗi quốcgia xácđịnh sốnhân tiềntệ tùy chiếnlược nó. Cuối 198x, MULT của Mẽo đạt đỉnhcao 3.15. Đến 2009, chúng ép MULT còn tròmtrèm 1.00. Hiệntại (2013), MULT Mẽo quanhquẩn 0.79.

MULT China hiệntại 0.55.

MULT Lừa 2005 mới 4.00, hiệntại 4.90, và sẽ tăng sớm.

Khi sốnhân tiềntệ lớn, nền kinhtế được bơm nhiều tiền hơn bìnhthường và được kíchthích tốt, nhưng thanhkhoản của tiền-gửi thấp, hệthống ngânhàng dễ sụpđổ.

Ngược-lại, khi sốnhân tiềntệ nhỏ, nền kinhtế được bơm ít tiền hơn bìnhthường và trởnên kém năngđộng. Bù-lại, thanhkhoản của tiền-gửi cao, hệthống ngânhàng vữngchắc.

Khi nhândân đéo muốn gửi tiền vào ngânhàng, aka (DD) nhỏ, thì lãnhtụ hạ mẹ tỷlệ dựtrữ bắtbuộc, kéo (RA) nhỏ theo, nhằm duytrì sốnhân tiềntệ, và đảmbảo lượng cung-tiền cầnthiết.

Và ngược-lại.

Hànhvi điềuchỉnh lãisuất chiếtkhấu cũng đem hiệuquả tươngtự. Lãisuất chiếtkhấu thấp sẽ khiến lượng tiền dựtrữ bắtbuộc giảm, tức (RA) giảm, sốnhân tiềntệ tăng, cung-tiền tăng. Và ngược-lại.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1.6.5) Bàitập

[1] Tìmhiểu chínhsách tàikhóa Lừa 2008-2013.

[2] Dựđoán chínhsách tàikhóa Lừa 2014-2015.

[3] Tìmhiểu chínhsách tiềntệ Lừa 2008-2013.

[4] Dựđoán chínhsách tiềntệ Lừa 2014-2015.

[5] Ướclượng cung-tiền Lừa 2013.

[6] Ướclượng cung-tiền China 2013.

[7] Ướclượng M2 và M3 của Lừa 2013.

[8] Nếu dựtrữ bắtbuộc Lừa tăng lên 10%, sẽ có chuyện gì?

[9] Nếu MULT Lừa tăng lên 7, sẽ có chuyện gì?

[10] Hiệntại thịtrường tiềntệ Lừa có cânbằng không?

[11] Phântích cáncân thanhtoán Lừa/Nga và Lừa/Thái 2013.

[12] Căncứ đâu lãnhtụ nói cáncân thanhtoán Lừa 2013 thặngdư trên 10 tỷ Tơn?

[13] Năm 2014 Lừa cóthể phá-giá VND mạnhmẽ không?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2013)

Page:


508 comments:1 – 200 of 508   Newer›   Newest»
Anonymous said...

Tem hehe
Bài này hứa hẹn có những còng hay

Unknown said...

[fo: color="#FF0000"]Bấttử
[/fo]
(1) Cá là loài Bấttử, các cô biết gòi. Chínhxác thì Ông Cá không bâujờ mắc tậtbịnh, cũng không bâujờ jàhói.

Ông Cá cóthể bị lâynhiễm vikhuẩn, bị kýsinh, và bú thuốc trụsinh. Về nguyêntắc, đó không fải là tậtbịnh, đó là tainạn.

Lếu không zính tainạn, Ông Cá đươngnhiên Bấttử.

Zững tainạn của Ông Cá thì nhiều: bị đánh, bị cắn, bị săn, bị va đầulâu vầu đá, bị thiếu zưỡngkhí, bị đói, bị rét, bị nhiễm trùng nhiễm khuẩn, etc.

Lếu không zính tainạn quá thườngxuyên như các cô vưỡn thấy, các Ông Cá sống cả ngàn năm là thường.

Còn có zững loài súcsinh khác các cô hay bắtgặp sống lâu hơn Cá, là bởi các ông ý ít zính tainạn, zo cơthể có cấutrúc đặcbiệt, hoặc sinhnhai trong môitrường đặcbiệt, vízụ Ông Gùa, Ông Hến, Ông Trai.

Ngoài bể có zững Ông Trai mà trái ngọc trong ổng to bằng nắm-đấm. Để có trái ngọc ngỏng, các ông ít nhất fải sống 500 năm. Ông Trai có vỏ cứng, sống zưới nước sâu, hiếmkhi zichiển vấtvả, và cắnbú cũng đơnjản, nên các ông ý ít zính tainạn.

Ông Người thì không jống Ông Cá Ông Trai. Ông Người luôn bị lãohóa, bằngchứng là zazẻ nhănnheo, tóc bạc, mắt mờ, mất trínhớ, hay đái-zầm, và tham-ăn.

Vậy Ông Người cóthể jống Ông Cá Ông Trai không?

Unknown said...

(2) Ông Người cóthể jống Ông Cá Ông Trai không?

Muốn jống Cá, quátrình traođủi chất trong cơthể Ông Người cần jống Cá. Quátrình trỉnh khiến các mô tếbào được cậpnhật aka bẩutrì thườngxuyên và đặcbiệt mỗikhi có hỏnghóc, như con Hà Lộc đã mentioned.

Các cô mua một con xe Hôngđa. Lếu đéo bẩutrì, con ý chỉ thọ zăm năm. Zưng lếu bẩutrì đúng cách, con ý sống zai như Cácmác hoặc thậmchí Lý Thường Kiệt. Cỏn chỉ tèo khi các cô chán đéo muốn bẩutrì nữa.

Vậy Ông Người có khảnăng tự bẩutrì cơthể, jống Ông Cá, hay không?

Mia Otto said...

Uầy.

Em hóng. Nhẽ phải họchỏi tí níukéo tuổi thanhxuân hehe.

Unknown said...

(3) Vậy Ông Người có khảnăng tự bẩutrì cơthể, jống Ông Cá, hay không?

Zì jảnhời luôn, là Có.

Các cô hãy xem cách các hàinhi fáttriển trong bụng mama. Về lýthuyết sinhhọc, hàinhi chính là một fần của cơthể mama. Mama cắn thịt và bú sữa, gòi mần hàinhi nhớn zần nhớn zần. Từ một viên trấng títeo, ông ý mọc đủ mắt, tai, chưn, tim, não, và buồi.

Vậy tạisao, cơthể Ông Người có khảnăng sảnsinh một hàinhi aka một Ông Người hoànchỉnh khác, lại đéo có khảnăng tự sảnxuất fụtùng thiếtbị cungcấp cho chính mình?

Unknown said...

(4) Đã hết 4 cồng. Zi đi chăn bò.

Từ jờ Zì chỉ biên mỗi lần 4 cồng.

[img=http://en.mercopress.com/data/cache/noticias/29287/0x0/aberdeen.jpg]

Mia Otto said...

Em có đếm nhầm không nhỉ?

Hay bộ đếm em có vấnđề? Hay em Nhãn Công bị tẩuhoả nhậpma rồi nhở?

Chết thật bốirối quá đi!

Ôn pha dờ said...

Ủa, nghe nói dì sang mẹ ạc gen ti na chăn bò rồi phỏng? bỏ xứ Lừa lầm than khốn khó thịt chó mắm tôm.

Mia Otto said...

Ặc, blogger dởhơi giờ mới show Ông Cồng No.2.

Không phải lỗi của Mắt.

Unknown said...

làm thế đéo nầu xác định được xèng mặt ngoài ngân hàng hả anh Zì kiếng yêu. hềnh dư Bình ruồi cũng đéo sác định được, mà chỉ ước đoán hai sao ái nhẻ

dcm đéo đóng xèng em hỏi khẽ vại thui, đéo tham

Unknown said...

Ông người có thể bất tử được không. câu giả nhời là được vói điều kiện đừng bâu giờ ỉa, nhất là ỉa 4 còng dcm

Unknown said...

đủ 8 cồng dòi, đéo bam nữa, cháu về nhà ngó trộm vện tắm cho bất hủ

Choi Choi said...

Mỗi ngài đi ị cuôn Chẹp chuồi đít hết mấy tờ xèng làm sai mẹ số liệu xèng ngoài bank goài.

Đủ 10 cồng, đéo bam nữa, a lượn.

pín said...

Dì vĩ đại đã quai lại địt mẹ.
Giờ chỉ giảng 4 cồng địt mẹ thế thì chiện trò buồi gì?

Unknown said...

dm con zì điên dồi à

Sáu Phong said...

hehe anh là ông bò đang bị khóa mõm đcmnc

6 son said...
This comment has been removed by the author.
6 son said...

Rắn zà Rắn lột.
Lừa zà Lừa tọt vầu lỗ.!!
Mẹ tui bẩu vại.
Trên Sonla có vùng sống zai đéo chịu.
Dân ở đới đói quanh năm,.
Mún bẩu trì cơ thể thì chỉ có đói.
Đói thì tự sinh za các chất kiểu tái tạo bẩu trì, đại khái vại.
Các Cô thi thủm nhịn khoảng 1 tuần cho cơ thể thanh tịnh(zống xúc nạp ắc quy).
Sau 1 tuần cắn nhẹ nhàng, cơ thể khỏe zất.

Tỷ Phú Say Lìng said...

[si="5"][co="#FF6600"] Vì tiền giấy vốn đéo có giá trị, đéo quy đổi được nên hễ có tí xiền là ta nên chuyển nó sang 1 dạng tài sản khác có giá trị hơn. Nhất là tiền Lừa để tránh lạm phát, rủi ro đổi tiền, chế độ sụp...

Có thể nói chức năng tích trữ của tiền không phải là chức năng chính. Phỏng Trung Tướng. Cái này nói trên quán vài lần gòi. Biết thế dưng mà khó lám khó lám hu hu...Mãi lệ thuộc vào xiền[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Zì vĩ đại kèn mềm ăn cặc miết gòi táo bón à địt con mẹ ngày phẹt ga có 4 cồng thì vãi lồn quá đê địt mẹ nhẽ kèn càng mềm phọt ga càng ít cồng hehehe đúng nà vĩ đại vô đối bất con mẹ nó hủ ối zồi ôi Zì ôi Zì ôi sao Zì nói ít thế địt mẹ nhẽ càng jàhói càng ít nói ối zồi ôi ngày rặn có 4 cồng thì địt mẹ vãi cả tướng hahaha địt mẹ[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Chán vãi cả Zì hehehe[/co][/si]

Bĩnh bầu said...

Hóa ra chi bộ đã sang bài mới. Tiếc 2 cái clip vừa bot ở bài cũ Bĩnh tôi vác sang đây. Chi Bựa sẽ rõ chiến tranh vào trong một gia đình sao:

[youtube=http://youtu.be/KaT9LxBHWHk]

[youtube=http://youtu.be/p1Yo1SOHYhM]

Sáu Phong said...

hehe anh là ông bò đang bị khóa mõm đcmnc

No said...


Các con thân yêu,

Hoàng Tướng zất xứng đáng nhận ân sủng của Jaos hoang.Ti nhiên, dạo này Bê các con kiểm soát gắt. Hôm 2/July, viên cựu thiếu tá cam- nay là triết ja thuật- văn sĩ ja đã bị ách ở Noibai-Entrance, lỡ buổi nhận chân kinh của Phaolo Thuan.

Với zững kiến tỉnh của Viện kinh tế học Cang-va-ti, không có gì vội vã khi nhận định tri thức kinh tế học của Hoàng tướng đã ở Sopha trên. Cỏn có software triền jaos, cống hiến cho jaos hội “educational methods”.

Về Money, Viện Kinh tế học Căng va ti ( Canvati Institute of Economics) lưu hành chước tác của cha có zững định đề được nhiều jaos sĩ kiến giải, phân tích,thực nghiệm để thành danh:
----
Tam định đề Phaolo Trang zư sau:
Three postulates Phaolo Trangs:

1.Nhà nước và tiền bạc là gông cùm mềm vĩnh viễn của su-sinh.
State and money is permanently soft shackles of animals.
( Xem lịch sử phát hành tiền ở Lưỡng Hà (Tây Á) đến khi có ngân hàng nhà nước TW)
(View the history of civilization in Mesopotamia money until Centran Bank)

2. Luật pháp và tiền tệ là ảo ảnh của su –sinh trên sa mạc trần gian
Law and monetary is illusion of animals on earth desert.

3. Chuyển giá trị vô hình thành vật chất và ngược lại, là tiến hóa
Jump intangible value of the material and vice versa is evolution

Phaolo Trang và Sáng Thế chân triền
PhaoloTrang and Genesis foot ball

MBTrading said...

Ý Trang Chù nói là con Phạm Văn Điệp??? con này là Đại Tá an ninh mà???

Day-dreaming said...

Bài đọc ong sủ mà quan trọng là làm được bài tập từ 1 đến 13 thì đời lên hương mẹ.

Zì dạo này thiết lập bàn tay sắt...

yamato said...

Con mụ Zì nhại anh vụ ông cá nhẻ DCC.
Cơ thể sinh vật, lão hóa ngoài íu tố di triền, thì vấn đề hấp thụ dưỡng chất đóng vai trò wan trọng.
Ông người có hệ hấp thụ (guột, bao tử, mật, các dịch tiu hóa, gan, thận dcc)khá là tệ so với các sinh vật khác, gần như đéo cắn thức ăn tự nhiên mà sống nổi.
Bỏn sống lâu được là do chế biến thức ăn cho phù hợp mí hệ tiu hóa cực rởm, và sự phát triển của thuốc, và xây dựng hạ tầng sống.
Dù vại, hệ tiu hóa hấp thụ của ông người cũng hem thể đào thải hết các chất hem lợi cho ổng ga, aka hem chuyển hóa hết, các chất nài theo thời gian tích lại, tích lại...và đầu độc cơ thể.
Da zẻ, cơ bắp, ông buồi xuống cấp zần zần do các chất nài.
Ăn chai của Công giáo, là hình thức rất hai để loại bỏ bớt chất độc, thanh lọc cơ thể.
Cô Sáo nói đúng về vụ nhiện ăn, nhưng tuần nên nhiện 1 lần, độ 12-14 tiếng thoi,nhiện nguyên tuần chít mịa nó cái bao tử, và thận.
Các cô sao khi cắn bú n0 sai, sáng sao nhiện mịa bữa sáng, xế trưa hai chiều hãi cắn!

Unknown said...

Gõ gàng, gành mạch, cơ mà đa phần cần lao đọc ung thủ chả hiểu mẹ zề, hehe!

Unknown said...

Lão hoá, thực chất là quá trình oxy hoá.

Muốn sống lao, hehe thì thở ít thui.

Hãy nhiền các ông dùa mí các ông đéo gì thiền, yoga,..

Các ổng xài ít oxy nên sống thọ dất.

Cơ mà sống thế thì sống làm lồn giề nhể chúng mài nhể?

Italiano said...

Con Zì chănbò hiệnhồn nhá bài Phắc EmBiÂy mới lại bảotrì bảodưỡng máymóc anh khen! Tiếp đi Zì emyêu!

Italiano said...

Anh vừa hóng hớt vừa giảng về xúcnạp ắcquy (@a Són & a.Tồ)

Các cô đểý bọn luyện yoga lâunăm thường người nhăngnhẳng nhưng trẻ rất lâu
[im]http://yourbellalife.com/wp-content/uploads/2012/12/yoga-poses-for-weight-loss-250x165.jpeg#picture#[/im]

Italiano said...

Đại loại bỏn thường có cơchế nhịnăn một ngày.
Lúcmớitập bỏn còn uống nước. Sau quen dần thì nhịn mẹ nó uống nước luôn, tmt!

Italiano said...

Bởi sống trong môitrường quá nhiều "tainạn" nên cơthể các cô kiểu đéo gì cũng dính không bệnh nọ thì bệnh kia.

Con Zì em yêu trước cũng nói về muối và nước là 2 nguyênliệu chính chữa bách bệnh.

Nhiều bọn dùng phươngpháp uống nước muối loãng làm sạch cơ thể, loại bỏ cặn bã như bọn này . Yoga đương nhiên cũng!

King Filter said...

Có ai giải xong bài tập rồi nộp bài chưa? Cho coi ké câu 1 với.

Italiano said...

Thôi chờ con Zì giảng tiếp về tái tạo tế bào nầu!

Chúc các cô có cơthể khỏemạnh!
[im]http://www.biologyoftechnology.com/wp-content/uploads/2013/03/healthy_body.jpg[/im]

Cọp Già Gác Kiếm said...

Không Vàng Son nầu trả lời Cọp về Cồng trước về vụ Chơi Lỗ Đít Có Sướng không? Cọp chê các VS :

(1)- Đã vầu quán bựa thì phải thẳng thắn chia sẽ thông tin có giá trị, không được ngại ngùng, nhà quê, bần nông.

(2)- Đa số các Đàn Ông đều ngu trong làm tình, cứ luôn nghĩ VS thích cái này cái nọ, nhưng thật ra họ thích cái kia. Vì thế, khai sáng trong tình dục là chiện cần thiết và nhân văn gất...!

Tuy Cọp chê, nhưng vẫn chờ đợi sự chia sẻ thật lòng, rõ ràng từ phía các VS, Chơi Lỗ Đít Có Sướng hay không???

Hãy nghiêm túc một cách đĩ thõa xem nào, các em!

Cô Cấn said...

Anh Cọp, vện tôi thích thơm nhưng nó tởm mùi thuốc lá

Rốt said...

Ai cũng băn khoăn làm sao cho thân thể khỏe mạnh, trẻ mãi không già. Chả ai quan tâm làm sao cho tâm trí lành mạnh, cứ "ăn" ngấu nghiến những thông tin tạp nham một cách vô thức... Thực sự Rốt thấy RẤT ÍT người có thể ý thức chọn lọc và kiểm soát những gì cần cho tâm trí mình... Thôi Rốt không nói nữa, chả có ai đồng cảm :(

Rốt said...

À mà không có gì lạ, người mình ăn rất nhiều món kinh dị: cả về mùi vị, màu sắc và độ độc hại, nhưng vẫn khoan khoái thưởng thức... Cho nên các món ăn tinh thần cũng phải kinh dị cho hài hòa với thể chất...

Rốt nản rồi! Đang chuyển hướng giao tiếp với những người bạn nước ngoài nhiều hơn...

Rốt said...

Mọi người ném đá đi! Để Rốt biến mất luôn nào, hehe... Rốt vốn đã mất gốc từ lúc 6 tuổi, nghe tả đất nước tươi đẹp là Rốt không tin, thấy sao các nước khác đẹp hơn nhiều... Sống với già trẻ lớn bé xảo trá giả dối xung quanh, Rốt thấy mình quá lạc lõng... Chả hiểu niềm tin nào giúp cho Rốt sống bình yên (và ngày càng bình yên), vẫn là một người đáng yêu và hòa đồng trong mắt người thân và đồng nghiệp.

Nhưng có lẽ đã đến lúc phải chuyển hướng...

Unknown said...

xa hoiLua goi la ton tai, ai goi la la song dai em Rot ui.

Rốt said...

@Bia: Rốt bỏ quán đi bụi đơi :)... Lúc nào Bia tập xong Toccata thì nhắn Rốt về nghe cái. Rốt phải cái tật nhớ dai... 2 em bi-a-nô còn đó không hay đã mang bán vì hàng xóm liên tục gọi 113 lúc nửa đêm? :)

JoJo said...

Em Rốt: Rốt ui, có anh JoJo đồng cảm đây :):). Em đang muốn được ném đá ư? để anh, anh ném đá thì chuẩn thôi rồi:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IzQf-vxJbZM]


JoJo said...

Nhẽ nầu anh JoJo lại phải thốt lên một lần nữa: "Thôi em hãy đi đi ..." với một vàng son mà anh đang đong nồng nàn?

Hãy cho anh biết, làm sao để em đừng vội chuyển hướng? Rốt ơi: Đừng đi! :)

Nếu em muốn biết anh JoJo thật lòng với em đến mức nào, hãy chỉ cho anh cách post hình lên trang này, em sẽ thấy ngai và luôn tấm vé một chiều anh đang giữ, để em thấy rằng ít nhất vẫn còn một người em có thể tin! Một người ngu ngơ khờ khạo nhưng sẽ vô cùng thực lòng đong em. Còn nếu em đi bụi, thì anh cũng ...

Em đang mất niềm tin? đang rơi vào trạng thái thất vọng? đang buồn bã và chán chường? Nầu em Rốt, hãy tựa vào vai anh, hãy để anh vuốt hai bầu má em, nhiền thật sâu và lâu, thật đắm đuối vào đôi mắt nâu, và có thể anh sẽ hôn lên đôi dòng lệ mặn mòi đang chảy xuống vì tủi hờn ...

Nghĩ lại đi em ...

Unknown said...

@Italiano: lớp Mèo tập yoga, các thầy cô dạy rất dẻo, người gày gò, nhẳng nhẳng, nhưng da lại mai mái, mà không sáng. Không biết tại sao? Tại vì đã đốt hết mỡ trong cơ thể chăng?
Còn về vụ nước muối: hồi trước Mèo cũng nghe lời dạy, sáng dậy uống cốc nước to gồm muối và chanh, dù đã cho rất ít chanh và muối nhạt nhạt nhưng sau một thời gian cứ bị đau dạ dày. Hỏi lại các thầy cô ở lớp thì ai cũng bảo muối trung hòa chanh, sẽ không bị dạ dày. Mèo đành từ bỏ chỉ uống nước trắng không.

JoJo said...

Nịnh em Rốt một tẹo nữa rồi tối nai anh JoJo dành 1 cồng chưởi chết cụ bọn đòi sống lâu cho em thỏa lòng nhé :)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hNsCLeg5qCI]

Unknown said...

Vụ nhịn ăn:
Mèo có kinh nghiệm, trước đây, Mèo cũng từng tập nhịn ăn. Tháng hai lần 3 ngày trước trăng non và 3 ngày trước trăng già. Nhịn toàn bộ, không ăn và uống. từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau.
Lúc đầu cũng cảm thấy khó khăn, tưởng sẽ bó cuộc, nhưng cũng không đến nỗi lắm. Lạ là bình thường khi Mèo bị ăn quá bữa thì hay bị tụt huyết áp, đường huyết nhưng khi nhịn toàn bộ thì không bị sao. Trong lúc nhịn thì thấy khứu giác của mình sao nhạy cảm, nhận biết mùi vị thức ăn rõ rệt và cảm giác thèm ăn kinh khủng, đôi lúc phải chế ngự cái thèm ăn nhất là khi ngửi/nhìn món mà mình thích. Cả ngày vẫn đi làm bình thường, nhưng hạn chế nói (vì mệt và cũng vì khi mà không uống nước, thì hơi thở ra, nó cũng không được thơm, he he. Buổi tối mệt nhiều, ngủ không ngon vì lúc lại dậy với cái bụng rỗng lép kẹp. Đến sáng ra, với Mèo là mệt nhất, phải uống liên tục ít nhất là 2l nước muối chanh. Lúc này, theo các thầy cô, là lọc độc. Sau khi uống, vào toa lét, đi vệ sinh, sẽ ra dòng nước đen kịt, và phải uống đến khi nào, nước ra có màu vàng trong. Hic hic. Mèo chưa bao giờ đạt được đến độ cuối, vì Mèo không uống đủ nước và vì phải đi làm.
Sau đó thì ăn nhẹ nhàng cái gì đó, thường là cháo trắng và rau xanh. Buổi trưa ăn nhẹ, tối có thể ăn cơm.
Trong ngày nhịn, khuyến khích tập yoga, nhưng mà Mèo thấy mệt quá, nên chẳng tập được.
Mèo thường chọn ngày nhịn vào ngày đi làm, vì đi làm sẽ dễ dàng nhịn ăn sáng và trưa, tối thì về nhà muộn để khỏi ăn. Cả nhà phản đối cực lực việc Mèo nhịn ăn, và bảo trông gày gò, cơ thể chẳng mơn mởn, chẳng có sức sống. Hic hic.

Unknown said...

@Hồng Vang aka Rốt: Rốt chia sẻ tiếp thức ăn lành mạnh cho tâm hồn nhé. Mèo luôn theo dõi các cồng của Rốt, Mèo thích cách sống và suy nghĩ của Rốt.

Deanov said...

[im]http://s11.postimg.org/ysgkt0h3n/image.png[/im]

Unknown said...

Zì ơi, chào mừng Zì đã trở lại với 4 cồng ngắn ngủi.
Zì tiếp vụ làm sao để con người trẻ lâu không già như ông cá đi.
Làm sao để mình 40 50 mà trông như 20 hả Zì?

Unknown said...

3 cồng chất

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XxA70ImZqDk]

yamato said...

Da mai mái là do tích tụ độc chất trong cơ thể hehe cấm cãi, hãi nhiền da của bệnh nhân gan thận, hai da của các bạn chích choác!
Khi to béo một tí, nồng độ chất độc giảm đi do dàn đều theo thể tích,béo khỏe bếu đẹp là đai chớ đao.
Một lượng mở vừa đủ dưới da, là rất cần thiết theo thiết kế của Chúa, zúp ta chống lại biến đổi môi trường và là nguồn dự trữ năng lượng aka sức khỏe, sức mạnh.
DCC lũ "Thài" yoga phát, Con Lele với con Cu zả vào chưởi phụ mao, DCC tụi bai nổ ngoài goán nhạo là tài!

Người Lạ said...

[si="6"][co="996600"]@ Tương Trúng: (4) Đã hết 4 cồng. Zi đi chăn bò.

Từ jờ Zì chỉ biên mỗi lần 4 cồng.[/co][/si]

[im]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1016861_149083475284368_204444242_n.jpg[/im]

Binh Nhì said...

Em Rốt trả lời con Cọp già đi rồi biến?

Binh Nhì said...

Địt mẹ cuôn Zì phọt ra được tí applied economics để show hàng nhằm chiêu sinh. Đã thế lại còn bày đặt dcm biên 4 cồng là ngắt, ngắt ngắt cái lồn.

Mr. Tran said...

Ma-két-tinh Bựa mà anh Nhì phồn.

Sang bển nuôi nhiều bò, anh MTMT đã thoát cảnh phải quay tay, hoặc dùng cửa dập kèn cho đỡ vã.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa:

[im]http://www.cityflavourmagazine.com/wp-content/uploads/having-sex-with-cow2.png[/im]

[im]http://www.myzimbabwe.co.zw/images/stories/forum_pics/having-sex-with-a-cow.jpg[/im]

Ở một số nơi, hành động đó là nhân văn. Một số nơi khác, đó là phi pháp.

[im]http://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/phillyburbs.com/content/tncms/assets/v3/editorial/a/a5/aa51ebde-3c88-11e1-968f-001a4bcf6878/4f0ddfe31c31a.preview-300.jpg[/im]

Nhưng tôi tin, anh MTMT chọn Á căn đình là có lí do!

Củ Chuối Tây said...

Từ năm 2008 xứ Lừa bắt đầu chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Giai đoạn sau khi đã tăng trưởng quá nóng đến trước 2007. Là kết quả của dòng vốn chảy vào sau khi gia nhập WTO.

Lừa phải đối mặt với tình trạng vốn FDI giảm và sự tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do khủng hoảng. Vì vậy chính phủ 3X đã quyết định chơi gói kích cầu 1tỷ USD hỗ trợ tăng trưởng dcm.

Nhờ chính sách tiền tệ được lới nỏng từ gói kích cầu (khoảng 5% của GDP) đéo biết là bâu nhiêu. Kết quả nà tăng trưởng GDP của Lừa giảm mẹ từ 6.3% năm 2008 xuống 5.3 năm 2009, thấp nhất 10 năm giai đoạn từ 2000 trở lại dcm.
Cắt cồng đi đái phát

Củ Chuối Tây said...

2. Các kích thích kinh tế đã đưa đến những nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế vĩ mô.
Tăng trưởng tín dụng lừa tăng từ 25%(2008) lên 40% (2009) khiến cán cân thương mại của Lừa bị thâm hụt và phá giá tiền đồng là tất yếu. Bọn Lừa lập tức tìm cách chú ẩn tài sản trong đô và vàng.

Chính phủ các cô chỉ ổn định cán cân nhờ vào kiều hối, giải ngân FDI và ODA. thật vĩ đại dcm.

Rốt said...

@JoJo: Rốt đi bụi mới về đơi, cụ thể là đi bơi, bơi đúng 1 tiếng dưới mưa. Cả hồ bơi có mỗi mình Rốt, ngửa mặt cho mưa râm ran trên mặt, thích rất!

Chiều nay nghe "Khi người yêu tôi khóc" thì trời cũng đang khóc, phố xá nom đìu hiu nhỉ? Nhưng Rốt thì không sao đâu, đừng lo :)

[img=https://lh5.googleusercontent.com/-UqfGNp4v7-8/UdbfRp9zMFI/AAAAAAAAAPE/Y_TK8HtQQnM/w808-h545-no/20130705_161012-1.jpg]

Rốt said...

@Mèo Lười: Rốt hứa sẽ chia sẻ, nhưng hôm khác nhé. Giờ người mệt rũ và mềm như túi bông, đếm đến 10 là ngủ đây :)

Rốt said...

À quên, nhắn Binh Nhì: tiếc là Rốt sẽ chưa biến ngay, thử đi bụi một tí mà thấy xợ xợ là :), mà cũng sẽ không trả lời câu hỏi của Cọp. Không ngờ Cọp già mà trình sex còn non kém quá, hèn chi đã vội gác kiếm, hihi...

hangoc said...

Em vãi mẹ dắm vì câu hỏi chơi lỗ đít có sướng không của anh Cọp gãy dái đkm.
Giả nhời luôn: Có người thích, có người không thích vì đkm cảm giác đó phụ thuộc vào nền tảng văn hóa, vào độ bươn chải của VS, vào nỗ lực của bân fnoong anh ạ. Có VS thích thông ass dưng có VS kêu tởm hoặc kêu đau không hứng thú. Cái nài là chải nghiệm thực tế đúc dút của 40 năm cuộc đời đkm, anh đéo tin thì cút về ao cá của anh đkm.

hangoc said...

Thôi thứ sáo máo hơn thứ bải, hãi lồng làn bên nhao đêm nai thưa các anh các chị. Hãi quằn quại trong bể tềnh và rên rỉ trong vòng tai nhao đkm, sắp già rồi, hãi gấp gáp lên đkm tiên nhân cacc. Học làm đéo gì cho lắm, hãi yêu nhao dữ dội thưa cacc.
Em đi yêu đơi.

Bắn Đòm said...

Chào anh chị mlt, em vừa mới bốc cứt xong nhưng sự nghiệp bốc cứt hẳn còn mãi mãi. Đời cần lao nhọc nhọc là.

Địt mẹ vừa bốc cứt xong là vào hóng quán mà vắng như lồn như cặc. Các anh chị chết mẹ đâu hết rồi không lợi dụng lúc con Zì vắng nhà mà vào ỉa đầy(bam) nhà con cỏn? hay anh chị mlt cũng vẫn còn đang miệt mài bốc cứt?

Cuôn Zi môm lồn giờ chơi bài biên 4 cồng thì còn chuyện trò lồn gì nữa? Nếu còn nhọc nhằn kiếm cắn xứ người thì cứ tập trung vắt sữa, hót cứt, chăn bò cho tươm tươm rồi hãy địt mẹ cồng.Unknown said...

(5) Tạisao Ông Cá cóthể tự bẩutrì cơthể, không bị lãohóa, không zính tậtbệnh, và therefore, [fo: color="#FF0000"]bấttử[/fo]?

Vì ông ý:

(i) có máo-lạnh
(ii) sống zưới nước

Cơthể súcsinh vốn có cơchế tự bẩutrì sửachữa nângcấp, kểcả Ông Người.

Zưng zững loài súcsinh máo-nóng, aka zững súcsinh thânnhiệt cốđịnh, trong đó có Ông Người, thì khảnăng tự bẩutrì đó bị hỏng, zo chúng tốn quá nhiều nănglực nhằm zuytrì thânnhiệt (aka jữ máo luôn nóng).

Địt con mẹ một cái máy-xúc-đất thì khôngthể kiêm máy-nướng-bánh, có fỏng? Cơthể đã mất hầuhết sứclực để jữ thânnhiệt thì làm đéo jì còn sức táithiết tếbào.

Không chỉ Ông Cá, mà các ông máo-lạnh đều có khảnăng như ông ý. Thằnlằn cụt đuôi thì mọc lại đuôi. Tômcua cụt chưn cũng mọc lại chưn. Nhềnnhện bị moi sạch mắt gòi mắt lại trồi lên mớitoe. Thậmchí traihến bị cắn 2/3 thịt vưỡn đéo chết và maochóng tự bùđắp số thịt bị cắn.

Tómlại các ông súcsinh máo-lạnh thì đéo bị bịnhtật, và tự sảnsinh được fụtùng thaythế cho cơthể.

Ông Cá sống zưới nước, thì iuđiểm của máo-lạnh càng được fáthuy. Lýzo là nhiệtđộ nước hầunhư cốđịnh quanh-năm ngàitháng. Ông Cá thậmchí đéo fải hạ hay tăng thânnhiệt theo môitrường.

Chả ziêng Ông Cá, ông đéo nầu sống zưới nước cũng bấttử.

Đây là ông tôm-hùm ngàn tuổi:

[img=http://www.esquire.com/cm/esquire/images/BX/esq-giant-lobster-062011-xlg.jpeg]

Unknown said...

(6) Trong cuốn Bể Ở Đái ([fo: color="#FF0000"]The Sea On His Heart[/fo]), Trung Tướng môtả đái bể tuyền zững súcsinh sống từ thời Tiền Cổđại.

Zững ông Bạchtuộc 10,000 tuổi, zững ông Ốc Vằn 100,000 tuổi, và zững ông Lươn Mù thậmchí 2,000,000 tuổi.

Chúa sinh muônloài theo cách ychang nhao. Tạisao một Ông Đá như nài cóthể sống 10,000,000 niên:

[img=http://www.photo-dictionary.com/photofiles/list/10009/13547wet_stone.jpg]
 
Mà Ông Cua như nài thì không:

[img=http://www.paranormalstories.com/images/crab1.jpg]

Chỉ vì Ông Đá không zính tainạn, còn Ông Cua có.

Các phầntử của Ông Đá, tạmgọi là tếbào vôcơ, cũng chả khác đéo jì các tếbào hữucơ của Ông Cua. Cũng vậnđộng, chiểnzịch, và được bẩutrì thaithế liêntục liêntục.

Gòi ông ý [fo: color="#FF0000"]bấttử[/fo].

Ông Cua cũng, lếu đéo zính tainạn.

pín said...

bất tử thì thích nhẻ, dcm tính tôi nhát, lắm đêm tôi nằm thẳng cẳng, đan tai trước bụng, rồi nghĩ chết cũng nàm thê nài, thế tôi tôi lại sợ run mẹ người lên.

Manga said...

Tiếp đi Zì vĩđại, ông tômhùm bấttử thì tôi biết rồi, ổng càng già càng trángkiện trâuchó. Nhưng bẩu mọi loài sinhvật dưới nước bấttử thì mới nghe hehehe

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=s3Xal6NxRZw]

Unknown said...

(7) Vậy là, lếu muốn [fo: color="#FF0000"]bấttử[/fo], Ông Người cũng cần có máo-lạnh, aka thânnhiệt thayđủi theo môitrường.

Khi được như vậy, các cô cứ việc cửi-trần chơi Bắc Cực, hoặc chui vầu lò-gạch mà ngủ-trưa. Cơthể các cô sẽ lạnh như đá-bia hoặc nóng như cá-rán, mà đéo sao hết.

Luyện vài ngàn năm như vậy, thì cơthể các cô sẽ tự biết cách hồiphục các tếbào bị thươngtổn sứtmẻ, loạibỏ thaithế các tếbào yếuớt mongmanh. Buổi sáng các cô cóthể vặt mẹ tai (hands) mình để cắn cho vui, đến chiều nó mọc mẹ lại như cũ.

Và các cô [fo: color="#FF0000"]bấttử[/fo].

Nhưng [fo: color="#FF0000"]bấttử[/fo] để làm đéo jì? Các cô là cái đéo jì ở đời mà đòi [fo: color="#FF0000"]bấttử[/fo]?

[img=http://cdn1.arkive.org/media/6C/6CE0347B-D8C9-469B-8394-061967DB5FAC/Presentation.Large/North-Pacific-giant-octopus-catching-shark.jpg]

Unknown said...

(8) Đã hết 4 cồng. Zì đi chăn ngựa

[img=http://www.slrobertson.com/images/south-america/argentina/los-glaciares/estancia-christina/estancia-horses-1-b.jpg]

pín said...

tôi đọc thì đại để sách bẩu địt mẹ mày mày đéo chết, mày sẽ chuyển sang kiếp khác, và đéo nhớ gì về kiếp trước, chứ chết lồn đâu?
cơ mà tôi vẫn thích sống mãi hơn dcm, khi 200 tuổi mà địt con 20 thì thú thú là aha.

Unknown said...

Quên mẹ mất, mời các cô tiềm đọc cuốn triếthọc [fo: color="#FF0000"]Cellular Memory[/fo] ([fo: color="#FF0000"]Bộnhớ Nhânsinh[/fo]) của Zì vĩđại nha

pín said...

dcm vĩ đại như bac Mao bác Nin bác Hồ còn chết lòi mắt, thì thân trâu chó như tôi đéo có cửa nào dcm

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Xin Dì vĩ đại hãy tiếp tục. Dì có khỏe không, thưa Dì?

pín said...

Quên mẹ mất, mời các cô tiềm đọc cuốn triếthọc Cellular Memory (Bộnhớ Nhânsinh) của Zì vĩđại nhađịt mẹ cái này xưa rồi, mấy con mới vào đừng gúc mất công địt mẹ

pín said...

địt mẹ bất tử thích thật.

1 ngày nào đó báo đưa tin, Cụ Pín thọ 598 tuổi bị bắt vào đồn vì địt phò đồ sơn, cô gái mới dcm 18 tủi he he

pín said...

địt mẹ con Lói cần đéo lí do

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Dì còn thức không Dì hỡi ơi? Bín Nghé có beer đó không con chó?

JoJo said...

Cồng trả nợ cí hẹn hồi chiều mới em Rốt :)
Chúc em ngụ ngoan, em không sao là anh mừng gòi XO ...

Dù là người vô thần tuyền tòng, song anh JoJo cũng từng đọc tí chút về phật giáo, cũng thích đi vãn cảnh chùa, và nhất là Thiền. Anh JoJo có thể ngồi thiền hàng tiếng đồng hồ theo đúng cách của nhà Phật, thở theo đúng cách thiền, để đầu óc hoàn toàn trống rỗng sau giai đoạn tập trung nhiền vào bên trong tới cảm tưởng có thể siêu thoát tinh thần ra khỏi thể xác! Phét đấy vì chiện đã xa xưa lắm gòi. Nay đôn đáo chạy cơm từng bữa thì gian xáo trộn không còn duy trì thói quen, nhưng có thể nhờ thiền và thở (khí) ngài xưa mà dù đã già hói so với tintin lắm gòi nhưng ít ốm đau, anh JoJo đôi khi vẫn nghĩ mình đang ăn mày dĩ vãng là vì vậy. Ti nhiên, nếu các cô dù bận mà thu xếp tuần thiền 1 đôi cữ kể ra cũng tốt cho sức khỏe phết đấy chứ chẳng đùa.

Vì cồng nài là để chửi bọn tham sống dai nên anh chỉ đi vào vài ý chính và ví dụ sau đây, con nào lèo nhèo thì để mai mốt anh bẩu mấy con đệ GS.TS anh nó vầu nó chửi :)

Về khách quan mà nói, có sinh phải có tử, có trẻ phải có già, v.v. Vậy nên, thay vì tham lam trường thọ như bọn vua chúa Tào ngài xưa, các cô hãi thuận theo lẽ tự nhiên, chấp nhận sự thực khách quan đó mà sống cho nó xứng đáng, giá trị tới từng giây (bốc phét nhở :)) thai vì mong muốn sống dài – như những đứa trẻ nhiều tuổi. Cứ thế đi cho nó nhẹ ông ngài, vả lại cứ hình dung nếu chỉ sinh ra, sống và sinh sản mà lâu chẳng tèo thì chẳng mấy chốc không còn chỗ mà đứng í chứ! Hơn nữa, hay ho gì cái sự sống dai, chán phèo, vô vị nếu cứ phải trải nghiệm đi trải nghiệm lại những điều đã cũ.

(cắt cồng vì bọn blog nài hông cho)

JoJo said...

Về chủ quan, khoa học kỹ thuật tiến bộ chắc chắn sẽ có thể can thiệp vào cơ thể để điều chỉnh, để thai đổi một số cấu trúc AND hai tế bào. Sự can thiệp một cách không tự nhiên dó bao giờ cũng đem lại những tác dụng phụ tích cực hoặc tiêu cực, kéo theo đó sẽ là những thai đổi không thể kiểm soát một cách bình thường được, đó là điều chắc chắn. Các cô hãi hình dung về những thứ các cô đang ăn hàng ngài đó, nhất là với rau củ Tào, bên kia biên giới bọn Tào chúng đã áp dụng “công nghệ cao” cho nông nghiệp nên cửa khẩu Tân Thanh chủ yếu chỉ chuyên nhập hàng nông sản vầu Lừa. Nếu các cô đã đến Tân Thanh, nhìn khoai tây, cà rốt, hành, tỏi … đều rất to đẹp thì về các chợ Lừa từ Bắc chí Nam nhiền thấy rất quen. Đó là thực phẩm biến đổi gene. Tại sao đến bây giờ thế giới người ta vẫn còn tranh cãi và nhiều nơi cấm đối với thực phẩm biến đổi gene thì hãi gúc đi để biết. Nhưng anh JoJo chỉ nói một trong những lý do lớn, đó là thực phẩm đó không có khả năng làm giống. Các cô hãi cứ hình dung bản thân các cô cũng giống như những củ khoai, củ tỏi vậy thôi cho dễ hiểu.

Về dẫn chứng nghe có vẻ thuyết phục cho sự sống dai của loài cá, anh JoJo không phủ nhận đa số loài cá có thể sống lâu hàng vài trăm tuổi, không những cá mà phần lớn những con vật sống dưới nước có khả năng đó. Anh JoJo không dám chắc lý do có phải do nó sinh ra đã được thế hai không, nhưng anh đồ gằng không phải vậy. Vì sao? Vì gằng vẫn có nhiều loài cá, như cá hồi chẳng hạn, sau khi bơi ngược dòng đẻ con thì chúng chết dày đặc cả sông cả biển (anh đã đọc sách khoa học nói vậy, gúc chắc có và anh cũng không lạ cá hồi nên anh tin là đúng). Vì vậy anh JoJo cho gằng, các loài cá (hoặc loài giáp xác) có thể sống dai là nhờ môi trường sống của nó, và gằng cái loài đó nó thuộc diện ngu nhất trái đất (não bộ không phát triển) không cần si nghĩ nên nó sống lâu đến vậy. Môi trường nước gần như hoàn hảo cho các loài sống trong đó bởi sự cách ly tuyệt vời với các biến động tự nhiên: không khí, ánh sáng, gió, nhiệt độ, tiếng động… đó là còn chưa kể đến các cảm xúc, mưu toan, bươn chải kiếm cắn của con người thì làm sao mà sống lâu được?! Ngoài môi trường tự nhiên đến đá trên núi còn bị phong hóa nữa là con ngài …
Một ví dụ sống động nữa cho thấy sự khác biệt dẫn đến tuổi trẻ và tuổi thọ: các cô thấy sự khác nhau rõ rệt giữa một người thường và một người bị tâm thần ở điểm nào không? Đó là dù cùng độ tuổi như nhau đều cỡ 55 song mụ Zắm tâm thần luôn trẻ hơn và trông như chỉ 40 so mới mụ Toét hói chưa tâm thần.

Còn ai muốn sống dai?

P/s: gõ cồng xong nhiền lại thì thấy mụ Zắm nói một số điểm trùng, nhưng thôi kệ.

pín said...

đang bia đơi dcm

pín said...

ở Lừa thì có sống lâu đc cái lồn ý, khói bụi nước như nước lồn đồ cắn như thịt lồn.
Lừa 70 toạch ok đéo phải nghĩ

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Sống bất tử kể cũng thú vị, Bín Nghé nhở?

Thôi cụng đi cô.

pín said...

mời mời anh Lói he he he dcm diệu ngon quá

Unknown said...

Lừa đéo zính mấy thứ tai nạn zặt dẹo như cô Pín kể thì nhẽ cũng bất tử như Chử Đổng Tử

Saigon Catinat said...

Hồi trước đây tôi chẳng sợ chết, cũng như bao nhiêu người trẻ khác vậy. Nhưng từ ngày có con tôi sợ chết, sợ bệnh hoạn các anh các chị ạ.

Hôm qua nghe tin một anh mới 49 tuổi, đang bình thường, mỗi cuối tuần vẫn chở con đi học tiếng Việt, bị lên cơn tim chết, để lại vợ và 2 con nhỏ.

Nghe mà sợ, vì con tôi cũng còn nhỏ. Tôi chỉ cầu mong được sống khỏe mạnh cùng con cho tới khi chúng trưởng thành. Vậy thôi.

Unknown said...

600 năm nữa thì công nghệ phò nhẽ tịt mịa. Mà lúc đấy các cô sẽ xài mái (machine) địt chiên nghiệp. Đội quả mũ 3D hoặc nhiều D vào là cảm giác sẽ như đang bổ củi với một tiểu đội phò chiên nghiệp.

Lúc đái, nhan đề của cô Pín phải là: "Cụ Pín, người già nhất nước Anh, gốc Việt, đã thăng khi đang lay hoay đọc hướng dẫn mái địt do con chấu tặng, nhân dịp xanh nhật nần thứ 598". Gắn "gốc Việt" nhẽ vẫn là trademark không thể thiếu của lá cải Lừa.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Ông cá 200 tuổi ở Alaska, gặp tai nạn (bị thằng bần nông fisherman giết hại) nè các cô:

[img]http://www.csmonitor.com/var/ezflow_site/storage/images/media/content/2013/0703/0703_rockfish/16267717-1-eng-US/0703_Rockfish_full_600.jpg[/img]

http://www.csmonitor.com/Science/2013/0703/200-year-old-rockfish-caught-off-Alaska-coast

Unknown said...

Ý Trang Chù nói là con Phạm Văn Điệp??? con này là Đại Tá an ninh mà???
---------------

Hông phải con Điệp mà là con Đức Nguyễn Hoàng cô ạ. Cỏn đơi:

[im]http://1.bp.blogspot.com/-MY9_2n8ZdzI/UPpzi9qtkoI/AAAAAAAADEY/yKfl0m4B3k8/s400/Picture+356.JPG[/im]

THÀI 9 said...

mấy cồng như cồng 65# của em yêu rất chất( L.A.I mẹ luôn)...em yêu lâu đếu gặp..Thài chào em...

MBTrading said...

Thành Xu Lua, tại thấy trên FB con Điệp than thở mới về đã bị đuổi ngay tại sân bay...nó cũng là đại tá, đang sống bên Nga

6 son said...

Nhinj cắn, chỉ bú nước cơ thể zống như ở cõi trên cứ bay bay, nhìn mọi thứ sáng và rõ hơn, mà tỉnh táo cực.
Những con nầu bị cận thị or viễn thị lung tung thị mà chịu khó nhịn sẽ khỏi, vì bệnh về mắt là do mỡ tích tụ bám vầu mạch máu.
Tui thi thủm cũng hay nhịn cắn và tất nhiên nhịn lun địt.hehe

Ong_Vò_Vẽ said...

[si="6"][co="660099"]

Bà Zì ở Ắ Căn Đình đi chăn bò rỗi thế mà cồng tiết kiệm quá !

Tặng Bà Zì bài hát này !

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XxA70ImZqDk]

[/co][/si]

Nguyen Sang said...

Nếu sống ở Lừa thì không nên ham muốn chuyện bất tử.
Như tôi, cái cần là tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày lên.

Nguyen Sang said...

Chỗ tôi có 1 nhân vật khá tên tuổi trong lĩnh vực xem tuổi, xem tay... Hắn khá đông khách.
Hôm qua, tển qua chỗ bạn tôi chơi, nhân tiện giảng bài.
Tển giảng về chính trị. Đại í Ông cụ là người trời, thần tiên. Đại tướng là thiên tài, là số 1. Ba Duẩn là tội đồ. Còn hiện tại, anh Ba là kẻ khủng khiếp kéo lùi đất nước.
Một loạt ngoác mồm, nuốt từng lời và nghẹn ngào ủng hộ.

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Địt mẹ tay thày bói đó ngồi dưới mái trường XHCN thân yêu thì ông cụ nà người trời fải gòi nhân dân kêu trời nà phải hahaha jáp võ thì thiên tài đúng mẹ luôn 3 năm đẻ liền 3 bé bi haha đúng là thiên tài đặt vòng cô ba Zuẩn mà nà tội đồ à địt mẹ người trời con cụ của con sáng đai địt mẹ có fỏng
[im]http://saigonecho.com/news/images/2013/Phiem/hochiminh_dainamquoctu.jpg[/im][/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Địt mẹ nhờ công lao ông cụ&Corp xứ Lừa mới đc dư hiện nai đái hahaha cô 3 Zũng đã nà cái lồn jì cơ chứ sánh vai với các cường quốc 5 trâu mà chỉ so mới cả miên mọi mới cả ai lao thôi nhé so với Hoa kì Sing Nhật lùn Đức fát xít vả vỡ alo jờ(@Zì lồn)[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Địt mẹ ông cụ mới cả cacc cái cho thơm buồi đéo trừ 1 ai sất đcm[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Học tập anh nào biên đéo thêm dấu nhể đcm này dấu này thêm vào đê.,.,/.,..,,[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Địt mẹ cái jì nó cũng có cái já của nó cacc muốn bất tử dư ông cá thì địt mẹ fải đánh đổi 1 số thứ thượng đế đéo cho ko ai cái buồi jì[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Aha đủ 5 còng gòi đéo bam nữa haha[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#996666"]CỒng màu khác nà thế nài à[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#0000FF"]Cồng màu này đẹp nhể hehehe[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#FF0000"]Màu đỏ đậm quá đẹp haha test test[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#000033"]Đủ 8 cồng bam gòi à thôi té[/co][/si]

Mia Otto said...

Bấttử

Giống người tham như mọi.

Có BấtTử có cả vườn địađàng thì monmen xơi trái cấm.

Rồi khi sinh ra để rồi chết tốt lại loayhoay đủ mọi trò mần BấtTử.

Thôi em cảmơn nha, em adua tí. Đời người là hữuhạn nhẽ mới đáng sống từng tẹo một. BấtTử rồi có khi lại loayhoay tìm cách tèo tốt cũng nên hehe

Em mần cốc nầy cho có tí men tí quả thơm mồm mênhmang rồi em đi khò hehe thế thôi!

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/null_zps6fb622f2.jpg[/im]

Nguyen Sang said...

Tôi cũng thích món kinh tài, cũng tập tọe học chút. Nhưng đọc bài này cứ thấy nó khó hiểu.
Trung Tướng cho bài dê dễ tí đã rồi khó sau.

Cô Cấn said...

Anh Cọp xem đai-Tất nhiên là của thằng Gúc.

Question: Ms India, how do you describe a Male Organ in your country?
Ms India: Well, I can say that Male Organs in India are like labourers.
Question: How can you say so?
Ms India: Because they work day and night...
(Applause! Applause! Applause!)

Cô Cấn said...

Đai nữa.

Question: Ms Spain, how do you describe a Male Organ in
your country?
Ms Spain: Well, I can say that Male Organs in our country
are like our very own Fighting Bulls or Toros.
Question: How can you say so?
Ms Spain: Because they charge in every time they see
an opening...
(Applause! Applause! Applause!)

Cô Cấn said...

Ông nài sống ngàn năm.

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-HGMmH18yHRQ/UabdJcsfTGI/AAAAAAAElEA/yO3BjYPiPHk/w506-h304-o/photo.jpg[/img]

Cô Cấn said...

Ông nài mấy năm.

[img]https://lh6.googleusercontent.com/-6hg5t1jNfmE/UAXS9AsQKeI/AAAAAAAEqN8/8Dp6CY5-sgY/w506-h690-o/photo.jpg[/img]

Lý Toét said...

[1] Tìmhiểu chínhsách tàikhóa Lừa 2008-2013.

Nói đúng hơn là từ 2007, Ngân sách năm sau cao hơn năm trước, mà thế đeó nầu, hàng năm thu ngân sách vượt chỉ tiêu những trên 20%.

Một nguồn thu đáng kể là khai thác dầu hỏa lại giảm hàng năm tuy sản lượng khai thác vẫn tăng.

Tăng thu từ nguồn nào:
- Thuế đất chứ còn đéo gì
- Thuế xăng, năm sau tăng hơn năm trước

Đồng thời những năm này, đầu tư công được đẩy lên hết cỡ. Sự bùng nổ của Vinashin là trong giai đoạn này. Và đầu tư giảm thì tăng trưởng GDP cũng giảm.

Các cô thấy có lợi của việc vầu WTO chưa.

Lý Toét said...

[2] Dựđoán chínhsách tàikhóa Lừa 2014-2015.

Như các cô đã thấy, giá các vật liệu cơ bản như xăng, điện, than tăng nhưng hàng hóa ngoài chợ không tăng mấy.

Các nhà sản xuất thịt heo đã giảm mức cung chỉ còn khoảng 70% so với trước nhưng không làm cho giá heo tăng lên được.

Xin hứa với các cô khi nguồn cung heo giảm còn 50% giá sẽ bắt đầu tăng và khi nguồn cung giảm còn 30% thì thịt heo trở thành đặc sản. Gì chứ làm giảm giá mới khó, tăng giá dễ òm.

Từ 7/2013, Nguồn thu ngân sách giảm ở khoản thuế thu nhập cá nhân. Chi ngân sách tăng ở khoản tăng lương. Về lý thuyết là sẽ thâm hụt ngân sách chứ gì. Nhưng không sao, năm sau sẽ vẫn tăng hơn năm trước.

Chi ngân sách ở Lừa luôn có kế hoạch vượt thu 4-5% nhưng trên thực tế những 6-7% mà không cần phải bán trái phiếu để bù. Nguồn ở đâu ra hay thế, xem con số này có tương đồng với chỉ số CPI không thì biết.

Cathnga said...

Còn chưa thấy Lóc nói gì về vụ "bất tử", cớ gì không bàn tới?.

Nga nghĩ, Zì nên sửa khái niệm "bất tử" của Zì thành "giữ mãi tuổi thanh xuân" vì em vẫn luôn cho rằng, "bất tử" là không thể tèo ngay cả khi có tai nạn.

Em thấy làm sao trong còm của Zì về vụ thân nhiệt cá ấy. Người nuôi cá phải mua máy sưởi cho cá vầu mùa đông? Tại sao thế? Vì Nga nghĩ cũng cần phải có môi trường thích hợp cho cơ thể của chúng chủng. Vậy nên có con sống trong môi trường lạnh như băng, cũng có con sống trong môi trường nước ấm áp. Con ở nước lạnh mà ra chỗ ấm áp thì chết xừ mất gòi, "bất tử" gì? Làm sao mà có vụ thay đổi thân nhiệt nhở?

Cathnga said...

@ em Rốt: còm này của Dã có thể đồng cảm và lý giải được sự thất vọng của Rốt nè
".. Tôi phải nghiên cứu chính trị và chiến tranh, để mà con trai của chúng tôi có thể có tự do để học toán học và triết học. Con trai của chúng tôi phải nghiên cứu toán học và triết học, địa lý, lịch sử tự nhiên và kiến ​​trúc hải quân, hàng hải, thương mại và nông nghiệp để cung cấp cho con cái của họ quyền được học hội họa, thơ ca, âm nhạc, kiến trúc, tượng, thảm và đồ sứ"

Rốt đợi 4 thế hệ nữa để có người đồng cảm đi, trong khi chờ đợi thì nên nghiên cứu cái vụ "tế bào gốc" của Lóc là hợp lý gất.

Cathnga said...

Yoga hay các phương pháp Thiền nói chung cũng là cách thức tác động 1 phần tới sự phát triển của tế bào nhưng theo phương thức làm chậm lại quá trình phát triển của nó.

Rốt said...

@Chị Nga: em chỉ cảm thán chút thôi, chứ thực ra em phù phiếm lém, quá nhiều thú vui nên không có thời gia để thất vọng hay tiếc nuối...

Cũng không có đủ nơron nghiên kíu vụ tế bào gốc của Lóc,

Nơron có một chút này
Em gom góp để ngày ngày đong zai...

Hihi...

Day-dreaming said...

Các anh dân chiên IT cho hỏi nhờ cái vụ xóa hết history sau khi duyệt web có thể xóa được dữ liệu report từng giờ về máy chủ(máy có cài đặt trình để theo dõi chi tiết nội dung công việc hàng ngày của các máy con như:truy cập web nào, nội dung trò chuyện qua messenger chat, nội dung download...)ko?

Nếu không có thủ thuật nào để qua mắt máy chủ được ko

Mia Otto said...

Úi giời nhoắng cái đã cuối tuần.

Thờigian cứ cong mông chại thế nài thì chả mấy mà thành mụ già lụkhụ hihi

Suggest phim cuối tuần coi cho nó vui này cacc. Đềtài hem gì mới, nhưng đúng chất novel Nhật Bủn. Chậm buồn ámảnh rất.

Khi con người chạy đua với thờigiờ để sống, mọi khoảnhkhắc và kýức và TìnhYêu quýgiá biết bao nhiêu.

Lại sến như ông hến Bấttử rồi hehe

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/23ab9f700b8ae74d632033dbe3a4e353_zps846da4b4.jpg[/im]

Chúc cuối tuần vuivẻ

Unknown said...

(1) Hiện [fo: color="#FF0000"]kimtệ SJC[/fo] của Lừa đã chuẩnbị thành kimtíntệ aka Tíntệ Kimloại, aka Đồng Xu, aka [fo: color="#FF0000"]Monetary Coin[/fo].

Kimtệ chuẩn:

[img=http://nutrangtantien.com/uploadwb/F85E360C-4F67-4E4F-8E24-B21E1A5C280C-7443-00000072A6A5813E_zpsfa9c5346.jpg]

(Nguồn: Vàng Lá Kim Thành 19xx Somewhere)

Kimtíntệ SJC zo lãnhtụ Lừa fáthành:

[img=http://laisuat.vn/Images/FCKimg/ngung-mua.jpg]

(Nguồn: Vàng Lá SJC 2013 Somewhere)

Theo địnhnghĩa trong Bài, Kimtệ Kim Thành là đồng xèng vàng đíchthực, với đủ játrị của vàng-lá đíchthực, cân-nặng 1 lạng-ta aka 1.2 troy-ounce.

Zưng Kimtíntệ SJC đéo còn là đồng vàng đíchthực nữa, zù nó vưỡn mang hìnhzạng của một miếng vàng. Nó đang trởthành Đồng Xu đíchthực. Hiện nó vẫn cân-nặng 1 lạng zưng chả có cái đéo jì khiến nó khôngthể nhẹ hơn.

Thờiđiểm nài, kimtíntệ SJC đã có já đắt hơn 20% játrị vậtchất của chính nó (+7 trẹo Cụ/lạng). Nhưvậy cóthể nói, lạng vàng-lá SJC đang đéo nặng đủ 1 lạng, mà chỉ 0.8 lạng thôi.

Kếhoạch của lãnhtụ biến kimtệ SJC thành kimtíntệ SJC đã có từ lâu. Các cô hãy nhiền kỹ số series trên mỗi miếng SJC, và condấu nổi in ở ngoài cái bao nhựa của nó.

Đó chính là đòn biến kimtệ (aka vàng đíchthực) thành kimtíntệ (aka tiền vàng).

Các cô làm rách cái bao nhựa bọc-ngoài miếng SJC thì sao? Thì bị zìm giá 2 trẹo Cụ đấy ạ lũ văncông mồm buồi ạ.

Unknown said...

Chào chị Nga, mấy hôm rồi mới thấy chị Nga nha. Cái chị trích từ em là của 1 ông Tổng nước Mỹ, không phải em nói đâu hehe

Vụ mấy con vật đó thì có Sand Puppy nầy đây là chuyên gia bảo trì cơ thể đây
[im]http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02328/naked-mole-rat0_2328106a.jpg[/im]

kèm link wiki đọc chơi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BB%99t_ch%C5%A9i_%C4%90%C3%B4ng_Phi

Còn mệnh danh là bất tử thì có em nầy : the immortal jellyfish
[im]http://www.full-stop.net/wp-content/uploads/2012/12/turritopsis-nutricula-3.jpeg[/im]

Unknown said...

à. mụ Zì đang giảng hả ? Sin lỗi đã cắt ngang nhời mụ.

Tặng mụ ngày mụ đeo được súng, chăn được bò, và moi được vàng.

Khà khà.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=e0ea5EavdrU]

Unknown said...

(2) Theo các địnhnghĩa trong Bài, kimtíntệ aka Tiền Xu sẽ có játrị kinhtế càng-ngài-càng-xa játrị vậtchất của nó. Bởi nó đéo còn là hànghóa nữa. Nó đã là Tiền, chínhxác là Tíntệ.

[img=http://thecoinspot.com/1ds/2000-S%20Sacagawea%20Dollar%20Rev.png]

Tíntệ là các quyước & mệnhlệnh, các cô còn nhớ không?

Quyước thì làm đéo jì có játrị vậtchất thựcthụ. Tờ jấy bổnhiệm bộtrưởng chỉ đángjá 1,000 Cụ về vậtchất kểcả mực-in và phongbì, zưng để mua nó, các cô fải trả 10,000,000 Ông Tơn cash-prepaid.

Đặctrưng caocấp nhất của tíntệ là mongmuốn làm-jả ([fo: color="#FF0000"]counterfeit[/fo]) nó.

Chính vì játrị tàichính của tíntệ vượt xa játrị vậtchất nó, nên quầnchúng chỉ nhămnhe counterfeit.

Làm-jả tiền xu SJC có khó không? Theo mụ An Hói bạn Zì jảng trong lớp FMBA, thì khó đéo jì đâu. Zì cũng côngnhận. Vướnđề là, chênhlệch jữa játrị tàichính và vậtchất của tiền-jả (counterfeit coins) chưa đủ nhớn, nên janghồ chưa mần.

20% lãi không bõ cho một hoạtđộng counterfeit.

Vậy baonhiêu % thì bõ?

Thựctế, việc làm-jả kimtíntệ, janghồ chưa gọi là counterfeit (làm-jả), vì chỉ đáng gọi là fake (làm-zỏm).

Vậy chênhlệch já jữa lá SJC xịn và lá SJC fake là baonhiêu thì bõ cho janghồ sảnsuất Faked SJC?

Unknown said...

(3) Kimtệ zỏm, aka [fo: color="#FF0000"]Counterfeit Gold Coin[/fo], aka [fo: color="#FF0000"]Fake Bullion[/fo], or [fo: color="#FF0000"]Copy Bullion[/fo], trên thếgiới thường zo China sảnxuất.

Ngoàira, Bắc Hàn cũng là một địachỉ counterfeiting tincậy của janghồ quốctế.

Mỗi năm, CIA ướclượng một xưởng counterfeit mini tại China xuất khoảng 100,000 đồng Silver Dollar và Gold Dollar Mẽo. Trịjá nhiêu các cô tự tính địt con mẹ.

CIA cũng ướclượng hoạtđộng Counterfeit China (và thunhập liênquan) chiếm mẹ 10% GDP của cườngquốc #2 quảđất. Consố nài nhẽ hơi nhiều, zo bảntính bùlubùloa Mẽo, zưng cóvẻ không xa thựctế mấy.

Chánhphủ China từchối truybắt US Gold Coin Counterfeiter và các thểloại Monetary Counterfeiter nóichung. Họ cho rằng việc đó không tồntại ở một đấtnước mà các bytes và bits của Google cũng đéo lọt vào được.

Vậy chênhlệch já của 1 xu China Bullion và Original Bullion là nhiêu?

Hầunhư không là nhiêu, các cô ạ. Quầnchúng cầnlao vốn đầnđộn hơn Zì và các cô nhiều boong, nhớ không văncông? Họ quantâm làm đéo jì. Vàng nầu chả là vàng.

Thế Counterfeit làm cái buồi jì?

Hehe thật đơnjản. Hàmlượng vàng trong đồng US Gold Dollar zo China mần chỉ bằng 60-70%, thayvì quãng 92% của đồng Mẽo xịn.

Sất said...

Làm nốt cồng nữa cho đủ 4 đi Zì!

Unknown said...

(4) Niên 2012, China nhậpkhẩu quãng 830 tấn vàng vậtchất (Nguồn: Bloomberg), gần gấp-đôi năm trướcđó (quãng 430 tấn).

Chúng nhập vàng làm đéo jì mà lắm thế?

Các cô thừa biết, nhucầu trangsức của China đéo đến 100 tấn vàng mỗi năm. Nhucầu zựtrữ của China thì lại lớn hơn nhiều. Vài trăm tấn vàng chả bõ zính mép lồn (@Bín).

Chúng nhập để backup thịtrường tiềntệ, và hehe, để counterfeit, văncông ạ.

Vậy tạisao Lừa đéo bắtchước China?

Câu trảlời là Có, Lừa có bắtchước chứ hehe.

Miếng vàng lá SJC chính là một counterfeit.

Nó là counterfeit của cái đéo jì? Của Vàng Vậtchất chứ còn đéo jì hahaha.

Vậy đã đủ ù mẹ đầulâu chưa văncông? Vàng SJC là một counterfeit của Vàng. Và China sẽ cungcấp cho các cô counterfeit của SJC.

Việc nài sẽ xảiga sớm thôi văncông. Khinầu thịtrường vàng Lừa đủ nhớn (về income volume), đếnmức counterfeit chínhngạch đéo phụcvụ được, thì mẹ China sẽ đếnbên các cô cho các cô bú.

Bijờ các cô một tháng tiêu nhõn vài tấn vàng nhập. Mỗi tấn zù đang chênh já 200 tỷ Cụ, thì thịtrường của các cô vưỡn là Ông Muỗi địt con mẹ ông muỗi.

[img=http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/006/cache/mosquito_634_600x450.jpg]

Unknown said...

(5) Sorry đã quá mẹ 1 cồng tiêuchuẩn. Đéo bốt nữa, Zì đi chăn zê.

[img=http://www.wcs.org/news-and-features-main/~/media/Images/wcs%20org/new%20and%20noteworthy/headline/goat%20cashmere%20story.jpg]

Unknown said...

Phálệ jảng thêm 1 cồng nữa vì Zê chưa ga khỏi chuồng.

(6) China đang híhửng có nhiều vàng tăngcường zựtrữ ngoạihối (mời đọc kỹ Bài địt con mẹ), thì thằng Mẽo đếquốc đánh sập mẹ já vàng xuống. Zựđoán năm nai 1,200 Tơn/ao của Zì là chínhxác 100%. Đã có lúc thấp hơn nữa gòi đcm.

Đúng là tầmcỡ của Siêu Đạibàng. Khi China zựtrữ toàn USD mấy ngàn tỷ, thì bọn Mẽo liền bắn ga thịtrường cả núi Tơn khiến China hehe méo mồm. Zựtrữ bâunhiêu năm bỗngchốc bay sạchbách một fần nhớn địt con mẹ fần nhớn.

Đến-lúc China caycú mua mẹ vàng zựtrữ thay Tơn, thì bọn Mẽo lại ép já vàng vònvọt để China mua cho chánchê mêmải vài năm.

Khi lượng vàng China mua đủ nhiều, bọn Mẽo lại tiềmcách ép cho já xuống như các cô thấy. Ideally sẽ về 900 Tơn/ao như Zì đã cảnhbáo. Gốtcuộc hehe China lại mất sạchbách cả ngàn tỷ Tơn trong fútchốc.

Tómlại, Zù jầucó, China vưỡn chỉ là thằng trọcfú janghồ vặt. Làm đéo jì có cửa đọ mới bọn Mẽo và Tây có 1,000 năm kinhzoanh xèng và hệthống ngânhàng đã hoànchỉnh 500 năm.

pín said...

dcm Dì giảng hay quá, cô dr trần đã có bài dịch khá hay về Tào ăn cú sút của mẽo về Đô, dcm tào cay lắm, giờ ăn cú vàng này nữa nhẽ dcm tào hất tung bàn chiến tranh cho máu nhẻ he he

pín said...

bài bẫy đo là của TQ.
dr tràn dịc theo nui óc time dcm:

Trong các giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chánh, nhiều nhân vật hài hước từng nói đùa rằng thương mại giữa chúng ta và Trung quốc sau cùng đã trở nên công bằng và cân đối: họ bán cho chúng ta các món đồ chơi nhiễm độc và hải sản ô thối, chúng ta bán cho họ chứng khoán gian lận.

Nhưng trong hiện tại, cả hai bên của cuộc giao dịch đó đã đổ vỡ. Một mặt, sự ham chuộng của thế giới đối với hàng hóa Trung quốc đã sụt giảm nặng nề. Xuất khẩu của TQ đã bị rơi rụng trong vài tháng gần đây và hiện đang 26% thấp hơn so với cách đây một năm. Mặt khác, người Trung quốc rõ ràng đang trở nên hồi hộp lo ngại về các chứng khoán gian lận họ mua của chúng ta.

Nhưng cho dù vậy Trung quốc dường như vẫn còn nhiều trông đợi không thực tế. Và đó là một vấn đề nan giải cho tất cả chúng ta.

Một tin chấn động hồi tuần rồi là một bài diễn văn của Zhou Xiaochuan, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung quốc, trong đó ông kêu gọi thành lập một "đơn vị dự trữ tiền tệ chung toàn thế giới".

Nhóm lo sợ hoang tưởng của Đảng Cộng hòa lập tức cảnh báo một âm mưu đen tối nhằm làm Hoa kỳ buông rơi vị thế đồng đô la. Nhưng bài diễn văn của ông Zhou thật ra đã thú nhận vị thế yếu kém của Trung quốc. Trên thực tế, ông ta nói rằng Trung quốc đã tự đưa họ vào một cái bẫy đô la, và không thể tự giải thoát mà cũng không thể thay đổi các chính sách đã đưa họ vào cái bẫy đó từ lúc ban đầu.

Vài điều về quá trình sự việc. Trong những năm đầu tiên của thập niên hiện nay, Trung quốc bắt đầu tạo ra những món thặng dư mậu dịch lớn lao và cũng bắt đầu thu hút những món đầu tư vốn liếng đáng kể từ nước ngoài. Nếu Trung quốc đã cho phép thả nổi tỉ giá hối đoái - cũng như, Canada - thì việc này đã dẫn đến việc vinh thăng giá trị tiền tệ của họ, và từ đó đã làm chậm lại việc tăng trưởng xuất khẩu của Trung quốc.

Nhưng thay vào đó Trung quốc giữ giá trị đồng NDT ít nhiều bị gắn chặt với đồng đô la. Để làm như vậy, họ phải mua đô la khi đồng tiền này đổ vào như cơn thác lũ. Sau nhiều năm, các thặng dư mậu dịch này tiếp tục tăng cao - và cùng với đó là số lượng tài sản ngoại quốc Trung quốc thu gom được.

Còn câu chuyện hài hước về chứng khoán gian lận thật ra không công bằng. Ngoài việc không suy nghĩ chín chắn khi mua vào số lượng lớn tài sản địa ốc vào lúc giá đang cao chót vót, người Trung quốc mua dự trữ phần lớn chỉ là các tài sản rất an toàn, đó là các công khố phiếu Hoa kỳ - gọi tắt là T-bills - tạo nên phần lớn tổng số tài sản. Nhưng trong khi T-bills an toàn và không bị vỡ nợ, lại cho tiền lời rất thấp.

Có chăng một chiến lược sâu xa đằng sau việc dự trữ hàng đống tài sản thiểu lợi nhuận như vậy? Có lẽ không đâu. Trung quốc thu mua hai ngàn tỉ đô la T-bills, làm Cộng hòa Nhân dân trở thành Cộng hòa T-bills - cũng theo cách Anh quốc lập nên đế chế của họ: trong một lúc đãng trí, thiếu suy xét.

pín said...

Và chỉ mới vài ngày nay, dường như lãnh đạo Trung quốc mới tỉnh thức và nhận ra rằng họ có một vấn đề nan giải.

Tiền lời thấp dường như không quấy rầy họ cho lắm, ngay cả hiện nay. Nhưng họ rõ ràng lo ngại sự thật là 70% các tài sản đó đều trên đơn vị đô la, do đó bất cứ sự sụt giảm giá trị đồng đô la nào trong tương lai cũng đều có nghĩa là một sự lỗ lã vốn liếng to lớn cho Trung quốc. Từ đó ông Zhou đề nghị rằng nên tạo dựng một đơn vị tiền tệ mới theo kiểu cách S.D.R, tức là quyền lợi rút tiền đặc biệt, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế giữ các tài khoản của họ.


Trung Quốc bị ràng buộc bởi giá trị đồng đô la.
Nhưng cần chú ý nhiều vấn đề lớn nhỏ khác tại đây: S.D.R's không phải là tiền thật sự. Đây chỉ là các đơn vị kế toán trong đó giá trị được đặt theo một rổ tiền tệ từ đô la, Euros, Yên Nhật, và Bảng Anh. Và không có điều gì ngăn cản Trung quốc trong việc đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ của họ và tránh xa đồng đô la.

Thật ra từ việc giữ một rổ dự trữ thích ứng theo các thành phần của S.D.R's cũng sẽ không có gì khác ngoài sự thật là Trung quốc nay có quá nhiều đô la đến mức không thể bán ra mà không làm giảm giá trị đồng đô la và châm ngòi cho việc lỗ vốn liếng mà lãnh đạo Trung quốc đang sợ hãi.

Vì vậy, thật ra lời đề nghị của ông Zhou chỉ là một lời thỉnh cầu rằng ai đó làm cứu Trung quốc khỏi các hậu quả của các sai lầm trong việc đầu tư. Điều này sẽ không xảy ra.

Và việc kêu gọi một phương pháp giải quyết thần kỳ nào đó cho vấn đề Trung quốc quá thặng dư đồng đô la chứng tỏ: các lãnh đạo Trung quốc không thể nắm được sự thật rằng luật lệ cuộc chơi đã thay đổi từ căn bản.

Cách đây hai năm, chúng ta sống trong một thế giới trong đó Trung quốc có thể để dành nhiều hơn họ đầu tư, và có thể tiêu thụ số thặng dư tiết kiệm đó tại Hoa kỳ. Thế giới đó nay đã không còn nữa.

Đã vậy, ngay hôm sau ngày đọc diễn văn về đơn vị tiền tệ dự trữ mới, ông Zhou đọc một bài diễn văn khác trong đó ông ta dường như xác quyết rằng tỉ lệ tiết kiệm cực cao của Trung quốc sẽ không thay đổi, vì đó là kết quả của Khổng tử Luận, đặt nặng giá trị "chống hoang phí". Trong khi đó, "đây không phải lúc" Hoa kỳ tiết kiệm hơn. Nói cách khác, chúng ta hãy tiếp tục theo đuổi đường lối hiện tại.

Các điều này cũng sẽ không xảy ra.

Để kết luận, Trung quốc đã không thể đối mặt với các sự thay đổi khó khăn chúng ta cần đối phó trong cuộc khủng hoảng toàn cầu. Điều tương tự như vậy cũng xảy ra với người Nhật bản, Âu châu - và chính chúng ta.

Và sự thất bại trong việc đối mặt với các hiện thực mới là lý do chính mà, cho dù ló dạng vài tin tốt - cuộc hội nghị thượng đỉnh G-20 đã đem lại kết quả nhiều hơn tôi từng nghĩ sẽ đạt được - cuộc khủng hoảng lần này có thể sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm.

3/4/2009

pín said...

xin lối vì đã bam địt mẹ chi bộ

pín said...

anh Lói cho tô i1 nick voz, địt mẹ hôm nay có hứng dại dỗ chúng 1 tý mất con mẹ nick gồi...

Bá Lý said...

Hôm nai Zì jảngbài hai quá.

Zì đã jở-lại thật gòi các cô ơi, maomao quai về sinhhoạt nầu, dcm lũ văn công mồm bườm.

Lý Toét said...

Các cô đừng thấy kinh tế Tàu sa sút mà vỗ tay hoan hỷ. Tàu là nguồn tiêu thụ chính các nguyên vật liệu của thế giái. Kinh tế Tàu kém tăng trưởng, các cô sẽ chết trước tiên, điển hình là:

- Kỷ nguyên khai mỏ của Úc đang trên đường chấm dứt do chậm tiêu thụ, Úc phải tìm thị trừong thay thế là Nam Dương và Ấn độ. Nhyưng cộng hai thị trường này cũng thua thị trường nước Mẹ,

- Giá gạo, cà phê và cao su xứ Lừa rớt giá thảm hại thế nào là kết quả nhãn tiền,

- Bọn Rệp sẽ bị ảnh hưởng xấu khi giá dầu hạ. Giá dầu hạ thì chính các cô cũng bị thiệt thòi: Lãnh tụ các cô tăng thuế tiêu thụ xăng để bì vào thiếu hụt do giá dầu giảm.

Giá dầu thế giới giảm, giá xăng nội địa Lừa tăng là chân lý kinh tế xứ Lừa.

Mít said...

Bình minh trên mặt hồ.

[img=http://i852.photobucket.com/albums/ab82/mit_vn10/P7050194_zpsdacd2464.jpg]

Rốt said...

@Mèo Lười: nhân tiện anh Lý có nhắc mọi người đừng mừng vội khi thấy Tào có dấu hiệu khốn đốn, Rốt cũng nói thêm chút, để Mèo thấy người mình chỉ khỏe a dua, luôn để tâm trí mình bị lôi đi xềnh xệch...

Mấy hôm nay bác sĩ Hồ Hải liên tục cập nhật tình hình Tào đang đi xuống, và luôn có sẵn hàng chục người nhải vô vỗ tai "Good news!". Rốt chả hiểu họ thấy good news cho cấy gì? Cho VN? Cho doanh nghiệp của họ? Cho gia đình họ? Bản thân họ?

Rốt chỉ thấy ảnh hưởng trước tiên là cho ngành sản xuất. Ngoài lí do xuất nguyên liệu cho Tào sẽ điêu đứng, còn lí do nữa là những đơn hàng cóp nhặt lại do Tào thải ra cũng nhọc nhằn hơn...

Một ví dụ nữa mà Rốt thấy không lẽ đời sống tinh thần của mọi người thiếu thốn nghèo nàn đến thế, khi họ phát cuồng vì Bà Tưng. Dù là thái độ ủng hộ hay phản đối em ẻm, Rốt đều thấy chả đáng để phải rộn lên đến thế! Ai có thể cho Rốt biết cái cảm giác sau khi "ăn" một món mang tên Bà Tưng thì mọi người thấy tâm trí mình tốt đẹp sáng sủa được phần nào?

Rốt lấy thêm một ví dụ nữa về "thức ăn tinh thần" có thể ảnh hưởng đến tâm trí ra sao: không biết có ai giống như Rốt, mỗi khi trong lòng có một ý muốn làm điều xấu hoặc có ác cảm với ai đó, Rốt cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một cảm giác bất an, bứt rứt... Chắc chắn nó làm cho ngày hôm đó kém vui, ảnh hưởng đến tâm trí và công việc.

Ghét người cũng có thể khiến mình tự đầu độc tâm trí. Nhưng đôi khi thương người không đúng cách cũng làm hại mình và hại người. Ví dụ như người mình hay đổ xô vào an ủi và thương cảm cho một người thân, bạn bè gặp hoàn cảnh nào đó, mà không biết người đó đúng hay sai, có thể họ quá cảm tính, yếu đuối ủy mị... Làm từ thiện cũng thế, không khéo chỉ hại mình hại người...

Thật lòng Rốt cảm thấy mình chưa đủ từ ngữ để diễn giải về "món ăn" lành mạnh cho tâm trí, nhưng ít ra thì Rốt cũng thấy mình tự ý thức và kiểm soát được những thông tin xà bần xung quanh mình... Tạm chia sẻ với Mèo vậy nhé!

Mia Otto said...

Anh Bín mà mần cái thread về Tào trên web trẻranh nhẽ view còn ácnhiệt hơn vụ hot boy NĐN.

Thêm nữa, nhẽ các chị gàmái trong trỏng upgrade hết lên thành quạkhoang bay vèo sang Anh Quốc ăn sống anh mất thôi anh ạ!

Đụng đến nòng tựhào dân tọoc thì mệt nhắm áichà mệt nhắm.

Anh Tào có rụng em cũng mong anh Lừa mần nủi ông đinh ông vít cho ra hồn mà dùng hehe

Thế quái nào mà em lại ưng anh Tào mới chết chứ. Nhiđồng concon bé như ông Muỗi sang đến Hà Khẩu thôi mà đã hoa mắt mêmệt rồi. Thật mất gốc.

Mia Otto said...

"..This is just love.."

[youtube=http://youtu.be/zDgVAOQyADc]

Binh Nhì said...

Hiếp mi, cứu em với, đcm cứu em với các anh chị mlt ơi.

Sự là em lập cái FuckBook để vào sinh hoạt với các anh chị mlt cho vui, nhưng mà đcm bọn FB nó đòi comfirm trong email. Nhưng có cái đầu buồi gì đâu mà confirm

Cụ thể, nó thông báo cho em là đã gửi vào mail và đòi buộc em vào mail để active, nhưng vào mail thì đéo thấy có cái gì, dcm loay hoay mãi vẫn đéo có gì.

Search tìm tên các anh chị mlt cũng đéo thấy ai, dcm em dốt món FB này quá, anh chị nào chỉ cho em với. Thành thành,

P/S: anh chị không giúp em thì cắn cứt.

Mia Otto said...

@ Binh Nhì

Có gì đao, anh đăngký từ baogiờ? Có khi bọn FB sẽ chưa gửi ngai đao. Anh cứ check từtừ xem sao. Nhớ check cả spam mail nữa.

Đăng ký tk gì mà chảng phải có mail bọn bỏn gửi link active và cồngphơm hả anh.

Binh Nhì said...

thành Me ri( not L hay N đéo nhớ?),

Tình hình là vẫn chưa confirm , active được chờ, dcm chờ thêm xem sao.

Nhưng vừa rồi cũng đã add được 1 số anh chị bựa Mlt rồi. Các anh chị cứ cẩn thận với em đấy, dcc cacc.

Anonymous said...

Mời mọi người nghe nhạc Tàu

[img=http://youtu.be/_WxhgW7Sw7E]

Anonymous said...

Mất chừng ngàn tỷ Tơn chưa phải lí do chiến World War 3 , muốn chiến tranh phải có lí do lớn hơn .
Bê Mẽo cũng đéo thích chiến , vì đéo ai lường được hậuquả của nó như thế nào . Thay vào đó bỏn sẽ đớp từng chặp số xiền bọn Tàu đong được bằng những cú đớp chừng trăm tỷ Tơn .
Dcm Lừa bỏ tiền chôm côngnghệ chống ung thư về ngay và luôn . 

Cathnga said...

Khi lượng vàng China mua đủ nhiều, bọn Mẽo lại tiềmcách ép cho já xuống như các cô thấy. Ideally sẽ về 900 Tơn/ao như Zì đã cảnhbáo. Gốtcuộc hehe China lại mất sạchbách cả ngàn tỷ Tơn trong fútchốc. @Zì

Zì có thể biên các cồng sâu sắc hơn được không?
Vâng, Zì có thể cho thêm thông số dự đoán như là thời điểm nào? ở mức 900 Tơn trong bao lâu? Sau đó sẽ lên mức bao nhiêu v.v...
Đơn giản gằng, vì giá vàng chả bao giờ đứng yên và vì nó sẽ luôn tăng trưởng theo thời gian. Nhiền vào lịch sử giá vàng thì nó luôn lên lên xuống xuống, nhưng theo nấc thang đi lên. Ở thời ban đầu khi sử dụng tiền thay thế cho vàng, vàng có mức giá khoảng 34 Tơn/oun có phải hông nhở?
Sâu sắc hơn chúng ta có nên so sánh với giá dầu thô vào thời điểm đó (tỉ dụ vậy) rùi có thể đưa ra một kết luận tạm thời giá trị thực tế của vàng hiện nay nên là bao nhiêu chả hạn. Ui, mà thiếu gì cái để so sánh nhở?

Cathnga said...

@ Dã: chị Nga tới nơi không có sóng mấy hôm.
Chị Nga xem link Dã đưa rùi. Nói chung từ cổ xưa tới nay, những con động vật sống cả ngàn năm chẳng hiếm, nhưng chúng không thể bất tử vì Chúa không cho phép nên sẽ có những tai nạn dành riêng cho chúng.
Nhưng Ông Người thì hoàn toàn khác, bởi chẳng có gì liên quan tới động vật cả, vì Ông Người có thể "bất tử" bằng chứng là Đức Jesu. "Tai nạn" không thể khiến cho Ngài chết đi được.

Binh Nhì said...

CathNga(146)
-------------------------------------
Mụ Zì mà biết được chính xác thời điểm nào vàng về 900 usd/ounce thì mụ mủ thành thánh mẹ rồi. Đặt câu hỏi ra như vậy đồng nghĩa với đéo cần câu trả lời. hé hé.

Giá vàng, chứng khoán khoán hay bất kỳ hàng hóa gì cũng chỉ có lên lên và xuống xuống, đúng mẹ luôn. Vì bản chất của chúng là mang nặng tính đầu cơ và bị thao túng. Bọn tay to không thao túng lên lên xuống xuống để bà con lao vào chơi thì cắn cứt.

Điều kiện không thuận lợi cho đẩy giá lên thì bọn bọn đương nhiên đẩy giá xuống và ngược lại đối với chiều đẩy giá lên. Vàng và dầu là hai hàng hóa, nếu quý đổi cho nhau thì biểu đồ phản ánh giá dầu bằng vàng(chả dụ thế) hầu như đi ngang, dcm.

pín said...

Mĩ quả nhiên danh bất hư truyền, dcm tàu tiếng là thâm cơ mà Mĩ nó sút cú nào là trào thực quản cú đó dcm.
ĐCM các cao nhân phố Uôn quả nhiên thi triển tuyền tuyệt kĩ haha

6 son said...

Tui chỉ mong nước mẹ mần bá chủ tuyền cầu tiêu nầy thui.
Mẹ ốm thì con khỏe thế đéo!
Năm trước đá hộc Mẹ cũng mua đéo cần hỏi zề sất.
Năm nay Thạch Anh đoàng hoàng, van lậy mà Mẹ còn lắc đầu!

Binh Nhì said...

Ông Người có thể "bất tử" bằng chứng là Đức Jesu. "Tai nạn" không thể khiến cho Ngài chết đi được.@ Ca te zin Nga pháp lôn công.
-------------------------------------
Bản tính Thiên Chúa mới làm cho Đức Jesus tự mình chiến thắng tử thần và trỗi dậy từ cõi chết.

Còn ông người các cô bị đòi buộc sống theo gương Đức Jesus mới được cho sống lại bởi Thiên Chúa ngày phán xét aka judging day. Được cho sống lại như Chúa vào ngày phán xét là lời hứa của Đức Jesus với các cô, chứ các cô làm đéo có khả năng tự sống lại mà bất tử.

Binh Nhì said...

Các cô vốn đã bị nguyền rủa ngay từ buổi đầu, ngay từ buổi đầu rõ chưa các cô. Các cô phải đổ mồ hôi trán bốc cứt mọi ngày cho đến chết mới có bánh ăn. Các cô sẽ phải về với cát bụi bởi từ đó các cô đã sinh ra. Các cô kiểu đéo gì cũng phải đi ngủ với giun, vì đó là ý Chúa.

No said...

Cha chào ngày chúa nhật,

Vừa gòi, bên Tào nhú học thiết Likonomics của tể tướng Cường, ngay trước đó cũng học thiết Anbenomics (của Samurai Anbe Shino) nhằm trấn hưng ngôi nhị kinh tế thế zới.
Xứ Đọ, Bê cũng zựng học thiết mà Hoàng Tướng trình lên, trong 10 cái. Cỏn dự tên Hoangtuongomics (tắt Hotuomics). Tuần qua Cha đọc 10 cái học tiết của bỏn kinh tài ga đầu đọ.

Xu thế tuyền cầu hóa đã loạn thị, ngộ ngôn và xích khẩu bởi bọn linh trưởng ngày càng hãm tài.

Jaos hội quan ngại theo zõi, Ngài Phangxit dự kiến với SG Ki-ban-mun, cha đang bận gộn cho sự kiện này, zưng có thể không xảy za.

Các con hay khắc tâm zững nhận định cha gửi Cantiva, Jaos hoàng có chủ trì tu chính, zư sau:

1- Linh chảng tuyền cầu ngày càng lười nhác, có khả năng gài đuôi (@Lan-dao, bạn thầy zậy hoàng tương thời thiên đàng bơ-sữa nông trang, máy kéo ngốn dầu,...). Chúng thích hớp đớp miễn phí của thiên hạ, tạo ra trái núi an sinh to vật trước các lãnh tụ đầu linh chảng.

2- Chủ nghĩa bảo hộ mạo zịch hồi phục theo kiểu “đèn nhà ai zạng nhà ấy”. Các con đọ và khối linh chảng chậm tiến và mớm tiến zư BRICs gất chầy chật mưu sinh theo kiểu "thả cỏ".

3- Bê các con đã thắng nhợi bước đầu về tiền tệ; bỏn khoái con Lọ zuồi đã “KẾT HỐI” tuyền bộ vàng và ngoại tệ vào túi Bê để kiểm soát su-sinh, duy trì kiền lực.

4- Sức đọ tiếp tục được khai hoang về thể chất và tinh thần, để tạo sản phẩm cho ngoại và thuế cho Bê. Tài nguyên đọ bị vắt zư Hoàng Tướng vắt sữa dê, bò.

5- Các con thân yêu, Hồng phúc nhớn nhất của Bê các con chính là sự chậm tiến của bầy đọ. Phá Lang Sa, Nhật Bổn, và Tào mơ ước có được su-sinh zư đọ.

6- Dưng gần đây, đọ có nhiều jấu hiệu hung hãn, do bức xúc mưu sinh mưu sướng (Hoàng tướng được tu nhân- tách đức, mà nhiều lúc cỏn muốn thành sát thủ; nhiều lần cỏn đòi đút dương vật vào mõm su-sinh đọ). Bê các con đã thông qua Luật chống khủng bố, đối tượng chính lại là đọ. Bê độc kiền ngoại tệ, vàng, năng lượng triền dẫn và tài ngiên nhẽ đương nhiên bỏn độc kiền Cươp_Giet_Hiep.

Cha thương yêu các con, Jáo hội có trách nhiệm kìm hãm sự tái phát, lại zống su-sinh thuở Cộng sản nguyên thủy mông muội ở hành tinh. Nếu có bỏ sót vùng nào là ngoài ý của Sáng Thế.

Paolo Trang gáo hóa mục đồng.

Danko said...

ĐCC, nói cho nhoanh là Bê đéo từ bỏ bất cứ " đỉnh cao chỉ huy nào" cả.

Mia Otto said...

@Binh Nhì

Em chán đuôi Nờ em quẳng đi luôn rồi nha hehe. Tới cũng change of name luôn, giấytờ tên Lừa đọc méo hết cả mồm chả được tíchsự gì sất.

Mia Otto said...

@ chị Nga

Thời ở quán Bựa cũ, khi còn là vôthần toàntòng, em đã từng tranhnhuận với chị về conngười có sốphận, có Đấng Tối Cao quyếtđịnh vậnmệnh hai không.

Chị có Đứctin vữngchắc vào PLC. Em kínhtrọng chị nhẽ đó. Mọi Tôngiáo đều đáng kínhtrọng dù có tínthác hai không. Judged not.

Dưng nếu chị chưa hiểu về đạo Chúa cách rốtráo, nhậnđịnh gì nhẽ thêm ? thì ít gây hiểunhầm hơn. Đó cũng là một cách tôntrọng vậy em nghĩ.Mia Otto said...

Binh Nhì said... (152)
"Các cô vốn đã bị nguyền rủa ngay từ buổi đầu, ngay từ buổi đầu rõ chưa các cô. Các cô phải đổ mồ hôi trán bốc cứt mọi ngày cho đến chết mới có bánh ăn. Các cô sẽ phải về với cát bụi bởi từ đó các cô đã sinh ra. Các cô kiểu đéo gì cũng phải đi ngủ với giun, vì đó là ý Chúa."

Em nghĩ khác.

Từ buổi đầu Chúa Toàn Năng tạodựng vũtrụ chim trời cá biển muôngthú trên cạn, mọi kỳvĩ để tặng cho con người Chúa táctạo theo hìnhảnh của Ngài.

Mọi quàtặng đó Chúa chỉ dành riêng cho con người.

"28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”29"

Đó là ý Chúa.

Nhưng nghịch lại ý Chúa, đó là ý Người.

Khi đó con người bị trừngphạt. Chúa vẫn yêu con người mọi nhẽ. Bible là minhchứng của TìnhYêu ấy vượt mọi thờiđại.


bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Địt mẹ con Chù, văn vở đéo gì mà 'lằng nhằng mhw lồn chằng mới bẹn' thế, khai hóa Đọ kiểu của cô thì hehe có mà khai vào lồn, bởi muốn hiểu dững gì cô ọe ra thì phải có một phông kiến thức tương đương, mà đã tương đương thì cần lồn gì đọc những 'chước tác' của cô.
Trước khi lặn, anh phải chưởi địt bu con Phao-lồ Chù nhát nữa. [/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#000066"]Linh chảng Bựa no cần đc jáohóa kìa con Chù đcm con Chù đéo cần lí do hahah[/co][/si]

Anonymous said...

[si="6"][co="#FF9999"]Zì lên jảng bài tiếp đê Zì ơi[/co][/si]

Unknown said...

@chị Nga : Dã em là kẻ vô thần, nên em cho rằng em có cái nhìn khá thoáng về Đạo. Em nghĩ Đạo là phương pháp giúp con người nhìn sâu vào bên trọng cơ thể.

Vì sao?

Vì ai hiểu rõ ta nhất, ngoài ta?

Binh Nhì said...

Me ri iêu kiều nàng hỡi,

Tất cả muôn loài được Chúa tạo dựng vì con người và cho con người nhưng không có loài nào bị nguyền rủa but loài người, tmt. Đất bị chúc dữ trổ sinh gai góc cho lũ loài người phải khó nhọc bốc cứt mọi ngày.

Binh Nhì said...

Việc Chúa iêu ta như kinh thánh minh chứng đó là lòng vị tha của Ngài vì ngài là Chúa. Nhưng con người phải chết, phải có ngày phán xét là điều được xác quyết Me ri yêu ạ. Điều điểu đồng nghĩa lũ loài người không bất tử được, nhưng đéo ai cấm các cô mơ?

Unknown said...

(2) Ngoài việc có niềm tin sâu sắc vào Đạo (aka niềm tin vào bản thân), em lại nghĩ đến việc "tự kỷ ám thị" nghĩa là tự thôi miên mình.

Ví dụ : Trước khi đi ngủ, em tự lẩm nhẩm với mình là sáng mai 6h em dậy. Vậy là sáng mai 6h em dậy. Chẳng cần ai gọi.

Hoặc như chị Hồng Vàng cồng ở trên kia, chị ấy có thể thấy rất nhiều thứ vớ vẩn (với chị ấy) đang diễn ra và tự hỏi tại sao nó diễn ra nhiều như vậy, cho dù việc đó chiếm 90% hay 0.001%.

Unknown said...

(3) Điều kế tiếp là Kiên trì. Chỗ này chắc ai cũng rõ. Việc gì cũng cần sự lặp đi lặp lại.

Ví dụ : Đọc quán bựa hằng ngày, đi lễ nhà thờ hàng tuần, mừng Tết hằng năm.

Unknown said...

[fo: color="#FF0000"]Bấttử[/fo]

(21) Vướnđề đã gõ. Muốn bấttử, các cô fải có máo-lạnh.

Thếnầu là máo-lạnh?

Khi thânnhiệt các cô tới 45o mà người vưỡn thoảimái nhanhnhẹn, chỉ hơi gức-đầu chút. Hoặc khi thânnhiệt hạ xuống 25o mà các cô vưỡn không lănlộn còngqueo gungẩy. Đó là các cô đã chớm có máo-lạnh.

Người bìnhthường thânnhiệt vầu quãng 37oC. Khi sốt tới 44o, tèo luôn. Hoặc khi lạnh tới 30o, cũng tèo tốt. Vậy các cô chỉ sống tới 80 niên là đúng mẹ gòi.

Zì thì sốt tới 50o cũng đéo sao cả. Zững lần Zì cóvẻ nhứcđầu đều đo được cỡ 45o.

Hoặc Zì lạnh tới 20o cũng đéo sao nốt. Zì cóthể vầu ngủ trong tủlạnh 2 tuần nếu khoang đá của ông ý đủ nhớn và có chỗ đái & ỉa.

[img=http://helpmesleep.us/wp-content/uploads/2012/07/photodune-412218-woman-in-refrigerator-xs.jpg]

Unknown said...

(4) Vậy bất tử có không? Nếu thực hành đủ 3 bước trên thì hoàn toàn có thể.

Bất tử không nhất thiết phải sống cho mãn kiếp nầy, mà có thể tái sinh ở kiếp sau hoặc nhảy ngược lại kiếp trước hoặc nhảy luôn qua chiều không gian khác.

Ví dụ: em Như ý miền Tây sống 3 kiếp vì tu chưa đắc đạo. http://ngoisao.vn/ky-quac/chuyen-la-viet-nam/co-be-nho-ro-chuyen-tu-ba-kiep-truoc-gay-xon-xao-mien-tay-101174.html

pín said...

cồng dì số 1 chứ đéo phải 21 dcm

pín said...

chờ 3 cồng nữa, Dì vĩ đại thì thánh gồi địt mẹ

pín said...

Dì sống đc tủ lạnh 1 tuần thì Dì chăn dê làm đéo gì, nổi mẹ nhất ác hen ty na ôi he he he

Unknown said...

(22) Vậy mần thếnầu để có máo-lạnh?

Lếu là tạng người bấthủ, thì các cô cóthể luyện được máo-lạnh. Khi các cô mặc cômlê thoảimái jữa tiết jời 44o, hoặc khi các cô vôtư mặc sơmi lúc 6o, là các cô đã có tốchất máo-lạnh.

Bọn đạosĩ Yoga bên Ấn, hoặc Đạojáo bên Tào, đều có nhiều con luyện được máo-lạnh. Bọn nài leo lên zẫy Chômôlungma ngồi thiền trầntruồng cả tháng, là thường. Hoặc tắm trong suối khoáng 80o, cũng là thường.

Bọn nài chúng hầunhư không chết trước tuổi 200-300 nha các cô. Chỉ là chúng trốntránh lácải nên các cô chả có sốliệu mà chép vầu sách kỷlục.

pín said...

con đạo sĩ Lừa mặt lồn này thọ 2 tram tuổi rồi này, địt mẹ đá vỡ gan rắn hổ mây ( đéo biết rắn lồn gì) bú vinataba mà vưỡn địt mẹ mạnh như mãnh hổ
[img=https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTakt62mMkRWwDK0aDLvSvrgvrCp7btz7f_-2YPhwNQ55boI6Fz0A]

Unknown said...

(23) Các cô biết bọn đạosĩ máo-lạnh thường chết vì nhẽ jì nhất không?

Chúng chết-đói, các cô ạ. Đcm hiếmhoi chết vì bịnhtật, hiếmhoi chết vì tainạn, mà lại fổbiến chết đói, thế mới tài.

Chúng nhịn cắn 6-7 tháng là thường, zưng có đận nổi cơn hâm chúng lên đỉnh lúi ngồi nhịn mẹ 2 năm. Thế là chết thôi chứ có đéo jì đâu. Cái mái chạy tiếtkiệm đến mấy thì cũng cần nạp xăng chứ.

Vậy muốn bấttử thì đừng có nhịn cắn quá đà. Nhịn vừa đủ thôi nha văncông.

Zưng bọn bấttử ý, khi chết thì thịt chúng đéo thối cũng chẳng zữa. Khi sang Ấn, các cô cóthể nhờ bọn tuagai zẫn xem các đạosĩ ngủ vĩnhviễn ngay trên jường chúng, đã nhiều chục năm.

Chúng đang ngủ hay đã chết? Đéo biết được. Chỉ biết chúng đã nằm thế từ thời cô Gandhi bạn Zì còn ỉa đùn. Mặt không biến-sắc. Mũi không thở. Tiêm không đập. Zưng zazẻ vưỡn hồng như trángniên.

[img=http://images.elephantjournal.com/wp-content/uploads/2012/03/dead-body-500x334.jpg]

Anonymous said...

[si="6"][co="#00FF00"]Zì thi bấttử mẹ gòi hê hê dâm công Zì luyện tới cảnhjới tốităm à nhầm tốicao chưa Zì vĩđại kèn teo[/co][/si]

Unknown said...

DKM mụ Zì, xuất hiện đúng lúc thế mụ. DKM.

Binh Nhì said...

Con Zì chui vào tử đá ngủ thì ác mẹ rồi dm. Tôi tin là có chui vào zưng cắn lồn mà chui ra được cho bằng có thằng khiêng ra đem đến nhà lạnh bệnh viện, để mần gì thì các cô tự biết.

CaiKhi said...

Bọn Đạo Sĩ ngồi trên các triền lúi quanh năm tuyết phủ trên Tây Tạng, hoặc nơi thâm sơn cùng cốc. Chúng thiền để đạt được "Ngộ". Zưng trên con đường đạt được Ngộ đó, bỏn tự dưng có được mấy cái chịu rét chịu nóng chịu đói này kia, và sống dai như đỉa đói cũng búp phát đạt được. Cái đó đéo phải là mục tiêu để bỏn ngồi thiền đâu, cái bỏn muốn, là Ngộ.

Thưa Trung Tướng vĩ đại. Anh mò lên Tây Tạng có lần. Cũng có tò mò vửa đi vửa để ý ngó nghiêng xem có thấy con Thiền Nhân nào không. Không, tịnh không thấy. Bỏn núp kín lắm. Hầu như chỉ nghe đồn.

pín said...

tóm lại cứ ép xác là thọ dcm, cơ mà cứ thui-thủi diện bích thì cũng buồn bỏ mẹ ga dcm

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Chị đơi, con Bín Nghé ọ ọe gì đó? Con nài dạo nài biên còn dùng cả Hán Việt. Chị hãi hãi là.

6 son said...

Trên Tui cũng có 1 con Đạo Sĩ kiểu vại.
Từ ngày Tui biết nhìn tới zờ đã thấy Cỏn như vại rùi.
Cỏn cứ đi lang thang ở đường mồm lẩm bẩm tụng kinh.
Cỏn zất thích mặc quân phục, đeo biển hiệu và đội mũ kê pi,hehe
Cỏn hay mò mẫm bới zác cắn và nghe ngóng lung lung.
Ngày còn bé thẩy bẩu Cỏn hành tung vô cùng bí ẩn và là zán điệp nằm vùng.

Unknown said...

Địt con mẹ bọn mặt lồn trâu

Mia Otto said...

Nầy thì bò

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/null_zps018551ea.jpg[/im]

Nầy thì ngựa

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/null_zps0fa2c03c.jpg[/im]

Nầy thì zê

[im]http://i1348.photobucket.com/albums/p728/MaryNguyen31/null_zps899590a0.jpg[/im]

Bảo sao chả cắt cồng từ 10 còn 4 hehe. Lại còn vện tintin nữa thì hóng dài đầu.

Mà Ắc Zăng Tin có tuyết mà nhờ cần gì tủlạnh nữa đâu Zì ơi hehe. Zì mần cái giường hàn ngọc giống Tiểu Long Nữ mà luyện bấttử.

Mia Otto said...

If I had a heart

[youtube=http://youtu.be/bK_z0TJS9V8]

jerrylouis said...

Hehe, ngoài khả năng ngủ tủ lạnh thì anh Zì cũng hóm vô đối!

QUANRE17 said...

Đọc mái cái bài jảng về SốngZưngĐéoThèmChết của Anh Buồi Mềm hôm nai mà em cười té đái. Đm ai mà chả biết chình hài hước của Anh nà Caođẳng mẹ, zưng ở cảnh jới nài thì đúng nà vô đối thật... đcm nổ thì một vừa hai fải thôi chứ, cứ zư Bôm thế nài thì đéo ai mà chệu cho thấu.

QUANRE17 said...

Con ĐạoSĩ trên quê con Són, nhẽ có khi nà Anh Buồi Mềm cũng nên...Ơ zưng mà, đcm ở quê tao cũng có mái con ĐạoSĩ y zư vại hêhhe.

nang_giua_trua said...


Đọc mấy cồng giảng về bất tử của Trung Tương mới chợt nghĩ ra.

Bọn máulạnh ấy, thânnhiệt thấp thế thì chẳng khác nào suốt đời sống trong tủlạnh. Bảo sao thịt bỏn không tươi roirói. Chết thế quái nào được nhỉ!

Còn thịt mình lúc nào dở nóng dở lạnh, không thiu thối mới lạ!

Hu hu

Rốt said...

Ai đó có thể mất cả tuần để suy nghĩ cách sống lâu, Rốt thì chỉ có weekend đúng nửa ngày CN để ngủ :( ...

Rốt chưa từng bị ám ảnh bởi cái chết, chỉ lo mình sống mỗi ngày có gì hay, và chết cách nào cho gọn nhẹ. Sợ nhất là sống dở chít dở :(

Unknown said...

An Hoang Trung Tuong said... (180)
Địt con mẹ bọn mặt lồn trâu

No said...


Cha thỉnh dzảng về kinh tài Bê, và bất tử vào buổi sáng đẹp zời, sau khi cha vòng West Lake đón hồng quang Sáng thế và khói Cam tuyền, hứng nước Cam lồ từ zời cao.
1. Về kinh tài, Bê các con từng áp phe phiện nuôi tuyền bộ máy kháng Pháp zững năm Ất dậu đến Quý Tỵ (@@ con Ninh Đăng Trần và đệ cỏn), sau bỏn buôn đô la đổi tiền ông Ziệm Thệu để đánh nhau (@ Châu Minh Lữ và gất nhiều đệ cỏn). Nay bỏn vẫn có mánh buôn vàng zư Hoàng Tướng phân tích.

Quả cưa cái thưng (ruler) đo vàng, có từ thời con Lượng và Chuẩn (bố thàng cóng* ruồi) * cóng là loại bình thủy silicat. Võ này, Tào đại Tháo (đồng niên Phaolo đệ tứ) từng cứu quân ngụy qua đói khát, sau cỏn cho thanh tra chém chết thằng quan hậu cần gò thưng còn già nửa để nuôi quân gấp đôi số ngày dự trữ lương thảo.

Bê các con không khù khạo, bỏn còn võ lởm thuế, đặt ở mức cao đến 28% gần nhất quả đất trong hơn 10 năm qua. Bỏn bán lậu khoáng sản nhập vào tài khoản ngân sách (special) chi nhanh, không qua bọn nghị gật. Con nào ở zàn khoan muốn ba tỷ điếu phúng hãy tố cáo zững vụ bán dầu lậu (loại chua có kim loại quý lẫn trỏng)!

2. Về bất tử, cha khuyến các con hốc húp có hạn, chết vì ăn nhiều hơn vì đói các con ạh. Bạn cha mấy đứa đang coi hang động Tạng Tây, trong hang sâu núi cao đó có nhiều các thân lạnh “lâm sàng” nhằm zữ quỹ gien nếu xẩy ra nạn hồng thủy. Bỏn quấn vải ăn ít lắm, nằm là chính, người vào chăm là zững đạo sĩ đã áp cảnh giới cực lạc, tập tự tinh khiết của Cha và các môn đồ xuất sắc, áp đùi bà Phật quan âm trên tòa sen.

Các con hãy nạp nước Cam lồ khoảng 6 lít/ngày, hít khói Cam tuyền nhẹ nhàng, đớp ánh dương Sáng Thế (dư cây phông lan chỉ nắng gió mà thơm tươi) ắt trường sanh bất lão. Hoàng tướng của các con có thuật, cỏn đã phổ, các con gắng học tập, luyện tu, xa lánh tham sân si, quẹo vào ngã Chúa, hỉ xả với tiếng cười thoát tục.

Zưng cha biết các con kiếp mưu sinh vạ vật dưới trời, không thoát được cái phàm tục vào ra thân thể. Dẫu đĩa sứ Zang Tây, đũa ngà voi Amacông mà xực tiết canh máu đỏ, mặn muội tanh nồng sớm lão hóa tuyền thân. Hoàng tướng chửi các con diện âm hộ ngưu, nhẽ đúng gòi.

Cha phủ dụ su-sinh dẫu 1000 con có một con tiến hóa là Chúa vui lòng đánh đu thập tự cứu dỗi phổ độ nhân sinh.

Phao lo Trang kính trọng sinh tồn, tiến hóa của linh chảng!

Rốt said...

À nhưng cuối tuần này Rốt sẽ lại tự sướng một chuyến đi biển, biển ấm áp chứ không ướp lạnh ở biển lạnh như Zì, hihi...

@Mèo Lười: chẳng ai xứng đáng được chiều chuộng hơn chính bản thân mình. Hãy cho mình hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất có thể được, cũng là một cách nuôi dưỡng tâm trí mình lành mạnh :)... Hãy chọn người đàn ông tốt nhất có thể, điều kiện sống tốt nhất có thể, những người bạn có lối sống tích cực, những nơi thiên nhiên tươi đẹp...

Clip này dài hơn 2 tiếng đồng hồ đấy. Mèo kiếm cái màn hình nào rộng nhất có thể và cứ để đấy cho không gian được nhẹ nhõm...

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-fq2LpyJCzs]

Rốt said...

Dường như trong mọi lựa chọn thì điều khó khăn nhất đối với phụ nữ là lựa chọn người đàn ông tốt nhất cho mình, nhất là khi đã có gia đình con cái...

Nhưng trong từ điển của Rốt không có từ KHÔNG THỂ!!! Động từ Rốt dùng nhiều nhất là TÔI THÍCH, TÔI MUỐN, TÔI LÀM... Tại sao không?

Rô dạo này trốn đi hưởng lạc những đâu mà mất dạng nhỉ? Rốt cũng khoái Rô ở chỗ không có gì là KHÔNG THỂ!

Mia Otto said...

Uầy, anh Caikhi đi Tây Tạng rồi à? Em nghe đồn đi khó lắm mà nhở.

Đó là nơi em sẽ đi hehe. Em thích rất. Dững kỳbí, tậptục đáng chiêmngưỡng khámphá. Nhất là món Thiêntáng nha!

Mia Otto said...

Bấttử, thì hehe quả Scar - Mad King nó bảo thế nài

"...A queen, man! A queen! Without a queen, what am I? A dead end, no line, no
descendants, no future. With a queen, I'll have cubs... Immortality will be mine! Immortality will be mine!..."

[youtube=http://youtu.be/wqUbkD-uAp8]

Đạikhái thế, nhẽ nhiđồng mang lại cảmgiác này ngoài Tìnhyêu có phỏng? Em nghĩ nhẽ cũng đúng.

CaiKhi said...

Maria nàng hỡi!

Không biết em bẩu đi Tây Tạng khó lắm là khó ở góc độ nầu. Thủ tục? Hay đường khó đi? Hay gì?

Nhưng lếu em muốn đi, thì anh khuyên em nên chuẩn bị một thể lực thật tốt. Trên trển không khí cực loãng vì quá cao. Em đi bộ khoảng 5 bước sẽ phải thở dốc như khi ở nhà em bơi tận lực 100m bướm. Đêm ngủ, em chỉ cần trở mình qua lại là đã thấy mệt như vửa cùng chó mây mưa một trận đã đời. Có khi sẽ phải kêu con chủ khách sạn mang đến bình oxy để thở, chúng luôn có sẵn. Khi ngồi ô tô, em phải chú ý không ngủ thiếp đi vì rất dễ không tỉnh lại nữa. Mà cái không khí đó lại làm cho em cứ lên xe là chỉ muốn ngủ.

Ngoài ra trên đó còn rất dễ dính một bệnh gì đó mà bọn Tàu kêu là bệnh "nước tràn vào phổi". Dính cái đó cũng căng lắm.

Rốt said...

Rốt chợt có một sáng kiến: để giúp cho các couples bớt nghèo nàn ý tưởng tạo cảm hứng yêu đương, thỉnh thoảng Rốt sẽ share một tip for lovers, không hứa sẽ có liên tục, cho nên nếu ai có ý tưởng thì share nha, Rốt cũng muốn học hỏi... Thật đáng chán nếu yêu mà kém sáng tạo :)

Rốt thề là ý tưởng của chính Rốt, một số đã thực hiện, một số chưa có dịp, nhưng ko hề copy anywhere on net...

Tip for lovers #1: đang trong vòng tay zai, trên sofa và cùng share li cafe sáng, ngắm cuộc sống vừa tỉnh giấc bên ngoài cửa sổ. Hãy thử cầm tay zai và chạm nhẹ các ngón tay lên môi mình, cảm nhận cảm giác lan truyền trên môi, rồi bất ngờ cắn nhẹ một phát lên một ngón nào đó... Tại sao điều đó làm zai phấn khích thì Rốt chịu :)

Cọp Già Gác Kiếm said...

Em Rốt không trả nhời Cồng Chơi Lỗ Đít của Cộp, mà còn suy nghĩ đó dướis uy nghĩ tục tĩu thông thường, Cộp Chê...!

Còn Hàng Ốc salông , đã bẩu im miệng bam đi không nghe à!

Trên đời nài, sống lâu hai bất tử làm đéo giề nếu không biết hưởng thụ lạc thú trời cho!

Cộp quyết tâm đeo bám Cồng Chơi Lỗ Đít là có 2 lý do:

(1) Muốn đánh giá các Suy Nghĩ cao cấp khác biệt của các Bựa VS, ai dè cũng gặp sự thẹn thùng e dè như bên web trẻ trâu.., chán chán là...!

(2) Muốn các Bựa đực rựa hiểu rằng mình rất là salông khi chỉ xem phim hay đọc truyện xxx mà thật sự chưa thấu hiểu các đỉnh cao của Ái Ân, Hưởng Lạc!

Nhưng mà cả 2 mục đích trên đều đéo có cái nầu được..., chán chán là...!

Quán Bựa giề riết cứ như Nhà Thờ thế nài!!! Hãy tỉnh lại đi mái con chiên...!huhu...

Cọp Già Gác Kiếm said...

Mụ Zì đang biên về những Bí Ẩn của Ấn Độ, là những Điểm Mù của Y Khoa nói riêng và Khoa Học ngày nay nói chung!

Hay Hay là, típ đi Zì.., cởi quần ngồi hóng cho mát dái...!

Mia Otto said...

@ anh Caikhi

Em có người bạn đi Cửu Trại Câu năm 2012, muốn qua Tai Tạng mà không xin được visa.

Mới đây có nghe nói đã ngừng cấp visa cho VN.

Giờ em mà đi vưỡn khó. Nhẽ phải 5 niên nữa hehe thì mới ngon được.

Đường khó em ngán gì, thành anh vì đã share kinhnghiệm nha. Vụ thểlực thì chắc em không ngại. Đạikhái vẫn mê lắm!

Anh kể chút nữa đi hehe nghe hấpdẫn nhở.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Maria said... (198)

caikhi said... (194)
----
Từ 2012, VN là một trong 6 nước gồm Anh, Na Uy, Hàn Quốc, Áo, Philippines, VN bị cấm vào Tây Táng, nhưng phía TQ không tuyên bố rõ lý do tại sao cấm 6 nước này.


Người Việt Nam bị cấm vào Tây Tạng

Ly cũng có mong muốn được một lần tới Tây Tạng mà chưa làm được, nên khi lệnh cấm này được đăng tải từ năm ngoái, Ly cũng đã từng lôi vào Quán một lần hỏi xem có anh chị nào biết về những lý do ẩn khuất sâu xa (nếu có)sau câu chuyện cấm này không, nhưng rất tiếc không nhận được reply của Bựa nào.

Nếu TQ vẫn mãi áp dụng lệnh cấm đến Tây Tạng đối với VN thì quả thật rất đáng tiếc cho những người muốn tới mà chưa có dịp đến được.

Mia Otto said...

Thành chị Lyly. Giàhói cũng bảo em 1 lần. Em nghĩ chuẩn trăm trăm chả check lại.

Hy vọng 5 năm tới anh Tào không cấm nốt Canada để em còn có cửa xách balo mà đi cho nó máo. Em thích từ lâu lắm rồi. Càng khó càng hấpdẫn hụhụShare this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 508   Newer› Newest»

Post a Comment