Latest Comments
Saturday, 14 December 2013


Fast MBA Season II (Fast MBA Khóa II)

Fast MBA Season II (Fast MBA Khóa II)


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khóa II Fast MBA dựđịnh khaigiảng ngày 21 tháng XII năm 2013.

Các văncông đã đăngký trước ngày 11.XII.2013 vuilòng thanhtoán họcphí để khóahọc triểnkhai thànhcông.

Những văncông đăngký đúng hạn nhưng không kịp thanhtoán họcphí sẽ tựđộng chuyển sang danhsách đăngký Khóa III.

Họcphí Fast MBA cóthể trả toànphần hoặc từngphần qua dịchvụ Paypal. Hiện chưa có thayđổi gì về mức họcphí và hìnhthức thanhtoán như xuchiêng đồnđoán.

Địachỉ thanhtoán vẫn là:

http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/p/thamgia-fast-mba.html

Và:

http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/p/ban-hang.html

Welcome thếgiới trithức Bựa.

Trích một đoạn bài giảng Fast MBA quảngcáo

Họcphần #1: Kinhtếhọc Ứngdụng

Session 1.1: Vimô tổngquát

(1.1.3) Giớihạn khảnăng sảnxuất

[1] Quyluật chiphí cơhội tăng-dần, aka quyluật lợitức giảm-dần (law of increasing opportunity cost, aka law of diminishing returns), phátbiểu rằng: muốn sảnxuất thêm một lượng hànghóa nhấtđịnh, xãhội càng-lúc-càng phải hysinh nhiều hơn.

Dĩnhiên chúngta giảthiết điềukiện sảnxuất không thayđổi, với trạngthái khanhiếm đặcthù. Chứ các cô thừathãi cả đất trồng lúa lẫn đất trồng hoa, thì nói làm đéo gì.

Chảdụ như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các cô đang tínhtoán dùng xưởng lắpráp tivi làm xưởng xaysát ngô.

Muốn tăng sảnxuất ngô (lươngthực) từ 0 lên 10 tấn, các cô phải giảm sảnxuất tivi (máymóc) từ 150 xuống 140 chiếc, tức hysinh 10 ông tivi.

Nhưng muốn tiếptục tăng sảnxuất ngô từ 10 lên 20 tấn, các cô phải giảm sảnxuất tivi từ 140 xuống 120 chiếc, tức hysinh tận 20 ông tivi, chứ không chỉ 10 ông như trên.

Và muốn tăng sảnxuất ngô từ 40 lên 50 tấn, các cô phải giảm sảnxuất tivi từ 50 xuống 0 chiếc, tức các cô phải hysinh những 50 đơnvị máymóc cho 10 đơnvị lươngthực tăng-thêm.

Trườnghợp ngược-lại, tức các cô muốn tăng sảnxuất tivi và giảm sảnxuất ngô, cũng ychang. Chiphí cơhội cứ lớn-dần.

Hầunhư là quyluật.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


[2] Đường giớihạn khảnăng sảnxuất (production-possibility frontier, aka PPF) là đồthị môtả biếnđộng sảnlượng 2 loại hànghóa sửdụng chung nguồnlực. Trong vídụ mục [1], là ngô (lươngthực) và tivi (máymóc). Tăng cái No1 thì giảm cái No2, và ngược-lại.

Như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đồthị xâydựng theo sốliệu tại minhhọa mục [1].

Trục-hoành biểuthị sảnlượng ngô (lươngthực).

Trục-tung biểuthị sảnlượng tivi (máymóc).

Đường màu-đỏ chính là PPF.

A/B/C/D/E/F là các phươngán sảnxuất đã kiểmchứng hoặc khẳngđịnh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Căncứ đồthị này, các cô thấy phươngán giảđịnh M (với sảnlượng 45 tấn ngô, 100 chiếc tivi) vượt mẹ nănglực sảnxuất hiệntại, không cách nào đạt được. Điểm M nằm ngoài PPF.

Trái-lại, phươngán N (với sảnlượng 25 tấn ngô, 60 chiếc tivi) thật đầnđộn, bởi nănglực sảnxuất bị phíphạm. Điểm N nằm sâu trong PPF. Các cô hoàntoàn cóthể lập kếhoạch sảnxuất 37 tấn ngô, 60 chiếc tivi, với nguồnlực không đổi.

Vậy PPF, đúng với tên-gọi nó, là đường giớihạn nănglực sảnxuất của các cô.

PPF giúp các cô lựachọn sảnxuất hànghóa gì, mỗi thứ baonhiêu miếng, để có hiệuquả tốiđa.

(1.1.4) Quyluật khanhiếm

[1] Quyluật khanhiếm (law of scarcity) phátbiểu đạikhái rằng: mongmuốn của quầnchúng luôn vượt-quá khảnăng chịuđựng của xãhội, và, khi đámđông khoái một món gì hiếmhoi hữuhạn, thì dứtkhoát giátrị món ý tăng mẹ lên.

Chiểu quyluật khanhiếm, chúngta cần nhậnxét:
(i) chẳng baogiờ có-chuyện mọi mụctiêu của xãhội được cùng-lúc hoànthành,
(ii) mật ít ruồi nhiều, nước chảy chỗ trũng.

Đây không chỉ là quyluật, đây là tiênđề.

[2] Hiệuquả kinhtế (economic efficiency) là tiêuchuẩn cao nhất của mọi lựachọn.

Chắcchắn rồi, bởi quyluật khanhiếm [1].

Kinhtếhọc là khoahọc miệtmài tìm hiệuquả kinhtế chốngchỏi quyluật khanhiếm.

(1.1.5) Quyluật năngsuất cậnbiên giảm-dần

[1] Năngsuất cậnbiên (marginal productivity, aka MP), hay năngsuất cậnbiên vậtlý của một yếutố sảnxuất (marginal physical product of an input), hay năngsuất biên, là sốlượng sảnphẩm tăng-thêm khi các cô bổsung 1 đơnvị yếutố sảnxuất (factor of production), trong-khi giữ-nguyên các yếutố sảnxuất khác.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Chảdụ, giađình các cô có 5 nhânlực, hànhnghề giacông đóng quantài (hòm). Mỗi tháng, các cô xuấtxưởng 30 sảnphẩm.

Làmăn tốt, các cô thuê thêm 1 bầnnông. Qua tháng, các cô xuấtxưởng 35 sảnphẩm.

Chúngta nói, năngsuất cậnbiên của laocông xínghiệp quantài (giađình) các cô bằng 5 hòm/người/tháng.

Các cô lại thuê thêm 1 bầnnông nữa. Qua tháng tiếp, các cô xuấtxưởng 39 sảnphẩm.

Chúngta nói, năngsuất cậnbiên của xínghiệp quantài lúc này bằng 4 hòm/người/tháng.

[2] Quyluật năngsuất cậnbiên giảm-dần (law of diminishing marginal productivity), aka quyluật hiệusuất giảm-dần, phátbiểu rằng: đến một ngưỡng nhấtđịnh, thì năngsuất cậnbiên của một yếutố sảnxuất (aka đầuvào, aka input, vídụ nhâncông hay dâychuyền) sẽ giảm khi các cô tăng sốlượng nó mà không thayđổi các yếutố khác.

Trong vídụ giacông quantài, năngsuất banđầu các cô bằng 6 hòm/người/tháng. Thêm bầnnông No1, năngsuất con này giảm còn 5 hòm/tháng (năngsuất bìnhquân 5.8 hòm/tháng). Thêm bầnnông No2, năngsuất nó giảm tiếp, chỉ còn 4 hòm (năngsuất bìnhquân 5.6 hòm/tháng).

Đcm dễ hiểu. Nhà các cô rộng 50m2, 5 thằng culy xoaytrở là tạm-đủ. Thêm một thằng, nhà vẫn 50m2, thaotác bắtđầu khókhăn. Thêm thằng nữa, khókhăn nữa. Năngsuất đươngnhiên phải giảm. Nếu các cô nhồi 100 hay 500 culy, năngsuất chúng sẽ bằng zero.

(1.1.6) Phântích cậnbiên

[1] Lợiích cậnbiên (marginal benefit, aka MB), là lợiích các cô thu-được khi sảnxuất (hoặc tiêudùng) thêm một đơnvị hànghóa (hoặc dịchvụ). Lợiích này cóthể là tiền, cóthể không.

Lợiích cậnbiên cóvẻ không hoàntoàn giống doanhthu cậnbiên (marginal revenue, aka MR), nhưng tại ngữcảnh tạmthời, chúng tươngđồng. Vậy, MB~MR.

[2] Chiphí cậnbiên (marginal cost, aka MC), là chiphí các cô bỏ-ra khi sảnxuất (hoặc tiêudùng) thêm một đơnvị hànghóa (hoặc dịchvụ). Chiphí này cóthể là tiền, cóthể không, nhưng quyđổi được thành tiền.

[3] Lợinhuận cậnbiên (marginal profit) là hiệusố MR-MC.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Chảdụ, xínghiệp quantài nhà các cô mỗi tuần sảnxuất 7 hòm, và cânnhắc tăng sảnlượng lên 8 cái.

Theo bảng trên, tổng-chiphí sẽ tăng từ 81mil lên 95mil, tức tăng 14mil.

Chúngta nói, chiphí cậnbiên MC của các cô đang bằng 14mil/hòm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khi tăng sảnlượng, giá bán hòm các cô phải giảm từ 15mil/cái xuống 14mil (xem bảng), và tổng-doanhthu sẽ tăng từ 105mil lên 112mil, tức tăng 7mil.

Chúngta nói, doanhthu cậnbiên MR của các cô đang bằng 7mil/hòm.

Vậy, lợinhuận cậnbiên các cô bằng 7mil-14mil, aka [âm] 7mil/hòm. Nghĩa-là, thà đéo làm còn hơn hehe, càng làm càng thiệt.

[4] Phântích cậnbiên (marginal analysis) là phươngpháp lựachọn phươngán sảnxuất tốiưu dựa trên sốliệu doanhthu cậnbiên MR và chiphí cậnbiên MC.

Bọn hànlâm đã chứngminh, rằng lợinhuận doanhnghiệp sẽ đạt cựcđại khi MR bằng MC.

Bảnchất của triếtlý này là:
(i) Nếu MR>MC thì nên mởrộng quymô sảnxuất,
(ii) Nếu MR<MC thì phải thunhỏ quymô sảnxuất,
(iii) Nếu MR=MC thì quymô sảnxuất là tốiưu.

Hiểu không văncông?

Khi tăng sảnlượng, mà doanhthu tăng nhiều hơn chiphí, thì cứ tăng thôi.

Còn khi tăng sảnlượng, mà doanhthu tăng ít hơn chiphí, thì stop, hoặc giảm mẹ sảnlượng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Note: Lợinhuận cậnbiên hoàntoàn khác lợinhuận kinhdoanh nha văncông đcm văncông.

Page:


902 comments:1 – 200 of 902   Newer›   Newest»
Miumiu said...

Khóa III Fast MBA .....xạoooooo


Bắt giò được cái sướng quá hehehe

Củ Chuối Tây said...

Uôi, nhanh quá, vậy là đã đi qua 2 học phần.

Mia Otto said...

Nào, đi học hehee

Thành Zì.

Cathnga said...

Thành Zì, he he, thành Zì.
Em nghĩ gằng: tụi Tai lông thường sẽ tăng sản lượng bằng cách làm thêm giờ cật lực để giảm chi phí chứ hiếm khi tăng thêm nhân công.
Nhưng đôi khi không tăng sản lượng cũng có thể dẫn tới phá sản vì không đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhẽ vại??? Có trường hợp nài không hở Zì??? Trước đây đọc Cha Giào em cũng chưa rõ đoạn nài lắm: Số doanh nghiệp phá sản nhẽ sau 5 năm cũng không phải là ít có phải chính là lý do nài??? Tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng sau đó thì ...bùm ....., nhẽ quản lý không nủi????

Củ Chuối Tây said...

@ Chị Cathanga:

Sản lượng tăng sẽ đòi hỏi tăng thêm về kho bãi, chi phí quản lí, chi phí quảng cấu, marketing.

Làm thêm thì cũng đòi hỏi thêm về tiền lương, có thể cao hơn giờ làm bình thường.

Khi kinh doanh mà:

1. chi phí cận biên nhỏ hơn doanh thu cận biên thì nên mở rộng kinh doanh.

2. chi phí cận biên = doanh thu cận biên thì giữ nguyên sản lượng.

3. chi phí cận biên lớn hơn doanh thu cận biên thì xem xét giảm sản lượng, cắt giảm kinh doanh.

Cụ thể hơn mời gúc hoặc mời vầu FMBA.Miumiu said...

@ Chị Nga

1.tụi Tai lông thường sẽ tăng sản lượng bằng cách làm thêm giờ cật lực để giảm chi phí

No. Tụi Tai lông sẽ hông chọn giải pháp tiết kiệm chi phí bằng cách khai thác quá mức công suất lao động, sau thời gian lao động phù hợp, thời điểm người lao động phải vận dụng đến CẬT LỰC sức khỏe & khả năng lao động chắn chắn sẽ cho ra những sản phẩm tồi.
Là em suy luận thế chứ đã làm với bọn tai lông đâu mà biết hehee.


2.Nhưng đôi khi không tăng sản lượng cũng có thể dẫn tới phá sản vì không đáp ứng được nhu cầu thị trường

No. Hoàn toàn ngược lại, sản lượng không tăng trong khi Cung vượt quá Cầu là mốc mà DN nào cũng mơ ước vì lúc đó giá không còn do thị trường qđ nữa mà do người bán quyết định. Khi ấy giá sẽ tăng đồng nghĩa với doanh thu tăng mà chi phí ko đổi.

Quy mô ko tăng, lao động ko tăng, vốn ko phải bỏ thêm, đầu lâu ko căng ra thêm mà xiền chảy vào túi nhiều hơn, còn chờ gì nữa, xách ba lô lên và đi thôi (đi du lich í)

Do đó giả thiết "phá sản vì không đáp ứng được nhu cầu thị trường" bị bác bỏ.

(còn tí nìu)

Miumiu said...

3. Tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng sau đó thì ...bùm ....., nhẽ quản lý không nủi????

Yes, em Miu bổ sung thêm ý chị Nga là: bùm ....., do quản lý CHI PHÍ không nủi????

Nhiều DN theo đuổi doanh thu sai, dẫn đến bờ vực phá sản mau chóng.

Họ tìm mọi cách tăng doanh thu nhưng ko kiểm soát nổi chi phí, do đó tăng doanh thu 01 đồng, nhưng chi phí lại tăng 1,5 đồng, dẫn đến mặc dầu doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm 0,5 đồng.

Để hiểu rõ thêm vấn đề, Chị Ngan quý vị nên đầu tư 01 khóa học có tên gọi FMBA do Zì kèn (đã từng khủng) & CO training.

Miumiu said...

Sorry còm trên: chị Nga not chị Ngan, thành thật xin lỗi!

BΩNG MƆ said...

ID 2FG38532MU634224X - em nộp xong học phí rồi. Thành Zì.

Cô Cấn said...

Ở Lừa thì lợi nhuận siêu nghạch đến từ đầu cơ thế mới tài VD: Nhập xe máy cũ rồi phín cho hải quan cấm nhập để tăng giá...Hoặc Cô Chuối bán bảo hiểm phải vào làng ung thư hoặc tiếp thị tại BV K

Cathnga said...

Thành em Miumiu giả nhời chị Nga:
Dưng trong trường hợp thế nài chả hạn. Sản phẩm em Miumiu làm ga tốt, giá cả cũng đáp ứng nhu cào thị trường chị là nhà phân phối nên hài lòng gất. Nhưng giờ đơn hàng của chị yêu cầu gấp 10 lần sản lượng của em Miumiu gòi, nhẽ việc mở gộng sản xuất là bắt buộc phải làm thôi. Và nhiều công ty phá sản ở giai đoạn nài, là chị Nga có ý dư vại không bít có đúng không???
Còn chị Nga nghĩ sẽ có Bựa ở bển vầu tham luận típ về vụ làm thêm giờ của tụi tư bản thối nát bóc lột người.

Mìm Mím said...

Ở đây có Thằng nào con nào thừa xèng và muốn đầu tư không?
Bố Tiên Sư đang muốn kêu gọi đầu tư với số vốn là 20 nghìn bảng. Với số đầu tư như vậy các cô nắm 25% giá trị doanh nghiệp. Hoặc muốn ăn non sẽ nhận 100 nghìn bảng cả vốn lẫn lãi trong 7 năm.

Cô nào quan tâm BTS sẽ gửi Business Plan

Cathnga said...

@Củ Chuối Tây: Nội dung bài nài chị Nga có thể hiểu được mà. Chỉ là thảo luận ngoài lề tí, he he, để xem lớp học học ga sao, thực tiễn thế lào thôi.

No said...

Điền tên và chú zải các nhơn vợt vầu thoại zưới đai, Cha khen:

Ngài 4/4/2007:

Chú tốt, Bê trưởng đã OK, chu đáo nha:

Vâng

Đai, ngài hai phớ 4/4, chú chém đẹp nha.

Vâng, thank Bê và anh. Zưng số nài 6 còng 388/QĐ vời hai phớ (4/4) là 7 còng gồi)


Ngài 3/5/2007

Có chống lưng gồi, chú làm Trưởng ban nha.

Vâng, em lập dự án kỹ lắm gồi.

Anh chống lưng các chú. Bọn súc vật Văn phòng GOV, MPI,MOF, MOT,…đớp cả gồi

3/5 lại thêm còng nữa, tộ sư thàng Phước!


Month 7/2008 (9 coòng là sao?)

Êm gồi, cứ thế mà share
Sướng quá! nhởn đi

Day 6/2/2012 (10 còng 8 gồi, quái lạ)

Gửi anh bổi thăng quan
Cảm ơn chú bổ nhiệm anh làm Cục .Chú thăng gỏi hơn anh.
Thoát hiểm gồi. Nhởn đi, nhởn đi


Ngài 1/5/2012, chào mừng quốc tế súc sinh, anh phải chuồn thoai. Chú giỏi nghề bố trí cho anh đi US.
Anh yên tâm. Zanh za vộng toọc nhà miềng zư hồng phước.

Ngày 17/5/2012. Tộ sư thàng nào đớp xèng để xổng!
A! ta sẽ lập công, tóm bọn nài. Chiên án đây gồi, kinh phí phun ga.


Ngày 12/12/2013.

Vào sới vui nhể.

Chại án, Ạn chaí.

Tộ sư thằng Chiển Chiêu bú đớp đã mà cãi như con kẹc!
--------------
Tô sư mục sư MBA, Cha bẩu mang thánh giá ra học đường, phố phường thì mang tràng kỷ ga là sâu?

pín said...

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/12/131213_san_gon_ha_tinh_la_diem_tua_xoa_ngheo.shtml


Mời đọc bài sân gôn mà ý tưởng của Dì vĩ đại.

Dì vĩ đại mặt lồn thánh thật

Cathnga said...

He he, vừa có bài mới chỗ anh Lý đã được bưng sang đây gòi .... he he, vuôi thật !!!

Miumiu said...

Nhưng giờ đơn hàng của chị yêu cầu gấp 10 lần sản lượng của em Miumiu gòi, nhẽ việc mở gộng sản xuất là bắt buộc phải làm thôi. @ C Nga

Không hẳn, việc đầu tiên là phải nghiên cứu đơn hàng aka thị trường trong ngắn hạn & dài hạn.

- Nếu nhu cầu tăng đột biến trong ngắn hạn, em Miu sẽ làm đại bàng thâu tóm những thằng nho nhỏ thừa tư liệu sản xuất như thiếu đơn hàng bên cạnh em Miu, chúng sẽ chỉ lo hăng say sản xuất, việc còn lại để đại bàng em MIu lo.

Tất nhiên sản phẩm phải tiêu chuẩn chất lượng dưới sự kiểm soát của em, hoàn tất khâu sản xuất em sẽ ịn tem của mình vào rồi đem đi bán bán buôn buôn.

Ví dụ bia Nụi được sản xuất tại Thanh Hóa và Nghệ An nhưng dán tem Bia Hà Lụi và tiêu chuẩn tương đương bia HN he he.

- Nếu thị trường ổn định trong dài hạn, chính sách thuận lợi thì maybe mở rộng sản xuất.

Cathnga said...

- Nếu nhu cầu tăng đột biến trong ngắn hạn, em Miu sẽ làm đại bàng thâu tóm những thằng nho nhỏ thừa tư liệu sản xuất như thiếu đơn hàng bên cạnh em Miu, chúng sẽ chỉ lo hăng say sản xuất, việc còn lại để đại bàng em MIu lo. @Miumiu
-----------------
He he, chúc mầng em Miumiu đại bàng. Đúng gòi, em Miumiu thắng nhớn gòn, đúng là trò chăm học của Zì vĩ đại, khoảng 90% thằng còn lại không làm được việc như em Miu làm, chết gòi. Chúc mầng, chúc mầng!!!

Miumiu said...

Trở lại vấn đề: Nhiều DN phá sản sau khi mở rộng quy mô sx là do:

1. Không kiểm soát được chi phí.

2. Nghiên cứu phân tích thị trường ko tốt dẫn đến đầu tư không phù hợp. Sau vài đơn hàng khủng thị trường bão hòa, cầu co trở lại, toàn bộ thiết bị máy móc nhà xưởng mới đầu tư mở rộng ko hoạt động được …

Đó là những yếu tố dẫn đền tèo tốt sau khi mở rộng quy mô đó chị Nga


My classmates, mời bổ sung tiếp, mời mời.

Bù bà bù bựa said...

Văn công đã hiểu. may mà đọc được kết luận ở câu cuối. không thì toi. dcm diễn giải. nói ít hiểu nhiểu, nói nhiều đóe hiểu giề. hề hề

Miumiu said...

Tks, chị Nga

Thật là ngượng quá cơ, em Miu thuộc thành phần đội sổ, tiêu thụ chậm nhất trong lứa học chò FMBA K1 của Zì đẹp gái chị ợ, đang có nguy cơ bị liu ban.

Miumiu said...

Bạn bù bựa cá chê Miu hả, gọi hội đập chết ăn thịt dờ haha

Cathnga said...

He he, mời mời Nga đợi..... để cồng tiếp đơi.

Lính said...

Dear a.Pín,

Bài anh viết hay hay lắm!

Tôi khoái nhất từ "Lúa Lang Lạc Lợn" của anh.

Có phải, bản chất "Lừa" nó vậy hả a.Pín?

Chúc mừng anh đông xèng Tai Long nhiều nhiều!!!

Sư Tổ said...

[si="5"] Zì ơi sao đóng lẻ từng học phần lại tăng lên 422 tơn rồi đắt thế hả Zì?

Hồi trước Zì nói chênh lệch có 50 tơn so với đóng sỉ thôi mà hu hu. [/si]

Nguoi Ha Loi said...

Sao tưởng Zì mở lớp mới sau Lô en? Em đã xuống xèng mua vé máy bay với đặt chỗ khách sạn xe cộ để đưa đại ca con đi chơi từ 22 tới 27 tháng này mới về, không sẽ vừa lái xe vừa đọc sách? Không đổi được lịch di chơi, chỉ có hủy thôi, mà hủy thì mất xèng lại còn bị đại ca con nhằn cho thì mất vui mùa lễ. Mà em cũng không muốn hoãn sang khóa mới làm zề.

Thì Bựa Bựa said...

@ anh Pín: Em vừa mới đọc bài của anh trên BBC. Xin chúc mừng anh có bài mới. Tuy nhiên, mm có một số ý muốn trao đổi với anh như này:

1. B có lẽ ko muốn dân giàu. Lừa mà giàu thì sẽ tiến hoá nhanh lắm anh ạ, mà tiến hoá nhanh thì lại là mối nguy cho B.

2. Về Con số 250 caddies. Thường thì ban đầu lý lẽ của dự án là dân cày mất ruộng thì cho đi làm caddies để tạo công ăn việc làm. Nhưng chỉ khoảng 1 thời gian ngắn thì số lao động này sẽ bị sa thải do họ vi phạm nội quy, quy định.... Nói chung việc chấp hành kỷ luật của bầnnông Lừa thì ko làm được caddies and somethings (chưa kể thói ghen ghét kèn cựa với bọn chơi gôn vì nghĩ chúng giàu hơn mình - bần lừa sẽ phá đám).

3. 14 hộ dân không đồng ý là họ bắt đầu khôn đấy anh ạ. Nói lúa gạo đang thừa thì nên chuyển đổi bớt đất thành sân gôn là không sai. Xét trên tổng thể thì đúng là lúa thừa, dưng cơ mà đối với 14 hộ dân này và một số vùng khác thì sản lượng chỉ đủ ăn thôi anh ạ. Em nghĩ là 14 hộ dân họ biết được tương lai của họ nếu nhận tiền đền bù - đồng nghĩa với mất ruộng -> đói dài cổ. Tiền đền bù ư? Họ biết làm gì sau khi mua vài thứ đồ xa xỉ với họ như xe máy, xây nhà lầu, đánh đề,...

Cũng có một lý do khác là họ bị tâm lý đám đông.

Kết luận: Bài viết của anh rất tốt và em chỉ chia sẻ thêm một vài suy nghĩ cá nhân như vậy. Em nghĩ là anh có thể bổ sung thêm các bài viết liên quan đến bài này bằng các còm của anh Suýt Hói nói đến các trường hợp chơi gôn ở các nước và cách kiếm tiền từ việc chơi gôn .

DCM, chúc anh một lần nữa.

Unknown said...

Ku Lội thuê thêm 1 cô lái xe cho là ổn!

Co lái xe nầy mần hướng dẫn viên cho Đại Ca lun, đỡ bân hehe

Sweet Hoy said...

Bạn Bộng Mỡ said... (9)

Mọi thanhtoán đều đã được xácthực. Các bạn sẽ nhận được invitation vào lớp trước hôm khaigiảng

Sweet Hoy said...

Bạn Sư Tổ said... (25)

Bạn cộng có nhầm không nhỉ? Phải trừ phí enrollment đi chứ, và trừ cả bonus module nữa. Tổng phí mua lẻ đắt hơn mua sỉ chừng 25%.

Sweet Hoy said...

Bạn Nguoi Ha Loi said... (26)

Bạn yêntâm học online khác học bìnhthường ở chỗ bạn vào lớp muộn chút hay sớm chút cũng không sao. Bạn cứ đi chơi qua năm mới theo cũng kịp.

Sweet Hoy said...

Bạn thì Bựa Bựa said... (27)

Bạn có vẻ không hiểu lắm những điều mình viết ra thì phải.

Caddie ở sân golf mà bị sathải thì phải có caddie mới. Bạn nghĩ sathải họ xong thì sân không cần caddie nữa à?

Những caddie mới này, nếu có, cũng là người quanh vùng vì người ở chỗ xa hơn sẽ không tới làm.

Bạn nghe ai mà bảo "Nhưng chỉ khoảng 1 thời gian ngắn thì số lao động này sẽ bị sa thải do họ vi phạm nội quy, quy định". Bạn có nhầm caddie với côngnhân các khu côngnghiệp không?

Theo anh biết, hầu như caddie sân golf Vietnam không mấy khi bị sathải mà toàn tự nghỉ việc vì vấtvả và theo yêucầu của giađình. Họ đaphần là nữ, không chịu được trời nắng và đi bộ, có khi tới 15-20 km trong ngày, và chồng họ không muốn họ ngày nào cũng cặpkè những người có tiền. Caddie Vietnam và Thailand kiêmnhiệm bán dâm cũng nhiều, anh cũng từng là kháchhàng của họ. Ở Thailand có những sân golf 100% caddie tuyển từ gái bán dâm và nhiệmvụ chính của họ cũng là bán dâm.

Tuynhiên số người Việt các bạn nghỉ việc caddie cũng không đông, anh từng gặp rất nhiều caddie tuổi đã trên 40 ở các sân golf lâu đời như Đà Lạt, Sơn Tây. Đây là những sân trên 20 tuổi.

Sweet Hoy said...

Nói thêm chút nữa cho bạn Bựa Bựa.

Nhiều nôngdân không nhận đềnbù để trả ruộng làm dựán (sân golf hoặc bấtcứ thứ gì khác) vì họ tưởng giá sẽ cao hơn thôi. Trả cao hơn chút là xong ngay.

Còn ruộng họ giữ hay không thì họ vẫn đói.

Sân golf chả khác gì một khu côngnghiệp không khói, đầutư nhỏ, dễ làm. Mở ra thì các bạn nôngdân có cái bỏ vào mồm. Các bạn không nhả đất thì các bạn thiệt trước.

Bạn Bựa Bựa nói một câu mà nghe chỉ muốn vả vào mồm "Em nghĩ là 14 hộ dân họ biết được tương lai của họ nếu nhận tiền đền bù - đồng nghĩa với mất ruộng -> đói dài cổ".

Nói như này thì nước các bạn không baogiờ có bấtkỳ thứ gì totát chứ không chỉ sân golf. Bạn thay "sân golf" thành "sân bay" hay "nhà máy" thì thấy ngay sự nhốnhăng trong suynghĩ của bạn.

Nguoi Ha Loi said...

tran truong said... (28)
Ku Lội thuê thêm 1 cô lái xe cho là ổn!
Tui toàn tự lái thôi, số mình khổ mà, kiêm rửa bát quét nhà lái xe mà không được tiền bo bao zờ, thỉnh thoảng còn ăn mắng nữa. Hôm qua nó nhằn là tui không dại nó lái xe, một lần cho nó lái xe tui sít lên cơn nhồi máu cơ tim cacc ợ. Đến hôm sau nó lên con xe của bạn nó rồi từ từ tự lăn vào một gốc cây không biết phanh lại, may giờ đó đường không có ai.
Bao zờ thì cái bọn mini nài nó thành ông người trưởng thành? Có bựa viên nào ở đâu có con tuổi zở ông zở thằng zư mini nhà tui không? Lắm lúc chỉ muốn hê ra đường cho tự kiếm sống cho biết thế nào là tôn ti trật tự.

Sweet Hoy said...

Anh đã khảosát tổhợp sân golf 54 hole (gồm 3 sân 18 hole liênhợp) tại Hòa Bình nước các bạn.

Nôngdân quanh vùng có thêm những người sau đây có thunhập thườngxuyên nhờ sân golf:

- Khoảng 700 caddie có việc fulltime. Hầuhết là nữ. Nam chiếm khoảng 10%. Thunhập của caddie chừng 6 triệu đồng/tháng gồm 3 triệu lương và 3 triệu tip. Các em caddie xinh gái hoặc thạo nghề thunhập 10-12 triệu mỗi tháng.

- Khoảng 30 giađình kinhdoanh bán bóng golf.

- Khoảng 20 giađình kinhdoanh nhàhàng ănuống.

- Khoảng 10 giađình kinhdoanh nhànghỉ trungcấp.

- Khoảng 5 giađình khác kinhdoanh các dịchvụ golf như dụngcụ, sân tập mini.

- Đấtđai trong khuvực tăng giá khoảng 7-10 lần khi sân golf xây xong, từ mức 100,000 đồng/m tăng thành 1 triệu đồng. Đây là khoản thu rất hấpdẫn. Tấtnhiên nôngdân các bạn phải bán đất ở mức 100 ngàn đồng để xây sân golf thì sau đó các bạn mới được hưởng quyềnlợi giá đặcbiệt 1 triệu đồng chứ. Các bạn không chịu bán đất làm sân golf thì giá đất của các bạn vẫn là 100 ngàn.

Nhưng nôngdân các bạn bị các nhà đầutư cămghét vì tội khi thấy giá tăng 10 lần thì các bạn lại đi đòi thêm tiền, không đòi được thì các bạn quậyphá làmcàn.

Các bạn không chỉ hàihước mà còn khốnnạn. Báochí sẽ hùa theo các bạn với các lýluận kỳquái như "chúng tôi thế là mất ruộng thành tay trắng". Các bạn đang vòi thêm tiền đấy, chứ ruộng với các bạn là manh giẻ rách chứ quái gì.

Sống với các bạn không điên mới lạ.

Sweet Hoy said...

Bạn Nguoi Ha Loi said... (34)

Anh nhà bạn đã đủ 18 chưa? Nếu đủ thì bạn phải mạnhdạn cho anh ấy ra đời thôi chứ. Mà nghe giọng bạn thì anh ấy là gái phải không. Có con gái ở tuổi đó thì yêu lắm bạn cằnnhằn cho vui thôi đúng không. Ngược lại có con trai ở tuổi đó thì chán kinh người.

Bạn không dạy anh ấy lái xe được thì bạn cho anh ấy vài trăm để học ở trường lớp đànghoàng.

Anh cũng không dạy người nhà lái xe vì nhiều khi họ khiến anh rất bực mình.

Nguoi Ha Loi said...

Đúng đấy anh Hói à, anh nhà em là anh gái, con gái mới đau đầu chứ. Suốt ngày phải chại theo anh ấy để nhắc nhở. Không lói thì anh không làm, lói thì may ra làm, hehehaha, rùi lại nhằn là em lói nhều, rằng con đã nhớn rùi.
Em không thèm chấp ba thứ yêu đương lăng nhăng của anh ấy đâu nhé, chỉ bảo con cần biết cái gì là quan trọng của đời con, là chuyện học hành ấy, thì đừng có vì bất cứ zì và ai mà xao lãng. Và nếu chưa tự nuôi được bản thân, thì đừng nghĩ chuyện có thêm nhi đồng. Mẹ không thèm nuôi đứa nào khác nữa đầu, đừng có gạ gẫm.
Trước bé không có zững cái nết chết ngươi đấy đâu anh ạ.
Em cũng cho xèng đi học lái gồi, zưng tụi trường nó bẩu phải biết lái chút gồi thì nó mới dạy cho biết thành thạo để đi thi lấy bằng được. Chúng nó lại muốn mình trả thêm xèng để kèm thêm zờ đấy mà.

Sweet Hoy said...

Trong bài này có kháiniệm cậnbiên là cựckỳ quantrọng với người kinhdoanh.

MR là doanhthu cậnbiên, MC là chiphí cậnbiên. Hai đạilượng này của doanhnghiệp lúc nào cũng phải nắm chắc.

Doanhthu cậnbiên MR trong đasố doanhnghiệp thường giảm dần. Trên đồthị sảnlượng, đường MR thường nằm chéo từ trên xuống dưới.

Doanhthu cậnbiên của những doanhnghiệp dịchvụ như vậntải, tưvấn, thì thường giảm nhẹ hoặc cũng có thể không giảm. Vídụ bạn chạy xe thêm 1 km thì bạn thu thêm 2 đồng, chạy thêm 2 km thì thu thêm 4 đồng. MR sẽ bằng 2 đồng/km. Trên đồthị sảnlượng đường MR nằm ngang.

Các chủ doanhnghiệp cũng thường biết rõ điều đơngiản này.

Nhưng chiphí cậnbiên MC hơi khác doanhthu cậnbiên MR. Khi sảnlượng doanhnghiệp còn dưới một mức Qo nào đó, thì MC giảm dần, nhưng khi sảnlượng vượt qua mức Qo, thì MC sẽ tăng dần. Trên đồthị sảnlượng, đường MC thường cong võng xuống như hình parabole.

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-D_I-aTWYRF4/UWPmUklxpcI/AAAAAAAAEQc/rhVCewQShMY/s800/1.1.6.i4.01.jpg]

Nhưng các chủ doanhnghiệp thiếu kiếnthức kinhtế cănbản lại hiếm khi biết vậy. Họ tưởng MC cũng giảm dần như MR.

Và họ luôn bắt nhânviên phải tăng sảnlượng và doanhthu. Họ nghĩ cứ tăng sảnlượng hoặc doanhthu thì chắcchắn tăng lợinhuận.

Không hẳn. Sẽ có lúc các bạn càng tăng sảnlượng hoặc doanhthu các bạn càng lỗ nặng.

Sweet Hoy said...

À hóa ra bạn Nguoi Ha Loi là gái. Anh xinlỗi nhé. Bạn là gái nhưng giọng văn rất mạnhmẽ namtính anh thích.

Có con gái ở tuổi mới lớn yêu lắm. Bạn kêu vậy thôi đúng không. Thôi kệ anh ấy đi. Chỉ nhắc anh ấy về kỹthuật tìnhdục, tránh thai. Đừng ngại chuyện này nhé không đùa được đâu.

Nếu dạy lái xe cho con gái, bạn nên bắtđầu từ một xe số tựđộng AT. Sau khoảng vài buổi, khi con gái đã quen với căn đường, lùi, tay vần vôlăng nhuầnnhuyễn, thì bạn lại mướn một xe MT để em ấy luyện chân.

Khi chân em ấy thạo rồi thì cho em ấy đến lớp. Đúng là ở đếquốc thì bọn huấnluyệnviên thích kèm riêng để có tiền cash tươi bỏ túi. Nếu họcviên là gái thì huấnluyệnviên càng thích vậy.

Con gái thường phảnứng chậm nên người dạy sẽ hơi vấtvả. Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ 2 tuần là xong.

Cathnga said...

Giọng con Hói càng ngài càng salon tởm lởm. Nhà Nga có mẫu guộng cho người ta mượn để làm, giờ đòi lại người ta còn chưa trả. Người ta đang giồng mía, cả năm cũng được hơn trăm trẹo.
Nga lấy về định dựng 1 cái nhà xinh cùng giếng nước, cùng bụi tre bên cạnh suối, còn guộng thì giồng hết chuối, hàng ngài thể dục bằng cách đi bắt sâu cho chuối. Chơi bời cũng thu hơn trăm trẹo/năm chưa kể vụ Tết giá chuối cao gấp 10 lần.
Nghĩ như con Hói thì suốt đời bần nông sẽ thành đại bần nông rùi trở thành đại bần tiện.
1 năm qua, Nga đã tiêu hết nửa tỉ, 360 trẹo thu về thì Nga đã chết đói vài tháng gòi cô ạ.

Cathnga said...

Sorry về vụ tiêu hết nửa tỉ, trong số đó là có những chi phí về đầu tư. Chứ cứ tiền mặt như con Hói thì cô xui tụi bựa học FMBA làm gì hở cô???

Cathnga said...

Nhóm của Nga học làm kinh doanh 6 năm trước có 3 người: Giờ 2 chị em đi theo Pháp Luân Công nên không chơi thân như trước với em trai còn lại kia nữa. Giờ có làm business gì cũng 2 chị em bàn bạc rùi làm.
Em trai kia giờ thì vừa mới lập công ty khai thác than, nhưng 2 chị em chả thấy mừng cho ẻm mà chỉ thấy buồn cứ thấy tiếc vì "bảo tu thì không chịu tu".
Những nguyên tắc đầu tiên quan trọng mà em trai ấy áp dụng là:
1. chơi với người giàu
2. tạo những mối quan hệ tốt với họ.
Nga thấy ẻm khá thành công trên bề mặt cho tới nay. Tương lai thì Nga không muốn bàn tới vì thành công mà em theo đuổi thì đối với Nga có thể là thất bại của ẻm. Hơn nữa còn liên quan tới phúc đức của bản thân em ấy là có được hưởng không nữa. Tiền bạc chỉ là thứ bề ngoài thôi, giàu có cần phải từ bên trong.

Nguoi Ha Loi said...

Vâng cám ơn anh Sweet Hoy đã gợi ý cách dạy lái xe cho nhi đồng nhà em. Em sẽ theo lời anh xem sao. Em xưa nay không có vấn đế gì về xe cộ, chỉ chưa lái xe tăng thôi chứ các xe to nhỏ đã từng lái qua nhiều kiểu, nhưng khi em ngồi ở ghế khách thì sự sợ hãi đã làm tê liệt phản xạ của em rồi, và tay em không thể khỏe như tay liền ông được. Thế nên em không có đủ can đảm dắt anh ấy ra đường mà dạy lái xe. Anh ấy chỉ cần lái được xe tự động là đời em đã xung xướng lắm rồi.
Chính vì quả đâm xe vào cây mà anh ấy muốn lấy bằng lái sớm trước khi ra tòa trả lời vé phạt đấy zưng khoogn kịp nữa gồi. Kiểu nầy ra tòa xong khỏi lấy bằng luôn. Sau quả tai nạn đấy anh ấy mới bắt đầu biết vì sao và thế nào mà lái xe lại có thể là một hành động nguy hiểm đến tính mạng mình và mọi người xung quanh. Zưng bây giờ hơn nửa năm đã trôi qua, nỗi sợ trong anh ấy đã phôi pha nhiều rồi, mà nỗi sợ trong em cho anh ấy lại ngày càng nhiều thêm.


Cathnga said...

Hôm qua Nga vừa có buổi chuyện trò với 1 người cũng khá nổi tiếng cả ở xã hội và cả kinh doanh.
3 năm trước cô bị người ta lừa mất 9 tỉ, gặp Nga rùi cứ túm lấy Nga để hỏi nguyên do và phải làm sao để đối đãi với sự việc ...... Nga hẹn cô vào những dịp khác có thời gian thì mới có thể trò chuyện lâu lâu. Giờ Nga chỉ có thể nói, cô nên cày miệt mài nhưng vun đắp chăm sóc cho khối phúc đức của mình luôn được trù phú rùi sẽ có ngày cô được hái quả.
Còn nếu chỉ làm 1 cách bần nông như con Hói là đổi cái "phúc đức" của bản thân mình lấy 1 cục tiền hay cho dù là lấy cả 1 cái nhà đầy tiền thì khi phúc đức tiêu tan hết rùi, đói dài cổ là còn may đó, nhải lầu chắc không phải là hiếm không chỉ trong tầng lớp bần nông thôi đâu. Thế nên nguyên tắc đầu tiên của Nga trong mọi việc là giữ gìn cục "phúc đức" của mình, 1 tẹo thôi Nga cũng không đổi với bất cứ giá nào.

Cathnga said...

Có bạn Bựa hôm trước cũng hỏi Nga đang làm gì. Nga bẩu Nga đang cào cỏ dại và ủ phân. Bạn ấy bẩu phải dùng chất da cam mà phun chứ, Nga bẩu Nga làm organic. Thực ra là Nga muốn giữ gìn cục "phúc đức" của Nga để nó không thể bị tiêu hao. Ngoài ra hành động công chính có thể khiến cục "phúc đức" đó lớn thêm.
Làm organic trong nông nghiệp không hề đắt hơn với việc dùng các hóa chất độc hại. Nhưng sự ích kỷ của con người vì lợi ích vì tiện dụng có thể làm hại người khác, nguy hại hơn có thể sát hại người khác. Bây giờ, con người không còn là con người nữa, họ dễ dàng sát hại lẫn nhau ở mọi mặt trong cuộc sống. Các cô học làm ăn, Nga cứ khuyên các cô nên học Đạo trước để giúp các cô không trở thành kẻ giết người. Một con người và 1 kẻ giết người không xa nhau lắm đâu. Ở ngay quán Bựa này các cô cũng có thể thấy. Thôi, Nga không nói nữa vì có lẽ việc xấu đó cũng có thể là quá khứ rùi. Nga thực sự mong mọi người thành công và hạnh phúc.

Cô Cấn said...

Cô Pín lên tay nhể.

Sweet Hoy said...

Anh đang trầmtĩnh quýtộc thích tiếng Francais. Mời các bạn nghe một tuyển chansons francaises

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lqnO_7a4x_8]

gialang said...

TT hoặc anh Sweet Hoy confirm giúp. Già vừa đóng học phí xong.
Transaction ID: 22A43780DR3817350

Sweet Hoy said...

Anh xácnhận payment của bạn gialang với email đăngký là tonca......@gmail.com đã hoàntất.

Các bạn yêntâm nhé. Trả bằng Paypal không chệch đi đâu được đâu.

Mời các bạn hóng thêm chút nhạc tình les plus belles chansons d'amour francaises

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=DaUYBpo9uLM]


Sư Tổ said...

[si="5"] Sweet Hoy said... (30)
Bạn Sư Tổ said... (25)

"Bạn cộng có nhầm không nhỉ? Phải trừ phí enrollment đi chứ, và trừ cả bonus module nữa. Tổng phí mua lẻ đắt hơn mua sỉ chừng 25%."

Anh Suýt Hói tôi cộng thế này: 66.6+55.5+66.5+66.7+55.6+44.4+44.5=399 $. Chưa tính phí Enrollment và bonus Business IT. ---> Hơn 33%

Phí Enrollment tôi đã nộp từ đầu khóa 1 rồi.

CaiKhi said...

@Miumiu (hôm qua)

Ái chà, sinh viên khóa I có khác. Bật anh cứ như tanh tách ấy nhỉ. Anh khen.

Tuy nhiên, anh đang nói về sự mất ý nghĩa của bẩu hiểm (ở đây là bẩu hiểm dài hạn) do lạm phát của Lừa, thì em bật lại bằng 2 ví dụ vô cùng khập khiễng, như con niềng niễng luôn. Anh chê.

1. Em bẩu sáng em mua ô tô, chiều mua bẩu hiểm luôn. Ok, zưng cái bẩu hiểm đấy không liên quan đến vướn đề lạm phát, nghe chửa? Em lỡ bị ai hun phát vào đít (xe) vỡ đèn hậu bên trái chả hạn. Bẩu hiểm sẽ bồi thường em đúng cái đèn đẻn. Có phải nó đền xèng mặt đâu.

2. Em lấy quả ví dụ rằng lếu mua bẩu hiểm, rồi tèo tốt ngay trong năm đầu, sẽ ngon đúng không? Zưng như vậy em cũng loại trừ bố nó cái lạm phát rồi, thì chả ngon. Mà anh thì đang nói về vấn đề lạm phát cơ mà.

Em còn bẩu anh hồn nhiên. Vậy qua 2 ví dụ em nêu, ai mới là người hồn nhiên như cô tiên ngồi tắm giữa công viên trước mặt anh Xô Liên?

Miumiu said...

Em post nhầm, để em bê về bài này cho liền mạch.

anh đang nói về sự mất ý nghĩa của bẩu hiểm (ở đây là bẩu hiểm dài hạn) do lạm phát của Lừa @ Anh Cái Khỉ

Mời đọc lại còm của Zì kèn đã từng khủng:
“ Các cô fải thấy gằng, zù tiền Cụ lạmphát kinh thật, zưng các cô mua bảohiểm có fải trả một cục ngay từ đầu đéo đâu. Các cô trả zần theo tiếntrình lạmfát đó chứ”

Miumiu said...

ý nghĩa của bẩu hiểm @ Anh Cái Khỉ

Em ko hiểu anh quan tâm đến ý nghĩa của bảo hiểm ở khía cạnh nào? Và mục đích anh mua bảo hiểm để làm gì?
Món tiền nhận được sau khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm & lãi suất của nó? Nếu a quan tâm đến điều đó mà chọn bỏ tiền vào bảo hiểm thì em lại là một lựa chọn tồi hị hị.

Tiếp tục mời đọc lại nguyên còm của Trung Tướng vĩ đại một lần nữa:
“ Các cô fải thấy gằng, zù tiền Cụ lạmphát kinh thật, zưng các cô mua bảohiểm có fải trả một cục ngay từ đầu đéo đâu. Các cô trả zần theo tiếntrình lạmfát đó chứ.

Lếu tính kỹ, các cô cũng đéo thiệthại nhiều.

Chục năm trước các cô mua bẩuhiểm tổng 100 trẹo, zưng các cô chỉ fải trả ngay zăm trẹo.

Jờ mà các cô gút xèng thì đúng là chả có lợi mẹ, zưng cũng đéo quá mấtmát như các cô tưởng.

Vướnđề là các cô fải nghĩ đến mụcđích của bảohiểm là fòng gủigo, thì thấy chiện mấtmát đó cũng đéo quá quantrọng”


Em lỡ bị ai hun phát vào đít (xe) vỡ đèn hậu bên trái chả hạn. Bẩu hiểm sẽ bồi thường em đúng cái đèn đẻn. Có phải nó đền xèng mặt đâu. @ A Khỉ

Bắt quả tang a Khỉ không mua bảo hiểm oto, đồ keo kiệt hehe

HITS said...

hehe, ô tô anh KHỉ đéo cần bẩu hiểm, cháu anh ý đập chiếc nào thì mua lại chiếc khác. Tmt hehe

CaiKhi said...

Mệt với sanh viên khóa I quá đi. Bật cứ như con bật lửa ấy.

Anh đã nói rõ là anh mua bẩu hiểm cho con gái với mục đích sau này khi đáo hạn sẽ không phải lo nhiều vì đã có 1 cục kha khá đủ để ăn học, và hồi đầu tính ra thì đúng như vậy. Chưa đủ rõ à?

Thôi giờ vầy nè. Em cứ mần 1 thằng cu nữa, rồi khi nó biết đi, em mua 1 quả, rồi chờ nó 16 tuổi, biết ngay. Đừng lý thiết suông nữa.

Còn bẩu hiểm ô tô thì anh nói sai chỗ nầu? Em bị vỡ đít, em kéo vào garage, bọn nó thay cho em, hết bâu nhiêu thằng bẩu hiểm trả. Đúng không? Chứ bẩu hiểm nó không nói với em rằng "2 năm trước cái đèn này trị giá 2 trẹo, giờ bọn anh trả em 2 trẹo theo đúng hợp đồng nha. Em cứ đi thay ở đâu thì đi, rẻ hơn thì em được mà đắt hơn thì bù vào" thế chứ hả? Vậy nó bồi thường cái đèn chứ không phải xèng mặt, ok nô? (đúng không)

pín said...

anh weet hoy lừng danh phán thánh quá, tôi xin bê về nhà tôi để vả tan găng cửa bọn mồm phụ-khoa.

tôi đã đề trong bài là " tham khảo y tưởng của anhoangtrungtuong, nhưng BBC bỏ câu này.

HITS said...

Nó bỏ là đúng gòi anh Pín, hehe nếu nó để như anh biên thì lằng nhằng chuyện nhuận bút. Còn ko để thì anh và Zì tự chia haha

pín said...

em Nga kia bảo bao nhiêu lần là biên ngán ngán thôi hông chó nó đọc dcm đéo nghe anh thì ăn lồn

pín said...

tôi cóp 1 chuyên cười về, nó hao hao với cồng đâu đó của Dì trước đây về bảo vệ xứ Lừa:

Chuyện cười dân Tàu đại lục tự đặt ra đây: Con: Bố ạ, bọn Mỹ sắp đem quân đánh nước ta, con đi lính chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Bố: Mày thì có lãnh thổ gì mà bảo vệ, nhà đất đắt thế mày làm đến đời nào mới mua được, mà có mua được thì cũng vẫn là của nhà nước chứ chả phải của mày, mày chờ đến lúc mày có lãnh thổ đi đã hẵng lo bảo vệ. Con: nhưng mà để Mỹ nó chiếm nước ta thì ta mất chủ quyền. Bố: Chúng mày vẫn thích xuất ngoại đấy thôi, mất chủ quyền thì thành người Mỹ luôn, không thích à? Con: Nhưng mà nó chiếm nước ta thì chúng ta thành công dân hạng hai. Bố; Nước Mỹ nó dân chủ, cứ mỗi người một phiếu mà tính, đố nó so lại với số phiếu của dân ta. Con: Nhưng mà con vẫn cần chiến đấu bảo vệ nhà nước. Bố; Mày định bảo vệ ai? Sở thuế? Sở nhà đất? Thương mại, điện nước? Mày mà muốn bảo vệ cái bọn đó, tao giết mày trước!

Miumiu said...

@ Anh Khỉ

Bựa gộc cái giề mà em Miu mới quay cho mấy phát đã mệt rồi là sao?

Trước anh quan niệm lạc hậu như trình bày ở trên rồi, sau khi đọc bao nhiêu còm TT & bọn bựa, và nếu ko nhầm anh đã thú nhận được khai sáng ra ở một còm nào đó rồi mà còn cứ bật em nhem nhẻm như thế là em chê hê hê.

Còn về bảo hiểm thì em Miu đã từng tác nghiệp ở mảng bảo hiểm nhân thọ và là người luôn luôn được thưởng doanh số khi khỉ nha, như vậy đã đủ thực tế chưa ạ?

“Còn bẩu hiểm ô tô thì anh nói sai chỗ nầu? Em bị vỡ đít, em kéo vào garage, bọn nó thay cho em, hết bâu nhiêu thằng bẩu hiểm trả. Đúng không? Chứ bẩu hiểm nó không nói với em rằng "2 năm trước cái đèn này trị giá 2 trẹo, giờ bọn anh trả em 2 trẹo theo đúng hợp đồng nha. Em cứ đi thay ở đâu thì đi, rẻ hơn thì em được mà đắt hơn thì bù vào" thế chứ hả? Vậy nó bồi thường cái đèn chứ không phải xèng mặt, ok nô? (đúng không)”


Đọc đoạn này em thấy anh chả hiểu gì về vấn đề đang tranh luận cả, thật đấy. Stop nhen anh?

@ Zì & đồng bọn, cíu em, anh Khỉ đầu gấu quá à he he he

Bon chen said...

thưa Zì & CO, em đã đăng ký học từng phần, nhưng sau này nếu em thay đổi ý kiến và muốn đăng ký học cả khóa, thì chậm nhất là đến khi nào? Ý là khi nào thì Zì sẽ nói: " Sorry, time's up"?

Bon chen said...
This comment has been removed by the author.
Miumiu said...

Bonus: gúc “trục lợi bảo hiểm” đi rồi tranh luận tiếp, nếu em còn hứng, nếu anh hung hăng và hổng galăng mấy thì em tiên bố hết hứng luôn hị hị.

Unknown said...

Con Khỉ ngậm mồm lại. Em Miu nói đúng gòi đó. Zì đi cafe chút gòi lát Zì zìa zạyzỗ cô. Chỉ nạt gái là tài đcm xuchiêng

Bon chen said... [fo: color="#FF9966"](61)[/fo]

Cô muốn trả họcphí cả khóa lúc nào cũng được, khi đó tiền cô đã trả từng phần sẽ được refund toànbộ lại cho cô. Nhớ nhắc Zì tại đây nếu chưa thấy tiền refund nha

Cathnga said...

Chơi với người giàu thế nào??? Nga thực sự không biết, nhưng ẻm trai có chia sẻ cách mà em ấy chơi với tụi bạn giàu. Thực ra không phải các bạn của em giàu mà các ông pa bà ma bạn của em giàu và giỏi làm ăn và thường đã chuẩn bị sẵn tiền đồ cho con cái của họ.
Ẻm bỏ ngang 1 trường đại học ngành gì Nga không nhớ để chuyển sang học lại kinh tế chuyên ngành maketing. Và ở đó em lựa chọn bạn để chơi: chỉ chơi với bạn giàu và quyền thế.
(Ngắt cồng cho khỏi dài, he he, phục vụ riêng cho anh Pín Nghé từ ngày ảnh có nhu cầu đọc cồng của Nga)

Cathnga said...

Chơi với bạn giàu bằng gì??? Tiền á??? Vớ vẩn quá!!!
Ẻm nói: phải mang tới cho họ những thứ họ cần. Nên:
- đối với bạn: em mang tới cho họ những kiến thức hấp dẫn mà họ chưa từng biết tỉ như Chu dịch, bát quái hay mấy câu vớ vẩn trong tập chiện tranh kiếp hiệp mà em cảm thấy tâm đắc rùi qua sự phân tích của em mà chiện chiển trở nên vô cùng hấp dẫn rùi khiến chúng bạn phải đọc, rùi phải gật gù... he he....
(ngắt cồng)

Cathnga said...

- đối với ông pa bà ma của bạn: em thường nói chiện về làm giàu và tham vọng cùng các câu chiện đạo đức hiếu thuận với người trên, chăm sóc người thân trong gia đình v.v... khiến cho các ông pa bà ma vô cùng tin tưởng và yên tâm khi em qua lại thân thiết với con cái của họ cũng như những người thân khác trong gia đình.
(ngắt cồng, he he)

Cathnga said...

Để làm được như vậy, em cần phải học và đọc hơn các bạn của ẻm rất nhiều. Nhưng Nga thấy, thật là thông minh vì học nhiều đâu có thiệt hại gì???
Và thực sự, Nga nghĩ rằng, Nga cũng đã học được điều gì đó từ ẻm. Có lẽ cách mà em đọc và áp dụng thực tiễn vào thực tế cuộc sống rất tốt.
Trong một xã hội mà mọi thứ như giấc mộng thế này mà em thực hiện những điều học được từ sách vở một cách kiên trì, tuần tự và thích thú quả là một người có ý chí mạnh mẽ.
Hy vọng cồng của Nga có ích. Nga muốn đóng góp cho quán Bựa chứ Nga chẳng muốn được gì mấy đâu @anh Pín ạ, chính là "VÔ SỞ CẦU, NHI TỰ ĐẮC" he he, câu nài cũng hai ho đấy, học thuộc nó nhẽ cũng không thừa.

Cathnga said...

À, thêm nữa, để học được em sẵn sàng tình nguyện làm việc không công, em sẵn sàng bỏ những tiết học để tới làm giúp Nga việc này việc nọ. Và những kinh nghiệm đại loại như vậy giúp em tu bổ bản thân và bồi dưỡng cho mối quan hệ của ẻm.

Cuộc sống quả thực luôn có những điều thú vị!!!!

Cô Cấn said...

Cô Cái Khỉ tôi thấy thực tế bần nông thối tai thiếu tiền mua sữa cho con thì không nên chơi các loại bảo hiểm kể cả BHXH. Dcm BHXH nó làm thui chột khả năng vươn lên của các cô. Còn AEQL và AEDN (doanh nghiệp) thì gất nên mua mức cao nhất vì tiền đó từ lợi nhuận,chi phí mà ra. DCM lấy tiền của thèng khác mua sự an toàn cho mình tại sao không? Theo cô Lý Toét thì bản chất của kinh doanh là chống rủi do "chữ tài thường với chữ tai một vần"

Chị Bương Cảnhsátviên said...

@Em Nga ơi:

[img=http://2.bp.blogspot.com/-scPTFuC7faE/UXmgHW48Y-I/AAAAAAAALMg/WJiqN83C-UY/s1600/1de8e7e2_NicolasCageLaugh.gif]

Cathnga said...

He he, hy vọng Lói có được cái cười vuôi vẻ dư vại .... vuôi chứ hở???

[img=http://2.bp.blogspot.com/-scPTFuC7faE/UXmgHW48Y-I/AAAAAAAALMg/WJiqN83C-UY/s1600/1de8e7e2_NicolasCageLaugh.gif]

CaiKhi said...

@Miumiu làng hỡi

Em lại phán khơi khơi rồi, anh không chê nữa zưng anh không ưng. Em phán gọn phát rằng anh chả hiểu gì cả, thế thôi hả? Tuy nhiên anh sẽ xít tốp để em khỏi rức đầu mà ảnh hưởng nhan sắc. Chúng ta cùng đợi TT uống cà phê xong rồi gúc vậy.

Anh cũng công nhận là anh quên béng cái chức năng chính của bẩu hiểm. Cái này anh nhận anh sai thì em còn xoáy vào mần gì? Tuy nhiên anh bảo liu ý kiến rằng bẩu hiểm mất nhiều tác dụng ở Lừa do sự mất giá khốc liệt của xèng Cụ.

Hôm rồi uống chúc mừng anh Bín Nghé về bài BBC trên PT mẹ rồi, giờ muốn uống nữa mà đéo có lý do gì dcm đen (@ Bín) Hay cứ uống chúc mừng nữa nhở?

Cathnga said...

Zì đâu gòi hở hở???
Than tre có giá từ $50,000 - $70,000/ton, tại sao lại mắc dữ vại??? $50/kg nhẽ nướng cái nài tốn nhiên liệu lắm sao???
Nga gúc Than tre thảo dược nãi giờ mà không ga. Anh nào Hàn xẻng cho Nga thông tin về cái nài nài cái.

Cathnga said...

Nga nhầm giá từ $12,000 - $70,000/ton

Cathnga said...

Anh Hải sản xuất than tre hoạt tính có đơn hàng từ 100 -200 tấn than tre/tháng. Em Miu vào giúp anh ấy đi kìa.

http://www.baomoi.com/Than-tre-hoat-tinh-Viet-Nam-khang-dinh-duoc-thuong-hieu-tren-nhieu-thi-truong/50/11926562.epi

MBTrading said...

Than tre hình như dùng trong chưng cất rượu? - để lọc cho nước rượu trong vắt...

Unknown said...

Anh Hoy ơi tôi vừa đóng tiền cả khóa, chả biết có tiết kiệm được 25% không, cứ đóng cái đã.
Cuối năm khuân vác mãi mệt mệt là.

Nguoi Ha Loi said...

Zì ôi, em đã nộp tiền học gồi nhé.

Unknown said...

Đời Culi said... [fo: color="#FF9966"](78)[/fo]

Nguoi Ha Loi said... [fo: color="#FF9966"](79)[/fo]

Ukay ukay hehe Zì nhiền thấy gòi

Unknown said...

Con Khỉ đéo hiểu cặc jì về bảohiểm cả nói thế cho nhanh.

Cô mần quả bảohiểm tíchlũy cho nhiđồng đi học đạihọc đéo fải là gửi tiếtkiệm cho anh ý đủ xèng học đạihọc sau 10 năm, hiểu chưa hả con Vượn.

Lếu muốn như vậy, cô cóthể tự đầutư, hoặc gởi bank, cần đéo jì mua bảohiểm.

Mà là, địt con mẹ con Khỉ Vượn, cô đềfòng trườnghợp cô tèo (hoặc mất sức laođộng vĩnhviễn, hoặc jì đó tùy theo policy bảohiểm) trước khi con cô đến tuổi học đạihọc, thì anh ý vưỡn có đủ khoản xèng như cô đã zựđịnh.

Tấtnhiên zo xèng Lừa mất já nhiều quá mà khoản bảohiểm đó không còn mấy játrị lúc đáohạn. Thế nên Zì mới nói, các cô đen (@Bín Lồn). Đen zo lãnhchúa địt con mẹ.

Jờ con Khỉ đã hiểu chưa hả?

bữa no bữa đói said...


[si="6"][co="#0033FF"]Địt mẹ các cô cứ lằng nhằng hết bán rồi mua bẩu hiểm, mệt lồn. Anh hàng xóm của bạn anh chả tốn xu lồn nầu cho BH vưỡn lãnh BHNT từ một loại hình BH khác, thế mới thánh. Anh í nhà Trại Chuối, nghiện lõ đít, việc cầm xe đạp đã trở thành dĩ vãng vàng son từ mấy niên trước, hiện tại anh í chống vã bằng phương pháp dồn toa nhiều xi-lanh của các con nghiện khác, một hỗn hợp gồm thuốc thừa lẫn máu mủ để tiêm vào 'mà'. Nhưng ảnh yếu quá rồi, không đủ sức bò qua cầu Quay để sưu tập xi-lanh nữa và ảnh quyết định lãnh BH để báo hiếu phụ huynh.
Nhẫn nại chờ đoàn tào khách Nụi-Fồng chạy qua mặt, ảnh lết ra đường chõm con sơ-mi rờ-mọoc chở phôi thép đi tới rồi lao vào bánh sau, nhẽ lực lao hơi quá nên thế đéo nầu bánh xe chỉ cán bét phần hông trở xuống mần ảnh phải chống hai tay nhỏm người một lúc thở phì phò chờ tèo, và rồi ảnh cũng tèo như ý nguyện. Bọn háo sự xúm bình luận:
-Ơ sao nó đéo lao tầu hỏa cho chóng chết nhở?
-Địt mẹ, nó đéo ngu như mày, lao vào tầu thì làm đéo có bảo hiểm.
Và đấy là một vụ tai nạn đáng tiếc chứ đéo phải tự tử, phụ huynh anh í đã lãnh BHNT từ BH trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện.[/co][/si]

Unknown said...

Chảzụ các cô jờ tựzưng fáthiện mình bị đáiđường, nhẹ thôi. Thế thì chờ jì nữa mà không chại mẹ đi mua bảohiểm cho nhiđồng hả. Cơhội đấy chứ đéo jì.

Lếu bịnh bỉnh đéo quật được các cô tèo, thì các cô nên tạơn Thiên Chúa. Ngược lại, thì nhiđồng các cô sẽ tạơn các cô.

Unknown said...

Các cô quen sống như súcvật gòi nên muốn cho các cô thành người cũng đéo được

Nguoi Ha Loi said...

Có cacc nào muốn đầu tư vào bất động sản cho thuê lấy tiền của chính phủ(section 8 voucher) ở Mỹ không? Nếu có, xin hãy đọc:
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_choice_voucher_program_section_8
và đọc về thuế thu nhập cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản ở Mỹ với những ai hiện giờ không định cư ở Mỹ:

http://www.deloitte.com/assets/dcom-unitedstates/local%20assets/documents/tax/us_fsi_re_usinboundreguide032510.pdf

tui đang định kinh doanh mảng này và có thể một mảng BDS khác có liên quan. Đã nghiền ngầm nhiều tháng gồi. Xin cảm ơn trước tất cả các góp ý của cacc.

pín said...

anh bữa no bữa đói chiện hay cơ mà tình tiết dcm dồn toa của nghiện là sai, ngiện nó bơm sạch bách, đéo chừa tý nào đâu.

Nhưng chắc bạn nghiện với nhau bọn nó đéo chích hết mà bỏ lại 1 ít cho anh ta đó.
Ngiện mà phải lại van ngiện xin thuốc là chắc chắn sắp chết rồi, yếu đến nỗi đéo đi ăn cắp đc nữa, công an cũng đéo dám bắt về đồn nữa dcm.
Làng tôi có anh như vậy, cứ dộng tên anh là công an trốn, đéo dám đụng vào. những anh này đi bán tráng vô tư, đéo ai bắt.

pín said...

nhưng anh yếu đến bán tráng cũng đéo có sức nữa dcm, anh lao đầu vào tầu là oai hùng rồi dcm khốn nạn kiếp Lừa

pín said...

Hồi năm 2x dcm tôi thấy 1 cô gái ở cổng viện thanh nhàn, cô đéo đi đc nữa, tiêm nát 2 chân, cô quấn mấy cái chăn rách ở ngay cổng viện, bạn bè nghiện nuôi cô, 1 time thì cô chắc chết toi mẹ.
Mặt cô đẹp phết, đcm đéo nói phét.
Mấy anh lừa Nụi thể đéo nào chả nhớ cổ, cô phải ở đó 3 tháng mới mất tăm

pín said...

làng tôi, cùng đinh, ngiện, mà có Hát (HIV) trong người, thì báo công an vụ nọ vụ kia mà có tên anh thì đéo bao giờ cớm đến hehe, biết anh bán tráng cũng kệ con mẹ, lúc này công an phải lạy anh làm gì thì làm cơ mà kiên kiến hehe

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#000066"]


Lại thứ 2 gòi. Bâu giờ tới thứ 7 đai...
[img=http://1.bp.blogspot.com/-vNQWYEWK04M/UAz5Ubg87VI/AAAAAAAAHqI/PCTDKd3DefI/s1600/dophuquy.com_04.gif]


smartdragon said...

@ Cô Bữa no bữa đói(82): cô cũng ở trại chuối- phồng hả? Trại chuối là khu lao động nhưng sản sinh hơi bị nhiều elite bần nông đới. Gái thì xinh nổi tiếng Phòng, trai cũng ok và chơi bời du đãng, đcm ngoại trừ anh đơi...đám bạn anh, 10 thằng chết 9, vì nghện..hehe
Chiện của cô anh cũng có nghe lao phào.Chi tiết :"Nhẫn nại chờ đoàn tào khách Nụi-Fồng chạy qua mặt, ảnh lết ra đường chõm con sơ-mi rờ-mọoc chở phôi thép đi tới rồi lao vào bánh sau.." không hiểu xảy ra thời nào , nếu trước năm1995 thì có thể vì lâu nay xe Công không chay lối cầu Quay và cầu Xi Măng anh ạh!

Mia Otto said...

Ờ hồi xưa em có biết một anh giáoviên đạihọc, ảnh nghiện. Dưng giađình có điềukiện cho nên anh vưỡn phâyphây hồnghào đẹp giai lồnglộng hehe

Anh chài khéo thế nầu mà chị sinhviên xinhđẹp người yêu anh ảnh cũng nghiện cùng luôn mới tài.

Gòi nghe hơi nồi chõ thế nầu nhà ảnh nghi, hỏi tội anh, anh phải chặt hẳn ngóntay để thề dũngcảm ứ chiệu.

May chưa đứt hẳn, nhẽ chém sượt nên chỉ khâu vài mũi là xong.

Anh lại mần được xèng từ giađình đều như vắt chanh tiếptục.

Nghèo mà mắc nghiện thì thảmthiết nhẻ, cứ phải giầu giầu hehe nó mới thănghoa.

Xoong Thủng said...

[si="5"][co="# FF003333"] Chào Zi, tôi đã xuống xèng full học F-MBA (ID #67G26219H3283113G). Chờ ngài khai rảng he he [/co][/si]

CaiKhi said...

Hiểu gồi Trung Tướng. Anh nói vậy chứ anh cũng đã đóng đủ các loại bẩu hiểm cho công ty, cho xe, cho vân vân, tuy vẫn là đối phó. Sau đây, anh sẽ xét xem còn thiếu loại nào, sẽ bổ sung đcm. Con người đéo sợ dốt, sợ dấu dốt thôi.

Anh đã tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng anh vẫn chưởi địt mả cụ B, địt con mẹ lạm phát. Địt cả lò B chúng mài. Phải cho chúng mài sang Zimbabue để học cách khống chế lạm phát.

Phonghip said...

Tôi có thằng anh bạn dì ,ở chung từ bé !
Đến lớn địt mẹ nó cảm thấy đéo thích nghiện nữa vì nó nghiện quá. Nó chọn cách chết oai hùng hơn tất cả
Nó chơi đúp bồ hê hê
Địt mẹ chết đứng hiên ngang mắt trợn trắng

Day-dreaming said...

Transaction ID #78055467FU127870C
Xong thưa anh Hoy ngậy và Zì thúi.

Cho iem xin làm bàn trưởng nhé...:)

snow snow said...

đcc các con cồng hay lắm cha khen
tsb các con chứ
cho cha lạy các con vài lạy
@ngựa ngẫn: cv của cha cũng đang trục trặc zưng cha kệ cụ, mọi thứ gòi cũng ổn thôi (trích fim gì cha đéo nhơ)
phăng xít nâu vô tư lự

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

[si="6"][co="#000066"]


Nâu, Công việc Ngựa thì khá gãnh, phù hợp với zững kẻ lười biếng zư Ngựa. Bù lại lương bèo, đcmnc.


Đủ móa, film 3idiots xem đi xem lại 10 lần vưỡn hay nhẻ, đcc mấy thằng Ấn mọi làm film hai thật.

Unknown said...

Fast MBA khóa II chưa khaijảng zưng Zì đã gởi invitation tới zững văncông đã thanhtoán họcfí (gồm các văncông đóng [fo: color="#FF0000"]full họcfí[/fo] và văncông đóng [fo: color="#FF0000"]họcfí cho module Economics[/fo]) để các cô vầu lớp jaoliu hợptác mới nhao.

Zững văncông đã đóng họcfí cho các [fo: color="#006600"]module khác[/fo] (ngoài Economics) vuilòng đợi đến khi khaitrương module đủn sẽ có invitation sau.

Các cô mở mail đã đăngký khi thanhtoán họcphí sẽ thấy invitation letter kèm hướngdẫn trỏng. Con nầu chưa nhận được invitation vuilòng thôngbáo tại đây.

Các cô nên login lớp học bằng tàikhoản Gmail thì sẽ zễzàng bốt cồng hơn. Có vài cô không zùng Gmail sẽ gất khókhăn khi bốt cồng.

Địachỉ của Khóa II nằm ở chỗ mục Hànghóa Bựa bên trái mànhình các cô. Chúý đừng vầu nhầm khóa I nha xuchiêng. Have fun.

Fast MBA, Season II

Unknown said...

Xuchiêng họcviên Fast MBA nầu có nhucầu fông chữ cỡ chữ thì cóthể yêucầu tại đây hoặc trong lớp

Nguoi Ha Loi said...

Khi nào bầu zời u ám, buồn ngủ lúc chạy xe, mà muốn tỉnh, thì tui thích nghe The Monster của Eminem Ft. Rihanna và Demons của Imagine Dragons. Lếu ai đã từng nàm việc trong bịnh viện tâm thần và lói chuyện với zững người bị tâm thần thì sẽ thấy đồng cảm các nhời nhẽ phần Rihanna hát trong bài The Monster. Còn bài Demons thì được coi nà nời của nhưn vựt chính cảnh tỉnh vợ hoặc chồng của anh ta về các khiếm khuyết của anh ảnh hoặc cái mảng ma quỷ đen ngòm trong con người của anh ta. Zưng các bài lầy không làm người ta thấy lặng lề mà nại thấy người pumped up zứt vui.

Nguoi Ha Loi said...

Heehee Zì ôi, "it's worth every penny of it"!

Nguoi Ha Loi said...

Zì ui, cái lời mời của Zì chỉ zùng được 1 lần à? Em không lưu lại zờ biết đường nào mà lần?

Nguoi Ha Loi said...

heehee em lần theo history nại tìm được đường vào FMBA rùi Zì đuổi em ga zờ nà khó gồi đấy heehee
Ký tên: Một Học viên lừa vô danh tiểu tốt zưng chung thành

BΩNG MƆ said...

Em đã nhận được refund Enrollment $12.25. Thành Zì & Co

Miumiu said...

Chị Nga gúc sai key gòi. Gúc "than tre hoạt tính" ra rất nhiều kết quả.

A Hải là bạn chị Nga hử? Chừng nào ảnh lãi nhiều, cần nuốt bớt thì hô em, các vđ còn lại trong quán nài có rất nhiều chuyên gia, e Miu sao dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ hehe

Chỉ biết, với đơn hàng 200tấnthan/tháng cần 400tấn tre nguyên liệu/tháng, liệu có tìm ra nguồn cung cấp nguyên liệu này hay không? Và nó duy trì cung cấp nguyên liệu được bao lâu.?

Nếu anh Hải muốn mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng đơn hàng hiện tại thì trước tiên phải giải được bài toán: nguyên liệu.

Hết ạ, em xin trả míc!

Unknown said...

Vào lớp rồi, anh Zì refund tôi cũng nhận rồi.
Dm vào lớp rồi tui học cách bán dịch vụ khuân vác giống kiểu anh Zi và Co., he he.

Unknown said...

Zườngnhư hômnai lãnhchúa các cô sẽ đóng-đanh em Zoòng đệ Zì?

Thương ẻm fết đéo đùa.

Zì nhớ thời đầu 199x, ẻm caogáo khỏekhoắn trẻtrung mới từ Tai Lông Lợn zìa Lừa, lúc nào cũng đĩnhđạc tóc chải lật và thích đọc thơ balăngnhăng. Đcm Zì ghét thơ cực nên đéo có hứng mới ẻm.

Trình của ẻm thấp zưng ẻm lanh-trí. Ai nói jì cũng nhớ ngai và luôn. Đcm vửa nghe Zì nổ đêm trước về Platon mới Lão Từ thì sáng sau ẻm cũng nổ được ychang hehe.

Hai cái bớt trên má ẻm bâunhiêu năm qua vưỡn vậy. Theo thuật tướng Tào, zững bớt bởn không là tốt gất. Zưng đéo hiểu sao ẻm chẳng xóa mẹ đi.

Khi Zì còn cỡi một con Uaz đời 1957 gòi sang một con Toyota Hiace 9 chỗ hehe já 18 chai mửa mật nơi chợ biên Mống Cáy, thì em Zoòng đã một mình chại một con Camry V6 LE chữ nhũ vàng chỉ để đi tiềm gái địt nhao khắp vùng zuyênhải. Đó hầunhư là một gato. Côngty của ẻm nghèo lòi xương đít, zưng ẻm thì không hehe, thế mới máo chứ.

Ẻm toàn jaoliu-cấukết mới vàngson lộnglẫy. Đó cũng là một gato.

Zì chúc em Zoòng chưn cứng đá mềm. Zám chơi zám chiệu sợ đéo jì đời.

Unknown said...

Đcm mãi về sau Zì mới biết em Zoòng là sinhviên của Zì.

Địt mẹ quả nài thì đúng là ẻm tài vôđối. Zì chơi mới ẻm, mà đéo biết ẻm là sinhviên (tạichức, of course) trong chính lớp của mình hehe.

Unknown said...

Em jai em Zoòng là em Loòng, một Lừa nủizanh ở Tiệp nhẽ con Sành Lan Nhựa biết. Em Loòng cũng caoto galăng và đéo chịu họchành cặc jì, hệt như ông anh. Em Loòng tuổi ngang con Sành.

Em Loòng từng chọc lòi guột (tèo) một thầylang Tai Lông. Con Sành biết vụ nài không ta.

Unknown said...

Trong vụ em Zoòng, thì đệ Zì tèo hàng loạt. RIP các em yêu. Đcm đời Lừa sống nai biết nai, còn ngài mai thì fóthác mẹ cho sốmệnh vậy.

Thương nhất là một đệ Zì cũng zính đòn của Cam vì tội chở em Zoòng đi trốn từ Fồng sang Ninh. Con nài ngoan cực thế mới đen Bín chứ.

Unknown said...

Thôi kệ bà bọn xuchiêng, kệ mẹ bọn đệ Zì. Zám chơi zám chịu. Zì đéo thèm quantâm nữa. Các cô chết mẹ hết đi cũng được.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Cô Bín, đúng vậy dưng nhà ảnh Trại Chuối cách chợ Trắng đường tào Ba Toa nhõn cái cầu Quay và ảnh từng là khách Viếp vì đã đóng góp cho chợ nhiều bộ siu tập xe đạp, xoong chậu nhuôm, quần áo, các cái nên bạn nghiện thường để lại tí cấn giả nghĩa lúc ảnh hoàng kim.

Cô Rồng, anh dân An Dương dưng nấu cháo gà cầm hơi ở Trại Chuối, chuyện thời điểm vụ vủ cô đúng, thời thởi con mini 2 dóng còn được coi là món tài sản. Anh hơi tốn mới Vàng Son Trại Chuối, nhẽ phải lưng một xô tinh dịch kèm theo nửa cái răng cửa hehe, anh thường khám hàng các ẻm ở bờ đê Cốt Phát dưng vét máng mới tỉn tận trong H34.[/co][/si]

pín said...

ĐCM chết cười vụ kể cô Dũng thích thơ hehe tổ sư cụ Lừa thằng đéo nào cũng thành nhà thơ thánh thật dcm.

bữa no bữa đói said...

[si="6"][co="#0033FF"]Bạn anh, Fồng dạt, một vợ hai con, mở quán nhậu, ngày bú cỡ lít rưỡi mới khách, bị dụ mua BHNT và rồi ảnh mắc K thực quản nằm Ung biếu Gồng, giai đọan cuối đau vật vã, BV chỉ định chích moọc phin dưng chỉ được vài bữa là hết xi-nhê, đau không chịu nủi, bạn anh đòi rút ống để ra đi giải thoát dưng vợ tỉ tê động viên Lếu anh đi như vậy sẽ bị coi là tự tử và hợp đồng BH sẽ bị vô hiệu, bạn anh nghiến răng chịu đau đến lúc tèo để vợ con lảnh BH.

R.I.P bạn anh.

Địt mẹ bọn BH mặt lồn, để ăn được xèng của bỏn, bạn anh phải ra đi trong sự đau đớn.[/co][/si]

Mia Otto said...

Em đây gòi, giờ em mần luôn cái này để phụcvụ cho côngcuộc họchành của em.

Bạn của anh No Đói phậpphù may nhở. Nhẽ ga thế phải cảmơn đứa dụ mua BHNT mới phải.

Anh lại quai ga chửi bỏn để bạn anh chết đau thì em cũng chiệu anh. Cái gì nó có cái rule của nó. Để được một khoản cho vợ con thì nghiến răng thoảđáng thôi. Em cũng chọn thế trong vuivẻ chả oántrách gì.

Cái hàng beefsteak đốidiện nhà em, đang mần ăn tấpnập đùng phát sau một đêm cháy ngoéo. Cháy lan luôn hàng kem bên cạnh. Khách chúng đông như nhau. Điên chưa.

Điên khỉ gì, gủigo nó chả chừa ai. Sáng sau mấy tên chủ giàhói bụngphệ thấy telephone nói cười phephé. BH lo hết gòi còn chi nữa.

Những lúc ý nhẽ còn yêu BH chết thôi hehe

Em cũng khoái BH. Vì đời chạ biết đâu mà lần. Cáigì còn deal được bằng tiền, thì còn maimắn.

Mia Otto said...

Zì ghét thơ mà Zì lại mần thơ. Có đọc balăngnhăng hay không thì em chưa gõ.

Zì em nhínhảnh ghê.

Unknown said...

Khôngkhí họchành bâutrùm quá hehe.

Trong lớp Fast MBA Khóa II xuchiêng đông như jặc vui fết. Các cô cố mà jữ nhiệttình họctập đó nha.

Đận tới Zì tăng tốcđộ cho bọn Khóa I kẻo chúng lười quá Zì đéo chiệu được. Lừa các cô cứ fải zộng vầu đầulâu thì mới chại đúng hướng.

Zì cũng đang sửa khóatrình Fast MBA để huấnluyện cho họcsinh 5-grade hehe aka nhiđồng 10 tuổi. Đây là một zựán vĩđại của Zì vĩđại mang tính độtphá. Sau chừng 3 năm học, nhiđồng 13 tuổi cóthể vậnhành côngty như một CEO hoặc bét nhất MD chiênnghiệp. Zì sẽ thử trên chính nhiđồng nhà Zì, hiện 9 tuổi và đang ở Lừa. Sau chừng 2 năm học sẽ cấp vốn cho anh ảnh tầm 50 củ Cụ để mần thựchành, mất thì thôi hehe thế mới tài.

Zì tiện tai jới thiệu tới các cô một bộ siutầm nhạc ngủ. Đêm muộn các cô bật nhạc nhảng nhẹnhàng trong ánh đèn tiếm nhạt gòi ngủ thảnhthơi sướng kinhtởm luôn. Audio zài quãng 2.5 jờ.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qycqF1CWcXg]

Unknown said...

Jờ Zì thích ngủ trên thảm văncông ạ. Ngủ mẹ trước tivi và zàn nhạc. Điện tắt hết mẹ chỉ còn đèn hiệu trong máy audio thôi.

Unknown said...

Đcm thế là lãnhchúa quyết đóng đanh em Zoòng đệ Zì gòi. Đời nhạt quá đi đcm.

Con nầu jờ muốn chuồn thì nghe Zì chuồn tới zững nơi Zì đã thảoluận gòi đó nha. Không nghe Zì thì cắn cứt.

Mấy tháng nữa lãnhchúa đóng đanh nốt em Nùn. Địt mẹ Lừa các cô tồntại như sương như khói.

Unknown said...

Đcm em Zoòng cũng có cắn được nhiều đéo đâu. So mới bọn khác ẻm chỉ bằng ông tép. Địt mẹ lãnhchúa các cô chiên chơi trò jiết zê hạđẳng vãi.

Còn em Troòng em-jai em Zoòng nữa. Thời ẻm bị quật tan xương lần 1, Zì đã bẩu ẻm chuồn mẹ khỏi nghề Cam đi mà ẻm đéo nghe.

Thực ga em Troòng là một nhânvật quantrọng trong một loạt bài biên tiếngtăm của Zì, zưng Zì đéo nói đâu kệ mẹ văncông đoán.

Ẻm tâmsự mới Zì gằng, lếu anh mà thôi mần Cam, liumanh nó đéo tha anh đâu. Uhuhu đcm thế thì còn thảoluận đéo jì nữa.

Unknown said...

Zì ơi học MBA bắt buộc phải dùng tài khoản paypal à???

Mia Otto said...

Zì chơi bộ gì nghe đới em thamkhảo tí Zì.

Ngủ trên thảm hơi bị khoái. Thảm thật mềm, thật bự. Ôm vài ông gối lông chim êm êm nữa gòi cứ đắm vào trong nhạc mà ngủ khoèo hehe

Thithoảng em vưỡn chơi kiểu đó.

Nhạc ngủ em hai nghe anh nài. Ảnh chơi sáo véovon phết mần em nhớ kýức tâunhã

[youtube=http://youtu.be/_MKX2rhpHhU]

Hay là Kitaro. Cũng tâunhã luôn, ở Nụi Chí Thanh có hàng sushi chuyên chơi nhạc nài. Em khoái cực.

Unknown said...

binh tran said... [fo: color="#FF9966"](122)[/fo]

Fải gòi xuchiêng. Sắp tới Zì mở thêm vài fươngthức nữa, như Qiwi, Netcoin, Bitcoin, Litecoin.. zưng cách nầu thì cũng khó hơn Paypal hehe.

Các cô thử zùng Qiwi coi. Bọn cáđộ jờ gất khoái zịchvụ nài. Các cô sẽ thanhtoán qua phone (sms) chứ không cần đăngnhập vầu website như Paypal.

Cái nài tiện ở chỗ ngồi trong chuồngxí hay đang địt nhao thì các cô vưỡn jaozịch được.

Mia Otto said...

Ở Lừa không như sương như khói thì là gì.

Cacc thích mần bốtướng thiênhạ thì enjoy nhé, chúc chưn cứng đá mềm.

Em đi, em mần culi lại thấy đời thanhthản sungsướng thế mới nhọ hehe

Unknown said...

@Ria Yêu

Nhạc ngủ fải zài chứ em. Ngắn quá chưa kịp ngủ đã hết mất gòi.

Mà El Coldor Pasa hơi mạnh sẽ khó ngủ đối mới một số văncông. Zì thì okay

Mia Otto said...

@ Zì Ngố

Em chơi cả album chớ thì nó chả dài hàng mét.

Bốt cho Zì chỉ bốt tượngtrưng thôi.

Em cũng okie. Kệ văncông chứ hehe

Unknown said...

Ria yêu nên sắm một zàn nghe audio vửaphải gồm:

- Một đầu DVD loại bán-chuyênnghiệp. Zì khoái hàng Japan như Pioneer, Hitachi. Já tầm 1K Tơn.

- Một âmpli loại tốt. Zì khoái Marantz já hợplý mà chấtlượng ổn. Já tầm 2K Tơn.

- Một bộ loa 5-1 cao vòivọi của Anh Quốc hay Ý Quốc. Không cần côngsuất nhớn lắm đâu. Já tầm 3K Tơn.

Thế là ngon gòi. Zì đã nghe thử zững zàn audio já vài trăm ngàn Tơn mà cũng không thấy hơn nhiều.

Mia Otto said...

Uch ngon nhở ngon nhở.

Bộ loa Wharfedale của em đấu với Denon thôi. Em lèophèo chơi loại đó Zì ạ.

Nghe mãnnguyện gòi.

Củ Chuối Tây said...

Ơ, còn vụ giáo trình cho nhi đồng học Toán nữa, Zì làm nhanh nhanh nhé.

Chuối dạy Toán, coi Zì biên khốc liệt, khốc liệt tới mức nầu.

Unknown said...

Nhầm rùi hehe tại vì khi tôi dùng tài khoản Tran toan nạp xèng vào paibox thư invation gửi vào Gmail khi lập paypal,acept xong thì dung ID Tran toan được nhưng đến phần MBA thì ID Tran toan không vô được mà phải dùng tài khoản Gmail đăng ký paypal(là tài khoản này)???

Mia Otto said...

@ Bình Boong

Giống em. Thế nên em đủi acc hehe cho nó tiện.

Unknown said...

Con Chuối nhộn nhẻ

Jáotrình Toán HSM của Zì zành cho Homeschooling chứ. Zì đã thảoluận gòi mà. Cô mần jáoviên trường quốczoanh thì xài thứ đó làm đéo jì.

Thứ đó chỉ zùng để đàotạo thiêntài kiểu gànòi thôi. Các cô muốn nhiđồng thành một taychuyên, thì fải chơi kiểu đó.

Nó cực đơnjản. Đơnjản như Côlôngbô tiềm ga châu Mẽo vậy. Quantrọng là ýtưởng.

Khóatrình [fo: color="#FF0000"]Fast MBA For Kids[/fo] sẽ cực đắt hehe thế mới tài. Fast MBA chỉ có já vài trăm Tơn, zưng [fo: color="#FF0000"]Fast MBA FK[/fo] có já lên tới hàng chục ngàn Tơn, thậmchí đắt hơn cả học MBA bên trường xịn đếquốc.

Con nầu muốn nhiđồng theo khóatrình nài thì fải học Fast MBA (loại thôngthường) tại Quán Bựa gòi qua một kỳ sáthạch của Zì. Zì đéo chấpnhận any bằng MBA khác hehe.

Đấy là điểm đặcbiệt đầutiên hehe mà các cô nhẽ đéo hiểu được. [fo: color="#FF0000"]Nhiđồng đi học mà papa hay mama fải thi sáthạch trìnhđộ[/fo].

Unknown said...

Lếu các cô muốn nhiđồng học lớp 5 zưng lại cóthể thi đỗ đạihọc Lừa, thì hehe Zì lại có jáotrình khác. Zưng Zì khuyên luôn là đéo nên zùng món nài, nó chỉ mần các cô ngu đi thôi.

Món nài đã được thửnghiệm thànhcông tại Lừa, zưng đéo để làm jì cả. Cho vui vậy thôi.

Unknown said...

Con Chuối cút vầu lớp mần bàitập đi. Chơi ngoài nài làm đéo jì đcm mần xong gòi ga chơi.

nang_giua_trua said...

caikhi said... (73)

Tuy nhiên anh bảo liu ý kiến rằng bẩu hiểm mất nhiều tác dụng ở Lừa do sự mất giá khốc liệt của xèng Cụ.


An Hoang Trung Tuong said...(81)

Tấtnhiên zo xèng Lừa mất já nhiều quá mà khoản bảohiểm đó không còn mấy játrị lúc đáohạn. Thế nên Zì mới nói, các cô đen (@Bín Lồn). Đen zo lãnhchúa địt con mẹ.


caikhi said... (94)

Anh đã tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng anh vẫn chưởi địt mả cụ B, địt con mẹ lạm phát. Địt cả lò B chúng mài. Phải cho chúng mài sang Zimbabue để học cách khống chế lạm phát.

..........


Hơ, cuốicùng Trung Tướng và anh Khỉ cãi nhau về cái điều cả hai cùng nói đúng mới tài!


Unknown said...

Hehe chị Maria cũng bị à, thực ra cũng đéo quan trọng nhưng tôi hỏi vì nghĩ có thể do mình làm sai

Unknown said...

Con Bịnh Trần thanhtoán họcphí zưng lại quên điền email vầu chỗ "Your Google Email" nên hệthống ấtmiên nó tựđộng gởi mẹ invitation vầu Paypal email của cô chứ đéo jì. Cô coi lại Paypal transaction của cô coi.

Mia Otto said...

@ Bình Boong

Cái tội Ria dùng lắm acc chớ sao nữa. Paypal dùng một ông, blogspot dùng một ông khác.

Giờ quy về 1 ông hehe đỡ phải ra ra vào vào.

By the way, Zì hai anh Hói cho em xin phông chữ mào tiếm nhạt giống trong lớp đi ạ.

Cho nó thayđủi mớimẻ títẹo.

Em thành thành.

Mia Otto said...

Em có điền cái ô ổ Zì ạ. Nhưng chả sâu hehe

Mia Otto said...

À em hiểu gòi. Ngố quá đi hehe

Lính said...

Dear Zì,

Lính đăng ký 01 suất cho mini nhà Lính nhé Zì!

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-eR49uaMR0GU/Up31owZTZ-I/AAAAAAAABJk/I3Li0mgtNJA/w830-h620-no/image+%25282%2529.jpeg[/img]

Nó đang lo cho papa nó... đéo biết có Test qua nổi kỳ sát hạch of bà Zì ko đây?

Xèng fee, thì có tốn vài chục ngàn tơn mà nên ông người or Golfer "Tinh Hoa" thì cũng ráng. Hehehe

smartdragon said...

@zì: 90% Zì đúng. Dũng, Phúc xử tử nhưng sẽ có 2 phiên phúc và gđ thẩm nữa. Từ nay tới đó hay là trc khi thi hành án sẽ có ân xá 1 trong 2 ẻm. Về khoản bồi thường nặng như vậy thì khả năng ra sớm cho các ẻm còn lại cực khó, cậu biết có con phải nộp đủ 3 củ to mới được ân xá đợt vừa qua. Ps: Cậu chơi với em của mấy ảnh, k ai nghĩ là bị xử như vậy. RIP.

Unknown said...

Tôi cũng dùng 2 Gmail như chị Ria,3 lần nạp xèng(paibox,ghi danh và MBA) đều như nhau tức là chả điền cái mẹ j hehe. 2 thư invaid(paibox va MBA)và thư refund đều gửi vào Gmail lap paypal.Nhưng khi acept xong thì id Tran toan vao paibox nhưng không vào MBA được lên tôi mới hỏi?

Unknown said...

Zì ơi cho em đăng ký một suất FMBA khóa 3 với. Khóa 2 chần chừ một chút thế là không kịp đăng ký, lớp full mất roài.

Unknown said...

Zạo nài Zì đang bận, sang năm Zì sẽ thửnghiệm MBA-FK. Con nầu có nhiđồng tầm 10 tuổi muốn thành zoanhnhân Zì sẽ cho học thử 10 buổi hehe miễnphí gratuit, tấtnhiên vưỡn fải sáthạch pama như thường.

Lếu thấy ngon thì học tiếp, không ngon thì cút về mới mẹ bú ti tiếptục gòi thành bầnnông thước ngắm lồn trâu #Bín

Unknown said...

Ech ngoi day gieng said... [fo: color="#FF9966"](145)[/fo]

Cô cứ đăngký bìnhthường thôi. Hiện đã có 6 xuchiêng gòi đăngký khóa III gòi.

Unknown said...

Con Lính đã quyếtđịnh nghe nhời mụ Hói chưa đấy. Zì mà là cô thì Zì chơi luôn đéo thèm nghĩ.

Bạn cô thành No1 golfer Lừa được thì con cô chả có lýdo đéo jì mà không được như vậy

Zưng fải quyếttâm sắtmáo đấy. Đcm nhất là fải bỏ ngoàitai mọi nhời zèmfa

Unknown said...

Một nhiđồng nhà Zì vửa tròn 1 tuổi Zì đã địnhhướng theo ngành nghệthuật hehe cho đời nó khácbiệt.

2 tuổi là đã fải bắtđầu học nghề gòi. Ngoảnh đi ngoảnh lại nhiđồng bụp fát 10 tuổi thì chỉ còn cách mần zoanhnhân thôi. Zoanhnhân suông cũng chán.

10 năm trôi nhanh lắm.

Unknown said...

Ở Bắc Lừa Zì quen một con tên là Tru Nùn nhẽ con Lính biết.

Con nài từng mần tổngthưký hội golf Lừa. Zì đéo gõ jờ cỏn còn mần nữa không.

Con nài mê golf như Zì vậy thậmchí mê hơn. Cỏn cũng định cho hai anh nhiđồng theo nghề golf từ khi các anh ý mới 5-6 tuổi. Cỏn nhà khágiả. Nóichung là có điềukiện mọi nhẽ.

Zưng thế đéo nầu cỏn lại vướng vầu con đường hànlâm họcvấn của most Lừa đcm. Nghĩa là cỏn vưỡn cho nhiđồng đi học, gòi chơi golf như một tay-ngang.

Cỏn tưởng thế mà thành tai-chuyên, hai sao?

Nhiđồng cỏn chơi cũng tạm, gần đạt mức chiênnghiệp, từng vôđịch jải nghiệpdư Lừa vài lần. Zưng cũng chỉ đến thế thôi.

Jờ thì các anh ý gần 30 mẹ gòi. Làm được cái cặc jì nữa. Lại quay về nghề buônbán.

Mia Otto said...

Thành Zì. Thế là em có mào tiếm nhạt giống y xìkệt cái rèm cửa của em hehe

Nom duyêndáng phết.

Miumiu said...

Nói đến mini, nhân tiện em nhờ Zì tư vấn cho thằng cu nhà em 1 tý.

Năm nay cháu nó học lớp 10, ngượng ngùng thú nhận rằng dường như anh í chả hứng thú gì lắm với việc học hành, chỉ mê game là tài.

Nhưng ảnh có vẻ tinh tế trong ẩm thực, biết thưởng thức món ăn uống, và em để í mỗi lần nhờ pha nước cam or chanh thấy ảnh trình bày khá là đẹp mắt, lại còn biết hỏi: mẹ uống vừa không mẹ?

Có thể mai mốt em sẽ định hướng cho ảnh trở thành một bartender, Zì thấy có được không ạ?

Unknown said...

Các cô nhẽ không mấy con biết con Beckham đệ Zì chưa học hết lớp 7 Anh Quốc nhẻ.

Học mà làm cái đéo jì. Từ khi 4 tuổi cỏn đã cả ngày vần trái banh. Suốt các buổi chiều cỏn chỉ có nhõn một nhiệmvụ là sút trái banh trúng vầu một cái thúng treo ở hàng gào côngviên, zưới jámsát của ông papa nghiệnngập zưng sắtmáo.

Jờ có ai bẩu cỏn là thấthọc đéo đâu.

Gòi Sơn Đen aka Maicồ Jáchsơn đệ Zì nữa. Họchành hànlâm mà làm cặc jì cho đời. 6 tuổi đã đứng hát solo trước hàng vạn zâncông gòi.

Miumiu said...

Sở dĩ em tính vậy vì gần nơi em ở có 1 khu kinh tế có rất nhiều bọn Tây làm việc trỏng, ảnh ko có mả học hành, thì ảnh có thể kiếm sống bằng một cái bar nho nhỏ vậy, và xét cho cùng em thấy bartender cũng là một môn nghệ thuật tao nhã. Hợp tạng con em, dút dát, kiệm lời và lười học.

Cũng có thể dùng tài pha chế mà cua được gái ngon không chừng he he he.

Ngon tức là xinh đẹp dễ thương, thông minh tí càng tốt, em ko thích giai lấy gái giàu hơn mình đó là quy tắc của em và buộc con em phải tuân theo ruler đó, hơi phát xít tí nhưng kệ.

Ko biết cần chuẩn bị cho anh những gì và học ở đâu? Nơi nào có thể đào tạo anh í thành 1 bartender giỏi? Sing or Dubai?

Unknown said...

@em Miêu Yêu

Cooker trên tào Cruiser Tai Lông đang tuyển lương chúng offer quãng 120,000 Tơn/năm đó em. Ngoài ga còn nhiều xèng bo nữa.

Bartender thì không gõ lắm, zưng nhẽ cũng chả kém.

Thành nghề siêuhạng gòi xuống tào Cruiser mần job thì khác jì lên thiênđàng sớm.

Nóichung là nhiđồng các cô không nhấtthiết fải học đạihọc. Đạihọc Lừa thì hehe càng bửnthiểu.

Lính said...

Dear Zì,

Đệ of Zì là mr Chu, Zì named ảnh lại thành Tru theo văn bựa cười lói rốn Lính. (nghề mr Chu là Hàn Lâm toán lừa Tiến Sỹ)

[img]http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/images/tintuc/20120828172951Nguyen-Ngoc-Chu.jpg [/img]

Chủ tịch hiệp hội golf lừa lần I.

Unknown said...

Chán nhất là bọn zở ông zở thằng. Vửa muốn khácbiệt hơn người, lại vửa muốn jống mọi người.

Chứ lếu đã tai-chuyên, thì các cô mần cái đéo jì cũng tốt. Kểcả thợ-mộc, thợ-tiện, thợ cắt-tóc, thợ mần nail.

Sau đó thêm chút mánhlới kinhzoanh, thì các cô khó đéo jì để nên ông người đẳngcấp.

Zì quen một con thợ cắt-tóc ở Nụi, mần nghề từ năm 14 tuổi. Jờ cũng có vài tiệm quanh đaotao thunhập mỗi tháng zăm trăm chai.

Cỏn cũng có học hết fổthông đéo đâu.

pín said...

Ùm nhẻ hehe, học cái lồn gì chả là học, cái chữ thì cũng làm lồn gì cho đời dcm.
Bọn thanh Hóa hát hai, mấy con thằng mặt lồn hát hai tuyền thanh hóa, nhẽ lũ lừa-đẻ đó sống ở biển nói to để át tiếng song đâm giọng khỏe, hoạc chúng nó hò sồng Mã đố khoan dố hò quen cái mồm lồn thành ra hát hay rất.
dcm giờ cứ thanh hóa là đi hát đéo nói nhiều, bọn đó chỉ có nghạnh đó là phát thôi

Unknown said...

Lừa các cô tưzuy hènmọn và hạnhẹp. Lúc đéo nầu cũng muốn cái chữ. Học nghề thì khác đéo jì học chữ, trong khi học nghề lại zễ hơn vì nó fụthuộc vầu năngkhiếu và đammê.

Học chữ kiểu Nhậtký Trong Tù thì đéo ai mà mê được học làm lồn jì.

Học jì cũng được, miễn fải jỏi, ở hàng TOP. Địt mẹ xuchiêng nhớ lấy nhời Zì.

caccnaito said...

DM hóng lâu quá, vào congfat. DM Zì biên sách  " fast ... "  con cặt gì đó cho nhidong sao đắt thế?.

Mia Otto said...

Đới, cứ mần Tai-Chuyên mà đong được xèng cho em.

Bín Nghé nhẽ đi dậy lái hai dại nhiđồng chiêu Hồđiệp Cước đong xèng ngon đới AY. Tiền thế mà không đong phí thế.

Lính said...


Mini nhà ảnh là golf trẻ có name Dương Nguyễn,
vài năm về trước cũng được xem là tài năng Lừa, nhưng 02 niên lại đây, không còn xếp Top trong các giải golf lừa nũa.

[img]http://www.golfworld.vn/wp-content/uploads/2010/12/73.jpg [/img]

Unknown said...

Zì khuyên các cô fải địnhhướng cho nhiđồng thật sớm tùy năngkhiếu của anh ý, gòi cươngquyết theo con đường đã chọn. Sớm nghĩa là trước 5 tuổi.

Chứ các cô cứ chămbẵm chămbẵm cho đến tận lớp 10 vưỡn bón cơm các anh ý thì các cô hỏng mẹ gòi Zì đút buồi vầu thảoluận nữa.

Unknown said...

Con Zương áo hồng đệ con Lính bốt hình trên kia là zo con Tru đệ Zì địnhhướng sai. Đã muốn anh ý nên Pro mà lại bắt anh ý sang Tai Lông học đạihọc gòi luyện thêm golf kiểu văncông hehe

Thế thì thành Pro được cái củ cặc. Muốn thành Pro thì fải nhịn học đạihọc chứ.

MBTrading said...

Xin giới thiệu với zì & các cô một tác phẩm nghệ thuật đến từ nước Ý

[im]http://i1322.photobucket.com/albums/u566/nghint/2014-ducati-hypermotard-license-to-thrill-photo-gallery-1080p-13_zps6e8b5629.jpg[/im]

Unknown said...

Em jai tập hát tập hò
Em gái tập địt cho to lỗ lồn

Unknown said...

Con nầu trên chê MBA-FK của Zì đắt đấy?

Vài chục ngàn Tơn đã là đéo jì. Zì còn định tính já cả trăm ngàn luôn ý. Zưng jờ fải thửnghiệm thànhcông đã

Sư Tổ said...

[si="5"] Zì ơi tôi đã đóng tiền học phần 1. Transaction ID #2DV55054BC2364500

Mong Zì xác nhận cái.[/si]

Mia Otto said...

Lại thơ.

Mồm thì nheonhẻo nói ghét thơ. Xểnh ra lại ngânnga ngânnga.

Còn Zì còn em, cớ nào thì Zì cũng vớ được cô Vện thích ngâm thơ balăngnhăng cho rát tai thì thôi hehe

Unknown said...

Em Miêu muốn địnhhướng nhiđồng nghề bartender thì tống anh ý sang Thái luôn đi. Không cần học hết fổthông đâu.

Trướctiên là đi học lỏm chừng 1 năm. Nghĩa là đi mần thuê culy gòi học mót nghề. Sau đó đi học ở club đànghoàng chừng 1 năm nữa. Sau đó ở thêm vài năm mần thuê để lấy thêm kinhnghiệm

Lính said...

Dear Zì,

Nghe lòi teacher Hói & bà Zì,
Lính đã tự set up cho Mini training course đây văn công.

Bất kễ thiên hạ zàm pha! Hahaha

Bài học đầu tiên đây,

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-OxYhAS7aS90/UpbKchHTQbI/AAAAAAAAAEw/YvZ-POvpSOQ/s720/IMG_0027.jpg [/img]

Unknown said...

Sư Tổ said... [fo: color="#FF9966"](168)[/fo]

Lát nữa cô sẽ nhận được invitation thôi xuchiêng

Lính said...


Tiếp tục giáo dục nhi đồng đây:

Chẳng có thành công nào mà ko Khổ Luyện hả bà Zì!

Try your best my son!

[img]https://lh5.googleusercontent.com/-VCgkfc01pkc/UpbKeoPYYNI/AAAAAAAAAFQ/ogCv2B1humI/s720/IMG_0028.jpg [/img]

Unknown said...

Con Lính mần đúng gòi đó.

Nghề thểthao fải luyện cơbắp và thầnkinh từ cực sớm chứ không muộn luôn đấy.

Tầm 2 tuổi là fải bắt đi bộ 4km gòi. Chốngđẩy 20 cái. Leo 5 tầng cầuthang. Cấm khóc nhè.

caccnaito said...

nghe tí nhạc nhé vangcong!
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/de-tra-loi-1-cau-hoi-phuong-dung.mxWVVRK9iX.html

Lính said...

Dear Zì,

Lính cũng chưa biết làm thế nào cho đúng ?

bà Zì chỉ thêm kinh nghiệm Lính với!

Mini rất thích, nên Lính tạo điều kiện cho con...

[img]https://lh6.googleusercontent.com/-4t5Ir9p1XMs/UpbLEQa-y4I/AAAAAAAAAH8/K7oh4GzLLhs/s720/IMG_0042.jpg [/img]

Unknown said...

Bọn Tây Lông chúng chứngminh gòi.

Muốn thành tai-chuyên về bấtcứ môn jì, thì năngkhiếu hay tốchất bẩmsinh zitruyền đéo quantrọng. Mà khổluyện mới là cănbản.

Khổluyện đéo fải là đợi đến năm 18 tuổi thì học chiênnghiệp, mà từ năm 1 tuổi hiểu chưa văncông.

Các cô đéo đủ quyếttâm, thì cắn cặc thôi.

Mà đasố bầnnông thì đéo có quyếttâm. Cơhội luôn ở trong tai các cô.

Chances are always in yout hands soutiens.

Miumiu said...

An Hoang Trung Tuong said... (170)

Em cảm ơn Zì nhiều!

Chúc Zì bớt đanh đá và hài hước như sưa!

Lính said...


Boy, Ko được "bó tay" dù khó khăn cỡ nào !!!

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-I089hCjOtUo/UpbLSUH0KsI/AAAAAAAAAJI/qW57SQv2aac/s720/IMG_0047.jpg[/img]

Unknown said...

Lừa các cô thường fí mẹ 12 năm học ở trường fổthông chả để làm cái đầu buồi jì.

Các cô thật thảmhại.

Nhẽ ga sau 12 năm đấy các cô fải có một nghề khakhá trong tai. Nghề đéo jì cũng được.

Gòi các cô cóthể đi vầu đời luôn để tiềmcách sốngsót. Sau khi sốngsót tốt sau vài năm bươnchải, thì các cô cóthể đi học hànlâm.

Sao cứ fải 18 tuổi vào đạihọc? 25 tuổi học đạihọc thì các cô bị bong mép lồn à? Hay sợ ế chồng? Zí mẹ lồn vầu chồng Lừa cho nhanh. Cứ địt nhao thoảimái đi gòi lấy chồng Tai Lông đcm xuchiêng.

Unknown said...

Hehe em Miêu xỏ Zì jì vậy. Zì mà không đanhđá bọn văncông xuchiêng chúng ỉa đầy mặt.

Mà em Ria cũng xỏ Zì jì đó hehe chết cười mới vàngson của Zì

Unknown said...

Zì đi hẹnhò sáu múi đây. Các cô cố mà nghe nhời Zì. Không nghe thì kệ bà các cô Zì đéo quantâm

Lính said...


Phải biết dùng cái "đầu lâu" động nảo or mánh-mung lên con...

Bà Zì dạy papa đó con!

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-YpMNUt2eqUo/UpbLVsOOQ9I/AAAAAAAAAJk/EOw-zcze-As/s720/IMG_0050.jpg [/img]

Mít said...

Trên đời này không chỉ có các anh Bill, anh Mark - bỏ học đại học dưng vưỡn tay chuyên - đong Tơn loại khủng long hố hố Các mụ đã tính đường hàn lâm thì có thiếu gì những tấm gương khác để xoi vầu, tỉ dư anh Henry Samueli, CEO của Broadcom:

[img=http://cdn.ph.upi.com/topic/ph/7942/upi/36e971a2474afe0fc57e12059f5652e7/Henry_Samueli_1.jpg]

Anh lang băm này, giầu nhất Los Angeles - hình dư trị giá 8 tỉ Tơn thì phải

[img=http://3.bp.blogspot.com/-4xZ8COgrlDU/TctG7Whnf9I/AAAAAAAANHc/csieAQ6ATW8/s640/patrick_soon-shiong-356200129_large.jpg]

Mít có thể kể ra nhiều anh chị hàn lâm nữa đã đong tiền hạng khủng long dùng cái chữ ở Đế Quốc - chúng tuyền tiến sĩ cả, dưng không phải về toán. hố hố

Có nhiều cách đi từ điểm A đến điểm B, các mụ ợ. Điểm này Mít đồng ý.

(Mờ kể cả anh Bill, anh Mark thì các mụ đừng đùa à nha. Các ảnh đều theo con đường hàn lâm đi học cho đến hết trung học - học xuất sắc là đằng khác. Xuất thân của các anh ảnh là upper middle class cả, các ảnh nếu không học xuất sắc hơn các bạn cùng lứa thì làm đéo gì mà vào Harvard nổi?!)

caccnaito said...

Mia Otto said...

Zì em cứ nhạicảm.

Đanhđá như chị Miu nói thì em lại ưng.

Chớ nói đằng quằng nẻo khác em lại không ưng.

Zì bẩu em xỏ Zì, thế chả nhẽ Vện 6 múi đươngnhiệm Zì đang ngâm thơ thật.

Uch, thế thì nhọ nhở.

Thôi giời em đang đẹp cực. Tuyết ngập ngang ông cửasổ nhóngnha nhóngnhánh, mà giời trong vẻoveo, nắng thì vàng ruộm như mật phong. Chầu chầu em cũng đi hẹnhò phát hé hé

Hồ Sìn said...

Học hàn lâm ở Tây Mẽo thì nói làm gì hỡi em Mít. Ở đây Zi đang nói hàn lâm của Lừa mà, hehe

Phonghip said...

An Hoang Trung Tuong said... (109
!!!!!!!!!!
Huhu!!

pín said...

Mary EY 1 ngày nào đó anh sẽ dại võ đong xèng hahaha chiêu hồ điệp cước hehe.

pín said...

anh sẽ cùng EY thi triểu chiêu âm dương nhất dương chỉ hahaha, tuyệt chiêu suýt nữa thất triền hehe

Mia Otto said...

Em cố thêm phát gòi té nầu.

Em cho là, vấnđề không phải học hànlâm hay không hànlâm ở đâu.

Mà vấnđề là biết mình muốn gì và đường đi của mình là nầu. Xácđịnh gõ rồi nghiến răng mà bước. Hệluỵ gì nhận tất cấm kêu.

Có rất nhiều trườnghợp em biết, học ở Lừa từ nhỏ tới hết ĐH, gòi mới đi Tai Lông. Nhưng bỏn luôn đứng TOP trong quymô của bỏn. Mọi nơi mọi lúc.

Chả có cái form nầu cho mọi người fit hết cả. Mỗi người một đường, hay nhờ dở chịu, cái nài chị Mít cũng nói clearly.

Nhưng Zì cũng nói, làm nầu làm, chớ "dở ông dở thằng" - Em đồng quanđiểm.

Chớ cứ nhấpnha nhấpnhổm thì hehe chả vẹo gì ra vẹo gì cũng chán ốm nhẻ. Đời có mấy tí đâu.

Phonghip said...

Nhớ zì quá huhu

Mia Otto said...

@Bín AY

Tuyệtchiêu cũng phải tuluyện cho nó kỹlưỡng. Chớ xểnh phát đâm tẩu hoả nhập ma Nhất Dương Chỉ hoá Nhất Dương Xỉu thì nhọ hehe

Nhớ luyện Uyênương Hồđiệp Cước đong xèng. Gòi búc vé sang đây chơi hehe

pín said...

ok em yêu, hãy đi hẹn hò đi và hãy nhớ đến Anh

Phonghip said...

Địt mẹ giờ còn bố láo.
Anh. Quê hoa thanh ống. Địt con mẹ nó chứ!!!
Địt mẹ. !!!!

Phonghip said...

Ý nó là ông thanh hoá.

pín said...

dân thanh hóa dcm hát thánh lắm, cô gái hát tôi ưng là con lồn to gì ý quên mẹ tên quê thanh hóa, gớm nó hát cao cao là ..

Anh nào bú thí bia ko nhẻ đcm

gialang said...

Hi TT, đã nhận refund tiền đăng ký F-MBA khóa 2.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Nghe Trung Tướng Vĩ Đại giảng mà thấy ngậm ngùi cai đáng (bittersweet) cho cái kiếp Lừa đcm.

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Có tao đai Bín mài ơi bia đi mài ơi địt mẹ mài ơi.Share this post please batoong«Oldest ‹Older   1 – 200 of 902   Newer› Newest»

Post a Comment